prof. Ing. Vladimír SVOBODA, CSc.     * 19.4.1936 - † 9.3.2006

fotka prof. Ing. Vladimír SVOBODA, CSc.

Logistika svou činností nevytváří hmotné statky, ale souborem svých činností umožňuje jejich výrobu, ale i směnu a spotřebu.

Absolvoval Vysokou školu dopravní v Praze, Fakultu provozu a ekonomiky dopravy v roce 1960. Postgraduální studium v oboru provoz a ekonomika dopravy na vysoké škole dopravní v Žilině v roce 1968.

Na základě komplexního hodnocení v roce 1969, z důvodu nesouhlasného stanoviska se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na území Československa byl po celou dobu normalizace pozastaven profesní a odborný růst.

Po ukončení vysokoškolského studia zastával provozní, technické a nejnižší řídící profese. Po dobu pozastavení profesního a odborného růstu pracoval v Dopravním a rozvojovém středisku a v Ústředí výpočetní techniky. V tomto období zpracovával významné vědecké dokumenty v oblasti prognózování a koncepce dopravy a vývoje systémů řízení v dopravě. Věnoval se činnosti ve Společnosti dopravy a spojů Vědeckotechnické společnosti a spolupracoval s Vysokou školou dopravy a spojov v Žilině a Vysokou školou ekonomickou v Praze jako vedoucí a oponent diplomových prací.

V roce 1969 se vrátil ke svému odbornému růstu, vědeckou aspiranturou na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1990 a habilitací na Vysoké škole dopravy a spojov v roce 1992. Taktéž toto období bylo obdobím i jeho profesního růstu. Zastával postupně funkce ředitele odboru na Československých státních dráhách a na Ministerstvu dopravy pozice zástupce ředitele odboru strategie a i jeho ředitele. Vedle toho byl expertem společného vědeckého pracoviště ČSAV a Ministerstva dopravy.

V letech 1988 – 1996 absolvoval krátkodobé stáže a studijní pobyty ve Švédsku, Rakousku, SRN, USA a Spojeném království, Kanadě a Švýcarsku. Přednášel na Princenton Univerzity v USA a ve Švýcarsku v Ženevě. Byl členem mezinárodní skupiny expertů pro zavádění matematických metod a výpočetní techniky v dopravě.

Od roku 1996 se plně věnoval pedagogické činnosti a současně i činnosti vedoucího Ústavu logistiky a dopravních procesů. Zastával funkce předsedy a člena komisí pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích, Technické univerzity v Ostravě a Vysoké školy ekonomické v Praze. Na těchto školách byl také členem komisí pro Státní doktorské zkoušky, obhajoby dizertačních prací a komisí pro habilitační a profesorské řízení. V roce 1998 získal profesorský titul v oboru Technologie a management dopravy. Podílel se na programu doktorského studia oboru Technika a technologie v dopravě a telekomunikací jako předseda a v komisi MŠMT pro přiznávání vědeckých hodností. Propojení ČVUT FD a MD zajišťoval členstvím ve Vědecké radě Ministra dopravy.

Za výsledky své práce byl oceněn v roce 2000 na ČVUT FD medailí Františka Josefa Gerstnera a v roce 2003 na Dopravní fakultě Jana Pernera medailí Jana Pernera.


Pedagogická činnost

Profesor Svoboda se ve své pedagogické činnosti věnoval oborům Logistiky, Dopravní politiky a Řízení dopravních procesů. V těchto oborech přednášel, publikoval a působil i na zahraničních pobytech. Významným prvkem v pedagogické činnosti bylo úzké propojení teorie s praxí na vrcholovém řízení, ale i na úrovni podnikové. To mu umožňovala hluboká znalost řídící a provozní činnosti a širokého okruhu vedoucích pracovníků v dopravě na všech úrovních.

Od roku 1981 do roku 1990 přednášel na Ústředním dopravním institutu v programu celoživotního vzdělávání pracovníků v rezortu dopravy. Dále externě přednášel v letech 1989 - 1995 na Vysoké škole ekonomické v Praze, Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích, Vysoké škole dopravy a spojov v Žilině a fakultě dopravy ČVUT.

V roce 1996 nastoupil na Fakultu dopravy v řádném pracovním poměru jako docent a současně zastával funkci vedoucího Ústavu logistiky a dopravních procesů. Významně se podílel na profilování Ústavu při přípravě strukturovaného studia. Ke svým studentům a doktorandům přistupoval nesmírně laskavě a dokázal jim vštípit základní směrování jejich studia pro uplatnění v praxi.


Publikační činnost

Publikační činnost profesor Svoboda považoval jako nezbytnou součást své vědecké i pedagogické činnosti. Věnoval se Logistice především v oblasti logistiky v dopravě, zasilatelství a logistických technologií z hlediska vymezení faktorů jejich intenzifikace a iniciace. Druhou oblastí bylo řízení dopravních procesů. Pro potřebu výuky zpracovával nezbytná skripta.

  • Publikační činnost Publikační činnost   (~209.8 kB)

Výzkumná činnost

Výzkumnou činnost je možno charakterizovat jako dlouhodobou, prakticky od roku 1969, kdy se výzkumu profesně věnoval na Dopravním rozvojovém středisku v Praze se zaměřením na dlouhodobé strategické materiály. Stejně tak i na Ústředí výpočetní techniky dopravy od roku 1980, kde výzkumnou činnost zaměřoval na zavádění matematických metod a výpočetní techniky v dopravě. Ve výzkumné činnosti pokračoval i po dobu působení na ČVUT FD.

  • Výzkumná činnost Výzkumná činnost   (~209 kB)

Fotogalerie

foto - 001

prof. Svoboda na promoci v Betlémské kapli

foto - 002

prof. Svoboda při jmenování profesorem v roce 1998

foto - 003

prof. Svoboda při jmenování profesorem v roce 1998

foto - 004

prof. Svoboda při předání medaile Františka Josefa Gerstnera v roce 2000 na ČVUT FD

foto - 005

prof. Svoboda s doc. Jánešovou a prof Skurovcem na promoci v Betlémské kapli

foto - 006

prof. Svoboda při oslavě 60. Narozenin

foto - 007

prof. Svoboda na státních závěrečných zkouškách na Univerzitě Pardubice

Zpracovali: doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. a Ing. Edvard Březina, CSc.