info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Granty a projekty

Projektový tým

 • Ing. Anna BRUNEROVÁ, Ph.D. - Mezinárodní projekty – HE, EIT Urban Mobility, INAFYM
 • Ing. Eva FIELKO, Ph.D. - Mezinárodní projekty, aktuality z projektové oblasti, NPO (Národní plán obnovy)
 • Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D. – vedení projektového týmu, OP VVV 4výzva, Mobility I, VZ, NPO (Národní plán obnovy)
 • Ing. Simona PŘIKRYLOVÁ, Ph.D. - OP VVV HR Award a ESF II, formální činnosti PT
 • Vilma TOMKOVÁ - OP VVV Mobility II, VZ, administrativní podpora projektového týmu, datová schránka, schvalování EZOP (projektové záměry)

Projektový tým referátu vědy a výzkumu má e-mailovou adresu projekty@fd.cvut.cz.


Výzvy na Sharepointu FD

Výzvy na Sharepointu FD

Projektový tým připravuje aktuální informace k výzvám, které rozesíláme jako newsletter. Kalendář, podrobnosti k aktuálním výzvám, pozvánky na semináře, podklady z proběhlých seminářů a další najdete na Domovská stránka - Projektový tým (cvut.cz)


Výzvy na stránkách ČVUT

Výzvy na stránkách ČVUT

Na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT v Praze naleznete kalendář výzev národních a mezinárodních poskytovatelů.


Výzvy v aplikaci Anlupa

Výzvy v aplikaci Anlupa

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude tato aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.


Aplikace EZOP

Aplikace EZOP

Aplikace EZOP - Evidence vědeckovýzkumných projektů na ČVUT, je podkladem pro komunikaci a konzultace s řešiteli v období, kdy se chystají podat projektový návrh i dále v průběhu projektu.


Národní grantové agentury

Národní grantové agentury

 • Grantová agentura ČR - GAČR
 • Technologická agentura ČR - TAČR
 • Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest
 • Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS ČVUT
  Studentská grantová soutěž využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Z této účelové podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech.
 • Rozvojové programy MŠMT
  Informace o Institucionálním programu pro veřejné vysoké školy (VVŠ) a Centralizovaných rozvojových projektech (CRP).

Mezinárodní grantové agentury

Mezinárodní grantové agentury


Strukturální fondy

Strukturální fondy


Fondy a Nadace

Fondy a Nadace

 • Fond proděkana pro zahraniční styky

  Z Fondu proděkana pro zahraniční styky je možno přispět na vybrané zahraniční cesty studentům či zaměstnancům fakulty. Prioritou fondu jsou příspěvky studentům na účast na prestižních konferencích, a to v případě, že student či ústav v danou chvíli nedisponuje jiným vhodným finančním zdrojem, který by mohl být na tuto cestu využit. Účastí na konferenci i svojí celkovou činností by měl student přispět k vědecké prestiži fakulty.

  Příspěvky na jiné typy pobytů budou udělovány jen ve výjimečných případech.

  Základní podmínky pro udělení příspěvku:

  • Žadatel musí doložit přínos akce pro fakultu (například uvedením impakt faktoru výsledné publikace či uznávaných citačních databází, ve kterých bude uvedena).
  • Fond hradí maximálně 50% nákladů na danou zahraniční cestu.
  • Žádost musí podat na Referát zahraničních styků vedoucí ústavu, kde student/zaměstnanec působí. Zodpovědností vedoucího je vždy nejprve zvážit alternativní možnosti financování a pouze ve vybraných a prestižních případech žádat o příspěvek z Fondu proděkana pro zahraniční styky. Tento fond má omezené prostředky a proto není podpora automatická.
  • O udělení příspěvku rozhoduje proděkan pro zahraniční styky.

  Důležité upozornění: Příspěvek z Fondu proděkana je spojený s konkrétní cestou, na kterou je žádán. Číslo akce Fondu proděkana je třeba uvést již při vyplňování žádosti o služební cestu a následně po návratu při vyúčtování cesty.

  O příspěvek se žádá vyplněním formuláře doc formulář   (~390.9 kB).

 • Fondy pro studenty ČVUT
 • Fondy pro zaměstnance ČVUT
 • Národní vzdělávací fond
 • Nadace


Dopravní aplikace a metodiky vytvořené FD

Dopravní aplikace a metodiky vytvořené FD


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy