Modernizace traťového úseku Velký Osek–Hradec Králové

Zadání

V rámci zkvalitnění dopravní cesty a dopravního provozu na ní navrhněte na železničním traťovém úseku Velký Osek–Hradec Králové. Takové stavební a provozní (dopravní technologie) úpravy, které povedou ke zvýšení traťové rychlosti, propustné výkonnosti a zlepšení nabídky železniční dopravy v regionu, jímž trať prochází. Při řešení studie zohledněte investiční náklady a požadavky ochrany životního prostředí (zábor území, šíření hluku).

Trasu navrhněte ve variantách pro traťovou rychlost 120 resp. 160 km/h a napojte na stávající trať. Jednotlivé varianty posuďte.

Navrhněte potřebné úpravy pro zdvojkolejnění ve stanicích: Velký Osek, Dobšice nad Cidlinou, Převýšov, Chlumec nad Cidlinou, Káranice, Dobřenice, Praskačka.

Nutné úpravy traťových úseků a stanic navrhněte podle „Zásad modernizace vybrané železniční sítě Českých drah.“

Vypracujte:

 1. Situaci traťového úseku v měřítku 1:10 000
 2. Vzorové příčné řezy v měřítku 1:50
 3. Posouzení variant řešení traťového úseku
 4. Dopravní schémata stanic
 5. Situaci vybraných stanic 1:1 000
 6. Posouzení přestupních vazeb a koordinace s autobusovou dopravou
 7. Technickou zprávu
 8. Fotodokumentaci současného stavu

Přehledná situace

přehledná situace

Dopravní schémata

dopravní schéma Osek stávající dopravní schéma Osek navrhované

Příčné řezy

příčný řez zářez příčný řez násyp

SWOT analýza

Pro utřídění analytických poznatků a možnostech porovnání obou navržených variant byla zvolena osvědčená a standardní metoda SWOT analýzy. Provádělo se posouzení variantního řešení zvýšení současné traťové rychlosti na 120 případně na 160 km/h a z toho vyplývajících silných a slabých stránek, včetně jejich příčin u navržených řešení. Tímto byly získány porovnatelné výhody a nevýhody, které mají zásadní význam pro volbu varianty.

Dalším krokem bylo posouzení příležitostí a ohrožení z vnějšího prostředí, která mají zásadní vliv na provozní využití vybrané varianty.

Při diskuzi docházelo ke konsensům, což umožnilo výběr podstatných vlivů a nezabývat se vlivy méně významnými. SWOT analýza pro navržená řešení se stane základem pro další rozhodování. Také se stane výchozím podkladem pro formulaci strategických cílů a směrů, které zadavatel využije při konečném rozhodování.

Varianta 160 km/h – silné stránky

 1. Výrazné zkrácení jízdní doby mezi stanicemi Hradec Králové–Praha
 2. Zvýšení propustnosti trati
 3. Zvýšení kultury cestování
 4. Zatraktivnění osobní dopravy
 5. Snížení hlučnosti

Varianta 160 km/h – slabé stránky

 1. Finanční nákladnost
 2. Trasování mimo současné hranice drážního pozemku
 3. Výkup soukromých pozemků
 4. Zásah do Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník
 5. Využití pouze pro kategorie vlaků Ex, R, Sp
 6. Současná intenzita provozu nevyžaduje 2. traťovou kolej

Varianta 160 km/h – příležitosti

 1. Zavedení intervalové příměstské dopravy
 2. Rychlé spojení hradeckého kraje s Prahou přiláká cestující
 3. Využití moderního vozového parku
 4. Prostory žel. stanic využít pro komerční účely
 5. Kombinovaná doprava
 6. Alternativa k IAD na D11
 7. Kvalitní přípojové vazby na bus

Varianta 160 km/h – hrozby

 1. Soustředění většiny nákladní a osobní dopravy na D11
 2. Dopravní politika státu bez upřednostňování drážní dopravy
 3. Nedostatečná údržba trati ze strany ČD
 4. Neprovedení úprav na trati Kolín–Praha
 5. Vozový park bez schopnosti dosáhnout rychlosti 160 km/h
 6. Neexistence vazby bus-vlak

Varianta 120 km/h – silné stránky

 1. Výrazné zkrácení jízdní doby mezi stanicemi Hradec Králové–Praha
 2. Zvýšení propustnosti trati
 3. Zvýšení kultury cestování
 4. Zatraktivnění osobní dopravy
 5. Snížení hlučnosti
 6. Nižší investiční náklady oproti variantě pro rychlost 160 km/h
 7. Maximální rychlost využijí i nákladní vlaky
 8. Stávající vozový park je konstruován na tuto rychlost

Varianta 120 km/h – slabé stránky

 1. Částečné trasování mimo současné hranice drážního pozemku
 2. Výkup soukromých pozemků
 3. Zásah do Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník
 4. Využití pouze pro kategorie vlaků Ex, R, Sp
 5. Současná intenzita provozu nevyžaduje 2. traťovou kolej
 6. Nižší atraktivita této varianty jako alternativy k D11 oproti variantě pro 160 km/h

Varianta 120 km/h – příležitosti

 1. Zavedení intervalové příměstské dopravy
 2. Rychlé spojení hradeckého kraje s Prahou přiláká cestující
 3. Využití moderního vozového parku
 4. Prostory žel. stanic využít pro komerční účely
 5. Kombinovaná doprava
 6. Alternativa k IAD na D11
 7. Kvalitní přípojové vazby na bus

Varianta 120 km/h – hrozby

 1. Soustředění většiny nákladní a osobní dopravy na D11
 2. Dopravní politika státu bez upřednostňování drážní dopravy
 3. Nedostatečná údržba trati ze strany ČD
 4. Neprovedení úprav na trati Kolín–Praha
 5. Neexistence vazby bus–vlak

Fotodokumentace

příčný řez zářez příčný řez násyp příčný řez zářez příčný řez násyp příčný řez zářez příčný řez násyp