Časový plán předchozího akademického roku 2015 - 2016

  do 14.08.2015 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2015 – 2016  
15.08.2015 - 15.09.2015 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2015 – 2016 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
24.08.2015 - 18.09.2015 výuka předmětů 22AMM, UNIZA 1 a UNIZA 2 v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 4 týdny
    26.08.2015 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia na studijním oddělení  
31.08.2015 - 04.09.2015 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia na studijním oddělení  
07.09.2015 - 17.09.2015 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
  od 14.09.2015 ubytování v kolejích  
  do 15.09.2015 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2014 – 2015  
    21.09.2015 náhradní termín zápisu studentů do zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia na studijním oddělení  
    22.09.2015 náhradní termín zápisu studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia na studijním oddělení  
23.09.2015 - 24.09.2015 imatrikulační slib studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia  
  do 28.09.2015 zveřejnění rozvrhu výuky na zimní semestr  
    01.10.2015 začátek akademického roku 2015 – 2016  
01.10.2015 - 22.12.2015 výuka zimního semestru podle rozvrhu 12 týdnů
    16.11.2015 děkanský den  
  do 30.11.2015 vložení bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
03.12.2015 - 17.12.2015 výběrové řízení do projektů bakalářského studia  
  do 10.12.2015 kontrola výsledků bakalářského studia a navazujícího magisterského na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
  do 14.12.2015 odevzdání bakalářských a diplomových prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
21.12.2015 - 10.01.2016 zápis studentů v systému KOS do letního semestru včetně povinně volitelných předmětů  
23.12.2015 - 03.01.2016 zimní prázdniny  
04.01.2016 - 15.01.2016 výuka zimního semestru podle rozvrhu 2 týdny
11.01.2016 - 22.01.2016 státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského a navazujícího magisterského studia  
18.01.2016 - 19.02.2016 zkouškové období 5 týdnů
18.01.2016 - 19.02.2016 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do letního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
15.02.2016 - 19.02.2016 výuka předmětů UNIZA 1 a UNIZA 2 v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 1 týden
  do 18.02.2016 zveřejnění rozvrhu výuky na letní semestr  
  do 19.02.2016 zakončení všech předmětů letního semestru akademického roku 2014 – 2015  
22.02.2016 - 29.05.2016 výuka letního semestru podle rozvrhu 14 týdnů
   do  31.03.2016 podání přihlášek k přijímacímu řízení pro akademický rok 2016 – 2017  
    28.04.2016 děkanský den  
   do  02.05.2016 vložení diplomových prací v oboru TR v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
  do 03.05.2016 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia v oboru TR na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v oboru TR v systému KOS  
    11.05.2016 rektorský den  
  do 16.05.2016 odevzdání diplomových prací v oboru TR v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
16.05.2016 - 20.05.2016 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia v oboru TR  
24.05.2016 - 27.06.2016 výběrové řízení do projektů navazujícího magisterského studia  
26.05.2016 - 26.06.2016 výuka předmětu 22AMM v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 5 týdnů
30.05.2016 - 01.07.2016 zkouškové období 5 týdnů
  do 01.06.2016 vložení diplomových prací (s výjimkou diplomových prací zadaných v oboru TR) v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
01.06.2016 - 27.06.2016 přijímací zkoušky pro akademický rok 2016 – 2017  
  do 06.06.2016 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia (s výjimkou oboru TR) na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce (s výjimkou SZZ konaných v oboru TR) v systému KOS  
  do 14.06.2016 vložení bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2016 – 2017 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2016)  
  do 15.06.2016 odevzdání diplomových prací (s výjimkou diplomových prací zadaných v oboru TR) v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
15.06.2016 - 14.08.2016 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2016 – 2017  
  do 17.06.2016 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2016 – 2017 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2016)  
20.06.2016 - 01.07.2016 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia (s výjimkou oboru TR)  
  do 28.06.2016 odevzdání bakalářských prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2016 – 2017 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2016)  
28.06.2016 - 01.07.2016 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2016 – 2017 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2016)  
  do 30.06.2016 kontrolní termín zadání bakalářských a diplomových prací na ústavech*  
  do 01.07.2016 opuštění kolejí  
02.07.2016 - 04.09.2016 letní prázdniny  
15.08.2016 - 23.09.2016 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2016 – 2017 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
22.08.2016 - 11.09.2016 výuka předmětů 22AMM v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 3 týdny
  do 25.08.2016 vložení bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
29.08.2016 - 31.08.2016 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
  do 08.09.2016 odevzdání bakalářských prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
08.09.2016 - 21.09.2016 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
  do 30.09.2016 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2015 – 2016  
    30.09.2016 konec akademického roku 2015 – 2016  

* zadání bakalářských a diplomových prací v termínech určených ústavy – minimálně 10 měsíců (vyplývajících ze standardní doby studia v příslušném studijním programu a oboru) před termínem odevzdání těchto prací


Časový plán akademického roku 2015 - 2016 pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní vyhlašuji v souladu s čl. 2 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze a s čl. 1 odst. 2 Směrnice děkana č. 1/2014 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní s účinností ode dne 01.03.2015.

Vyhlášeno v Praze dne 17.02.2015.

Změny časového plánu akademického roku 2015 - 2016 pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní vyhlašuji na základě "Sdělení prorektora" pro studium a studentské záležitosti Č. j.: 0445/15/51921 k zápisům studentů a v souladu s čl. 2 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze a s čl. 1 odst. 2 Směrnice děkana č. 1/2014 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní s účinností ode dne 10.06.2015.

Změny časového plánu akademického roku 2015 - 2016 pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní byly projednány na kolegiu děkana dne 09.06.2015 a byly vyhlášeny v Praze dne 09.06.2015.


prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní

Za správnost zodpovídá: Doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost