info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Státní doktorská zkouška


Aktuální oznámení o konání státních doktorských zkoušek

Jméno Ústav Obor Datum Dokument
Ing. Kristýna NavrátilováK620Inteligentní dopravní systémy11.12.2023 12:00soubor pdf  (~93.6 kB)
Ing. Daniel PilátK617Logistika a řízení dopravních procesů15.12.2023 13:00soubor pdf  (~94 kB)
Ing. Andrea HrníčkováK617Logistika a řízení dopravních procesů15.12.2023 14:00soubor pdf  (~94.3 kB)
Ing. Karel JečmenK617Logistika a řízení dopravních procesů15.12.2023 15:00soubor pdf  (~94.4 kB)
Ing. André Maia PereiraK611Dopravní systémy a technika15.12.2023 16:00soubor pdf  (~93.7 kB)

Související dokumenty a dokumenty ke stažení

 • Řád doktorského studia na ČVUT FD soubor pdf  (~180.1 kB)
 • Studijní a zkušební řád DS ČVUT soubor pdf  (~306.2 kB)
 • Směrnice děkana pro provádění SDZ a obhajobu DisP soubor pdf  (~189.9 kB)
 • Žádost o státní doktorskou zkoušku soubor word  (~506.6 kB)

Povinné doklady předkládané se žádosti o státní doktorskou zkoušku:

dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze, Řádu doktorského studia Fakulty dopravní a Směrnice děkana Fakulty dopravní pro provádění státní doktorské zkoušky a obhajobu disertační práce v doktorském studiu

 1. strukturovaný životopis
 2. seznam publikací včetně jejich případných ohlasů, včetně 3 nejvýznamnějších publikací v tištěné formě
 3. seznam projektů, do kterých byl student zapojen jako člen řešitelského týmu, případně řešitel
 4. tisková sestava individuálního studijního plánu ze systému KOS
 5. Formulář hodnocení studia dokládající získání minimálně 20 bodů (součet všech kritérií dle formuláře Kvantifikovaná kritéria)

Výpis ze Řádu doktorského studia na ČVUT v Praze FD - článek 8:

 1. Konání Státní doktorské zkoušky (dále jen "SDZ") se řídí podle č. 29 SZŘ. Studenti doktorského studia v prezenční i kombinované formě při podání žádosti o vykonání SDZ prokáží získání minimálně 20 bodů (součet všech kritérií dle formuláře Kvantifikovaná kritéria).
 2. V prezenční formě doktorského studijního programu musí doktorand podat žádost o SDZ do konce 6. semestru studia, v kombinované formě pak do konce 9. semestru studia. SDZ může doktorand v případě neúspěch opakovat pouze jednou, přičemž v případě opakování musí SDZ absolvovat do konce 8. semestru studia v prezenční a do konce 11. semestru v kombinované formě studia. Nesplnění této podmínky se považuje za porušení studijních povinností a je důvodem k ukončení studia.
 3. Lhůty uvedené v odstavci 2 neběží po dobu uznané doby rodičovství.

Výpis ze Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze - doktorské studium - článek 29:

 1. Cílem státní doktorské zkoušky (dále jen „SDZ“) je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Součástí SDZ je idiskuse o problematice disertační práce. Podmínkou konání SDZ je předchozí úspěšné absolvování studijního bloku.
 2. SDZ se koná před zkušební komisí pro SDZ, kterou navrhuje předseda ORO po projednání v ORO a jmenuje děkan, včetně předsedy zkušební komise. Zkušební komise je nejméně pětičlenná. Školitel aškolitel-specialista nejsou členy komise. Nejméně dva členové ze zkušební komise nesmí být zaměstnanci ČVUT. Zkušební komise pro daný obor může být stálá nebo může být navržena pro jednotlivé SDZ.
 3. Členové zkušební komise pro SDZ jsou profesoři, docenti a význační odborníci z praxe. Odborníky, kteří nejsou profesory a docenty, schvaluje jako možné členy zkušební komise příslušná vědecká rada. Předsedou komise může být jen profesor nebo docent.
 4. Konání SDZ musí být zveřejněno minimálně 2 týdny předem ve veřejné části internetových stánek fakulty.
 5. Doktorand předkládá písemnou žádost o vykonání SDZ na předepsaném formuláři oddělení VVČ. Součástí žádosti je seznam publikací (projektů) doktoranda včetně jejich případných ohlasů. Kžádosti se vyjadřuje školitel a vedoucí školicího pracoviště, konání SDZ schvaluje předseda ORO. Termín SDZ stanoví děkan po dohodě s předsedou zkušební komise.
 6. Průběh SDZ a vyhlášení výsledku jsou veřejné.Hodnocení průběhu SDZ je neveřejné. Výsledné celkové hodnocení SDZ je hodnoceno stupni: „prospěl s vyznamenáním“, „prospěl“ nebo „neprospěl“.
 7. Zkušební komise pro SDZ v neveřejné části rozhoduje hlasováním při nejméně dvoutřetinové přítomnosti svých členů. Zkušební komise nejprve hlasuje mezi stupni „prospěl“, nebo „neprospěl“. K výsledku „prospěl“ je zapotřebí, aby pro toto hodnocení hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných členů, v opačném případě je výsledek „neprospěl“. Uvýsledku „neprospěl“ sezkušební komise usnáší na prohlášení, kterým odůvodňuje své rozhodnutí. Vpřípadě výsledku „prospěl“ hlasuje zkušební komise dále mezi stupni „prospěl svyznamenáním“ nebo „prospěl“. K hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ je zapotřebí, aby pro toto hodnocení hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných členů, v opačném případě je výsledek „prospěl“.
 8. Jestliže je výsledek hodnocení zkušební komise pro SDZ „neprospěl“, může doktorand SDZ opakovat nejvýše jednou, a to nejdříve po třech měsících ode dne neúspěšně vykonané zkoušky. V případě opakovaného výsledku SDZ „neprospěl“ se studium ukončuje podle §56 odst.1 písm.b) zákona a čl.34 odst.7 písm.b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje §68 zákona. Vpřípadě opakované zkoušky nemůže být výsledkem hodnocení „prospěl svyznamenáním“.
 9. O průběhu SDZ a jejím závěru se vede zápis, který podepisuje předseda zkušební komise pro SDZ aohlasování je pořízen protokol, který podepisuje předseda zkušební komise avšichni její přítomní členové. Zápis je uložen na příslušném oddělení VVČ.