info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Organizační struktura

DĚKAN:
fotografie osoby
prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
   dekan@fd.cvut.cz
TAJEMNÍK: Jana SMITKOVÁ
   tajemnik@fd.cvut.cz
PRODĚKANI:  
pro pedagogickou činnost: Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ, Ph.D.
   vyuka@fd.cvut.cz
pro rozvoj a výstavbu: doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
   rozvoj@fd.cvut.cz
pro vědeckou a výzkumnou činnost: prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
   vyzkum@fd.cvut.cz
pro zahraniční styky: doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
   zahranici@fd.cvut.cz
pro strategii a vnější vztahy: prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c.
   strategie@fd.cvut.cz
PŘEDSEDA AS FD: Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
ZÁSTUPCI PRODĚKANŮ:  
pro pedagogickou činnost v Děčíně: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
pro pedagogickou činnost v Praze: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
pro rozvoj a výstavbu: Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.
pro rozvoj a výstavbu: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
pro vědeckou a výzkumnou činnost: doc. Ing. Bc. Vladimír SOCHA, Ph.D.
pro zahraniční styky: Ing. Jana KUKLOVÁ, Ph.D.
pro zahraniční styky pro oblast zahraničních studentů: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
pro strategii a vnější vztahy: Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
pro strategii a vnější vztahy v Děčíně: Ing. Ondřej SMÍŠEK

Děkan je vrcholný představitel a reprezentant ČVUT v Praze Fakulty dopravní ve vztahu k jiným fakultám vysokých škol v České republice i zahraničí, k veřejným institucím a orgánům státní správy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, podnikatelské sféře i občanům, který odpovídá za její pedagogickou a vědeckou činnost rektorovi ČVUT.

Proděkani zastupují děkana v jím určeném rozsahu na určitých úsecích činnosti. Děkan pověří jednoho z proděkanů jako zástupce děkana, aby ho v době jeho nepřítomnosti zastupoval v plném rozsahu.

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana, zajišťuje hospodaření s prostředky fakulty v souladu se zvláštními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a fakulty a v souladu s pravidly pro tvorbu a správu rozpočtu fakulty a stojí v čele děkanátu a řídí jeho činnost ve všech oblastech, vyjma případů, kde děkan stanoví jinak. Tajemníka na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan.

Kolegium děkana je stálý akademický poradní sbor, jehož členy jsou děkan, proděkani, tajemník a předseda Akademického senátu Fakulty dopravní a případně další zaměstnanci jmenovaní děkanem.

Základním pracovištěm pro pedagogickou, vědeckou a výzkumnou činnost na fakultě je ústav řízený vedoucím ústavu, kterého na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan. Ústavy zřizuje a ruší děkan se souhlasem Akademického senátu Fakulty dopravní. Ústav se může po předchozím projednání v kolegiu děkana a souhlasu děkana členit na oddělení a laboratoře.

Výkonným orgánem pro zajišťování studijní, hospodářské, provozní, personální, vědecké a výzkumné činnosti, popř. dalších činností, je děkanát, který se člení na oddělení, referáty a úseky. Vedoucí těchto útvarů ustanovuje a odvolává děkan na návrh tajemníka.

Grémium děkana je stálý akademický poradní sbor, jehož členy jsou členové kolegia děkana, vedoucí ústavů, samostatných laboratoří a další osoby jmenované děkanem.

Zaměstnanecká komora

Předseda: Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
Místopředseda: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Členové: Ing. Lenka HANÁKOVÁ, Ph.D.
Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Ing. Bc. Zdeněk MICHL
Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Ing. Jiří RŮŽIČKA, Ph.D.
Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Vladimír SOCHA, Ph.D.
Ing. Lukáš SVOBODA

Studentská komora

Místopředseda: Ing. Petr HAD
Členové: Ing. Jiří ČÍŽEK
Ing. Eliška GLASEROVÁ, MSc.
Šimon HRDLIČKA
Ing. Tomáš KOHOUT
Bc. Martin RÁŽ
Bc. Martin ŠTEKL
Webové stránky AS FD

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je zvolen všemi členy akademické obce v rovných přímých tajných volbách. Je garantem akademických svobod, možností individuálního rozvoje členů akademické obce a růstu odborné a pedagogické úrovně v souladu s evropskou kulturou a ekonomikou. Akademický senát je složen z představitelů akademické obce fakulty – akademických pracovníků a studentů.

Předseda VR

Interní členové

Externí členové

 • doc. Mgr. Tomáš APELTAUER, Ph.D. (VUT Brno, Fakulta stavební)
 • prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D. (Vysoká škola logistiky, o. p. s.)
 • Mgr. Ing. Radek ČECH, Ph.D. (Správa železnic, s. o.)
 • doc. RNDr. Tomáš HUDEČEK, Ph.D. (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, VŠCHT Praha)
 • prof. Ing. Aleš JANOTA, PhD. Euring (Žilinská univerzita v Žilině, FEIT)
 • Ing. Jan KLAS (Řízení letového provozu ČR)
 • doc. Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D. (Drážní úřad)
 • prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD. (Žilinská univerzita v Žilině, FPEDAS)
 • doc. Ing. Otto PLÁŠEK, Ph.D. (VUT Brno, Fakulta stavební)
 • prof. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. (ÚTAM AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Petr STRUHOVSKÝ, Ph.D. (Škoda Auto, a. s.)
 • doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D. (Univerzita Pardubice, DFJP)
 • prof. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, FEI)

Mimořádní členové

 • prof. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD. (Technická univerzita v Košicích, LF)
 • prof. Ing. Milan DADO, Ph.D. (Žilinská univerzita v Žilině, FEIT)
 • doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc. (VDT Technology, a. s.)
 • prof. Ing. Alica KALAŠOVÁ, CSc. (Žilinská univerzita v Žilině, FPEDAS)
 • prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc. (Univerzita Pardubice, DFJP)
 • prof. Ing. Jiří MÁCA, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)
 • prof. Ing. Jaroslav NOSEK, CSc. (Technická univerzita v Liberci, FM)
 • prof. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc. (Masarykova univerzita, FI)
 • prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní)
 • prof. Ing. Jiří STODOLA, DrSc. (Univerzita obrany, FVT)

Vědecká rada je vrcholným orgánem rozhodujícím o směrech a obsahu vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti fakulty.

V čele vědecké rady je děkan.


Termíny zasedání vědecké rady: 21.6.2024

Zápisy ze zasedání vědecké rady:

  • 3.4. - 10.4.2024 soubor pdf  (~314.8 kB)
  • 15.12.2023 soubor pdf  (~1.2 MB)
  • 2.11. - 20.11.2023 soubor pdf  (~208.6 kB)
  • 27.9. - 13.10.2023 soubor pdf  (~132.2 kB)
  • 9.6.2023 soubor pdf  (~1.2 MB)
  • 9.5. - 24.5.2023 soubor pdf  (~351.2 kB)
  • 21.4. - 5.5.2023 soubor pdf  (~218 kB)
  • 10.3.2023 soubor pdf  (~1.1 MB)
  • 16.12.2022 soubor pdf  (~821.1 kB)
  • 4.11.2022 soubor pdf  (~150.6 kB)
  • 24.6.2022 soubor pdf  (~1.4 MB)
  • 13.5. - 20.5.2022 soubor pdf  (~365.7 kB)
  • 25.3.2022 soubor pdf  (~307 kB)
  • 26.11.2021 soubor pdf  (~290.5 kB)
  • 7.6. - 11.6.2021 soubor pdf  (~372.8 kB)
  • 30.3. - 5.4.2021 soubor pdf  (~364.6 kB)
  • 19.2.2021 soubor pdf  (~297.7 kB)
  • 4.12.2020 soubor pdf  (~790 kB)
  • 13.8. - 24.8.2020 soubor pdf  (~110.3 kB)
  • 11.6. - 17.6.2020 soubor pdf  (~302.1 kB)
  • 24.4.2020 soubor pdf  (~267.3 kB)
  • 22.11.2019 soubor pdf  (~286.3 kB)
  • 11.10.2019 soubor pdf  (~286.3 kB)
  • 28.6.2019 soubor pdf  (~287.6 kB)
  • 22.2.2019 soubor pdf  (~630 kB)
  • 19.10.2018 soubor pdf  (~970.7 kB)
  • 25.5.2018 soubor pdf  (~294 kB)
  • 15.12.2017 soubor pdf  (~301.1 kB)
  • 13.10.2017 soubor pdf  (~299.4 kB)
  • 28.4.2017 soubor pdf  (~166.1 kB)
  • 9.12.2016 soubor pdf  (~193.1 kB)
  • 11.7.2016 soubor pdf  (~195.2 kB)
  • 18.3.2016 soubor pdf  (~179.2 kB)
  • 4.12.2015 soubor pdf  (~1.3 MB)
  • 26.6.2015 soubor pdf  (~161.3 kB)
  • 16.1.2015 soubor pdf  (~1012 kB)
  • 4.7.2014 soubor pdf  (~207.9 kB)
  • 16.5.2014 soubor pdf  (~175.3 kB)
  • 28.3.2014 soubor pdf  (~155.9 kB)
  • 13.12.2013 soubor pdf  (~168.4 kB)
  • 15.11.2013 soubor pdf  (~156.5 kB)
  • 25.10.2013 soubor pdf  (~161.6 kB)
  • 17.5.2013 soubor pdf  (~181.5 kB)
  • 15.3.2013 soubor pdf  (~164.6 kB)

Akademičtí pracovníci

Předseda: Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.
Členové: prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.
Náhradníci: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
Ing. Martin JACURA, Ph.D.

Studenti

Členové: Ing. Petr FRIDRIŠEK
Ing. Markéta JIRMANOVÁ
Náhradníci: Ing. Natalia GUSKOVA
Ing. Tomáš KOHOUT

Rady studijních programů a specializací

 • Směrnice děkana č. 8/2022 soubor pdf  (~102.1 kB)
 • Seznam členů rad studijních programů a specializací soubor pdf  (~98 kB)

Seznam jednotlivých rad:

 • Bakalářské studijní programy a specializace:
  • Rady studijního programu TET – Technika a technologie v dopravě a spojích
   • Specializace DOS – Dopravní systémy a technika
   • Specializace ITS – Inteligentní dopravní systémy
   • Specializace LED – Letecká doprava
   • Specializace LOG – Logistika a řízení dopravních procesů
  • Rada studijního programu PIL – Profesionální pilot
  • Rada studijního programu TUL – Technologie údržby letadel
 • Magisterské studijní programy:
  • Rada studijního programu DS – Dopravní systémy a technika
  • Rada studijního programu IS – Inteligentní dopravní systémy s vyučovacím jazykem čeština
  • Rada studijního programu IS(EN) – Inteligentní dopravní systémy s vyučovacím jazykem angličtina
  • Rada studijního programu LA – Logistika a řízení dopravních procesů
  • Rada studijního programu PL – Provoz a řízení letecké dopravy
  • Rada studijního programu SC – Smart Cities

Rady studijních programů a studijních specializací jsou odborné skupiny zástupců jednotlivých studijních oborů Fakulty dopravní, které odpovídají za tvorbu, úpravy a udržování kvality jednotlivých akreditovaných studijních programů, které jsou vyučovány na Fakultě dopravní ČVUT. Úkolem rad je v rámci udržování kvality také poskytnout doporučení a nabídku vhodných vyučovaných předmětů a koordinaci pedagogických aktivit v daném studijním programu. Výsledkem je hodnocení a posuzování splnění stanovených cílů studia v respektování profilu absolventa.

Zápisy ze zasedání naleznete na SharePointu

Oborové rady doktorských studijních programů

 • Oborová rada doktorského studijního programu Dopravní systémy a technika soubor pdf  (~34.9 kB)
 • Oborová rada doktorského studijního programu Inteligentní dopravní systémy soubor pdf  (~61 kB)
 • Oborová rada doktorského studijního programu Logistika a řízení dopravních procesů soubor pdf  (~36.4 kB)
 • Oborová rada doktorského studijního programu Provoz a řízení letecké dopravy soubor pdf  (~34.8 kB)
 • Oborová rada doktorského studijního programu Smart Cities soubor pdf  (~35.2 kB)

Rada profesorů

Rada profesorů je poradní orgán vedení Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Setkání v lednu 2022

foto 01

Průmyslová rada

 • Bc. Jiří SVOBODA, MBA
 • doc. Ing. Jaroslav MACHAN, Ph.D.
 • Ing. František KOPECKÝ, Ph.D.
 • Ing. Jan KLAS
 • Ing. Jiří KRAUS
 • Ing. Jiří MÁTL
 • Ing. Karel DOBEŠ
 • Ing. Lubomír FOJTŮ
 • Ing. Marek ZDĚRADIČKA
 • Ing. Martin KMENT
 • Ing. Martin PICHL, Ph.D.
 • Ing. Pavel HAVLÍČEK
 • Ing. Petr KLAUDA
 • Ing. Petr WITTOVSKY
 • Ing. Roman SRP
 • Ing. Vladimír ZADINA, MBA
 • Ing. Zdeněk CHRDLE
 • JUDr. Vladimír KREMLÍK
 • Mgr. Petr DOVOLIL
 • Mrg. Jan EDLMAN
 • Mrg. Robert PERGL
 • Petr SUŠKA, MSc.

Průmyslová rada je poradní orgán děkana fakulty prof. Ondřeje Přibyla a tvoří ji více jak 20 významných osobností z oblasti dopravy.

Smyslem Průmyslové rady jako poradního orgánu děkana FD ČVUT je především příprava našich absolventů v souladu s aktuálními potřebami na trhu práce, ale i prohloubení spolupráce s našimi partnery v oblasti dopravy, logistiky a telematiky.

První setkání v červnu 2022