FAQ často kladené dotazy

Odpovědi na otázky studentů v souvislosti s řešením dopadů situace šíření koronaviru na studium na FD

aktualizováno 22.4.2020

Na této stránce jsou formou odpovědí na často kladené dotazy zveřejněny oficiální informace o přijatých opatřeních či způsobu řešení různých situací v souvislosti s dopady aktuální situace šíření koronaviru na studium na ČVUT Fakultě dopraví.

V případě, že zde nenaleznete odpověď na vaši otázku, můžete ji položit prostřednictvím formuláře v dolní části webu. Otázky a odpovědi budou postupně doplňovány či aktualizovány.

Přehled předmětů letního semestru akademického roku 2019/2020 - způsobu dálkové výuky a aktualizovaných požadavků pro zakončení na ČVUT FD.

S ohledem na aktuální situaci, vládní nařízení a v souladu s příkazem rektora je výuka předmětů na ČVUT FD realizována nekontaktní formou. Tato „dálková“ výuka může mít v různých předmětech různé podoby (či jejich kombinace).

  • online výuka (cvičení i přednášky) v časech dle platného rozvrhu, tedy přímá, avšak nekontaktní výuka na dálku‚ nejčastěji prostřednictvím nástroje TEAMS
  • výuka prostřednictvím studijního nástroje MOODLE, tedy distribuce studijních materiálů včetně možnosti průběžného testování postupu v samostudiu
  • poskytování studijních materiálů a zadávání úloh a prací a jejich konzultace prostřednictvím elektronické komunikace

Využívány jsou zejména nástroje, které mají podporu ČVUT a je tak zajištěno jejich využití v rámci přihlášení do systémů ČVUT. U všech způsobů dálkové výuky je žádoucí plná informovanost studentů i pravidelný kontakt studentů s vyučujícími. V případě nedostatku informací kontaktujte vyučující daného předmětu, případně zástupce garantujícího ústavu (manažer pro pedagogickou činnost či vedoucí ústavu). V krajním případě samozřejmě i studijní oddělení.

O realizaci výuky jednotlivých předmětů, by měli být studenti informování ze strany vyučujících již v uplynulých týdnech. Pokud tyto informace či jiné aktuální zprávy od vyučujících nemáte, neváhejte je kontaktovat.

Na webu fakulty je zveřejněn seznam předmětů a způsob zajištění jejich dálkové výuky. Nejde o „online“ aktuální informační kanál předmětů, ale o jejich transparentní přehled, aby bylo v rámci celé fakulty zřejmé, jak se situaci daří řešit.

Zde platí stejná pravidla jako při standardním studiu. Pokud nejste schopni se z objektivních důvodů zúčastnit plánované (online) výuky či splnit jiné úkoly v daném termínu, je jistě namístě se vyučujícímu omluvit (ideálně předem) a společně s ním hledat adekvátní způsob naplnění stanovených požadavků. Technické, organizační i jiné důvody mohou v aktuální situaci komplikovat vaši účast a zapojení do dálkové výuky. Věříme, že všechny problémy mají své řešení. Je však třeba ho hledat aktivně a včas.

Vlivem změny způsobu výuky není vždy možné dále trvat na splnění všech stanovených požadavků absolvování předmětů. Může tedy dojít k jejich úpravám. Ústavy byly vyzvány, aby tyto požadavky upravily nejpozději do 17. 4. 2020 a náležitě o nich informovaly všechny studenty. Úpravy požadavků by tak měly reflektovat zejména změny způsobu výuky, tedy zejména posuny stanovených termínů či úpravu rozsahu semestrálních prací apod. Nemělo by tedy docházet ke zvyšováním požadavků oproti těm původním.

V souvislosti s řešením dopadů aktuální situace na výuku bude upraven harmonogram akademického roku. Období výuky bude prodlouženo do 5. 7. 2020. Do tohoto termínu bude nejpozději ukončena výuka předmětů na FD. Nejpozději znamená, že období června je pro výuku použitelné, pokud bude v daném předmětu potřebné. A to bez ohledu na to, zda bude či nebude možný návrat ke kontaktní výuce. Ne všechny předměty tohoto posunu konce období výuky využijí. Řadě z nich se podaří výuku dokončit ve standardním termínu.

Termín konce období výuky však garantuje, že výuka předmětů na FD nebude probíhat v období letních měsíců. Toto neplatí pro předměty, které nelze realizovat dálkově a které budou řešeny jiným způsobem. Aktuálně se jedná asi o 7 předmětů na celé FD.

Zkouškové období bude v harmonogramu akademického roku prodlouženo až do konce akademického roku, tedy do 20. 9. 2020. Zakončování předmětů tak bude možné dle požadavků jednotlivých předmětů po celé toto období. V období června se tedy může zkouškové období prolínat s dokončováním výuky některých předmětů. Snahou je mít za FD pro období června jasný přehled vyučovaných předmětů, aby bylo možné termíny zkoušek maximálně plánovat bez kolizí s výukou. Zkoušky je možné konat i v průběhu celého léta. FD věří, že se budou vyučující se studenty schopni dohodnout na dostatečném množství zkouškových termínů a to i s využitím období letních prázdnin i v průběhu září.

V harmonogramu akademického roku na ČVUT FD byly provedeny následující změny:

  • prodloužení období výuky:17. 2. 2020 – 5. 7. 2020
  • prodloužení zkouškového období: 25. 5. 2020 – 20. 9. 2020
  • úprava období letních prázdnin: 6. 7. 2020 – 30. 8. 2020
  • zrušení děkanského dne 30. 4. 2020 a rektorského dne 13. 5. 2020
  • doplnění náhradních termínů SZZ
  • aktuální znění harmonogramu letního semestru AR 2019/2020 je dostupný na webu fakulty

Na základě aktualizovaného příkazu rektora č. 5/2020 jsou od 20. 4. 2020 je možné realizovat konzultace závěrečných prací pro studenty posledních ročníků studia (bez akutních zdravotních potíží). Pokud této možnosti chcete využít, je třeba se na postupu domluvit s vedoucím vaší práce a dodržet pravidla stanovena v příkazu děkana č. 3/2020 . Tím nejzásadnějším je, že vaši návštěvu na FD musí vedoucí práce nahlásit předem na příslušné vrátnici (tedy není možné přijít bez předchozí domluvy a souhlasu vedoucího práce), dále je nutné při každém vstupu do budovy FD odevzdat vyplněné a podepsané „čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a karanténního opatření“ (v příloze příkazu rektora i děkana) a rovněž provést desinfekci rukou prostředkem, který je na vrátnici k dispozici.

Nadále je vhodné využívat pro konzultace online nástroje a této možnosti využít, že je vaše přítomnost na fakultě (či v laboratoři) při konzultaci nezbytná.

Buďte v kontaktu se svým vedoucím a svým ústavem, aby o vaší situaci věděli. Pokud je vaše práce závislá na práci v laboratoři či různých měření, která nyní není možné realizovat, bude vám zajištěn náhradní termín pro odevzdání práce tak, abyste měli na její zpracování dostatek času. Pokud vaši DP práci v termínu 18. 5. 2020 neodevzdáte, bude vám v KOSu automaticky změněn termín odevzdání na 10. 8. 2020 bez nutnosti měnit zadání diplomové práce. Pokud nebude práci možné odevzdat ani v tomto termínu, oznámíte odklad odevzdání práce manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu na předepsaném formuláři (tedy dle postupu uvedeném ve směrnici děkana o realizaci výuky na FD). Na základě tohoto odkladu vám bude vystaveno nové zadání práce s termínem odevzdání do 1. 12. 2020 a s termínem SZZ v lednu 2021.

Pokud budete v souvislosti s odkladem odevzdání diplomové práce nuceni prodloužit studium, fakulta vám garantuje minimalizaci případných negativních dopadů na vaše studium. V tuto chvíli je možné s touto garancí odložit odevzdání DP nejpozději na 1. 12. 2020 (konání státnic v lednu 2021).

Buďte v kontaktu se svým vedoucím a svým ústavem, aby o vaší situaci věděli. Odklad odevzdání v případě BP je problematické z důvodu vašeho předpokládaného dalšího studia v navazujícím magisterské studiu. Pokud vám vaše téma znemožňuje aktuálně na práci pokrčovat, zvažte společně s vedoucím práce případnou změnu tohoto zadání, aby bylo v daném termínu splnitelné. V případě, že i přes to nastane situace nutného odkladu odevzdání práce, bude možné ji odevzdat v následujícím termínu, tedy 1. 12. 2020 s termínem SZZ v lednu 2021. O tento odklad odevzdání je potřeba oznámit manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu na předepsaném formuláři (tedy dle postupu uvedeného ve směrnici děkana o realizaci výuky na FD). Na základě tohoto odkladu vám bude vystaveno nové zadání práce s termínem odevzdání do 1. 12. 2020 a s termínem SZZ v lednu 2021.

V platnosti zůstávají stávající termíny SZZ - odevzdání 10. 8. 2020 a SZZ v září (v období 7. – 16. 9. 2020). V případě bakalářského studia není reálné plánovat s posunem SZZ s ohledem na následné studium v navazujících magisterských programech.

Studenti, kteří mají problém s odevzdáním BP kvůli aktuální situaci, mohou společně s vedoucími prací uvažovat o úpravě zadání, které by včasné odevzdání umožnilo.

V případě nutnosti odkladu je samozřejmě BP možné odevzdat v termínu 1. 12. 2020 a konat SZZ v lednu. V takovém případě však bohužel není možné garantovat nástup do navazujícího magisterského studia.

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat následujícím způsobem.

V platnosti zůstávají stávající termíny SZZ tedy odevzdání diplomových prací do 18. 5. 2020 a SZZ v červnu (v období 15. 6. – 26. 6. 2020). Pokud by vývoj situace v průběhu května naznačoval, že nebude možné konat SZZ v červnu kontaktním způsobem, bude dále zváženo vyhlášení náhradního termínu konání SZZ v letních měsících.

Studentům, kteří neodevzdají diplomovou práci v termínu 18. 5. 2020, bude termín odevzdání v systému KOS změněn na náhradní termín odevzdání do 10. 8. 2020 s termínem SZZ v září/říjnu (v období 7. 9. – 30. 10. 2020). O tento náhradní termín SZZ není třeba nijak žádat, oznamovat odklad odevzdání práce či vydávat nové zadání práce. Konat SZZ bude umožněno všem, kteří v daném termínu odevzdají diplomovou práci.

Pokud nebude možné DP odevzdat ani v tomto termínu, oznámíte další odklad odevzdání práce manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu na předepsaném formuláři (tedy dle postupu uvedeném ve směrnici děkana o realizaci výuky na FD). Na základě tohoto odkladu vám bude vystaveno nové zadání práce s termínem odevzdání do 1. 12. 2020 a s termínem SZZ v lednu 2021.

Promoce, které měly proběhnout v březnu 2020 (tedy pro absolventy bakalářského a navazujícího magisterského studia se SZZ v lednu 2020) budou přesunuty na září (24. 9. 2020).

Promoce absolventů navazujícího magisterského studia, kteří budou konat SZZ v červnu 2020, se budou konat v září (24. 9. 2020).

Promoce absolventů bakalářského studia, kteří budou konat SZZ v září, se budou konat v listopadu (10. 11.2020).

Promoce absolventů navazujícího magisterského studia, kteří budou konat SZZ v září či na začátku října (dle harmonogramu SZZ pro jednotlivé studijní obory), se budou konat v listopadu (10. 11. 2020). V případě SZZ v termínu blíže konci října pak budou promoce z administrativních a procesních důvodů v březnu (9. 3. 2021).

Promoce pro absolventy bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří budou konat SZZ v lednu 2021, se budou konat v březnu (9. 3. 2021).

Konzultujte svoji obavu či nutnost studium prodloužit s vedoucími svých závěrečných prací či na studijním oddělení (telefonicky, mailem). V případě nevyhnutelnosti takové nutnosti je FD připravena minimalizovat negativní dopady, které by to na vaše studium mohlo mít.

Aktuálně je připraven návrh zákona, podle kterého nebude období od března do srpna 2020 započítáváno do celkové doby studia, a poplatky by za toto období neměly být vyměřovány. Pokud i přes to nastala situace, kdy je vám vyměřen poplatek za studium z důvodu prodloužení studia vlivem aktuální situace, bude k tomu fakulta v rámci odvolání proti poplatku individuálně přihlížet a navrhovat prominutí poplatku.

V takovém případě je možné požádat studijní oddělení o možné udělení výjimky, která bude individuálně posuzována, zda je daná situace objektivně způsobena aktuální situací.

Pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia jsou v tuto chvíli stále platná vyhlášená pravidla a termíny. S ohledem na aktuální vývoj situace jsou zvažovány a připravovány úpravy podmínek pro přijetí, resp. jejich zmírnění. V brzké době tak dojde k aktualizaci této odpovědi.

Aktualizace odpovědi: Vedení fakulty aktuálně přijalo návrh opatření upravující podmínky pro přijetí ke studiu na FD od akademického roku 2020/2021. Toto opatření předpokládá prominutí stanovených požadavků pro přijetí ke studiu (studijní průměr, přijímací zkouška). Ke studiu v navazujících magisterských programech tak budou přijati všichni uchazeči po doložení předchozího VŠ vzdělání (případně jazykové úrovně v případě uchazečů, kterých se to týká). Aktuálně je připravována realizace tohoto opatření.

V případě konání SZZ v září je zápis do doktorského studia termínově možný. Podmínkou je samozřejmě úspěšné složení SZZ.

Pokud jste nenašli odpověď na svoji otázku, můžete se
ZEPTAT ZDE (je nutné se příhlásit)