info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Matlab pro řešení projektů

Kód předmětu:
21W1MP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Lenka Hanáková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
matlab, zpracování signálu, grafické uživatelské prostředí, simulace, modelování
Anotace:
Sylabus předmětu je orientovaný zejména na řešení přidružených problémů v BP a to na podnět studentů, přičemž jednotlivá cvičení budou stanovenou problematiku probírat právě na konkrétních příkladech podle potřeb a návrhů studentů. Předmět tedy bude mít flexibilní formu, díky níž by mělo dojít k prohloubení znalostí studentů při práci v prostředí Matlab.
Cíle:
Předmět je koncipovaný pro projektovou část výuky na Fakultě dopravní. Myšlenkou předmětu je zaměření na konkrétní řešení projektů studentů v rámci jejich bakalářských prací. Cílem předmětu je poskytnou oporu studentům při řešení konkrétních problémů v jejich bakalářských pracích s využitím programového prostředí Matlab.