info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Programování a modelování 1

Kód předmětu:
21PAM1
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
16 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
signál, zpracování signálu, zpracování obrazu, filtrace, spektrum, Fourierova transformace
Anotace:
Harmonické signály, jejich generování. Reálné signály, vzorkovací teorém, aliasing. Filtrace signálu. Fourierova transformace (FT), diskrétní Fourierova transformace (DFT), rychlá Fourierova transformace (FFT). Odhady spektra, spektrální výkonová hustota. Obraz - základní metody zpracování, 2D Fourierova transformace, filtrace šumu, detekce hran, lineární a nelineární metody, transformace jasu, geometrické transformace, komprese obrazů.
Cíle:
Cílem předmětu je představit studentům základy zpracování 1D signálů a obrazu. Předmět je koncipován tak, aby byli studenti schopni nabyté informace aplikovat na reálné případy, přičemž výstupem předmětu bude vlastní semestrální projekt studentů.