Teorie inženýrských konstrukcí

Kód předmětu:
18TIK
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
roh  Cvičení:
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Ing. Petr Zlámal, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
matematický zápis rovnic pružnosti, popis 3D napjatosti, rovinné problémy, osově symetrická úloha, statické působení stěn, desek a skořepin, řešení rovnice desky a stěny
Anotace:
Matematický zápis základních rovnic pružnosti. Rovinné úlohy - rovinná deformace, rovinná napjatost. Teorie desek a stěn, osově symetrické úlohy. Metody řešení rovinných konstrukcí numerickými metodami (metoda sítí). Skořepinové konstrukce, membránový stav, rotačně symetrická skořepina, ohybová teorie skořepin. Modely podloží, Winklerův a Pasternakův model podloží, řešení interakce konstrukce s podložím. Úvod do řešení nelineárních úloh.
Cíle:
Zvládnutí matematického aparátu pro řešení základních úloh dvoudimenzionální pružnosti. Řešení rovinných úloh teorie pružnosti, výpočet desek a stěn. Osvojení základních znalostí pro výpočet prostorových konstrukcí, skořepinových konstrukcí, řešení interakce konstrukce s elastickým podložím. Numerické metody pro řešení 2D úloh.