info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Projekt LOD-RoadTran18

logo projektu LOD-RoadTran18

Základní informace:


Zpráva z 20.9.2022

Projekt LOD-RoadTran18 je u konce a představuje své výsledky

Evropský projekt LOD-RoadTran18 (2018-EU-IA-0088), jehož součástí je také tým Fakulty dopravní ČVUT, úspěšně končí.

Projekt LOD-RoadTran18 byl zahájen v září 2019 a s délkou trvání 37 měsíců konečně dosáhl hlavního cíle, kterým byla podpora opakovaného použití dynamických dat silničního provozu napříč zúčastněnými členskými státy (Španělsko a Česká republika).

V rámci projektu byly vytvořeny nástroje pro překlad a validaci (DATEX II do LOD DATEX II) a ontologický model (DATEX II Ontology) jako podpora, které usnadňují přístup k datům s informacemi pocházejícími z analýz provedených účastníky konsorcia.

LOD-RoadTran18 byl koordinován španělskou Universitat de València a českým TamTamResearch. Celkem se projektu zúčastnilo celkem devět různých partnerů z akademického prostředí i komerčního sektoru.

Chcete-li se o tomto projektu dozvědět více, navštivte jeho oficiální stránky: cef.uv.es/lodroadtran18 .


Zpráva z 28.1.2022

V rámci projektu LOD-ROADTRAN18 byl vytvořen nástroj pro převod dopravních dat z xml schémat do nového sémantického modelu
V současné době existuje mnoho orgánů veřejné správy, které publikují dopravní data pomocí různých xml schémat, jako je standardní DATEX. V České republice jsou publikována dopravní data například skrze portál Ředitelství silnic a dálnic ve formátu DATEX II.

V rámci akce LOD-ROADTRAN18 CEF spolupracuje tým z Fakulty dopravní ČVUT společně s TamTamResearch a dalšími účastníky ze španělské strany na implementaci a testování některých překladatelských nástrojů pro převod provozních dat do nového sémantického modelu. Tyto nástroje jsou součástí výsledků zmíněného projektu pro Aktivitu 6 (Vývoj konceptu propojených otevřených dopravních dat), která se skládá ze tří různých úkolů:

  • Úkol 6.1. Společný model metadat pro dopravní informace.
  • Úkol 6.2. Definice a implementace Linked Open Traffic Data modelu.
  • Úkol 6.3. Nástroje pro sémantické ověřování a převod.

Tyto nové nástroje a sémantický model vycházejí z předchozích modelů, ale obsahují více informací a jsou připraveny pro kontexty dopravních dat ve Španělsku a České republice.

Projekt LODRoadTran18 (Supporting the cross-border use of Road Traffic Data with Linked Open Data based on DATEX II) pokračuje ve svém úspěšném rozvoji. Projekt si klade za cíl zlepšit extrakci významu z dopravních dat a umožnit další typy služeb, kterých lze dosáhnout pouze s použitím LOD.

LOD-RoadTran18 je spolufinancován evropskou agenturou European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) (2018-EU-IA-0088) a jeho cílem je podporovat opětovné použití dynamických údajů o silničním provozu v České republice a Španělsku a napříč nimi.
Chcete-li se o tomto projektu dozvědět více, navštivte jeho oficiální stránky: https://cef.uv.es/lodroadtran18

Iniciativa je spolufinancována Evropskou komisí v rámci programu CEF Telecom.

Za obsah tohoto článku je plně odpovědné České vysoké učení technické v Praze a článek nemusí nutně odrážet názory Evropské Unie


Zpráva z 11.2.2021

Členové projektu LOD-RoadTran18 pracují na své Aktivitě 9, která spočívá ve vývoji opakovaně použitelného celoevropského hodnotícího a monitorovacího rámce zaměřeného na hodnocení dopadů opětovného použití LOD. Kromě toho si rovněž klade za cíl zavést celoevropskou příručku pro národní přístupové body (NAP = national access points).

Tato iniciativa, jejíž součástí je Fakulta dopravní, je zaměřena na zlepšení interoperability, distribuce a opětovného použití provozních dat ze Španělska a České republiky na evropské úrovni. LOD-RoadTran18 je projekt financovaný Evropskou unií prostřednictvím CEF.

Španělský IRTIC koordinuje akci s podporou LMT Group. LOD-RoadTran18 se Kromě Fakulty dopravní ČVUT v Praze účastní ještě Directorate-General of Traffic, Desidedatum Data Company S.L, ESAM Tecnología S.L., Universitat Politècnica de València a TamTam Research.

Za obsah tohoto článku je plně odpovědné České vysoké učení technické v Praze a článek nemusí nutně odrážet názory Evropské Unie.


Zpráva z 1.10.2020

Druhé setkání konsorcia projektu LOD-RoadTran18 se konalo 1. října za účelem kontroly a domluvy dalších postupů. Projekt LOD-RoadTran18 podporuje opětovné použití provozních údajů prostřednictvím Evropského datového portálu, což umožní přístup k těmto informacím prostřednictvím různých sektorových platforem na mezinárodní úrovni. Tímto způsobem si projekt klade za cíl zlepšit interoperabilitu, distribuci a opětovnou použitelnost provozních dat ze Španělska a České republiky na evropské úrovni s cílem vytvořit z nich propojená otevřená data.

Účastníky projektu, koordinovaným Výzkumným ústavem robotiky a informačních a komunikačních technologií (IRTIC) Univerzity ve Valencii a LMT Group, jsou České vysoké učení technické v Praze, TamTam Research, Directorate-General for Traffic, Desidedatum Data Company S.L., ESAM Tecnología S.L. a Polytechnická univerzita ve Valencii.

Iniciativa je spolufinancována Evropskou komisí v rámci programu CEF Telecom.

Za obsah tohoto článku je plně odpovědné České vysoké učení technické v Praze a článek nemusí nutně odrážet názory Evropské Unie.


Zpráva z 7.2.2020

Projekt LOD-RoadTran18 uzavírá svou první fázi, v níž byla provedena komplexní analýza evropské legislativy s ohledem na rozvoj inteligentních dopravních systémů a jejich implementaci v Evropské unii. Tato studie je základem projektu zaměřeného na opětovné použití dynamických dopravních dat mezi zeměmi Evropské unie. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci projektů CEF.

Cílem projektu LOD-RoadTran18 je zlepšit interoperabilitu a distribuci dopravních dat z České republiky a ze Španělska. Partneři projektu si kladou za cíl zajistit jejich opětovné použití na evropské úrovni, aby se stala otevřenými propojenými daty (linked open data = LOD).

Pro dosažení těchto cílů byla v první fázi analyzována evropská legislativa o informacích veřejného sektoru (PSI) a o inteligentních dopravních systémech (ITS) s cílem prozkoumat míru jejich provádění na vnitrostátní úrovni. Byla provedena studie, jak veřejné správy v současnosti poskytují dopravní informace. Iniciativa zahrnuje různé aspekty informací o dopravních službách a jejich obsah, ale také způsob zveřejňování informací v národních přístupových bodech. Dílčím cílem této části bylo definovat, jak by se tyto údaje měly zveřejňovat, aby splňovaly specifické požadavky předpisů.

Byla provedena analýza právních a technických otázek souvisejících s PSI. Partneři projektu provedli přezkum stávající legislativy na národní a evropské úrovni a analyzovali její míru implementace na veřejných portálech s otevřenými daty a zejména v národních přístupových bodech. Současně byly analyzovány procedurální otázky související se směrnicí ITS v oblasti silniční dopravy. Kromě toho partneři z obou zapojených zemí provedli analýzu vnitrostátních předpisů vyplývajících z těchto dvou právních předpisů.

Za obsah této publikace odpovídá výhradně ČVUT a nemusí nutně odrážet názor Evropské unie.


Zpráva z 12.12.2019

Tým z Ústavu dopravní telematiky pracuje na evropském projektu LOD-RoadTran18 . Cílem tohoto projektu je podpořit opětovné využití údajů o silničním provozu v České republice a ve Španělsku, aby tato data byla přístupná, interoperabilní a znovu použitelná prostřednictvím Evropského datového portálu. Dále má projekt za cíl umožnit propojení dopravních dat s jinými sektory pomocí propojených otevřených dat (linked open data = LOD).

Dopravní otevřená data z Česka a Španělska budou distribuována pomocí sémantického modelu, který zabraňuje problémům s interoperabilitou. Dotazy využívající sémantických vlastností propojených otevřených dat umožní, díky projektu, propojit  dopravní informace s dalšími souvisejícími příčinami a efekty, například s počasím, pohybem lidí, akcemi a lidskými činnostmi, atp. v době platnosti dopravní informace.

V současné době existuje mnoho zdrojů dopravních dat, ale nejedná se o propojená otevřená data nebo tato data nejsou využívána na mezinárodní úrovni. Výsledný systém projektu LOD-RoadTran18 bude podporovat opakované použití údajů o dopravě prostřednictvím Evropského datového portálu, což umožní přístup k těmto informacím skrze různá odvětví na mezinárodní úrovni. Projekt LOD-RoadTran18 tak pomůže k vytvoření interoperabilních a propojených digitálních služeb k podpoře jednotného digitálního trhu. Projekt je v souladu se strategií Evropské komise s cílem povzbudit opakované použití informací a zajistit jejich dostupnost.

Na projektu spolupracují organizace z České republiky a Španělska. Česko v projektu reprezentuje  Ústav dopravní telematiky na Fakultě dopravní ČVUT v Praze a společnost TamTam Research . Španělsko do projektu zapojuje Institut robotiky a informatiky IRTIC z Universitat de València , Desidedatum Data Company , RBSolutions , Esam Tecnología , Universitat Politècnica de València a Leading Management Technology .

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí prostřednictvím programu Connecting Europe Facility Telecom (CEF-Telecom), který podporuje usnadnění nadnárodní interakce mezi veřejnou správou, společnostmi a občany a rozvíjet služby digitální infrastruktury (Digital Infrastructure Services = DSIs).

obrázek ze setkání projektu