covid-19 info

logo ČVUT

FAQ často kladené dotazy

ŘEŠENÍ DOPADŮ SITUACE ŠÍŘENÍ KORONAVIRU NA STUDIUM NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

aktualizováno 24. 5. 2021 (verze 6.0)

Na této stránce jsou formou odpovědí na často kladené dotazy zveřejněny oficiální informace o přijatých opatřeních či způsobu řešení různých situací v souvislosti s dopady aktuální situace šíření koronaviru na studium na ČVUT Fakultě dopravní.

V případě, že zde nenaleznete odpověď na vaši otázku, můžete ji položit prostřednictvím formuláře v dolní části webu. Otázky a odpovědi budou postupně doplňovány či aktualizovány.

Zkoušky se mohou konat prezenčně kontaktní formou bez kapacitních omezení, v souladu s platnými hygienickými opatřeními. Vyučující jednotlivých předmětů v dostatečném časovém předstihu informují studenty o formě, jakou bude zkouška probíhat. V případě zkoušek konaných kontaktní formou jsou studenti povinni dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m a mít účinně nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, nanorouška) kategorie FFP2 (nebo KN95) a vyšší. Dále je také nutné dodržovat pravidelnou a důkladnou hygienu rukou a využívat poskytnutou dezinfekci.

Studenti do budov ČVUT mohou vstoupit, pokud mají negativní test na COVID-19 ne starší sedmi dnů, nemají příznaky onemocnění COVID-19 a celkově se cítí zdraví. Negativní test je možné nahradit potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 či certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

Výsledky testů jsou studenti povinni vyplnit do aplikace Evidence výsledku testu COVID-19 , a na vyžádání pedagogů pomocí údajů v aplikaci (či jiným vhodným způsobem) prokázat naplnění stanovených podmínek.

Stále platí, že studenti musí mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem (respirátor, nanorouška) kategorie FFP2 (nebo KN95) a vyšší a používají dezinfekci rukou, která je k dispozici u vstupu do budov ČVUT. Dle opatření platných od 10. 5. 2021 je na vysokých školách umožněna účast studentů na praktické výuce, individuálních konzultacích (jeden na jednoho) a zkoušení studentů bez omezení počtu, je-li mezi osobami rozestup minimálně 1,5 m.

V případě náznaků rýmy, kašle, teploty, nevolnosti, bolesti hlavy a dalších příznaků onemocnění COVID-19 je nezbytné z preventivních důvodů zůstat po dobu přetrvání příznaků v izolaci.

Ano, studenti jsou povinni doložit doklad o negativním výsledku testu na COVID-19, výjimku tvoří odborné konzultace jeden na jednoho. Negativní test je možné nahradit potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (do 90 dní po jejím ukončení) či o provedeném očkování (14 dní po poslední aplikované dávce vakcíny).

Výsledky testů jsou studenti povinni vyplnit do aplikace Evidence výsledku testu COVID-19 , a na vyžádání pedagogů pomocí údajů v aplikaci (či jiným vhodným způsobem) prokázat naplnění stanovených podmínek.

Před účastí na povolených aktivitách je studentům dána povinnost podstoupit test na přítomnost antigenu viru SARS CoV2. Je doporučeno, aby studenti využívali v maximální míře testy prováděné ve Studentském domě v Dejvicích (Bílá 2571/6, Praha 6), dále ve veřejně dostupných testovacích místech, případně si sami zakoupili v lékárně samotestovací test.

Studentům je umožněno testování několika způsoby. Primárně by studenti měli využívat možnost testování ve veřejně dostupných testovacích centrech po celé ČR, kde je testování hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Od 22. 3. 2021 mohou studenti ČVUT (včetně zahraničních studentů) také využít nově vzniklé testovací místo ve Studentském domě v Praze (Bílá 2571/6, Praha 6 - Dejvice), jako možnou formu testování. Testování ve Studentském domě probíhá každé pondělí a úterý od 8.00 do 14.00 hodin do odvolání. Kapacita testovacího místa je taková, že prozatím není nutný rezervační systém. Odběr je jednoduchý, bezbolestný a je hrazen zdravotní pojišťovnou. Student s sebou musí mít kartičku zdravotní pojišťovny a identifikační průkaz studenta. Potvrzení o provedeném testu bude vystaveno na požádání, v případě pozitivity budete samozřejmě kontaktováni pro další postup.

V Děčíně je možné využít testování na mobilním stanovišti zdravotnického zařízení přímo v budově ČVUT (Pohraniční 1288/1, Děčín) v prostorách posluchárny P2. Testování probíhá vždy v pondělí od 9:30 do 10:00 hodin a je třeba se nejpozději v pátek před testem objednat telefonicky nebo mailem u paní Řehákové Hauzírkové (tel. 773 795 940, mail helena.hauzirkova@fjfi.cvut.cz). Testování je hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Studenti se také mohou na vlastní náklady samotestovat pomocí zakoupení testovacích sad na COVID-19 v lékárnách.

Ve výjimečných případech (kdy není z objektivních důvodů studentům dostupná jiná možnost testování) mohou studenti využít testy určené pro samotestování, které mohou získat po předchozí domluvě na sekretariátech jednotlivých ústavů FD (případně na sekretariátu děkana a tajemníka FD).

Ano, pokud máte možnost testování od zaměstnavatele a jste schopni doložit takto provedený negativní test na onemocnění COVID-19 a výsledek vložit do univerzitní aplikace, tak se jedná o možný způsob podstoupení požadovaného testování.

Studenti mají povinnost zaznamenat výsledky testů do ČVUT interní mobilní aplikace Evidence výsledku testu COVID-19, kterou vyvinulo univerzitní Výpočetní a informační centrum. Od 5. 5. 2021 je nasazena rozšířená verze včetně Potvrzení o posledním evidovaném testu (očkování, prodělané nemoci). Potvrzení je určené pouze pro záznamy evidované v nové verzi aplikace od 5. 5. 2021. Bližší informace v popisu aplikace .

Student je povinen na vyžádání pedagogů prokázat naplnění stanovených podmínek negativního testu s využitím údajů zadaných v aplikaci (či jiným vhodným způsobem).

V případě pozitivního výsledku testu provedeného samotestováním je povinností studenta absolvovat konfirmační PCR test a rovněž kontaktovat příslušnou hygienickou stanici.

Studenti, u kterých se prokázala nákaza COVID-19 nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit zodpovědné osobě na ČVUT FD paní Daně Uherkové na e-mail: koronavirus@fd.cvut.cz (tel. číslo 224 359 518, 733 696 308).

Pokud nejste schopni se z objektivních důvodů zúčastnit plánované (online) zkoušky či splnit jiné úkoly v daném termínu, je namístě se vyučujícímu omluvit a společně s ním hledat adekvátní způsob naplnění stanovených požadavků. Organizační i zdravotní důvody mohou v aktuální situaci komplikovat vaši účast na zkouškách během zkouškového období. Věříme, že všechny problémy mají své řešení i v této nelehké době.

I když jsou knihovny ČVUT zavřené nebo mají zkrácenou otevírací dobu, neznamená to, že byste si nemohli vypůjčit potřebná skripta, učebnice či jiné odborné knihy, které potřebujete ke studiu či psaní odborných textů. Dostupnost literatury nezbytné pro úspěšné složení zkoušky konzultujte s vaším vyučujícím ve snaze nalézt případné vhodné alternativní zdroje. Zároveň je vhodné prověřit dostupnost relevantní literatury Ústřední knihovny ČVUT v rozšířené nabídce online titulů.

S ohledem na aktuální situaci, nařízení Vlády ČR a v souladu s Příkazem rektora č.21/2020 je výuka předmětů na ČVUT FD realizována nekontaktní formou. Tato „dálková“ výuka může mít v různých předmětech různé podoby (či jejich kombinace).

  • online výuka (cvičení i přednášky) v časech dle platného rozvrhu, tedy přímá, avšak nekontaktní výuka na dálku‚ nejčastěji prostřednictvím nástroje MS TEAMS
  • výuka prostřednictvím studijního nástroje MOODLE, tedy distribuce studijních materiálů včetně možnosti průběžného testování postupu v samostudiu
  • poskytování studijních materiálů a zadávání úloh a prací a jejich konzultace prostřednictvím elektronické komunikace

Ve výuce jsou využívány zejména nástroje, které mají podporu ČVUT a je tak zajištěno jejich využití v rámci přihlášení do systémů ČVUT. U všech způsobů dálkové výuky je žádoucí plná informovanost studentů i pravidelný kontakt studentů s vyučujícími. V případě nedostatku informací kontaktujte vyučující daného předmětu, případně zástupce garantujícího ústavu (manažer pro pedagogickou činnost či vedoucí ústavu). V krajním případě samozřejmě i studijní oddělení.

O realizaci výuky jednotlivých předmětů by měli být studenti informováni ze strany vyučujících již na začátku letního semestru 2020/2021. Pokud tyto informace či jiné aktuální zprávy od vyučujících nemáte, neváhejte je kontaktovat.

Zde platí stejná pravidla jako při standardním studiu. Pokud nejste schopni se z objektivních důvodů zúčastnit plánované (online) výuky či splnit jiné úkoly v daném termínu, je jistě namístě se vyučujícímu omluvit (ideálně předem) a společně s ním hledat adekvátní způsob naplnění stanovených požadavků. Technické, organizační i jiné důvody mohou v aktuální situaci komplikovat vaši účast a zapojení do dálkové výuky. Věříme, že všechny problémy mají své řešení. Je však třeba ho hledat aktivně a včas.

Požadavky na absolvování předmětů mají být studentům jednoznačně sděleny na začátku semestru. Výuka v letním semestru 2020/2021 byla plánována a zahájena v nekontaktní formě a sdělené požadavky jsou tak platné bez očekávaných změn v průběhu semestru.

V letním semestru 2020/2021 se taková úprava nezvažuje. Výuka i zkouškové období proběhnou dle platného harmonogramu AR.

Zkouškové období bude probíhat dle platného harmonogramu AR. Výuka tedy skončí 23. 5. 2021 a zkouškové období bude od 24. 5. 2021 do 27. 6. 2021. Dle zvyklostí a praxe na Fakultě dopravní je možné zapsané předměty absolvovat do termínu pro zakončení všech předmětů zimního, respektive letního semestru. Po domluvě s vyučujícími je tak možné zakončení předmětů realizovat i v následujícím čase.

V aktuálním harmonogramu AR došlo ke zrušení plánovaných promocí absolventů. Dále připravována úprava, která studentům navazujícího magisterského studia umožní v případě, že jim aktuální situace znemožní diplomovou práci odevzdat ve standardním termínu v květnu, využít pro její odevzdání termín v srpnu s následnou SZZ v září.

Aktuální znění harmonogramu letního semestru AR 2020/2021 je dostupné na webu fakulty.

Dostupnost literatury nezbytné pro zpracování závěrečných prací řešte s vedoucím vaší práce ve snaze nalézt případné vhodné alternativní zdroje. Zároveň je vhodné prověřit dostupnost relevantní literatury Ústřední knihovny ČVUT v rozšířené nabídce online titulů.

Fakulta dopravní důsledně doporučuje studentům využít v maximální možné míře možnosti konzultovat závěrečné práce s vedoucími nekontaktně pomocí online nástrojů. Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace související s nákazou onemocněním COVID-19 v návaznosti na opatření Vlády ČR a Příkaz rektora č.21/2020, je omezen vstup do budov FD na nezbytně nutné případy a za daných pravidel.

Pokud chcete přeci jen využít možnost konzultovat svoji závěrečnou práci kontaktně a vaše přítomnost na fakultě (či v laboratoři) je při konzultaci nezbytná, je třeba se na postupu domluvit s vedoucím vaší práce a dodržet pravidla stanovená v příkazu rektora č. 21/2020.

V takovém případě svoji situaci aktivně řešte se svým vedoucím a ústavem, kde máte práci zadánu, aby o vaší situaci věděli. Pokud je vaše práce závislá na práci v laboratoři či různých měření, která nyní není možné realizovat, bude vám zajištěn náhradní termín pro odevzdání práce tak, abyste měli na její zpracování dostatek času.

Pokud vaši DP práci v termínu 17. 5. 2021 neodevzdáte, bude vám v KOSu automaticky změněn termín odevzdání na 9. 8. 2021 bez nutnosti měnit zadání diplomové práce či oznamovat odklad odevzdání. Pokud nebude práci možné odevzdat ani v tomto termínu, oznámíte odklad odevzdání práce manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu na předepsaném formuláři (tedy dle postupu uvedeném ve směrnici děkana o realizaci výuky na FD). Na základě tohoto odkladu vám bude vystaveno nové zadání práce s termínem odevzdání do 1. 12. 2021 a s termínem SZZ v lednu 2022.

Buďte v kontaktu se svým vedoucím a svým ústavem, aby o vaší situaci věděli. Odklad odevzdání v případě BP je problematické z důvodu vašeho předpokládaného dalšího studia v navazujícím magisterské studiu. Pokud vám vaše téma znemožňuje aktuálně na práci pokrčovat, zvažte společně s vedoucím práce případnou změnu tohoto zadání, aby bylo v daném termínu splnitelné. V případě, že i přes to nastane situace nutného odkladu odevzdání práce, bude možné ji odevzdat v následujícím termínu, tedy 1. 12. 2021 s termínem SZZ v lednu 2022. Tento odklad odevzdání je potřeba oznámit manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu na předepsaném formuláři (tedy dle postupu uvedeného ve směrnici děkana o realizaci výuky na FD).

V platnosti zůstávají stávající termíny SZZ - odevzdání 9. 8. 2021 a SZZ v září (v období 6. 9. – 15. 9. 2021). Studenti, kteří mají problém s odevzdáním BP kvůli aktuální situaci, mohou společně s vedoucími prací uvažovat o úpravě zadání, které by včasné odevzdání umožnilo.

Pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2021 – 2022 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 20. 9.2021), zůstávají v platnosti stávající termíny SZZ – odevzdání do 3. 6. 2021 a SZZ v červnu (v období 24. 6. - 25. 6.2021).

V případě nutnosti odkladu je samozřejmě BP možné odevzdat v termínu 1. 12. 2021 a konat SZZ v lednu 2022. V takovém případě však bohužel není možné garantovat případný zápis do navazujícího magisterského studia.

V platnosti zůstávají stávající termíny SZZ, tedy odevzdání diplomových prací do 17. 5. 2021 a SZZ v červnu (v období 14. 6. – 25. 6. 2021).

Studentům, kteří neodevzdají diplomovou práci v termínu 17. 5. 2021, bude termín odevzdání v systému KOS změněn na náhradní termín odevzdání do 9. 8. 2021 s termínem SZZ v září 2021. O tento náhradní termín SZZ není třeba nijak žádat či oznamovat odklad odevzdání práce. Pokud nebude možné DP odevzdat ani v tomto termínu, oznámíte další odklad odevzdání práce manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu na předepsaném formuláři (tedy dle postupu uvedeném ve směrnici děkana o realizaci výuky na FD).

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace související s nákazou onemocněním COVID-19 v návaznosti na opatření Vlády ČR a Příkaz rektora č.21/2020 byla Fakulta dopravní nucena zrušit akademické obřady. V současné době FD není schopna garantovat náhradní termín konání promocí.

Absolventi mají možnost si, (po předchozí emailové nebo telefonické domluvě) diplom vyzvednout na studijním oddělení.

V případě zájmu o náhradní termín promoce budeme rádi, pokud tento zájem absolventi projeví při vyzvednutí diplomu.

Konzultujte svoji obavu či nutnost studium prodloužit s vedoucími svých závěrečných prací či na studijním oddělení (telefonicky, emailem). V případě nevyhnutelnosti takové nutnosti je FD připravena minimalizovat negativní dopady, které by to na vaše studium mohlo mít.

V takovém případě je možné požádat studijní oddělení o konzultaci dané situace s návrhem možných řešení.

Bude v případě odložení magisterských SZZ na termín v září možný zápis do doktorského studia na FD.

Vzhledem k mimořádné situaci šíření koronaviru a souvisejícím vládním opatřením vlády ČR, byly upraveny podmínky pro přijetí ke studiu soubor pdf  (~668.2 kB) na ČVUT FD pro akademický rok 2021 - 2022 v rámci přijímacího řízení vyhlášeného směrnicemi děkana č. 12/2020 a 3/2021.

Změny podmínek pro přijetí se týkají bakalářského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích společná část (DOS, ITS, LED, LOG) a Technologie údržby letadel (TUL). Změny podmínek pro přijetí se dále týkají navazujících magisterských studijních programů Dopravní systémy a technika (DS), Inteligentní dopravní systémy (IS), Logistika a řízení dopravních procesů (LA).

Ke studiu na ČVUT FD budou přijati uchazeči, kteří splní základní podmínky pro přijetí ke studiu (tj. doloží doklad o úspěšně ukončeném předchozím studiu dle typu studijního programu, do kterého se hlásí). Uchazeči také musí prokázat úroveň znalosti českého či anglického jazyka, je-li to dle stávajících podmínek vyžadováno. V rámci přijímacího řízení nebude uplatněno posuzování dalších kritérií pro přijetí (na základě výsledků maturitní zkoušky, přijímacích zkoušek nebo studijního průměru předchozího studia).

Podmínky pro přijetí se NEMĚNÍ pro přijetí do bakalářského studijního programu Profesionální pilot (PIL) a navazujícího magisterského programu Technika a technologie v dopravě a spojích, obor Provoz a řízení letecké dopravy (PL) a navazujícího magisterského programu Smart Cities (SC).

Ne, pokud se pravidelně testujete na COVID-19 v rámci studia na fakultě, jsou tyto výsledky platné i pro přijímací zkoušky. Buďte však připraveni výsledky testu před zkouškou doložit pomocí univerzitní aplikace či jiným potvrzením.

Pokud jste nenašli odpověď na svoji otázku, můžete se
ZEPTAT ZDE (je nutné se příhlásit)