covid-19 info

logo ČVUT

Pěší a cyklistická doprava

Kód předmětu:
12Y1PC
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
pěší provoz, místní komunikace, cyklistická doprava, křižovatky, pěší zóna, cyklistický pruh, cyklistický pás, stezka pro cyklisty, cyklistická stezka, jednosměrný provoz, cyklotrasy, cyklistické trasy
Anotace:
Komunikace a přechody pro chodce. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Návrh sítě cyklistických tras. Způsoby vedení cyklistů a návrhové parametry pro cyklisty. Oddělení cyklistů od ostatních druhů dopravy. Komunikace pro cyklisty a jejich projektování – jednosměrné ulice, vyhrazené jízdní pruhy, zastávky hromadné dopravy, křížení s ostatními druhy dopravy, křižovatky. Svislé a vodorovné dopravní značení pro cyklisty.
Cíle:
Získání podrobných znalostí o navrhování komunikací pro chodce a cyklisty včetně složitých a zvláštních situací se zřetelem na bezpečnost nemotorové dopravy.
www stránky předmětu
http://k612.fd.cvut.cz/predmety/12Y1PC/