Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy

Anotace:
Projekt je zaměřen na průzkum a navržení možností zlepšení činnosti a rozvoje silniční, železniční, námořní a kombinované dopravy v oblasti nabídky služeb, jejího technologického zabezpečení a odhadu očekávaných přínosů těchto opatření. Bude využito moderních přístupů logistiky a zjištěna ekonomická proveditelnost. Podrobněji se lze zaměřit na vybranou oblast - silniční nákladní dopravu, zasilatelské organizace na logistických řetězcích, autobusovou veřejnou dopravu, MHD, významné změny technologie železniční dopravy a její obchodní využití, možnosti uplatnění železnice v osobní dopravě, možnosti rozvoje námořní dopravy a aplikace nových technologií v kombinované dopravě.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Edvard Březina, CSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1RM | angličtina | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2RM | angličtina | LA
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.