info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Aplikovaná ekologie

Kód předmětu:
12APE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
Ekologie, doprava, atmosféra, smog, NATURA 2000, životní prostředí.
Anotace:
Základní ekologické principy. Atmosféra, znečištění ovzduší dopravou, smog, podíl dopravy na emisích skleníkových plynů. Doprava v rámci jednotlivých složek životního prostředí. Ochrana přírody a krajiny, střet dopravních staveb a chráněných ploch v rámci NATURA 2000. Aktuální ekologické problémy současnosti. Hodnocení ztrát z dopravy, především v kontextu provozu na dopravních cestách i zdržení výstavby dopravních staveb.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy ekologie, zejména pak ekologie aplikované, a to v návaznosti na dopravu tak, aby byli schopni o dané problematice nejen přemýšlet v širších souvislostech, ale také diskutovat s environmentálními odborníky i laickou veřejností.