info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Granty a projekty

Projektový tým

fotografie osoby
Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.
Vedoucí Oddělení pro projektovou činnost

Chod projektové kanceláře a řízení projektového týmu, národní granty (TAČR, OP JAK, NPO), veřejné zakázky, projektové poradenství.

nouzovsky@fd.cvut.cz
(+420)770138716fotografie osoby
Ing. Anna BRUNEROVÁ, Ph.D.
Projektová manažerka

Mezinárodní spolupráce a projekty – program Horizont Evropa, program Digitální Evropa, projektová podpora ve pre-award a post-award fázích, Evropská partnerství.

anna.brunerova@fd.cvut.cz
(+420)778967582


fotografie osoby
Ing. Eva FIELKO, Ph.D.
Projektová manažerka

Mezinárodní spolupráce, aktuality z oblasti výzkumu a projektů (newsletter), národní granty (NPO)

eva.fielko@cvut.cz
(+420)724307295fotografie osoby
Ing. Bc. Kateřina MIČUNKOVÁ
Administrátorka veřejných zakázek

Příprava a administrace veřejných zakázek.

micunkova@fd.cvut.cz
(+420)606449524


fotografie osoby
Ing. Markéta NOVOTNÁ
Administrátorka projektů

Administrace projektů, národní granty (OP VVV, OP JAK), Erasmus+.

novotm45@fd.cvut.czfotografie osoby
Mgr. Jana PĚTIOKÁ
Právní specialistka

Veřejné zakázky, celoškolní spolupráce na pravidlech pro nákupy (OP JAK, NPO), právní podpora.

jana.petioka@fd.cvut.cz
(+420)608650527


fotografie osoby
Ing. Simona PŘIKRYLOVÁ, Ph.D.
Projektová manažerka

Národní granty (OP JAK - trojvýzva ESF/ERDF a Mezisektorová spolupráce). Členka pracovní skupiny projektu HR Award na ČVUT a týmu pro projektové manažery ČVUT FD.

prikrylova@fd.cvut.cz
(+420)604737690fotografie osoby
Vilma TOMKOVÁ
Administrátorka projektové kanceláře

Administrativní podpora oddělení a projektů, správa datové schránky, správa univerzitní projektové databáze EZOP.

tomkova@fd.cvut.cz
(+420)778967582


Projektový tým referátu vědy a výzkumu má e-mailovou adresu projekty@fd.cvut.cz.


Výzvy na Sharepointu FD

Výzvy na Sharepointu FD

Projektový tým připravuje aktuální informace k výzvám, které rozesíláme jako newsletter. Kalendář a podrobnosti k aktuálním výzvám, pozvánky na semináře, podklady z proběhlých seminářů a další najdete na Domovská stránka - Projektový tým (cvut.cz)


Výzvy na stránkách ČVUT

Výzvy na stránkách ČVUT

Na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT v Praze naleznete kalendář výzev národních a mezinárodních poskytovatelů.


Výzvy v aplikaci Anlupa

Výzvy v aplikaci Anlupa

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude tato aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.Aplikace EZOP

Aplikace EZOP

Aplikace EZOP - Evidence vědeckovýzkumných projektů na ČVUT, je podkladem pro komunikaci a konzultace s řešiteli v období, kdy se chystají podat projektový návrh i dále v průběhu projektu.


Národní grantové agentury

Národní grantové agentury

 • Grantová agentura ČR - GAČR
 • Technologická agentura ČR - TAČR
 • Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest
 • Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS ČVUT
  Studentská grantová soutěž využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Z této účelové podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech.
 • Rozvojové programy MŠMT
  Informace o Institucionálním programu pro veřejné vysoké školy (VVŠ) a Centralizovaných rozvojových projektech (CRP).

Mezinárodní grantové agentury

Mezinárodní grantové agentury


Strukturální fondy

Strukturální fondy


Fondy a Nadace

Fondy a Nadace

 • Fond proděkana pro zahraniční styky

  Z Fondu proděkana pro zahraniční styky je možno přispět na vybrané zahraniční cesty studentům či zaměstnancům fakulty. Prioritou fondu jsou příspěvky studentům na účast na prestižních konferencích, a to v případě, že student či ústav v danou chvíli nedisponuje jiným vhodným finančním zdrojem, který by mohl být na tuto cestu využit. Účastí na konferenci i svojí celkovou činností by měl student přispět k vědecké prestiži fakulty.

  Příspěvky na jiné typy pobytů budou udělovány jen ve výjimečných případech.

  Základní podmínky pro udělení příspěvku:

  • Žadatel musí doložit přínos akce pro fakultu (například uvedením impakt faktoru výsledné publikace či uznávaných citačních databází, ve kterých bude uvedena).
  • Fond hradí maximálně 50% nákladů na danou zahraniční cestu.
  • Žádost musí podat na Referát zahraničních styků vedoucí ústavu, kde student/zaměstnanec působí. Zodpovědností vedoucího je vždy nejprve zvážit alternativní možnosti financování a pouze ve vybraných a prestižních případech žádat o příspěvek z Fondu proděkana pro zahraniční styky. Tento fond má omezené prostředky a proto není podpora automatická.
  • O udělení příspěvku rozhoduje proděkan pro zahraniční styky.

  Důležité upozornění: Příspěvek z Fondu proděkana je spojený s konkrétní cestou, na kterou je žádán. Číslo akce Fondu proděkana je třeba uvést již při vyplňování žádosti o služební cestu a následně po návratu při vyúčtování cesty.

  O příspěvek se žádá vyplněním formuláře doc formulář   (~390.9 kB).

 • Fondy pro studenty ČVUT
 • Fondy pro zaměstnance ČVUT
 • Národní vzdělávací fond
 • Nadace

Dopravní aplikace a metodiky vytvořené FD

Dopravní aplikace a metodiky vytvořené FD


Užitečné odkazy

Užitečné odkazy