Organizační struktura

DĚKAN:
fotografie osoby
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
   dekan@fd.cvut.cz
TAJEMNÍK: Jana SMITKOVÁ
PRODĚKANI:  
pro pedagogickou činnost: Ing. Martin LANGR, Ph.D.
   vyuka@fd.cvut.cz
pro rozvoj a výstavbu: doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
   rozvoj@fd.cvut.cz
pro vědeckou a výzkumnou činnost: prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
   vyzkum@fd.cvut.cz
pro zahraniční styky: doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
   zahranici@fd.cvut.cz
pro strategii a vnější vztahy: prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.
   strategie@fd.cvut.cz
PŘEDSEDA AS FD: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
ZÁSTUPCI PRODĚKANŮ:  
pro pedagogickou činnost v Praze: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
pro pedagogickou činnost v Děčíně: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
pro rozvoj a výstavbu: Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.
pro rozvoj a výstavbu: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
pro vědeckou a výzkumnou činnost: doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
pro zahraniční styky pro oblast zahraničních studentů: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
pro zahraniční styky: Ing. Jana KUKLOVÁ
pro strategii a vnější vztahy v Praze: Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
pro strategii a vnější vztahy v Děčíně: Ing. Ondřej SMÍŠEK

Děkan je vrcholný představitel a reprezentant ČVUT v Praze Fakulty dopravní ve vztahu k jiným fakultám vysokých škol v České republice i zahraničí, k veřejným institucím a orgánům státní správy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, podnikatelské sféře i občanům, který odpovídá za její pedagogickou a vědeckou činnost rektorovi ČVUT.

Proděkani zastupují děkana v jím určeném rozsahu na určitých úsecích činnosti. Děkan pověří jednoho z proděkanů jako zástupce děkana, aby ho v době jeho nepřítomnosti zastupoval v plném rozsahu.

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana, zajišťuje hospodaření s prostředky fakulty v souladu se zvláštními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a fakulty a v souladu s pravidly pro tvorbu a správu rozpočtu fakulty a stojí v čele děkanátu a řídí jeho činnost ve všech oblastech, vyjma případů, kde děkan stanoví jinak. Tajemníka na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan.

Kolegium děkana je stálý akademický poradní sbor, jehož členy jsou děkan, proděkani, tajemník a předseda Akademického senátu Fakulty dopravní a případně další zaměstnanci jmenovaní děkanem.

Základním pracovištěm pro pedagogickou, vědeckou a výzkumnou činnost na fakultě je ústav řízený vedoucím ústavu, kterého na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan. Ústavy zřizuje a ruší děkan se souhlasem Akademického senátu Fakulty dopravní. Ústav se může po předchozím projednání v kolegiu děkana a souhlasu děkana členit na oddělení a laboratoře.

Výkonným orgánem pro zajišťování studijní, hospodářské, provozní, personální, vědecké a výzkumné činnosti, popř. dalších činností, je děkanát, který se člení na oddělení, referáty a úseky. Vedoucí těchto útvarů ustanovuje a odvolává děkan na návrh tajemníka.

Grémium děkana je stálý akademický poradní sbor, jehož členy jsou členové kolegia děkana, vedoucí ústavů, samostatných laboratoří a další osoby jmenované děkanem.

Zaměstnanecká komora

Předseda: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Místopředseda: Ing. Tomáš DOKTOR
Členové: Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ
Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Zdeněk MICHL
doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.
Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Ing. Jiří RŮŽIČKA
Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
Ing. Lukáš SVOBODA

Studentská komora

Místopředseda: Ing. Petr FRIDRIŠEK
Členové: Markéta JIRMANOVÁ
Ing. Dominik MAZEL
Ing. Stanislav METELKA
Ing. Michaela NEUHÄUSEROVÁ
Ing. Petr RICHTER
Tomáš VÁŇA
Webové stránky AS FD

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je zvolen všemi členy akademické obce v rovných přímých tajných volbách. Je garantem akademických svobod, možností individuálního rozvoje členů akademické obce a růstu odborné a pedagogické úrovně v souladu s evropskou kulturou a ekonomikou. Akademický senát je složen z představitelů akademické obce fakulty – akademických pracovníků a studentů.

Interní členové

Externí členové

 • doc. Mgr. Tomáš APELTAUER, Ph.D. (Fakulta stavební VUT Brno)
 • Mgr. František BUREŠ, MBA, LL.M. (Výzkumný ústav železniční, a.s.)
 • prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D. (Vysoká škola logistiky, o.p.s.)
 • Mgr. Ing. Radek ČECH, Ph.D. (SŽDC, s.o.)
 • prof. Ing. Milan DADO, Ph.D. (Fakulta elektrotechnická, Žilinská univerzita)
 • Ing. Jan KLAS (Řízení letového provozu ČR)
 • Ing. Petr KLAUDA (Siemens, s.r.o.)
 • Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D. (Drážní úřad)
 • prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD. (Žilinská univerzita)
 • prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc. (ÚI AV ČR, v.v.i.)
 • doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. (ÚTAM AV ČR, v.v.i.)
 • Ing. Luděk SOSNA, Ph.D. (MD ČR)
 • doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D. (DF JP Pardubice)
 • Ing. Pavel SŮVA, Ph.D., FEng. (Zemědělské zásobování a výkup, a.s.)
 • Ing. Karel ŠVÁBEK (ŠKODA AUTO, a.s.)
 • Ing. Jindřich TOPOL (ČKAI)
 • prof. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)

Mimořádní členové

 • prof. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD. (Technická univerzita v Košicích)
 • prof. Ing. Alica KALAŠOVÁ, CSc. (Žilinská univerzita)
 • prof. Ing. Petr MOOS, CSc. (ČVUT FD)
 • prof. Ing. Jaroslav NOSEK, CSc. (Technická univerzita v Liberci)
 • prof. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc. (Masarykova univerzita v Brně)
 • prof. Ing. Jiří STODOLA, DrSc. (Univerzita obrany Brno)

Vědecká rada je vrcholným orgánem rozhodujícím o směrech a obsahu vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti fakulty.

V čele vědecké rady je děkan.

Akademičtí pracovníci

Předseda: Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.
Členové: PhDr. Mgr. Jana ŠTIKAROVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.
Náhradníci: Ing. Martin JACURA, Ph.D.

Studenti

Členové: Ing. Petr FRIDRIŠEK
Markéta JIRMANOVÁ
Náhradníci: Martina LIPTÁKOVÁ