Profesní životopis

Narodil jsem se v roce 1978 ve východních Čechách. Roku 1996 jsem ukončil maturitní zkouškou středoškolské studium na matematicko-fyzikální větvi trutnovského gymnázia. V lednu 2002 jsem pak složil státní závěrečnou zkoušku na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v magisterském studijním programu Dopravní inženýrství a spoje, oboru Dopravní infrastruktura v území a současně jsem obhájil diplomovou práci „Studie vedení vysokorychlostní železniční trati Plzeň – státní hranice se SRN pro rychlost 300 km/h“ pod vedením Ing. Tomáše Fliegela, Ph.D. Od 1. 3. 2002 do 28. 2. 2006 jsem studoval na téže fakultě doktorské studium v programu Technika a technologie v dopravě a spojích, obor Dopravní systémy a technika, kde byl mým školitelem doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. Dne 30. 5. 2005 jsem složil státní doktorskou zkoušku a dne 19. 6. 2006 jsem obhájil disertační práci na téma „Dopravní obsluha území“, v níž jsem se dále věnoval vysokorychlostním tratím, a to především z pohledu metodiky návrhu sítě vysokorychlostních tratí ve střední a východní Evropě. K 1. 5. 2013 jsem rektorem ČVUT jmenován docentem pro obor Dopravní systémy a technika. Jádrem habilitační práce, nesoucí název „Optimalizace obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou“, je návrh algoritmu na podporu rozhodování o optimální topografii dopravní sítě s provozem linkové veřejné hromadné dopravy, obsluhující sídla na vymezeném území. V habilitační přednášce na téma „Obsluha území vysokorychlostními železničními systémy“ jsem se věnoval různým přístupům k provozním i technickým parametrům vysokorychlostního železničního systému a představil jsem vlastní metodiku porovnávání projektů železničních tratí.

Od března roku 2002 do dubna roku 2015 jsem byl na dopravní fakultě zaměstnán na různě velké pracovní úvazky nejprve jako odborný asistent a posléze jako docent na Ústavu (dříve katedře) dopravních systémů. V současnosti vedu přednášky a cvičení povinných celofakultních předmětů „Železniční tratě a stanice“ v bakalářském studiu, „Infrastruktura kolejové dopravy“ v magisterském studiu a „Kolejová doprava“ v doktorském studiu a vyučuji dále povinně volitelný předmět „Vysokorychlostní tratě“. Spolu s kolegy vedu studentský projekt „Moderní trendy v železniční dopravě“ a bakalářské a diplomové práce. Od roku 2007 zastávám funkci školitele pro doktorandy. Od roku 2007 jsem jmenován členem nebo předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářské a magisterské. Od roku 2010 můžu být členem komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací. Od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2018 jsem zastával funkci vedoucího Ústavu logistiky a managementu dopravy na ČVUT FD. Poté jsem vrátil na původní pracoviště, tj. Ústav dopravních systémů.

Od května roku 2007 jsem členem Technicko-normalizační komise č. 141, skupiny 1 „Železnice – Kolej“ České agentury pro standardizaci. V únoru roku 2007 jsem získal po absolvování kurzu a obhajobě komplexního projektu Certifikát managementu na ČVUT v Praze Masarykovu ústavu vyšších studií. Od roku 2010 jsem členem Knihovní rady Ústřední knihovny ČVUT v Praze za Fakultu dopravní. Na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi SŽDC a ČVUT FD ze dne 23. 7. 2010 jsem zmocněncem pro věcná jednání a kontaktní osobou za ČVUT FD. Jsem členem expertních skupin „Výzkum a Rychlá spojení“ a „Výchova a vzdělávání“ v rámci projektu „Vysokorychlostní tratě – budoucnost udržitelné mobility České republiky“ realizovaném Technologickou platformou Interoperabilita železniční infrastruktury, zájmového sdružení právnických osob. K 26. 5. 2011 jsem byl jmenován manažerem projektů Ústavu dopravních systémů a v této funkci jsem působil do konce dubna 2015. Od 1. 7. 2015 do 22. 2. 2019 jsem byl členem a předsedou oborové rady doktorského studijního oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“ na ČVUT FD. Dne 7. 6. 2022 jsem byl schválen jako člen oborové rady doktorského studijního programu Dopravní systémy a technika (P1041D040003), akreditovaném na ČVUT FD.

Od září 2021 přednáším na téma projektování a stavba kolejových drah pro inženýry se zájmem o autorizaci v oboru dopravních staveb pro Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství. Od srpna 2022 jsem hodnotitel Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT v rámci Institucionální akreditace ČVUT pro oblast doprava. Jsem rovněž členem Rady studijního programu pro magisterský studijní program N1041A040003 – DS (Dopravní systémy a technika) na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

Ve svém pracovním oboru se specializuji na dopravní obsluhu území, vysokorychlostní železniční dopravu, geometrické parametry železniční koleje a na vliv železniční dopravy na životní prostředí.

V letech 1998 až 1999 jsem brigádně pracoval pro společnost Stavby silnic a železnic, a. s., jako asistent stavbyvedoucího a vedoucího provozní jednotky. Mezi roky 2000 až 2003 jsem byl zaměstnán na pozici technik a posléze inženýr obchodního oddělení u firmy GJW Praha, s. r. o., která se zabývá zejména rekonstrukcemi železničních tratí. V této společnosti jsem především spolupracoval na vytváření obchodních nabídek. Od února do října 2006 jsem byl v hlavním pracovním poměru zaměstnán na Ministerstvu dopravy ČR jako ministerský rada v odboru veřejné dopravy, kde jsem se soustředil na tvorbu objednávky státu v dálkové osobní železniční dopravě v rámci závazku veřejné služby a na projednávání projektů železniční infrastruktury. Dne 13. 7. 2018 jsem byl na zasedání Řídicího výboru společnosti České dráhy, a.s., zvolen členem Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., s účinností ke stejnému dni, přičemž jsem ukončil své působení v tomto orgánu ke dni 16. 1. 2019. V období od 9. 1. 2019 do 15. 3. 2022 jsem byl členem Dozorčí rady společnosti ČD Cargo, a.s.

Odkaz na osobní účet na síti LinkedIn.

Poslední aktualizace: 16.05.2024