Státní závěrečná zkouška

Pravidla ke státním závěrečným zkouškám na ČVUT FD (Rules for state final examinations)

 • pro studijní program
  • bakalářské studium
   • v termínu 07. 09. 2020 – 16. 09. 2020 soubor pdf  (~244.7 kB)
   • promoce se uskuteční v úterý 10. 11. 2020 (organizační podrobnosti budou upřesněny později)
  • bakalářské studium – pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2020 – 2021 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 21. 09. 2020)
   • v termínu 25. 06. 2020 – 26. 06. 2020 standardní termín, 30. 07. 2020 – 31. 07. 2020 (mimořádný termín v důsledku situace způsobené šířením koronaviru) soubor pdf  (~145.6 kB)
   • promoce se uskuteční v úterý 10. 11. 2020 (organizační podrobnosti budou upřesněny později)
  • navazující magisterské studium
   • v termínu 16. 06. 2020 – 26. 06. 2020 standardní termín, 07. 09. 2020 – 30. 10. 2020 (mimořádný termín v důsledku situace způsobené šířením koronaviru) soubor pdf  (~248.8 kB)
   • promoce se uskuteční v úterý 10. 11. 2020 (organizační podrobnosti budou upřesněny později)
 • pravidla jsou určena pro:
  • studenty, kteří chtějí konat SZZ v termínech výše uvedených
  • vedoucí bakalářských nebo diplomových prací vložených v požadovaném termínu do systému KOS
  • oborové referenty pro SZZ jmenované dle aktuálního platného znění Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 • pravidlům je třeba věnovat velkou pozornost, neboť obsahují důležité informace související s tím, že níže uvedené činnosti jsou prováděny výhradně elektronicky prostřednictvím systému KOS:
  • odevzdání bakalářské nebo diplomové práce ze strany studentů
  • potvrzení souhlasu s odevzdanou bakalářskou nebo diplomovou prací ze strany jejího vedoucího
  • přihlášení studentů ke státní závěrečné zkoušce (SZZ)
  • vypracování a následné vložení posudků vedoucího a oponenta bakalářské nebo diplomové práce do systému KOS
  • prohlížení posudků vedoucího a oponenta bakalářské nebo diplomové práce studentem

Informace pro všechny

 • Výňatky pro studenty z legislativních předpisů týkající se přípravy na Státní závěrečné zkoušky a odevzdávání bakalářských nebo diplomových prací
 • Výňatky pro akademické pracovníky z legislativních předpisů týkající se přípravy na Státní závěrečné zkoušky a odevzdávání bakalářských nebo diplomových prací
 • Zdravotní pojištění - upozornění pro studenty posledního ročníku bakalářského studia soubor pdf  (~183.4 kB)
 • Metodický pokyn č. 1/2009 "O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací" soubor pdf  (~42.2 kB)
 • Vyhláška děkana č. 3/2010 o dodržování a uplatňování Metodického pokynu č. 1/2009 soubor pdf  (~220.8 kB)

Bakalářská a diplomová práce – pokyny a formuláře


Seznam jmen předsedů, místopředsedů a členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní jmenovaných děkanem

 • bakalářský studijní program – SZZ pro studenty zapsané ke studiu v Praze soubor pdf  (~330 kB)
 • bakalářský studijní program – SZZ pro studenty zapsané ke studiu v Děčíně soubor pdf  (~240.9 kB)
 • navazující magisterský studijní program – SZZ pro studenty zapsané ke studiu v Praze soubor pdf  (~285.8 kB)
 • navazující magisterský studijní program – SZZ pro studenty zapsané ke studiu v Děčíně soubor pdf  (~222.9 kB)

Seznam odborných předmětů (povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky

 • bakalářský a navazující magisterský studijní program soubor pdf  (~78.2 kB)

Organizační informace a časový harmonogram SZZ

 • obor IS - červen 2019
  • časový harmonogram - obor ITS - 12.9.2019 od 8:00 soubor pdf  (~96 kB)
  • časový harmonogram - obor ITS - 12.9.2019 od 12:30 soubor pdf  (~95.9 kB)
  • časový harmonogram - obor ITS - 16.9.2019 od 8:00 soubor pdf  (~98 kB)
  • časový harmonogram - obor ITS - 16.9.2019 od 12:30 soubor pdf  (~95.1 kB)

Podrobný obsah všech odborných předmětů (povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky v oborech s vyučovacím jazykem "čeština" pro studenty

 • bakalářského studijního programu pro studenty se zahájením studia nejpozději v akademickém roce 2014 – 2015:
  • obor DOS: kompletní seznam soubor pdf  (~221.5 kB)
  • obor LED: kompletní seznam soubor pdf  (~237.2 kB)
  • obor PIL: kompletní seznam soubor pdf  (~229.2 kB)
 • bakalářského studijního programu pro studenty se zahájením studia v akademickém roce 2015 – 2016 a později (v případě oboru ITS v akademickém roce 2014 – 2015 a později):
  • obor DOS: kompletní seznam soubor pdf  (~324.7 kB)
  • obor ITS: kompletní seznam soubor pdf  (~290.3 kB)
  • obor LED: kompletní seznam soubor pdf  (~167.9 kB)
   • aktualizace okruhů povinného předmětu "Provoz a ekonomika letecké dopravy" soubor pdf  (~316.3 kB)
  • obor LOG
   • kompletní seznam soubor pdf  (~349.4 kB) - začátek studia nejpozději v akademickém roce 2016/2017
   • kompletní seznam soubor pdf  (~271.2 kB) - začátek studia v akademickém roce 2017/2018 nebo později
  • obor PIL: kompletní seznam soubor pdf  (~401.1 kB)
  • obor TUL: kompletní seznam soubor pdf  (~239.3 kB)
 • navazujícího magisterského studijního programu:
  • obor DS: kompletní seznam soubor pdf  (~255.3 kB)
  • obor IS: kompletní seznam soubor pdf  (~252.7 kB)
  • obor LA:
   • kompletní seznam soubor pdf  (~345.6 kB) - začátek studia nejpozději v akademickém roce 2017/2018
   • kompletní seznam soubor pdf  (~568.9 kB) - začátek studia v akademickém roce 2018/2019 či později
  • obor LO: kompletní seznam soubor pdf  (~69.7 kB)
  • obor PL: kompletní seznam soubor pdf  (~631.6 kB)
   • aktualizace okruhů povinně volitelného předmětu "Bezpečnost v letecké dopravě" soubor pdf  (~156.4 kB)

Podrobný obsah všech odborných předmětů povinných i volitelných) ústní části státní závěrečné zkoušky v oborech s vyučovacím jazykem "angličtina" pro studenty

 • navazujícího magisterského studijního programu:
  • obor IS: kompletní seznam soubor pdf   (~261.6 kB)