covid-19 info

logo ČVUT

Matematické modely v ekonomii

Kód předmětu:
11Y1MM
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Matematický model, teorie hromadné obsluhy, teorie grafů, optimalizace, numerická optimalizace.
Anotace:
Teorie front (Poissonův proces, procesy zrodu a zániku, model fronty, model a analýza obslužné sítě). Teorie grafů (detekce cyklu, topologické uspořádání grafu, nejkratší a nejdelší cesta grafem, metoda kritické cesty). Optimalizace (extrém skalární a vektorové funkce, průběh skalární funkce, základní postupy pro numerické řešení úloh optimalizace).
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými úlohami matematického programování, s teoretickými postupy při řešení jednotlivých úloh a jejich programovým zpracováním. Výstupem předmětu bude schopnost (programového) řešení základních úloh z oblasti teorie front, teorie grafů a obecné optimalizace, a to jak úloh o volném, tak i vázaném extrému.