Časový plán předchozího akademického roku 2016 - 2017

  do 14.08.2016 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2016 – 2017  
15.08.2016 - 23.09.2016 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2016 – 2017 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
22.08.2016 - 11.09.2016 výuka předmětů 22AMM v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 3 týdny
    31.08.2016 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia na studijním oddělení  
01.09.2016 - 06.09.2016 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
08.09.2016 - 21.09.2016 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
  od 19.09.2016 ubytování v kolejích  
    23.09.2016 náhradní termín zápisu studentů do zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia na studijním oddělení  
    26.09.2016 náhradní termín zápisu studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
  26.09.2016 imatrikulační slib studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia  
  do 28.09.2016 zveřejnění rozvrhu výuky na zimní semestr  
  do 30.09.2016 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2015 – 2016  
  do 30.09.2016 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia s vyučovacím jazykem "angličtina" na studijním oddělení  
    01.10.2016 začátek akademického roku 2016 – 2017  
03.10.2016 - 22.12.2016 výuka zimního semestru podle rozvrhu 12 týdnů
    18.11.2016 děkanský den  
  do 30.11.2016 vložení bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
06.12.2016 - 20.12.2016 výběrové řízení do projektů bakalářského studia  
  do 08.12.2016 kontrola výsledků bakalářského studia a navazujícího magisterského na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
  do 14.12.2016 odevzdání bakalářských a diplomových prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
22.12.2016 - 12.02.2017 zápis studentů v systému KOS do letního semestru včetně povinně volitelných předmětů  
23.12.2016 - 01.01.2017 zimní prázdniny  
02.01.2017 - 13.01.2017 výuka zimního semestru podle rozvrhu 2 týdny
  do 11.01.2017 volba povinně volitelných předmětů ze strany studentů v systému KOS pro zápis do letního semestru (rozhodné datum pro umístění povinně volitelných předmětů v rozvrhu výuky letního semestru nebo jejich zrušení pro malý zájem studentů)  
16.01.2017 - 27.01.2017 státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského a navazujícího magisterského studia  
16.01.2017 - 17.02.2017 zkouškové období 5 týdnů
13.02.2017 - 17.02.2017 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do letního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
13.02.2017 - 17.02.2017 výuka předmětů UNIZA 1 a UNIZA 2 v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 1 týden
  do 16.02.2017 zveřejnění rozvrhu výuky na letní semestr  
  do 17.02.2017 zakončení všech předmětů letního semestru akademického roku 2015 – 2016  
20.02.2017 - 26.05.2017 výuka letního semestru podle rozvrhu 14 týdnů
   do  31.03.2017 podání přihlášek k přijímacímu řízení pro akademický rok 2017 – 2018  
   do  01.05.2017 vložení diplomových prací v oboru TR v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
    02.05.2017 děkanský den  
  do 04.05.2017 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia v oboru TR na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v oboru TR v systému KOS  
  do 15.05.2017 odevzdání diplomových prací v oboru TR v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
15.05.2017 - 19.05.2017 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia v oboru TR  
    17.05.2017 rektorský den  
23.05.2017 - 26.06.2017 výběrové řízení do projektů navazujícího magisterského studia  
26.05.2017 - 30.06.2017 výuka předmětu 22AMM v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 5 týdnů
29.05.2017 - 30.06.2017 zkouškové období 5 týdnů
  do 30.05.2017 vložení diplomových prací (s výjimkou diplomových prací zadaných v oboru TR) v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
01.06.2017 - 26.06.2017 přijímací zkoušky pro akademický rok 2017 – 2018  
  do 05.06.2017 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia (s výjimkou oboru TR) na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce (s výjimkou SZZ konaných v oboru TR) v systému KOS  
  do 13.06.2017 odevzdání diplomových prací (s výjimkou diplomových prací zadaných v oboru TR) v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
  do 14.06.2017 vložení bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2017 – 2018 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 28.09.2017)  
15.06.2017 - 10.09.2017 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2017 – 2018  
  do 19.06.2017 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2017 – 2018 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 28.09.2017)  
19.06.2017 - 30.06.2017 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia (s výjimkou oboru TR)  
  do 28.06.2017 odevzdání bakalářských prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2017 – 2018 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 28.09.2017)  
28.06.2017 - 30.06.2017 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2017 – 2018 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 28.09.2017)  
  do 30.06.2017 kontrolní termín zadání bakalářských a diplomových prací na ústavech*  
  do 02.07.2017 opuštění kolejí  
03.07.2017 - 01.09.2017 letní prázdniny  
  do 14.07.2017 volba povinně volitelných předmětů ze strany studentů v systému KOS pro zápis do zimního semestru akademického roku 2017 – 2018 (rozhodné datum pro umístění povinně volitelných předmětů v rozvrhu výuky zimního semestru akademického roku 2017 – 2018 nebo jejich zrušení pro malý zájem studentů)  
  do 28.08.2017 vložení bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
29.08.2017 - 31.08.2017 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
01.09.2017 - 17.09.2017 výuka předmětu 22AMM v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 2 týdny
  do 11.09.2017 odevzdání bakalářských prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
11.09.2017 - 18.09.2017 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2017 – 2018 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
11.09.2017 - 22.09.2017 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
  do 30.09.2017 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2016 – 2017  
    30.09.2017 konec akademického roku 2016 – 2017  

* zadání bakalářských a diplomových prací v termínech určených ústavy – minimálně 10 měsíců (vyplývajících ze standardní doby studia v příslušném studijním programu a oboru) před termínem odevzdání těchto prací


Časový plán akademického roku 2016 - 2017 pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní vyhlašuji v souladu s čl. 2 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze a s čl. 1 odst. 2 Směrnice děkana č. 1/2015 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní s účinností ode dne 01.01.2016.

Vyhlášeno v Praze dne 22.12.2015.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní

Za správnost zodpovídá: Doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost