Cizí jazyk - italština 3

Kód předmětu:
15JZ3I
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
čeština DOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
čeština ITS Inteligentní dopravní systémy - 3711R004
čeština, angličtina LED Letecká doprava - 3708R031
čeština LOG Logistika a řízení dopravních procesů - 3708R046
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Gramatické struktury, komunikativní dovednosti, písemný a ústní projev, odborná četba, slovní zásoba, odborná terminologie.
Anotace:
Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností, rozšiřování slovní zásoby. Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami. Nácvik ústní a písemné prezentace.
Cíle:
Zvýšení jazykové kompetence studenta, osvojení komunikativních dovedností, prezentace obecných a odborných obsahů na dané jazykové úrovni.