Dozorčí (kontakt)
Metro fandí Alešovi, Aleš fandí metru

Poslední aktualizace: 16. IV. 2010

Vedoucí sekce: MUDr. Iva Musilová, CSc. (K615)

Interakce člověk–doprava

 • Bolí vás už za krkem při čtení těchto stránek?
 • Štítíte se sednout si v tramvaji?
 • Chcete si pro odkládání šálku s kávou uvolnit i sektor A5?
Pak se aktivně zapojte do činnosti dle následujících bodů:
 • Působení dopravy na člověka (ať už cestujícího či zaměstnance dopravce)
 • Analýza současného stavu zařízení pro dopravu (interiéry vozidel pro cestující, interiéry kabiny řidiče)
 • Návrh ideálního interiéru vlakotramvaje
 • Analýza současného stavu místností dispečerů dopravy
 • Návrh ideálního dispečerského stanoviště

Doprava slouží člověku a jedním z nejdůležitějších okruhů řešených v dopravě je zajištění její vnitřní bezpečnosti a minimalizace jejího vlivu na životní prostředí (tj. i na zdraví člověka). Při snaze o zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy (VHD) je důležitá otázka pohodlí, čistoty (hygieny) a útulnosti v dopravních prostředcích i v místech nástupu a výstupu do prostředků VHD (zastávky, žel. stanice, přestupní terminály). Tyto oblasti je nutno posuzovat jak z pohledu cestujících, tak zaměstnanců dopravců, zajišťujících provoz VHD (řidiči, strojvedoucí, průvodčí atd.). Při řízení dopravních prostředků a dispečerském dohledu nad provozem dopravy hraje klíčovou roli splnění ergonomických požadavků personálu.

Cílem tohoto projektu je zjistit stávající stav ve výše uvedené oblasti a navrhnout možnosti jeho zlepšení. Projekt se bude zaměřovat např. na spokojenost cestujících a pracovníků dopravců s ergonomickým řešením jejich pracoviště a prostoru pro cestující (sedadla apod.) a na problematiku čistoty v dopravě. Samozřejmostí budou návrhy na zlepšení situace této oblasti.

Náplní první fáze projektu bude:

 • analýza současného stavu (např. práce s fotodokumentací, dotazníkové šetření)
 • shrnutí související tuzemské i zahraniční legislativy a jejího uplatnění v praxi
 • zhodnocení současného stavu
 • porovnání zjištěných skutečností v ČR se zkušenostmi ze zahraničí
 • vyhledání oblastí s možností uplatnění návrhů na zlepšení

Dr. Musilová na stanovišti řidiče v tramvaji 14T
Dr. Musilová zkouší ergonomii kabiny řidiče v tramvaji Škoda 14T

Úvod Dopravní systémy a technika (DS) Management a ekonomika (ME) Automatizace a informatika (AI) Úspěchy projektu Lidé v projektu