covid-19 info

logo ČVUT

Státní závěrečná zkouška

Pravidla ke státním závěrečným zkouškám na ČVUT FD (Rules for state final examinations)

 • pro studijní program
  • bakalářské studium
   • v termínu 12. 01. 2022 – 21. 01. 2022 soubor pdf  (~205.6 kB)
  • navazující magisterské studium
   • v termínu 12. 01. 2022 – 21. 01. 2022 standardní termín soubor pdf  (~205.6 kB)
 • pravidla jsou určena pro:
  • studenty, kteří chtějí konat SZZ v termínech výše uvedených
  • vedoucí bakalářských nebo diplomových prací vložených v požadovaném termínu do systému KOS
  • oborové referenty pro SZZ jmenované dle aktuálního platného znění Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 • pravidlům je třeba věnovat velkou pozornost, neboť obsahují důležité informace související s tím, že níže uvedené činnosti jsou prováděny výhradně elektronicky prostřednictvím systému KOS:
  • odevzdání bakalářské nebo diplomové práce ze strany studentů
  • potvrzení souhlasu s odevzdanou bakalářskou nebo diplomovou prací ze strany jejího vedoucího
  • přihlášení studentů ke státní závěrečné zkoušce (SZZ)
  • vypracování a následné vložení posudků vedoucího a oponenta bakalářské nebo diplomové práce do systému KOS
  • prohlížení posudků vedoucího a oponenta bakalářské nebo diplomové práce studentem

Informace pro všechny

 • Výňatky pro studenty z legislativních předpisů týkající se přípravy na Státní závěrečné zkoušky a odevzdávání bakalářských nebo diplomových prací
 • Výňatky pro akademické pracovníky z legislativních předpisů týkající se přípravy na Státní závěrečné zkoušky a odevzdávání bakalářských nebo diplomových prací
 • Zdravotní pojištění - upozornění pro studenty posledního ročníku bakalářského studia soubor pdf  (~183.4 kB)
 • Metodický pokyn č. 1/2009 "O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací" soubor pdf  (~42.2 kB)
 • Vyhláška děkana č. 3/2010 o dodržování a uplatňování Metodického pokynu č. 1/2009 soubor pdf  (~220.8 kB)

Bakalářská a diplomová práce – pokyny a formuláře


Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní jmenovaných děkanem

 • bakalářský a navazující magisterský studijní program soubor pdf  (~325.4 kB)
 • návrh jmenování nového člena komise pro státní závěrečné zkoušky soubor word  (~469.5 kB)

Seznam odborných předmětů (povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky

 • bakalářský a navazující magisterský studijní program soubor pdf  (~471.7 kB)

Organizační informace a časový harmonogram SZZ

nejsou dostupné informace


Podrobný obsah všech odborných předmětů (povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky v oborech s vyučovacím jazykem "čeština" pro studenty

 • bakalářského studijního programu pro studenty se zahájením studia nejpozději v akademickém roce 2014 – 2015:
  • obor DOS: kompletní seznam soubor pdf  (~221.5 kB)
  • obor LED: kompletní seznam soubor pdf  (~237.2 kB)
  • obor PIL: kompletní seznam soubor pdf  (~229.2 kB)
 • bakalářského studijního programu pro studenty se zahájením studia v akademickém roce 2015 – 2016 a později (v případě oboru ITS v akademickém roce 2014 – 2015 a později):
  • obor DOS: kompletní seznam soubor pdf  (~324.7 kB)
  • obor ITS: kompletní seznam soubor pdf  (~290.3 kB)
  • obor LED: kompletní seznam soubor pdf  (~950.2 kB)
  • obor LOG
   • kompletní seznam soubor pdf  (~349.4 kB) - začátek studia nejpozději v akademickém roce 2016/2017
   • kompletní seznam soubor pdf  (~271.2 kB) - začátek studia v akademickém roce 2017/2018 nebo později
  • obor PIL: kompletní seznam soubor pdf  (~401.1 kB)
  • obor TUL: kompletní seznam soubor pdf  (~239.3 kB)
 • navazujícího magisterského studijního programu:
  • obor DS: kompletní seznam soubor pdf  (~255.3 kB)
  • obor IS: kompletní seznam soubor pdf  (~252.7 kB)
  • obor LA:
   • kompletní seznam soubor pdf  (~345.6 kB) - začátek studia nejpozději v akademickém roce 2017/2018
   • kompletní seznam soubor pdf  (~568.9 kB) - začátek studia v akademickém roce 2018/2019 či později
  • obor LO: kompletní seznam soubor pdf  (~69.7 kB)
  • obor PL: kompletní seznam soubor pdf  (~631.6 kB)
   • aktualizace okruhů povinně volitelného předmětu "Bezpečnost v letecké dopravě" soubor pdf  (~156.4 kB)

Podrobný obsah všech odborných předmětů povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky v oborech s vyučovacím jazykem "angličtina" pro studenty

 • bakalářského studijního programu:
  • obor LED: kompletní seznam soubor pdf   (~230.9 kB)
  • obor PIL: kompletní seznam soubor pdf   (~180.9 kB)
 • navazujícího magisterského studijního programu:
  • obor IS: kompletní seznam soubor pdf   (~261.6 kB)