info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Hluk z dopravy

Kód předmětu:
12Y1HD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
4češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
4češtinaLED Letecká doprava - B-LED
4češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
Hluk, urbanistická akustika, měření, výpočet, výpočtová metodika, model, akustické klima.
Anotace:
Úvod do akustiky, základní pojmy, veličiny. Základy fyziologické akustiky, vliv hluku na lidský organismus. Akustická legislativa, normy, předpisy. Tvorba akustického klimatu v území, základní zásady urbanistické akustiky, šíření hluku, možností protihlukové ochrany. Zdroje hluku v území. Zjišťování akustické situace v území. Metodiky výpočtu hluku z dopravy. Akustické studie. Základy měření, metodiky měření, protokol z měření.
Cíle:
Získání základních informací o akustice, typech zdrojů hluku v území, o možnostech a způsobech zjišťování akustické situace v území a možnostech řešení negativních dopadů hluku z dopravy v území. Dále bude posluchač také seznámen se základními metodami měření a výpočtu hluku z dopravy, požadavky a zásadami na tvorbu akustických výpočtových modelů.