info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Elektrotechnická kvalifikace

Kód předmětu:
20Y1EK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
4češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
4češtinaLED Letecká doprava - B-LED
4češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Příčiny úrazů elektrickým proudem, bezpečnostní předpisy, obsluha a práce na elektrických zařízeních, elektrická zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem, první pomoc při úrazu elektrickým proudem.
Anotace:
Praktické zkušenosti s měřením v laboratořích, elektrická zařízení, elektrické sítě, elektrické instalace nízkých napětí, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, symbolika a označování, jmenovitá napětí, maximální dovolené proudy, ochrany elektrických zařízení proti zkratu a přetížení, kontroly a revize, první pomoc, elektrotechnická kvalifikace, legislativa, normy a předpisy ve vztahu BOZP k elektrotechnice.
Cíle:
Student zná způsoby ohrožení elektrickým proudem a ví, jakým způsobem jsou zařízení a instalace provedeny tak, aby byly dostatečně bezpečné. Student dokáže posoudit pracovní rizika a předcházet nebezpečí při práci s elektrickými zařízeními a orientuje se v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s elektrickými zařízeními.