info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Poslání a historie 25 let, 20 let, 10 let

Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:

 • Dopravní infrastruktura v území
 • Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
 • Automatizace v dopravě a telekomunikacích
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Provoz a řízení letecké dopravy

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy připravují studenty pro budoucí uplatnění získaných vědomostí v oblasti analýz, návrhů, organizace, řízení, vývoje a výzkumu v dopravních procesech. Pozornost je věnována nejnovějším poznatkům v ekonomické teorii, teorii dopravy, teorii systémů, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy a telekomunikačních služeb, vlivům dopravy na životní prostředí a metodám efektivního organizování logistických řetězců, využití služeb nových dopravních technologií, jakož i optimalizaci telekomunikačních procesů. Absolventi studijních programů fakulty jsou připraveni pro činnosti spojené s podnikáním operátorů na sítích, optimalizovat ekonomické vztahy, přispět k zvyšování kvality svými znalostmi z oblasti managementu a informačních technologií.

Programy doktorského studia se opírají o vědeckou a výzkumnou činnost kateder fakulty a poskytují hluboké teoretické základy v oborech:

 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
 • Dopravní systémy a technika
 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Dopravní logistika
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Fakulta dopravní spolupracuje s ústavy AV ČR i s průmyslovými subjekty, jako jsou např. Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, AŽD Praha s.r.o., České dráhy a.s., SKANSKA ŽS Praha a.s., ELTODO a.s., SUDOP a.s., Metroprojekt a.s. a dále s Ministerstvem dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou kombinovanou dopravou - INTRANS a.s.

Rozběhla se spolupráce se společností Siemens Mobility, s.r.o., se kterou fakulta vytvořila unikátní laboratoř pro vývoj aplikací a jejich testování a připravuje zahraniční projekty.

banner 25. výročí FD

ČVUT v Praze Fakulta dopravní slavila v roce 2018 již 25 let své existence. Na celý rok byly přichystány akce oslavující toto významné výročí. Svým zaměřením odkazovaly na bohatou minulost nebo nabízely výhled do budoucího směřování fakulty. Jednalo se jak o odborná setkání a konference zaměřené na dopravu, tak další, více či méně překvapující aktivity snažící se představit fakultu v jiném světle než doposud. Cílem bylo přiblížit Fakultu dopravní nejen zájemcům o studium, ale i široké a odborné veřejnosti.

Výběr z akcí a událostí uskutečněné v roce 2018, které naleznete na portále akce.fd.cvut.cz

 • Konference 25 let Fakulty dopravní
 • Koncert Pražského komorního kytarového orchestru
 • Fakultní vikend v Děčíně
 • Smart Cities Symposium Prague 2018
 • Kariérní Den Fakulty dopravní
 • Nové Trendy v Letecké dopravě
 • ...
banner 20. výročí FD

ČVUT v Praze Fakulta dopravní slavila v roce 2013 již 20 let své existence. Studentský den Fakulty dopravní byl akcí otevírající rok 2013. Cílem bylo otevřít se zájemcům o studium, ale i široké a odborné veřejnosti. Na celý rok byly přichystány akce oslavující toto významné výročí. Svým zaměřením odkazovaly na bohatou minulost nebo nabízely výhled do budoucího směřování fakulty. Jednalo se jak o odborná setkání a konference zaměřené na dopravu, tak další, více či méně překvapující aktivity snažící se představit fakultu v jiném světle než doposud.

Výběr z akcí a událostí uskutečněné v roce 2013, které naleznete na portále akce.fd.cvut.cz

 • Razítko k 20. výročí zahájení výuky na FD
 • 11. Evropský dopravní kongres
 • Galavečer k 20 letům Fakulty dopravní
 • Almanach Fakulty dopravní
 • Cyklojízda s děkanem
 • Slavnostní otevření Dopravního sálu
 • ...

Konference "Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí" (26.5.2003)

foto-001 foto-002 foto-003 foto-004 foto-005 foto-006 foto-007 foto-008 foto-009 foto-010 foto-011 foto-012

Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady a Akademického senátu FD v Betlémské kapli (26.5.2003)

foto-013 foto-014 foto-015 foto-016 foto-017 foto-018 foto-019 foto-020 foto-021 foto-022 foto-023 foto-024 foto-025 foto-026 foto-027 foto-028 foto-029 foto-030 foto-031 foto-032 foto-033 foto-034 foto-035 foto-036 foto-037 foto-038 foto-039 foto-040 foto-041 foto-042 foto-043 foto-044

Konference "Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí" (27.5.2003)

foto-045 foto-046 foto-047 foto-048 foto-049 foto-050 foto-051 foto-052 foto-053 foto-054 foto-055 foto-056 foto-057 foto-058 foto-059 foto-060 foto-061 foto-062

Společenské setkání - raut (27.5.2003)

foto-063 foto-064 foto-065 foto-066 foto-067 foto-068 foto-069 foto-070 foto-071 foto-072 foto-073 foto-074 foto-075 foto-076 foto-077 foto-078 foto-079 foto-080 foto-081 foto-082 foto-083 foto-084 foto-085 foto-086 foto-087 foto-088 foto-089 foto-090 foto-091 foto-092 foto-093 foto-094 foto-095 foto-096 foto-097 foto-098 foto-099 foto-100 foto-101 foto-102 foto-103 foto-104 foto-105 foto-106 foto-107 foto-108 foto-109 foto-110 foto-111 foto-112 foto-113 foto-114 foto-115 foto-116 foto-117 foto-118 foto-119 foto-120 foto-121 foto-122 foto-123 foto-124 foto-125 foto-126 foto-127 foto-128 foto-129 foto-130 foto-131 foto-132 foto-133

Autoři fotografií: Ing. Václav Machek, CSc.; Doc. Ing. Mirko Novák, DrSc.; Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc.; Ing. Ivan Poláček; Martin Brumovský

Doprava je soubor procesů, které vedou k cílenému přemisťování osob, předmětů, energie a informací v prostoru a čase, je ve své podstatě fenoménem interakce živé bytosti s technickým artefaktem, lidské společnosti s technologickou infrastrukturou rozšiřující dimenzi lidského bytí v časoprostoru.

Doprava jako samostatný vědní technický obor se rozvíjí ve spolupráci s dalšími obory, zejména s obory rozvíjenými na dalších fakultách Českého vysokého učení technického v oblastech techniky a technologie dopravních cest a prostředků a telekomunikačních systémů a zařízení, a v oblasti technickoekonomických aspektů provozování a údržby dopravních cest a dopravních prostředků. Základní metodologií dopravy jako svébytného inženýrského oboru je systémový způsob nazírání na obecné ve vztazích mezi dopravními cestami, dopravními prostředky a vzájemně provázanými provozními a logistickými systémy. Nejvýraznější skutečností, která posouvá studijní obor dopravy a spojů z oblasti mezioborových disciplín do oblasti samostatného magisterského a doktorského studia, je úloha vyplývající z uplatnění dopravní inženýrské informatiky a jejího využití v produkčních ekonomických modelech chování a její aplikace v tvorbě efektivně fungujících dopravních systémů v území v návaznosti na ekonomické, ekologické a kulturní aktivity člověka.

Jsou to zejména ekonomové, kteří jsou schopni správně identifikovat význam dopravy a spojů jako systému, který významně přispívá k životaschopnosti a perspektivě ekonomiky regionů i větších územních celků. V ekologii je identifikace dopadu dopravy jako význačného civilizačního faktoru na životní prostřední dostatečně průkazná.

Založením Fakulty dopravní vyjádřilo vedení Českého vysokého učení technického v Praze svoji vůli nezaostávat za předními světovými univerzitami a reflektovat do svých vědeckopedagogických cílů nejen rozvoj technologií a techniky, ale i rozvoj oborů přesahujících svými inženýrskými metodami rozsáhlé oblasti lidské činnosti a jejich systémové uspořádanosti co do času a prostoru. Současný proces globalizace světových telekomunikací a dopravních systémů takové přístupy nutně vyžaduje; v praktických aplikacích se to projevuje například ve zdokonalování grafikonů železniční dopravy nebo v systémové výstavbě kombinovaných druhů dopravy s ohledem na environmentální dopady.

Fakulta dopravní je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Dnešní ČVUT bylo založeno 18. ledna 1707 císařem Josefem I. z iniciativy uznávaného odborníka v opevňovacích (fortifikačních) pracích Christiana Josepha Willenberga, jenž byl ustanoven profesorem podle dekretu zemských stavů ze dne 9. listopadu 1717. Výuka na této první veřejné inženýrské škole ve střední Evropě byla zahájena v lednu 1718. Vysoká škola byla pojmenována „Stavovská inženýrská škola v Praze“. Teprve 30 let po založení této pražské školy vznikla později věhlasná a dosud existující pařížská vysoká škola „École Nationale des Ponts et Chaussées“.

Zpočátku měla Stavovská inženýrská škola v Praze úzké zaměření vojenské a fortifikační; na školu civilního inženýrství se změnila až v období působnosti jejího druhého profesora Jana Ferdinanda Schora, malíře a architekta, a zejména v období působnosti třetího profesora této školy Františka Antonína Leonarda Hergeta, zeměměřičského a vodohospodářského odborníka.

Roku 1803 schválil císař návrh na přeměnu Stavovské inženýrské školy na polytechniku, kterou uvedl v život František Josef Gerstner, astronom a profesor matematiky a mechaniky, po vzoru pařížské polytechniky. Pražská polytechnika zůstala až do r. 1815 součástí pražské Univerzity, teprve pak se osamostatnila. Sídlo Polytechniky bylo v Husově třídě na Starém Městě. K významným osobnostem Polytechniky patřil kromě Františka Josefa Gerstnera, tvůrce projektu koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince, i Christian Doppler, profesor matematiky a praktické geometrie.

Dalším mezníkem ve vývoji školy byl rok 1863, kdy se tehdy schválený první Statut stal základem nové organizace pedagogické práce i řízení Polytechniky jako vysoké školy v čele s voleným rektorem a se čtyřmi obory:

 • vodní a silniční stavitelství
 • pozemní stavitelství
 • strojnictví
 • chemie ("technická lučba")

Čeština byla rovnoprávným vyučovacím jazykem s němčinou, přesto rozpory mezi německou a českou částí pedagogického sboru vedly roku 1869 k rozdělení na český a německý ústav. Pro český ústav byla postavena nová budova na Karlově náměstí na Novém Městě (návrh profesora architekta Ullmanna). Od roku 1878 byly zavedeny dvě státní zkoušky a od roku 1901 bylo škole přiznáno právo udělovat hodnosti doktora technických věd.

Název České vysoké učení technické v Praze nese škola od roku 1920; sdružovala tehdy sedm vysokých škol:

 • inženýrského stavitelství
 • architektury a pozemního stavitelství
 • strojního a elektrotechnického inženýrství
 • chemickotechnologického inženýrství
 • zemědělského a lesního inženýrství
 • speciálních nauk
 • obchodní

Za nacistické okupace byla vysoká škola uzavřena, po osvobození r. 1945 byla znovuotevřena, v roce 1952 odešly ze svazku ČVUT fakulta zemědělská a fakulta chemickotechnologická.

Fakulta dopravní byla zřízena od září 1952 původně jako součást ČVUT, samostatná Vysoká škola železniční zahájila činnost od školního roku 1953/54 v Praze - Karlíně se čtyřmi fakultami:

 • stavební
 • strojní
 • elektrotechnická
 • dopravní

Měla tehdy 1200 studentů a 20 kateder. Od školního roku 1960/61 byla přemístěna do Žiliny a změnila název na Vysoká škola dopravy a spojov. Po rozdělení ČSFR dochází ke vzniku Fakulty dopravní jako součásti ČVUT v Praze se zahájením výuky ve školním roce 1993/94.

Fakulta dopravní získala akreditaci pro inženýrské studium rozhodnutím Akreditační komise ČR z 5. května 1993. První Statut Fakulty dopravní byl schválen Akademickým senátem ČVUT 9. června 1993. Ve školním roce 1993/94 začalo studovat na fakultě v Praze prvních 200 studentů denního inženýrského studia, ve školním roce 1995/96 přibyli studenti bakalářského studia v Děčíně. V roce 1998 bylo slavnostně promováno 70 prvních absolventů inženýrského studia a 15 prvních absolventů bakalářského studia. V březnu 2000 byl založen na pracovišti Fakulty dopravní v Děčíně Ústav pro bakalářská studia. V akademickém roce 2003 – 2004 bylo zahájeno studium v nové, tzv. strukturované formě studia. Cílem této nové formy je reagovat na evropské trendy ve vzdělávání a zajistit studentům i pedagogům vyšší prostupnost studia.