Ale moudrost, kde se najde? (Job 28,12)

Pavel Provinský

Ústav aplikované matematiky
Fakulta dopravní ČVUT
Na Florenci 25
110 00 Praha 1

Tel.: 604 784 597

FD ČVUT

Martina Bečvářová

Lucie Kárná

Algebra 2022

Vážení a milí kolegové!

Platné a podrobné informace o předmětu Lineární algebra najdete na stránkách garanta předmětu paní profesorky Martiny Bečvářové.

Zajména upozorňuji na odkaz Příklady ke zkoušce, kde najdete šest pdf dokumentů s příklady. Do zápočtového testu budou vybrány příklady z prvních čtyř pdf. Ke zkoušce dostanete šest příkladů, po jednom z každého pdf. Dále dostanete tři teoretické otázky. (Ukázka teoretických otázek.)

Jako základní učební materiál doporučuji "Pomocné studijní materiály k přednáškám a ke cvičením," opět ze stránek paní profesorky Bečvářové. Dle mého názoru se z nich velmi dobře učí.

Pokud si chcete procvičit příklady k jednotlivým cvičením a mít kontrolu výsledků, jsou pro vás připraveny materiály v programu Matlab Grader. Nejprve začněte kurzem "Lineární algebra - Tréning". Zde se naučíte s Graderem zacházet. Příklady ke cvičením pak najdete v kurzech "Lineární algebra - Lichý / Sudý týden". Příklady si můžete vybírat libovolně z obou dvou.

Pokud ještě nemáte účet na Mathworks (potřebujete jej pro Matlab a Matlab Grader), jděte na stránku Matlab Graderu a vyberte "Sign Up". Mailovou adresu zvolte ve tvaru něco@fd.cvut.cz, případně adresu, kterou jste zadali do systému FD ČVUT. Heslo si pečlivě zapamatujte!

V případě, že vám nějaká přednáška nebo cvičení uteče, nebo jen chcete shlédnout výuku ještě jednou, doporučuji navštívit nějakou jinou paralelku. Je také možné shlédnout videa k jednotlivým tématům vzniklá během dálkové výuky.

Video 1: Vektor, vektorový prostor a podprostor, lineární závislost, lineární obal množiny vektorů, množina generátorů vektorového prostoru, báze vektorového prostoru, dimenze vektorového prostoru. (Cvičení 23. 9. 2020.)

Video 2: Výpočet lineární závislosti a nezávislosti, souřadnice vektoru vůči bázi, závislost a nezávislost vektorů s parametrem. (Cvičení 7. 10. 2020.)

Video 3: Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta, homogenní a nehomogenní soustavy. (Cvičení 4. 11. 2020.)

Video 4: Determinanty, Sarrusovo pravidlo, rozvoj determinantu podle řádku nebo sloupce, obsah a objem pomocí determinantu, Cramerovo pravidlo, reciproká matice. (Cvičení 18. 11. 2020.)

Video 5: Jordanův kanonický tvar, vlastní čísla a vlastní vektory, charakteristická rovnice, podobné matice. (Cvičení 2. 12. 2020.)

Video 6: Kvadratické formy, typ a signatura kvadratické formy, polární souřadnice, Sylvestrova věta. (Cvičení 18. 12. 2020.)

Další videa naleznete v týmu Lineární algebra - Provinský.

Přeji Vám příjemné a úspěšné studium lineární algebry!

V případě, že byste s něčím měli problém, nebojte se mne kontaktovat!

Krásný den!

Pavel Provinský