covid-19 info

logo ČVUT

Predikce časových řad

Kód předmětu:
20Y2PR
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Predikční metody, lineární metody, matematická statistika, aplikovaná statistika.
Anotace:
Úvod do predikce časových řad, význam predikce, základy kvantitativního předpovídání. Metody pro vyhodnocení kvality predikce, popisné statistiky, MAE, MAPE, RMSE, naivní predikce, predikce pro obecnou formulaci ztrátové funkce. Výpočetní a programovací prostředí R. Regresní modely, základy lineární regrese, jednoduchá regrese.Vícenásobná regrese, statistické testy lineární závislosti, výběr vstupních proměnných, predikce regresními metodami.
Cíle:
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky predikce časových řad a podrobně je seznámit s různými metodami samotné predikce i hodnocení její kvality. Důraz je kladen i na řešení různých metod a modelů pomocí konkrétních příkladů z praxe.