doc. Ing. Ladislav BÍNA, CSc.     * 29.11.1936 - † 8.3.2014

fotka doc. Ing. Ladislav BÍNA, CSc.

Svými názory a svým smyslem pro čest a spravedlnost ovlivnil mnohé z nás.

Strojní fakultu ČVUT Praha absolvoval v roce 1960. Titul kandidáta věd (CSc.) získal v roce 1974 na strojní fakultě ČVUT Praha pro obor Technická kybernetika.

Do roku 1990 pracoval ve vývoji, v kryogenním oboru spolupracoval na vědeckých úkolech na špičkových pracovištích v tehdejším Československu a v Moskvě. Dlouhodobě působil v Indii jako vedoucí inženýr. Byl čestným členem Indian Cryogenic Council a členem International Scientific Committee of International Cryogenic Konference in India.

V roce 1990 nastoupil do Československých (později Českých) aerolinií, a.s. na pozici viceprezidenta pro informační systémy a člena představenstva. V letech 1994 - 1996 byl členem rady ředitelů společnosti SITA (sídlo v Paříži) a členem mezinárodních institucí působících v letecké dopravě, např. SITA Information Services Committee. V ČSA, a.s. vedl významné mezinárodní projekty a sice: Zavedení globálního distribučního systému (GDS) AMADEUS v ČR a SR v roce 1995 a Propojení rezervačních a odbavovacích systémů leteckých společností České aerolinie a Continental Airlines na síti Východní Evropa – Praha – New York – 28 destinací v USA v roce 1996.

Po odchodu z ČSA v roce 1997 pracoval jako obchodní ředitel logistické firma ESA Kladno, a také v řídících funkcích Českých přístavů, a.s., - v oboru kontejnerové a námořní přepravy.

V letech 2001 až 2007 působil jako vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, kde řídil celou řadu velkých dopravních projektů s celostátním a evropským významem. Od roku 1993 byl předsedou představenstva společnosti PRaK, a.s., a připravoval projekt železniční rychlodráhy Praha – letiště Ruzyně – Kladno.

V roce 1998 začal přednášet na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Se svými spolupracovníky zavedl nový předmět Řízení letecké dopravy. Byl i viceprezidentem České intermodální asociace ARIP.

V roce 2005 byl jmenován docentem pro obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, téma "Vybrané problémy integrace dopravních systémů a informatiky".

V roce 2007 zahájil svou práci na Fakultě dopravní ČVUT a působil jako zástupce vedoucího Ústavu řízení dopravních procesů a logistiky, manažer projektů a od roku 2009 jako vedoucí Laboratoře intermodální dopravy a logistiky LITAL.

Od roku 2013 byl na základě výběrového řízení jmenován vedoucím Ústavu logistiky a managementu dopravy a zavedl nové způsob řízení ústavu.

V roce 2007 také zahájil spolupráci s University of Texas at El Paso a s Univerzitou v Žilině. Jeho zásluhou vznikl v roce 2010 vzdělávací EU-US projekt - ATLANTIS – Transatlantic Full-time Dual Masters Degree Program, Transportation and Logistic Systems, jehož byl koordinátorem za partnery EU. V roce 2012 zahájil přípravu společného projektu Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences – FIU Florida International University, College of Engineering and Computing, - Centrum of Excellence Cooperative Intelligent Transportation – CECIT.

V roce 2013 získal za významné zásluhy o rozvoj Českého vysokého učení v Praze Medaili ČVUT II. stupně.


Pedagogická činnost

Pan Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. se při své pedagogické činnosti zaměřoval zejména na předměty, ve kterých mohl uplatnit své obsáhlé zkušenosti z praxe, i poznatky o vlivu ekonomiky při plánování a přípravě konkrétních projektů. Přesvědčoval své studenty také o důležitosti aplikace získaných poznatků v praxi. I proto vedl studentské práce, které byly později oceněny. Významným oceněním bylo udělení mezinárodní ceny European Fridrich-List-Award 2012 a European Platform of Transport Sciences za nejlepší diplomovou práci s názvem: „Development of an electronic vehicle miles travelled toll model“ paní Ing. Markétě Vavrové, MSc., v rámci projektu ATLANTIS.

Na ČVUT v Praze Fakulta dopravní zajišťoval výuku předmětů - Logistické systémy; Navrhování a řízení logistických systémů; Logistika letecké dopravy; Logistika; Logistika osobní a nákladní letecké dopravy; Logistic Systems (EN); Information Technology in Logistics (EN) – 2008-2014. Byl také garantem oboru PIL/ Profesionální pilot, bakalářský studijní program B3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích – 2011-2014.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice zajišťoval výuku předmětů - Technologie a řízení letecké dopravy; Provozování a řízení letecké dopravy – 2002-2007.

Na Vysoké škola obchodní v Praze, o.p.s. zajišťoval výuku předmětů Logistika letecké dopravy; Informační systémy v letecké dopravě a cestovním ruchu – 2007-2010.

Působil také na zahraničních univerzitách:

- Na Žilinské univerzitě v Žilině zajišťoval výuku předmětů Logistic Systems (EN) – 2010-2014.

- Na University of Texas at El Paso (UTEP), USA působil při pravidelných návštěvách od roku 2007, a v rámci společného magisterského dual-degree programu Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems v letech 2010 - 2014.

- Na Florida International University – FIU, Miami, Florida, USA, při stáži v období 01-02/2012 a při pobytu v 10/2012 zajišťoval přednášky pro studenty FIU.

- Na Manažerské fakultě Czech Management Institute–pobočka VŠ ESMA Barcelona přednášel předmět Logistika, MBA studium na (www.esma.cz), 2008/2009.


Publikační činnost

Pan Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. zaměřil svoji publikační činnost na témata, která mu byla velmi blízká – tedy leteckou dopravu; logistické systémy; logistiku; projektový management; investice a financování rozsáhlých projektů. Vždy také zdůrazňoval ekonomický aspekt jako důležitou součást všech projektů a návrhů. Publikoval v českém i anglickém jazyce.

Jako nejdůležitější publikace, na kterých se podílel, lze uvést monografie Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems ATLANTIS. History and Three Years of Implementation; Bezpečnost v obchodní letecké dopravě; vysokoškolské učebnice Provozování letecké dopravy a logistika; Letecká doprava II; dále vysokoškolská skripta/učební texty Provoz a řízení letecké dopravy I; Osobní doprava; Project Management.

Pro svoji publikační činnost čerpal podněty i z projektů, které připravil – tedy spolupráce s americkými univerzitami - Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems (Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, University of Zilina, The University of Texas at El Paso); Centrum of Excellence Cooperative Intelligent Transportation – CECIT (Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences – FIU Florida International University, College of Engineering and Computing).

Byl také recenzentem mnoha českých i zahraničních vědeckých časopisů, zabývajících se dopravní problematikou.

S publikační činností souvisela i jeho činnost v médiích – byl často zván jako host do televize nebo do rozhlasu, aby se vyjádřil po odborné stránce k aktuálním problémům dopravní problematiky.

  • Publikační činnost Publikační činnost   (~112.3 kB)

Výzkumná činnost

Pan Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. byl vedoucím týmu i členem týmu zpracovatelů mnoha výzkumných úkolů, ve kterých řešil složité dopravní problémy, jako např. problematiku elektronického mýta; železniční spojení Praha – letiště – Kladno; řešení MHD v Praze; plavební podmínky na labské vodní cestě; návrh logistických systémů apod. V této pozici obhájil výsledky prací na úrovni národní i na úrovni Evropské komise. Za řešení problematiky "Analýza elektronického mýtného systému v ČR z hlediska shody se směrnicemi EU, tarifikace a vazby vztahu výběru mýta a nákladů na investice a údržbu zpoplatněné sítě „Metodika výpočtu průměrné vážené mýtné sazby" na úrovni evropské komise získal se svým týmem v roce 2011 Cenu rektora ČVUT a v roce 2012 národní licenci - OSVĚDČENÍ o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami od MD ČR.

V roce 2010 získal se svým týmem cenu ministra dopravy v celostátní soutěži o nejlepší dopravní stavby a technologie 2010, za řešení problematiky "Zavedení diferencovaných tarifů pro regulaci provozu zpoplatněných vozidel v pátečních odpoledních hodinách".

Pracoval na mezinárodních grantech evropského významu – např. Adriatic-Baltic Landbridge Project; Rozvoj spádových intermodálních terminálů (veřejných zbožových center) v návaznosti na spádová zbožová centra v SRN a prostoru CADSES a evropské intermodální dopravní koridory a dalších; a díky svým zkušenostem byl respektovaným hostem zahraničních konferencí po celém světě.

Byl členem expertního týmu FD ČVUT ministra dopravy; členem výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy; členem odborné sekce pro rozvoj dopravy KHK Pardubického kraje a dalších.

  • Výzkumná činnost Výzkumná činnost   (~78.8 kB)

Fotogalerie

foto - 001

při jednání v pracovně děkana ČVUT Fakulty dopravní, Praha; 30. listopadu 2006

foto - 002

po jednání o spolupráci mezi ČVUT FD a The Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico City, Mexico; 4. března 2011

foto - 003

v průběhu stáže na The Florida International University, USA; 23. ledna 2012

foto - 004

v průběhu pobytu na The Florida International University, USA; 23. října 2012

foto - 005

při předání ceny "European Friedrich List Award 2012" Ing. Markétě Vavrové za nejlepší diplomovou práci, kterou vedl, v Praze, 19. prosince 2012

foto - 006

v průběhu konference o projektu ATLANTIS v Melbourne, Austrálie; 5. března 2013

Zpracovala: Ing. Helena Bínová, Ph.D.