Organizační struktura

DĚKAN:
fotografie osoby
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
   dekan@fd.cvut.cz
TAJEMNÍK: doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.
PRODĚKANI:  
pro pedagogickou činnost: Ing. Martin LANGR, Ph.D.
   vyuka@fd.cvut.cz
pro rozvoj a výstavbu: Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
pro vědeckou a výzkumnou činnost: prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
pro zahraniční styky: prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
pro strategii a vnější vztahy: prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.
   strategie@fd.cvut.cz
PŘEDSEDA AS FD: Ing. Martin JACURA, Ph.D.
ZÁSTUPCI PRODĚKANŮ:  
pro pedagogickou činnost v Praze: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
pro pedagogickou činnost v Děčíně: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ
pro rozvoj a výstavbu: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
pro rozvoj a výstavbu: Ing. Luboš NOUZOVSKÝ
pro vědeckou a výzkumnou činnost: doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
pro zahraniční styky pro oblast zahraničních studentů: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
pro zahraniční styky pro oblast mezinárodních projektů: doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
pro strategii a vnější vztahy v Praze: Ing. Petra SKOLILOVÁ
pro strategii a vnější vztahy v Děčíně: Ing. Ondřej SMÍŠEK

Děkan je vrcholný představitel a reprezentant ČVUT v Praze Fakulty dopravní ve vztahu k jiným fakultám vysokých škol v České republice i zahraničí, k veřejným institucím a orgánům státní správy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, podnikatelské sféře i občanům, který odpovídá za její pedagogickou a vědeckou činnost rektorovi ČVUT.

Proděkani zastupují děkana v jím určeném rozsahu na určitých úsecích činnosti. Děkan pověří jednoho z proděkanů jako zástupce děkana, aby ho v době jeho nepřítomnosti zastupoval v plném rozsahu.

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana, zajišťuje hospodaření s prostředky fakulty v souladu se zvláštními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a fakulty a v souladu s pravidly pro tvorbu a správu rozpočtu fakulty a stojí v čele děkanátu a řídí jeho činnost ve všech oblastech, vyjma případů, kde děkan stanoví jinak. Tajemníka na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan.

Kolegium děkana je stálý akademický poradní sbor, jehož členy jsou děkan, proděkani, tajemník a předseda Akademického senátu Fakulty dopravní a případně další zaměstnanci jmenovaní děkanem.

Základním pracovištěm pro pedagogickou, vědeckou a výzkumnou činnost na fakultě je ústav řízený vedoucím ústavu, kterého na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan. Ústavy zřizuje a ruší děkan se souhlasem Akademického senátu Fakulty dopravní. Ústav se může po předchozím projednání v kolegiu děkana a souhlasu děkana členit na oddělení a laboratoře.

Výkonným orgánem pro zajišťování studijní, hospodářské, provozní, personální, vědecké a výzkumné činnosti, popř. dalších činností, je děkanát, který se člení na oddělení, referáty a úseky. Vedoucí těchto útvarů ustanovuje a odvolává děkan na návrh tajemníka.

Grémium děkana je stálý akademický poradní sbor, jehož členy jsou členové kolegia děkana, vedoucí ústavů, samostatných laboratoří a další osoby jmenované děkanem.

Zaměstnanecká komora

Předseda:
fotografie osoby
Ing. Martin JACURA, Ph.D.
Místopředseda: prof. Ing. Josef JÍRA, CSc.
Členové: Ing. Tomáš DOKTOR
Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ
doc. Ing. Jakub HOSPODKA, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Ing. Andrej LALIŠ, Ph.D.
Ing. Zdeněk MICHL
Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Ing. Petra SKOLILOVÁ
doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D.

Studentská komora

Místopředseda: Ing. Ota HAJZLER
Členové: Bc. Filip KONEČNÝ
Bc. Karolína MOUDRÁ
Ing. Jiří RŮŽIČKA
Ing. Krzysztof Paweł URBANIEC
Bc. Jan VACEK
Webové stránky AS FD

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je zvolen všemi členy akademické obce v rovných přímých tajných volbách. Je garantem akademických svobod, možností individuálního rozvoje členů akademické obce a růstu odborné a pedagogické úrovně v souladu s evropskou kulturou a ekonomikou. Akademický senát je složen z představitelů akademické obce fakulty – akademických pracovníků a studentů.

Interní členové

Externí členové

 • RNDr. Petr Beneš (Sdělovací technika spol. s r.o.)
 • Ing. Antonín Blažek, Ph.D. (VÚŽ, a.s.)
 • prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (Univerzita Pardubice DFJP)
 • prof. Ing. Milan Dado, PhD. (ŽU v Žiline EF)
 • doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (Univerzita Pardubice DFJP)
 • Ing. Petr Forman (Societas Rudolphia)
 • Ing. Libor Hájek
 • prof. Ing. Alica Kalašová, CSc. (ŽU v Žiline FPEDAS)
 • prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (ŽU v Žiline FPEDAS)
 • Ing. Jiří Kolář, Ph.D. (Drážní úřad)
 • prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (Univerzita Pardubice DFJP)
 • prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. (TU v Liberci)
 • prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (ŽU v Žiline FPEDAS)
 • prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (MU FI)
 • doc. Ing. Karel Sellner, CSc. (UJEP v Ústí nad Labem)
 • Ing. Roman Srp (SDT ČR)
 • prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (Univerzita obrany)
 • doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, dr.h.c. (TU Košice)
 • doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. (Univerzita Pardubice DFJP)
 • Ing. Jindřich Topol (Skanska a.s.)

Vědecká rada je vrcholným orgánem rozhodujícím o směrech a obsahu vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti fakulty.

V čele vědecké rady je děkan.

Akademičtí pracovníci

Předseda: Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.
Členové: PhDr. Mgr. Jana ŠTIKAROVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.
Náhradníci: Ing. Martin JACURA, Ph.D.
Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.

Studenti

Členové: Bc. Petr FRIDRIŠEK
Bc. Martin MELOUN
Náhradníci: žádní