Statistika

Kód předmětu:
11STAT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština společná část studia
čeština, angličtina PIL Profesionální pilot - 3708R030
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.
Mgr. Pavel Provinský
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
roh  Cvičení:
Ing. Šárka Jozová
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.
Mgr. Pavel Provinský
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Pravděpodobnost, náhodná veličina, hustota pravděpodobnosti, transformace náhodné veličiny. Interval spolehlivosti, test hypotézy, p-hodnota, lineární regrese, T-test, F-test, Chi2 test dobré shody, metoda nejmenších čtverců.
Anotace:
Definice pravděpodobnosti, náhodná veličina a její popis, náhodný vektor, transformace náhodné veličiny. Popisná statistika, náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.
Cíle:
Prohloubit u studentů znalosti z pravděpodobnosti. Základní statistické metody analýzy dat.