info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Krajinná ekologie

Kód předmětu:
12Y2KE
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
krajina, metody hodnocení, územní systémy ekologické stability, krajinná matrice
Anotace:
Historický vývoj krajiny, zahrad a městské zeleně. Vymezení pojmu krajina. Krajina a základní principy. Krajinné plošky a koridory, jejich vznik a změny, krajinná matrice. Role člověka ve vývoji krajiny. Vlivy antropogenní činnosti na krajinu. Role dopravy v procesu suburbanizace. Dopravní cesty v krajině. Metody hodnocení krajiny. Obnova a stabilizace krajiny.
Cíle:
Základní seznámení s krajinnou ekologií, pochopení základních principů a vztahů mezi jednotlivými krajinnými složkami. Pochopení role dopravy v krajině.