Volitelný předmět

Geometrické modelování [NPGR021]

Vyučující: Zbyněk Šír

Zajišťuje: Kabinet software a výuky informatiky
Rozsah v LS: 2/2 Z+Zk

Klasifikace:Počítačová grafika a geometrie

Předmět je zaměřen na základní principy reprezentace ploch v počítačové grafice, přitom je kladen důraz na geometrický přístup k dané problematice. Geometrické modelování je určeno všem studentům se zájmem o počítačovou grafiku, mohou jej absolvovat studenti bakalářského i magisterského studijního programu. Nezbytná je znalost středoškolské matematiky. Výklad je doplněn praktickými ukázkami s užitím software Rhinoceros.

Obsah přednášek

odrážka Parametrické rovnice křivky, invarianty křivek (pdf), Křivky počítačové grafiky (pdf)
odrážka Parametrické rovnice plochy, parametrické křivky plochy, tečná rovina a normála plochy, Gaussova křivost (pdf)
odrážka Přímkové plochy, šroubové a rotační plochy (pdf)
odrážka Bézierovy plochy, NURBS plochy (pdf)
odrážka Dělené povrchy (Subdivision), dělení Doo-Sabin a Catmull-Clark (pdf)
odrážka Polygonální reprezentace povrchu, triangulace
odrážka Optimalizace sítě, Schroederova decimace.
odrážka Implicitně zadané plochy - Blooby objects

Doporučená literatura

odrážka J. Žára, B.Beneš, J. Sochor, P. Felkel: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 2004
odrážka G. Farin, J. Hoschek, M. Kim : Handbook of Computer Aided Geometric Design, Elsevier, 2002
odrážka J. Sochor: Počítačová grafika: podklady k přednáškám http://www.fi.muni.cz/~sochor/
odrážka F. Ježek: Geometrické a počítačové modelování, pomocný učební text, ZČU Plzeň, 2000 (pdf)
odrážka L. Procházková: Modelování matematických ploch v CAD systémech, disertační práce, FSI VUT v Brně,2007 (pdf)
odrážka D. Finn: Geometric Modelling: lecture notes and applets http://www.rose-hulman.edu/~finn
odrážka C. K. Shene: Introduction to Computing with Geometry Notes, Michigan Technological University, http://www.cs.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES/notes.html