obor DOS

Studentský projekt Moderní trendy v železniční dopravě

Základní informace o projektu:

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na prohloubení vědomostí v oblasti utváření koncepce železniční dopravy a projektové přípravy železničních staveb v podrobnosti na úrovni studie. Základem je týmová práce na návrhu infrastrukturního a provozního uspořádání vybraného traťového úseku, části železniční sítě či železničního uzlu s cílem rozvoje železniční dopravy v ČR i v zahraničí, coby páteře moderní dopravní obsluhy území, a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Problematika zahrnuje oblast od nejširších mezinárodních vazeb, přes vazby celostátní, až po řešení dopravní obsluhy regionů, včetně zapojení železnice do integrovaných dopravních systémů, a může přesahovat i do ostatních kolejových systémů (např. tram-train). Projekt postupně obsahuje analýzu potřebných podkladů, návrh provozní koncepce, návrh železniční a související infrastruktury a zjednodušené technologické a ekonomické zhodnocení. Práci na projektu doplňuje seznámení se zásadami projektování, zaškolení v práci s podpůrným softwarem, aktuální příklady z praxe a pravidelně pořádané exkurze.

Studenti pracující na projektu:

Seznámit se s přehledem studentů, kteří pracují na projektu, a se základními údaji o projektu, můžete po přihlášení svým fakultním uživatelským jménem a heslem v rámci internetových stránek projektově orientované výuky na fakultě.

Za naprogramování vzhledu těchto stránek děkujeme Marku Lukácsovi.

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 14. 10. 2019