Čím se zabýváme

Příklady realizovaných průzkumů v rámci činností na projektu

PRŮZKUM RESPEKTOVANOSTI V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍPod vedením Ing. Zuzany Čarské, Ph.D. byl proveden průzkum respektovanosti zón placeného stání. A to v zónách placeného stání: Praha 1, 2, 3 a 7 a v přechodových oblastech: Praha 4, 6 a 10.

Posouzení způsobů placení parkovného a jeho prokazování:

Dopravní průzkum:

 • 1. návštěvnické zóny (zelené a oranžové):
  - % podíl obsazenosti, respektovanost zaplaceného časového intervalu = platný lístek, % bez lístku

 • 2. abonentní (modré):
  - % podíl obsazenosti, % bez parkovací karty jednorázově a opakovaně dle lokality modré zóny (porovnání respektovanosti a obsazenosti modrých zón v blízkosti občanského vybavení = obchody, kanceláře, služby a modrých zón v rezidenční zástavbě)


Posouzení a návrh řešení hraničních oblastí ZPS s oblastmi mimo ZPS:

Dopravní průzkum:

 • 1. abonentní (modré):
  - % podíl obsazenosti, porovnání % obsazenosti mezi abonentní zónou vzdálenou a naopak v těsné blízkosti od neplacené zóny

 • 2. sousední mimo ZPS v blízkosti ZPS (přechodové):
  - % podíl obsazenosti, porovnání % obsazenosti s abonentní zónou v těsné blízkosti neplacené zóny


Zde jsou uvedeny formuláře použité pro tento průzkum, včetně úplného seznamu lokalit kde byl průzkum realizován.

PRŮZKUMY NEHODOVOSTI, SLEDOVÁNÍ TZV. SKORONEHOD


Předmětem těchto průzkumů bylo sledování tzv. skoronehod na vybraných nebezpečných křižovatkách.
Skoronehoda je předvídatelná situace, ve které se dva nebo více účastníků silničního provozu k sobě přiblíží v takovém prostoru a čase, že hrozí bezprostřední nebezpečí kolize, pokud jejich pohyb zůstane nezměněn.

Rozdělení skoronehod podle stupně závažnosti:

 • 0 - pouze překročení pravidel silničního provozu, ale bez následků

 • 1 - konfiktní manévry, není zřejmé omezení

 • 2 - výrazné manévry, bez nichž by došlo k nehodě, s omezením

 • 3 - kritické manévry, zabránění střetu - konfliktu v poslední sekundě

 • 4 - došlo k fyzickému střetu - konfliktu

Měření se provádí zároveň se sledováním intenzit a zapisuje se do formulářů pro každý dopravní proud zvlášť. Ukázka formuláře je zde.


Vyhodnocení průzkumu spočívá v sestrojení tzv. pentlogramu, kolizního diagramu a naším výstupem byl i graf vyjadřující závislost celkového odstupu 2 skoronehod na průměrném časovém odstupu všech vozidel.


Kolizní diaramy vznikají tak, že se do situačního plánku analyzovaného místa nebo úseku symbolicky (pomocí šipek a doplňujících znaků) zaznamenávají podstatné znaky dopravních nehod, které se tam odehrály. Kolizní diagram tak umožňuje získat kompetní představu o nehodovosti na příslušném místě, aniž by byly potřeba rozsáhlé textové komentáře.


Ukázky části vyhodnocení nehodovosti na jedné z křižovatek:

PRŮZKUM DOPRAVNÍ SITUACE


Zadání úkolu:

Předmětem naší dosavadní práce byl průzkum a analýza dopravní situace v lokalitě Hanspaulka – východ v městské části Praha 6. Průzkum byl zaměřen zejména na stávající dopravní situaci ve vazbě na nároky obytného prostředí a na jeho základě jsme vypracovali náměty řešení.


Součástí naší práce byla:

 • Analýza přidaných dopravně-inženýrských podkladů

 • Doplňující průzkum dopravního vybavení v dané lokalitě

 • Vytipování přednostního řešení

 • Návrh zásad řešení pro konkrétní typy zástavby a dopravního významu komunikace

Analýza vycházela z předaných podkladů a námi provedených průzkumů:

 • Základní data ze sčítání lidu, domů a bytů podle jednotlivých urbanů

 • Od TSK hl. m. Prahy - pasport dopravního značení, a především z doplňkových průzkumů provedených v rámci objednaných prací.

 • Průzkum jednosměrnosti ulice, ověření pasportu dopravního značení

 • Průzkum parkování a porušování pravidel silničního provozu

 • Průzkum garážovacích a odstavných ploch mimo veřejné komunikace

 • Doplňkové měření.

Základní charakteristiky řešené oblasti – východní část Hanspaulky:


Lokalizace oblasti: Řešená oblast je ohraničena na západě ulicí Na Pískách, na jihu ulicí Evropskou, Komornickou a Na viničních horách, na východě ulicí Šáreckou, Na Míčance a na severu ulicí Na Šťáhlavce a ul. Šáreckou.


Charakteristika oblasti

Lokalita je tvořena obytnou zástavbou převážně vilového nebo řadového nízkopodlažního typu. V celé oblasti Hanspaulky bydlí celkem 8500 obyvatel a celkový počet domů je 1 154 s 3260 trvale obývajícími byty. V průměru je 2,5 obyvatele na byt.


Dopravní obsluha Hlavní přístupové tahy z ulice Evropské jsou ulice Na Pískách, Šárecká a Na Šťáhlavce. Městská hromadná doprava autobusová (linka č. 131) je vedena ulicí Na Pískách se 4 zastávkami v řešeném území. Na jižním okraji pak tramvajová doprava ulicí Evropskou (4 linky tramvajové se 2 zastávkami).


Současné dopravní řešení Hanspaulka je umístěna na terénním ostrohu nad oblastí Dejvic a Podbaby a nad Šáreckým údolím a neprobíhají jí tedy žádné tranzitní tahy. V podstatě všechna vozidla, která do řešeného území vstupují, v území také končí. Uliční síť je tedy charakteristická úzkými obslužnými a proto často jednosměrnými ulicemi v individuelní nebo řadové nízkopodlažní zástavbě.


Parkování vozidel Nedostatečné šířkové uspořádání většiny těchto obslužných ulic často neumožňuje oboustranné parkování vozidel, dokonce v některých uličkách je nezbytné částečné nebo úplné stání na chodníku, aby byl umožněn průjezd vozidel. Celkem je však nutno konstatovat překvapivé zjištění, že kromě ul. Na Pískách a některých výrazně úzkých ulicích nebyla zjištěna ani ve všední den, ani o víkendech (a nedělních večerech) neuspokojená poptávka po zaparkování. Problémem je pouze parkování vozidel zasahující do zelených ostrůvků.


Omezení rychlosti - Zpomalovací polštáře Ulice Na Pískách svádí svojí šířkou (relativně velkou k okolním ulicím) k poměrně vysokým rychlostem. Klasické omezení rychlostí pomocí svislých dopravních značek zde pravděpodobně nebude dostačující. Bylo by vhodné použít i fyzická opatření, nutící řidiče ke snížení rychlosti, avšak vzhledem k vedení linky autobusu MHD, není vhodné použít příčné prahy, neboť jejich účinky jsou na autobusy a zejména na stojící cestující v nich podstatně větší než na osobní vozidla. Vzhledem k malé intenzitě těžkých nákladních automobilů, které autobusové pruhy mohou zneužívat, se zdá nejvhodnější užití tzv. zpomalovacích polštářů.


Fotografická dokumentace z vilové čtvrti Hanspaulka