Numerické metody mechaniky

Kód předmětu:
18NMM
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
Numerické metody mechaniky, metoda konečných prvků, metoda konečných diferencí, metody řešení rozsáhlých soustav algebraických rovnic.
Anotace:
Nejpoužívanější numerické metody pro řešení úloh mechaniky jako jsou metoda sítí, metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, metoda konečných objemů a metoda hraničních prvků. Časová i prostorová diskretizace problému. Metoda konečných prvků, princip a odvození základních rovnic. Matice tuhosti, matice hmotnosti, matice tlumení prvku i konstrukce. Metody řešení soustav algebraických rovnic. Numerická integrace. Programování MKP.
Cíle:
Přehled o nejpoužívanějších numerických metodách používaných pro řešení problémů pružnosti, plasticity a dynamiky.