covid-19 info

logo ČVUT

FAQ často kladené dotazy

ŘEŠENÍ DOPADŮ SITUACE ŠÍŘENÍ KORONAVIRU NA STUDIUM NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

aktualizováno 12. 4. 2021 (verze 4.0)

Na této stránce jsou formou odpovědí na často kladené dotazy zveřejněny oficiální informace o přijatých opatřeních či způsobu řešení různých situací v souvislosti s dopady aktuální situace šíření koronaviru na studium na ČVUT Fakultě dopravní.

V případě, že zde nenaleznete odpověď na vaši otázku, můžete ji položit prostřednictvím formuláře v dolní části webu. Otázky a odpovědi budou postupně doplňovány či aktualizovány.

S ohledem na aktuální situaci, nařízení Vlády ČR a v souladu s Příkazem rektora č.21/2020 je výuka předmětů na ČVUT FD realizována nekontaktní formou. Tato „dálková“ výuka může mít v různých předmětech různé podoby (či jejich kombinace).

  • online výuka (cvičení i přednášky) v časech dle platného rozvrhu, tedy přímá, avšak nekontaktní výuka na dálku‚ nejčastěji prostřednictvím nástroje MS TEAMS
  • výuka prostřednictvím studijního nástroje MOODLE, tedy distribuce studijních materiálů včetně možnosti průběžného testování postupu v samostudiu
  • poskytování studijních materiálů a zadávání úloh a prací a jejich konzultace prostřednictvím elektronické komunikace

Ve výuce jsou využívány zejména nástroje, které mají podporu ČVUT a je tak zajištěno jejich využití v rámci přihlášení do systémů ČVUT. U všech způsobů dálkové výuky je žádoucí plná informovanost studentů i pravidelný kontakt studentů s vyučujícími. V případě nedostatku informací kontaktujte vyučující daného předmětu, případně zástupce garantujícího ústavu (manažer pro pedagogickou činnost či vedoucí ústavu). V krajním případě samozřejmě i studijní oddělení.

O realizaci výuky jednotlivých předmětů by měli být studenti informováni ze strany vyučujících již na začátku letního semestru 2020/2021. Pokud tyto informace či jiné aktuální zprávy od vyučujících nemáte, neváhejte je kontaktovat.

Zde platí stejná pravidla jako při standardním studiu. Pokud nejste schopni se z objektivních důvodů zúčastnit plánované (online) výuky či splnit jiné úkoly v daném termínu, je jistě namístě se vyučujícímu omluvit (ideálně předem) a společně s ním hledat adekvátní způsob naplnění stanovených požadavků. Technické, organizační i jiné důvody mohou v aktuální situaci komplikovat vaši účast a zapojení do dálkové výuky. Věříme, že všechny problémy mají své řešení. Je však třeba ho hledat aktivně a včas.

Požadavky na absolvování předmětů mají být studentům jednoznačně sděleny na začátku semestru. Výuka v letním semestru 2020/2021 byla plánována a zahájena v nekontaktní formě a sdělené požadavky jsou tak platné bez očekávaných změn v průběhu semestru.

V letním semestru 2020/2021 se taková úprava nezvažuje. Výuka i zkouškové období proběhnou dle platného harmonogramu AR.

Zkouškové období bude probíhat dle platného harmonogramu AR. Výuka tedy skončí 23. 5. 2021 a zkouškové období bude od 24. 5. 2021 do 27. 6. 2021. Dle zvyklostí a praxe na Fakultě dopravní je možné zapsané předměty absolvovat do termínu pro zakončení všech předmětů zimního, respektive letního semestru. Po domluvě s vyučujícími je tak možné zakončení předmětů realizovat i v následujícím čase.

V aktuálním harmonogramu AR došlo ke zrušení plánovaných promocí absolventů. Dále připravována úprava, která studentům navazujícího magisterského studia umožní v případě, že jim aktuální situace znemožní diplomovou práci odevzdat ve standardním termínu v květnu, využít pro její odevzdání termín v srpnu s následnou SZZ v září.

Aktuální znění harmonogramu letního semestru AR 2020/2021 je dostupné na webu fakulty.

Dostupnost literatury nezbytné pro zpracování závěrečných prací řešte s vedoucím vaší práce ve snaze nalézt případné vhodné alternativní zdroje. Zároveň je vhodné prověřit dostupnost relevantní literatury Ústřední knihovny ČVUT v rozšířené nabídce online titulů.

Fakulta dopravní důsledně doporučuje studentům využít v maximální možné míře možnosti konzultovat závěrečné práce s vedoucími nekontaktně pomocí online nástrojů. Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace související s nákazou onemocněním COVID-19 v návaznosti na opatření Vlády ČR a Příkaz rektora č.21/2020, je omezen vstup do budov FD na nezbytně nutné případy a za daných pravidel.

Pokud chcete přeci jen využít možnost konzultovat svoji závěrečnou práci kontaktně a vaše přítomnost na fakultě (či v laboratoři) je při konzultaci nezbytná, je třeba se na postupu domluvit s vedoucím vaší práce a dodržet pravidla stanovená v příkazu rektora č. 21/2020.

V takovém případě svoji situaci aktivně řešte se svým vedoucím a ústavem, kde máte práci zadánu, aby o vaší situaci věděli. Pokud je vaše práce závislá na práci v laboratoři či různých měření, která nyní není možné realizovat, bude vám zajištěn náhradní termín pro odevzdání práce tak, abyste měli na její zpracování dostatek času.

Pokud vaši DP práci v termínu 17. 5. 2021 neodevzdáte, bude vám v KOSu automaticky změněn termín odevzdání na 9. 8. 2021 bez nutnosti měnit zadání diplomové práce či oznamovat odklad odevzdání. Pokud nebude práci možné odevzdat ani v tomto termínu, oznámíte odklad odevzdání práce manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu na předepsaném formuláři (tedy dle postupu uvedeném ve směrnici děkana o realizaci výuky na FD). Na základě tohoto odkladu vám bude vystaveno nové zadání práce s termínem odevzdání do 1. 12. 2021 a s termínem SZZ v lednu 2022.

Buďte v kontaktu se svým vedoucím a svým ústavem, aby o vaší situaci věděli. Odklad odevzdání v případě BP je problematické z důvodu vašeho předpokládaného dalšího studia v navazujícím magisterské studiu. Pokud vám vaše téma znemožňuje aktuálně na práci pokrčovat, zvažte společně s vedoucím práce případnou změnu tohoto zadání, aby bylo v daném termínu splnitelné. V případě, že i přes to nastane situace nutného odkladu odevzdání práce, bude možné ji odevzdat v následujícím termínu, tedy 1. 12. 2021 s termínem SZZ v lednu 2022. Tento odklad odevzdání je potřeba oznámit manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu na předepsaném formuláři (tedy dle postupu uvedeného ve směrnici děkana o realizaci výuky na FD).

V platnosti zůstávají stávající termíny SZZ - odevzdání 9. 8. 2021 a SZZ v září (v období 6. 9. – 15. 9. 2021). Studenti, kteří mají problém s odevzdáním BP kvůli aktuální situaci, mohou společně s vedoucími prací uvažovat o úpravě zadání, které by včasné odevzdání umožnilo.

Pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2021 – 2022 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 20. 9.2021), zůstávají v platnosti stávající termíny SZZ – odevzdání do 3. 6. 2021 a SZZ v červnu (v období 24. 6. - 25. 6.2021).

V případě nutnosti odkladu je samozřejmě BP možné odevzdat v termínu 1. 12. 2021 a konat SZZ v lednu 2022. V takovém případě však bohužel není možné garantovat případný zápis do navazujícího magisterského studia.

V platnosti zůstávají stávající termíny SZZ, tedy odevzdání diplomových prací do 17. 5. 2021 a SZZ v červnu (v období 14. 6. – 25. 6. 2021).

Studentům, kteří neodevzdají diplomovou práci v termínu 17. 5. 2021, bude termín odevzdání v systému KOS změněn na náhradní termín odevzdání do 9. 8. 2021 s termínem SZZ v září 2021. O tento náhradní termín SZZ není třeba nijak žádat či oznamovat odklad odevzdání práce. Pokud nebude možné DP odevzdat ani v tomto termínu, oznámíte další odklad odevzdání práce manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu na předepsaném formuláři (tedy dle postupu uvedeném ve směrnici děkana o realizaci výuky na FD).

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace související s nákazou onemocněním COVID-19 v návaznosti na opatření Vlády ČR a Příkaz rektora č.21/2020 byla Fakulta dopravní nucena zrušit akademické obřady. V současné době FD není schopna garantovat náhradní termín konání promocí.

Absolventi mají možnost si, (po předchozí emailové nebo telefonické domluvě) diplom vyzvednout na studijním oddělení.

V případě zájmu o náhradní termín promoce budeme rádi, pokud tento zájem absolventi projeví při vyzvednutí diplomu.

Konzultujte svoji obavu či nutnost studium prodloužit s vedoucími svých závěrečných prací či na studijním oddělení (telefonicky, emailem). V případě nevyhnutelnosti takové nutnosti je FD připravena minimalizovat negativní dopady, které by to na vaše studium mohlo mít.

V takovém případě je možné požádat studijní oddělení o konzultaci dané situace s návrhem možných řešení.

Vedení fakulty aktuálně projednává možnou úpravu podmínek pro přijetí ke studiu na FD od akademického roku 2021/2022. Tato úprava u vybraných studijních programů předpokládá prominutí stanovených požadavků pro přijetí ke studiu (studijní průměr, přijímací zkouška). Ke studiu v navazujících magisterských programech by tak mohli být přijati všichni uchazeči po doložení předchozího VŠ vzdělání (případně jazykové úrovně v případě uchazečů, kterých se to týká). Přijetí opatření s úpravou podmínek je možné očekávat v polovině dubna (v případě schválení návrhu akademickým senátem fakulty). Aktuální informace bude zveřejněna na webu fakulty a informováni budou všichni uchazeči, kteří si ke studiu podají přihlášku.

Bude v případě odložení magisterských SZZ na termín v září možný zápis do doktorského studia na FD.

Termíny pro podání přihlášek ke studiu a dalšího průběhu přijímacího řízení zůstávají v platnosti. Vedení fakulty aktuálně projednává možnou úpravu podmínek pro přijetí ke studiu na FD od akademického roku 2021/2022. Tato úprava u vybraných studijních programů předpokládá prominutí stanovených požadavků pro přijetí ke studiu (výsledky maturitní zkoušky, studijní průměr, přijímací zkouška). Ke studiu by tak mohli být přijati všichni uchazeči po doložení dosažení požadované úrovně vzdělání (případně jazykové úrovně v případě uchazečů, kterých se to týká).

Přijetí opatření s úpravou podmínek je možné očekávat v polovině dubna (v případě schválení návrhu akademickým senátem fakulty). Aktuální informace bude zveřejněna na webu fakulty a informováni budou všichni uchazeči, kteří si ke studiu podají přihlášku.

Zvažujeme změnu podmínek přijímacího řízení. Původní termín přijímacího řízení byl stanoven na červen 2021. Uchazeči budou zavčas před původním termínem informováni o změně v podmínkách přijímacího řízení. Doporučujeme uchazečům sledovat webové stránky FD, kde budou informace zveřejněny.

Pokud jste nenašli odpověď na svoji otázku, můžete se
ZEPTAT ZDE (je nutné se příhlásit)