Projektování dopravní obslužnosti

Kód předmětu:
17PDO
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština MED Management a ekonomika dopravy a telekomunikací - 3707R002
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Zdeněk Michl
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
dopravní obslužnost, struktura osídlení, dopravní plánování, elasticita poptávky, marketingový proces, hierarchické plánování nabídky, sítí, linek, grafikonu, integrální taktový grafikon, systematická nabídka, segmentovaný systém veřejné dopravy
Anotace:
Dopravní plánování, elasticita poptávky. Strategie a plánování obsluhy, hierarchie obsluhy. Plán sítě linek. Koncepce nabídky. Integrální taktový jízdní řád. Proces plánování dálkové, regionální a městské dopravy. Optimální potřeba vozidel, oběh vozidla, strategie v oblasti vozidel. Odpovědnost veřejné správy v hierarchii dopravních služeb. Harmonizace dlouhodobých dopravních plánů obsluhy území. Regulovaná konkurence. Případové studie dopravní obslužnosti evropských zemí.
Cíle:
Po absolvování předmětu bude student schopen navrhnout dopravní obsluhu konkrétního území veřejnou osobní dopravou v závislosti na struktuře osídlení s využitím všech fází procesu plánování nabídky ve veřejné osobní dopravě s následným vyhodnocením efektivity navrženého systému.