Studijní programy a obory

Studium bakalářské na ČVUT FD se uskutečňuje v Praze a v Děčíně v akreditovaném studijním programu:

studijní program: TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH (B 3710)

v šesti studijních oborech:


Obor DOS - Dopravní systémy a technika

Studijní obor Dopravní systémy a technika (DOS) nabízí vzdělání v perspektivním oboru, ve kterém je stále dostatečná poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících. Obor DOS stojí na třech základních pilířích, jimž jsou navrhování a parametry dopravní infrastruktury, provozování dopravní infrastruktury a provoz na dopravní infrastruktuře, řešení dopravní obslužnosti a obsluhy území, přičemž studenti jsou vedeni k uvědomění si vzájemné provázanosti dílčích problémů a souvislostí. Skladba předmětů zaručuje získání komplexních znalostí s využitím moderních přístupů a technologií. Jednotlivé odborné předměty na sebe logicky navazují, důraz je kladen na syntézu a tvůrčí myšlení studentů, kteří v semestrálních projektech zhodnotí při návrhu infrastruktury i aspekty požadavků provozních, bezpečnosti dopravy a ochrany životního prostředí. Samozřejmostí je osvojení si počítačových dovedností se softwarem podporujícím projektování dopravní infrastruktury, stejně jako výuka v laboratořích a terénu s přístroji na záznam provozních situací, např. parametry dopravního proudu, vyhodnocování nehodových situací, záznam hlukových emisí apod. Není opomenuta ani provázanost se skutečnými stavy a situacemi, které mohou nastat zejména v provozu na dopravních cestách; studenti se s nimi seznamují při praktické výuce v terénu, kde si ověřují a prohlubují teoretické poznatky. V rámci projektově orientované výuky je navázána velmi těsná spolupráce s praxí, studenti se seznamují s reálnými problémy a týmovým způsobem, pod odborným vedením, pracují na řešení konkrétních problémů oboru. Bakalářské práce se zadávají v koordinaci se spolupracujícími firmami a institucemi, což zaručuje části z nich následné praktické využití.

Absolvent získá během studia komplexní znalosti z plánování, provozu a konstrukce dopravních cest. Komplexní znalosti a důraz na tvůrčí i koncepční myšlení v oblasti silniční i kolejové dopravy (se základními znalostmi z letecké a vnitrozemské vodní) výrazně zvyšují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Jednotlivé ústavy profilující odbornou část výuky oboru mají uzavřené smlouvy o spolupráci s mnoha podniky a organizacemi v oboru, což umožňuje získání praktických znalostí při výuce v terénu a následné uplatnění studenta i v těchto smluvních podnicích. Absolvent je schopen používat moderní technologie a nástroje užívané v oboru, zvládá jejich aplikaci pro optimální řešení zadaných úloh. Absolventi naleznou uplatnění zejména v nižších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby, na odborných pozicích v projekčních kancelářích a subjektech organizujících a řídících dopravní systémy (dispečinky, organizátoři veřejné hromadné dopravy, SŽDC, ŘSD). Provázanost vědomostí koncepčního, provozního a stavebního přístupu umožní absolventům zastřešit organizačně tým složený ze specialistů profilovaných zvlášť pro dílčí oblasti řešených projektů. Znalosti studentům rovněž umožňují uplatnění v odborných útvarech orgánech státní správy a samosprávy či v podnicích provozujících dopravu. Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě.


Obor ITS - Inteligentní dopravní systémy

Studijní obor Inteligentní dopravní systémy (ITS) nabízí odpovídající vysokoškolské vzdělání v perspektivním oboru, který se v současné době potýká s nedostatkem profesionálů. Obor ITS je zaměřen na moderní informační a komunikační systémy, které jsou chápány jako nadstavba dopravní infrastruktury a pomáhají řešit dopravní problémy, jako jsou dopravní kongesce, jízdní doby, dopady na životní prostředí či bezpečnost dopravy a přepravy. Výuka se zabývá základními tématy architektury a provozu telematických systémů i praktickými aplikacemi především v oblasti řízení silniční a železniční dopravy, vozidlových systémů, kooperativních systémů i koncepce tzv. Smart Cities. Studium je především ve své druhé části zaměřeno na praktické aspekty a je významnou části realizováno v odborných laboratořích. Studenti se v průběhu studia odborně profilují na základě volby studentského projektu i možným výběrem povinně volitelných předmětů. V průběhu studia studenti splní požadavky nutné pro získání elektrotechnické kvalifikace na úrovni §5 až §10 podle vyhlášky 50/1978 Sb., která výrazně zvyšuje možné uplatnění absolventů. Ta je vyžadována řadou společností především z oblasti výroby a správy dopravních technologií.

Obor Inteligentní dopravní systémy (ITS) se zaměřuje na odborný i osobnostní rozvoj studentů. Absolvent má přehled o problematice ITS jako celku i jejich konkrétních aplikacích v prostředí ČR i v zahraničí. Umí využívat nástroje a metody běžné v této oblasti, stejně jako odborné i legislativní zdroje informací pro efektivní řešení úloh. Absolvent má dostatečné znalosti o informačních a telekomunikačních systémech, které jsou základem telematických systémů a také nezbytné dopravně-technické poznatky o dopravních systémech a současných trendech vývoje. Absolvent chápe telematické systémy jako nadstavbu dopravní infrastruktury s jasně definovanými cíli a je si vědom jejich přesahu do dalších síťových odvětví. Absolvent oboru získá elektrotechnické vzdělání podle přílohy č. 2 písm. c) vyhlášky 50/1978 Sb. Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě. Absolventi naleznou uplatnění například jako projektanti či správci dopravních systémů, dopravní odborníci ve státní správě, samosprávě i v soukromých společnostech, dispečeři telematických systémů, specialisté při návrhu a vývoji automobilové techniky a jejích inteligentních systémů. Absolventi jsou kvalitně připraveni i pro navazující magisterské studium v oboru Inteligentní dopravní systémy (IS).

bližší informace o oboru


Obor LED - Letecká doprava

Studijní obor Letecká doprava (LED) je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti provozu letecké dopravy. Náplň studia vychází z praktických a aktuálních požadavků EU, které jsou v ČR implementovány. Skladba předmětů zahrnuje jednotlivé provozní a organizační části letecké dopravy, které jsou v praxi vzájemně propojené. Mezi hlavní patří obchodní činnost v letecké dopravě, řízení letového provozu, navigace, plánování letů a provoz letiště. Technická část studia se věnuje letounům, jako specifickým dopravním prostředkům, co zahrnuje znalost konstrukce leteckých motorů, znalost jejich provozních vlastností, obecných požadavků na leteckou techniku a požadavků na údržbu. Studium doplňuji témata z oblasti ekonomiky a legislativy letecké dopravy.

Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky provozně-technicky vzdělaných odborníků pro civilní letectví v ČR a ve světě. Náplň studia vychází z kvalifikačních požadavků, které jsou vytvářeny a sjednocovány pro státy EU. Absolventi mají možnost uplatnění v oblasti letecké dopravy i v mnoha dalších evropských státech v řadě provozních, technických a organizačních funkcích. Jsou schopni zastávat místa na střední řídící úrovni u leteckých dopravců, provozovatelů letišť, na řízení letového provozu a kontrolní funkce na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo na Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.


Obor LOG - Logistika a řízení dopravních procesů

Bakalářský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) poskytuje studentům znalosti o funkcích a vazbách mezi třemi základními pilíři oboru – logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy. V logistice se předkládá teoretický základ pro rozvíjení intenzifikačních funkcí přemisťovacích procesů. Teorie dopravy zkoumá pohyb hmotného a nehmotného dopravního toku po dopravní síti v realitě technické, technologické a ekonomické. Technologie dopravy zkoumá pohyb dopravních prvků a kompletů po technicky definované síti všech technických druhů dopravy a jejich kombinace s cílem jeho optimalizace v systémovém pojetí.

Absolventi jsou schopni analyzovat logistické problémy a běžně uplatnit v oboru užívaných metod a přístupů včetně jejich aplikací. V bakalářském studijním oboru jsou absolventi připraveni v případném navazujícím magisterském studiu rozvíjet znalosti a dovednosti přinášející nové poznatky do praxe. Mají teoretické, technické, ekonomické a legislativní znalosti, které mohou využít v konkrétní praxi. Naleznou uplatnění ve středním managementu v logistických, telekomunikačních firmách a ve státní sféře. Cílem studia je získat relevantní teoretické znalosti a dovednosti v oblasti teorie a technologie dopravy na širším ekonomickém prostředí, které tvoří logistické systémy.


Obor PIL - Profesionální pilot

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Koncepcí studijního oboru Profesionální pilot (PIL) je samostatný profilový obor, komplexně připravující studenty v souladu s platnými evropskými standardy jako letový personál v obchodní letecké dopravě, ale i v dalších odvětvích komerčního zaměření civilního letectví. Teoretický výcvik, integrovaný do studijního plánu, dle požadavků nařízení komise EU č. 1178/2011 umožňuje posluchačům po jeho dokončení absolvovat teoretické zkoušky dle zmíněného nařízení na úrovni dopravního pilota na Úřadu pro civilní letectví ČR. Souběžně s teoretickým výcvikem v rámci studia tohoto oboru student absolvuje také praktický výcvik pilota do úrovně, kdy splňuje kritéria pro zařazení do letové posádky provozovatele.

Cílem studia je poskytnutí ucelené přípravy v souladu s Přílohou I nařízení komise EU č. 1178/2011 (Částí FCL) tak, aby souběžně s teoretickým výcvikem posluchač prováděl praktický letecký výcvik ve schválené organizaci pro výcvik ATO (na své náklady). Teoretická část je poskytována v rámci integrovaného kurzu dopravního pilota (ATP) a studenti, kteří jej úspěšně dokončí, získají certifikát, umožňující jim složit teoretické zkoušky na Úřadu pro civilní letectví ČR (ÚCL). Fakulta dopravní je schválena ÚCL jako CZ/ATO-010. Celý výcvik studenti provádí v integrovaném kurzu ATP v organizacích, spolupracujících s ATO Fakulty dopravní, které jsou pro tento výcvik od ÚCL osvědčeny. Absolventi oboru jsou připraveni pro uplatnění v oblastech – velitel letadla nebo druhý pilot na jednopilotních letadlech v obchodní letecké dopravě, druhý pilot na vícepilotních letadlech v obchodní letecké dopravě, velitel letadla u provozovatelů všech kategorií leteckých prací a managementu organizací v rámci civilního letectví. Na většinu pozic musí absolventi složit teoretické i praktické zkoušky v souladu s Částí FCL.


Obor TUL - Technologie údržby letadel

Studijní obor Technologie údržby letadel (TUL) je koncipován jako samostatný profilový obor pro budoucí personál údržby a zachovávání letové způsobilosti dle platných evropských standardů. Absolventi tohoto oboru mohou během studia vstoupit do základního výcviku technika údržby letadel kategorie B dle požadavků (ES) 2042/2003 části 66 a 147. Během studia je umožněno posluchačům postupně skládat státní zkoušky dle výše uvedeného nařízení díky oprávnění CZ.147.0004, které ČVUT v Praze Fakulta dopravní získala od Úřadu pro civilní letectví ČR.

Absolventi oboru jsou připravení pro uplatnění v oblastech – letecký mechanik v obchodní letecké dopravě, pracovníci organizací zachovávání letové způsobilosti, technický inženýr leteckých společností, tvorba technické provozní dokumentace jak provozovatelů, tak i výrobců. Na většinu těchto pozic musí absolventi docílit získání základních teoretických zkoušek dle části 66 tak, aby byla zvýšená šance získání zaměstnání v oboru bezprostředně po ukončení studia.

Studium navazující magisterské na ČVUT FD se uskutečňuje v Praze a (v kombinované formě studia oboru LA pouze) v Děčíně v akreditovaných studijních programech:

studijní program: TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH (N 3710)

ve čtyřech studijních oborech:


Obor DS - Dopravní systémy a technika

Student navazujícího magisterského studijního oboru „Dopravní systémy a technika“ si prohloubí znalosti v teorii dopravního proudu, bezpečnosti dopravy a jejího hodnocení, v měření dopravních parametrů a zpracování dat. Absolvuje předměty zaměřené na konstrukce v oblasti silnic a železnic, dále na navrhování a provozování speciálních dopravně-inženýrských objektů, jako jsou mosty a tunely. V předmětu dopravní telematika je seznámen s novými trendy v dopravě. Dále absolvuje speciální předměty zaměřené geografické systémy (GIS), stavby kolejové dopravy, dopravní řešení v územním plánování, provoz na pozemních komunikacích nebo inženýrské sítě. Speciální pozornost je věnována otázkám životního prostředí, akustice a ekologii. Student absolvuje i předměty související s mikro a makro simulacemi v dopravě. Student zároveň prakticky aplikuje své znalosti při práci na projektu, v němž se specializuje na své předpokládané uplatnění a řeší i diplomovou práci.

Absolventi získávají teoretické znalosti, které jim umožní se dále věnovat výzkumu, ale zároveň získávají praktické návyky, které jim předurčují dobré uplatnění v praxi. V oblasti vědecké práce jsou absolventi vybaveni znalostmi z aplikované matematiky a mechaniky, která je rozšířena o teoretické předměty související s managementem dopravy. Tyto znalosti lze dobře uplatnit i v projekčních a konzultačních organizacích. Část předmětů je orientována na navrhování a provozování obecných dopravních systémů, takže absolvent nalezne uplatnění ve středních a vyšších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby, dále jako projektant v projektových organizacích, specialista v subjektech organizujících a řídících dopravní systémy (organizátoři integrovaných dopravních systémů, dopravní podniky), na řídicích postech v organizacích státní správy a samosprávy (ministerstvo dopravy, krajské a městské úřady). Cílem studia je, aby absolvent získal znalosti z celého spektra oboru Dopravní systémy a technika. Je tedy vybaven teoretickými znalostmi o chování dopravy, zná její ekologické dopady, rozumí základním principům navrhování dopravních cest, ale hlavní identitou absolventa je, že ví, jak by měl být dopravní systém optimálně provozován a udržován.


Obor IS - Inteligentní dopravní systémy

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Navazující magisterský obor „Inteligentní dopravní systémy“ nabízí vzdělání v perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím oboru, zaměřeném na moderní informační a komunikační systémy v dopravě. Jedná se o systémy, které mohou dosáhnout omezení dopravních kongescí, snížení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy, snížení dopadů na životní prostředí nebo zvýšení efektivity dopravy a přepravy. Bez těchto systémů si lze dnes jen obtížně představit další rozvoj dopravy a integraci dopravních systémů do větších celků, a proto stále narůstá poptávka po odbornících v této oblasti. Studenti oboru si prohloubí teoretické znalosti inteligentních dopravních systémů a jejich komponent, seznámí se s vývojovými trendy těchto systémů, to vše podložené teoretickými poznatky. Zároveň získají praktické zkušenosti a dovednosti s projektováním, vyhodnocováním a řízením těchto systémů.

Absolventi díky svým komplexním znalostem pak dle svého zaměření budou schopni navrhovat resp. projektovat rozsáhlé inteligentní systémy pro silniční, kolejovou a multimodální dopravu a vyhodnocovat jejich účinnost a bezpečnost. Budou schopni měřit parametry těchto systémů, kontrolovat jejich přínosy různým uživatelům a budou schopni navrhovat a posuzovat systémy dopravního zařízení velkých územních celků. Zvládnou vzájemnou integraci vozidlových systémů a jejich začlenění do vyšších inteligentních systémů s důrazem na jejich bezpečnost a spolehlivost. Své znalosti a dovednosti v praxi uplatní při návrhu a řízení komplexních inteligentních dopravních systémů a při vedení rozsáhlých projektů jak v komerční, tak ve státní a municipální sféře. Cílem studia je příprava kompetentních odborníků v oblastech řízení dopravně-přepravních procesů, pokročilých vozidlových systémů a dopravně-telematických systémů a služeb.

bližší informace o oboru


Obor LA - Logistika a řízení dopravních procesů

Navazující magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů (LA) předpokládá dosažení větší hloubky znalostí a větší odbornosti a specializace při zachování vazeb mezi třemi pilíři oboru – logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy, které umožní absolventům určitý znalostní náskok na trhu práce. V logistice se předpokládá především komplexnost řízení logistických systémů se znalostí funkce a fungování dopravně přepravních a informačních systémů a působení dopravních a přemisťovacích procesů na logistických řetězcích. Teorie dopravy předpokládá prohloubení znalostí v oblasti metod řešení nejrůznějších dopravních a logistických úloh diskrétního charakteru s využitím znalostí z aplikované matematiky. Technologie dopravy je zaměřena od aplikací základního výzkumu teorie dopravy do podmínek zejména železniční a silniční dopravy v deterministickém a stochastickém režimu práce.

Absolventi jsou schopni samostatně jednat a kompetentně rozhodovat v měnících se podmínkách a souvislostech v příslušném oboru dopravy, telekomunikacích a logistice, tvořivě řešit komplexní technickoekonomické problémy. Mají technické a ekonomické povědomí o postavení dopravy a logistiky, mají potřebné široké teoretické znalosti doplněné systémem dovedností. Naleznou uplatnění zejména na manažerských pozicích dopravních, logistických a telekomunikačních firem, řídících pozicích orgánů státní správy a samosprávy, jako projektanti a konzultanti pro poradenské a projekční firmy a odborníci výzkumných a vývojových ústavů. Cílem studia je získat relevantní teoretické znalosti, dovednosti a kompetence s vazbou na jejich praktické využití a vytvořit tak předpoklady pro úspěšnou činnost absolventů v oblasti logistiky a dopravních systémů.


Obor PL - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků především pro vyšší řídící funkce v civilním letectví České republiky a EU. Náplň studia navazuje na bakalářské studium (především oboru Letecká doprava) a plní kvalifikační požadavky, které jsou nově vytvářeny a sjednocovány pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech vydávaných Mezinárodní organizací pro civilní letectví ICAO a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví EASA i dalšími orgány EU. Po uvolnění pracovního trhu členských zemí EU pro občany ČR mají absolventi možnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech. Znalosti získané v bakalářském studiu jsou prohloubeny teoreticko-informačními a dopravně technickými předměty (mající celofakultní charakter). Dále jsou zde oborové provozně technické předměty, jejichž cílem je dát absolventům znalosti umožňující další rozvoj oboru letectví. Užší zaměření studentů je v rámci projektu a s projektem souvisejícím výběrem povinně volitelných předmětů. Absolvent získá teoretické znalosti odpovídající magisterskému studiu v oblasti dopravy. Studium je zaměřeno jednak na teoretické předměty, průpravné předměty, dopravně technické předměty, humanitní předměty a oborové předměty. Všichni absolventi musí mít dobré znalosti obecné i odborné letecké angličtiny. Studium je zaměřeno na dokonalé poznávání problematiky civilní letecké dopravy, seznámení s problematikou provozu letecké dopravy zvláště se zaměřením na obchodní leteckou dopravu, seznámení se systémy zabezpečení a řízení letového provozu.

Absolventi se musí dobře orientovat v problematice provozu a ekonomiky letecké dopravy. Zvláštní pozornost je věnována problematice údržby letadel, bezpečnosti jak z pohledu safety, tak security, jakosti a kvality v civilním letectví. Absolventi získají teoretické znalosti potřebné pro další rozvoj oboru. Absolventi najdou uplatnění v řadě středních a vedoucích provozních, technických a ekonomických funkcí v oblasti letecké dopravy. Jsou schopni zastávat odpovědná místa na střední a vyšší řídící úrovni u leteckých dopravců (především Český aeroholding, České aerolinie, Travel service a jiní), mohou zastávat řídící funkce u provozovatelů mezinárodních letišť (Letiště Praha, Ostrava, Brno atd.), u poskytovatelů služeb pro letecké dopravce (Řízení letového provozu ČR, Hendlingové společnosti atd.) anebo kontrolní funkce na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo Odboru pro civilní letectví MD ČR. V důsledku sjednocení předpisové základny pro oblast civilního letectví v EU mají absolventi možnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech.

Studium doktorské na ČVUT FD se uskutečňuje ve třech akreditovaných studijních programech:

studijní program TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH (P 3710)

v těchto třech studijních oborech:

studijní program LOGISTIKA (P 3713)

v jednom studijním oboru:

studijní program INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA (P 3902)

v jednom studijním oboru:


Obor T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Doktorský studijní obor „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“ odborně vychází z navazujícího magisterského studijního oboru „Logistika a řízení dopravních procesů“ a jeho třech pilířů – logistiky, technologie dopravy a teorie dopravy, které dále rozvíjí s ohledem na aktuální stav vědeckého poznání. Součástí odborné přípravy studenta pro jeho vědecko-výzkumnou práci je osvojení pokročilé matematické statistiky, aplikované teorie grafů, operačního výzkumu a modelování pro řešení logistických problémů a prohloubení nezbytných znalostí ekonomických aspektů dopravních a telekomunikačních procesů. Kromě toho si student volí profilující povinně volitelné předměty zaměřené kromě výše uvedených tří pilířů například na management dopravních procesů, teorii rozhodování, dopravní systémy nebo projektový management. Značný důraz je kladen na samostatnou vědecko-výzkumnou činnost doktoranda pod vedením školitele, doloženou odpovídajícími publikacemi zejména v zahraničních časopisech a také na jeho účast na mezinárodních vědeckých konferencích. Za tímto účelem student povinně absolvuje jazykovou přípravu z anglického jazyka. V případě prezenčního studia se od studenta očekává stáž na některé ze zahraničních partnerských univerzit a pedagogická praxe v rámci předmětů vyučovaných ústavem.

Absolventi mají potřebné znalosti k tomu, aby mohli sledovat a analyzovat aktuální dění v oboru logistiky, technologie dopravy a teorie dopravy, provádět v něm samostatný výzkum a jeho výsledky následně prezentovat před mezinárodní vědeckou komunitou na odborných konferencích či v odborných časopisech. Kromě osvojení základních dovedností vědecké práce získají absolventi zkušenosti z výuky odborných předmětů na instituci terciárního vzdělávání a během svého studia mají možnost působit i v zahraničním akademickém prostředí, upevnit si své jazykové znalosti a vytvořit první mezinárodní kontakty. Mohou se uplatnit například jako akademičtí pracovníci na domácích či zahraničních univerzitách zaměřených na dopravu, členové mezinárodních výzkumných center nebo jako přední analytici a konzultanti v privátní či státní sféře - např. u velkých spedičních a logistických společností, organizátorů integrovaných dopravních systémů, dopravních podniků, u dopravců jakéhokoli druhu dopravy, v IT společnostech řešících podporu síťových odvětví, na Ministerstvu dopravy nebo krajských úřadech, v orgánech Evropské unie, v mezinárodních organizacích působících v dopravě (ERA, CER, UIC, ... atd.).


Obor D - Dopravní systémy a technika

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Základní charakteristikou doktorského studia v oboru Dopravní systémy a technika je oborová návaznost s možností dotvářet ve volitelné části studijního bloku oboru užší odborné zaměření. Doktorský studijní obor je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, a to zejména v těchto oblastech - inteligentní dopravní systémy, bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů, prvky a soustavy vozidel, rozvoj dopravní telematiky, dopravní systémy ve městě a v krajině, vlivy na životní prostředí, mobilita člověka v extravilánu, projektování dopravní infrastruktury a aplikovaná mechanika a modelování v dopravě. Je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit svoje teoretické vědomosti pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravováni na řešení složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti dopravních systémů a techniky na současné úrovni poznání.

Absolvent doktorského studijního programu má hluboké teoretické znalosti v dopravě a prokazuje porozumění systému vědních disciplín v rámci dopravy a na pomezí jiných oborů. Má komplexní a systematickou znalost teorie dopravy, matematiky a matematického modelování, statistiky, fyziky a mechaniky, metod operačního výzkumu a informačních technologií nezbytné pro řízení a inovaci dopravy. Disponuje hlubokou znalostí realizování dopravní infrastruktury a dále procesních informačních systémů v dopravě. Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky dopravních systémů a techniky na vědeckovýzkumných a vývojových pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako špičkový odborník při komplexním řešení dopravních a územně plánovacích prací a při organizaci integrovaných dopravních systémů, v projekčních institucích i ve státní správě, na vedoucích odborných funkcích pro řešení otázek dopravních systémů a na řídících pozicích v průmyslových podnicích. Je schopen rozvíjet základní nebo aplikovaný výzkum na fakultách technického směru, ve výzkumných organizacích či ústavech Akademie věd ČR i na zahraničních vědecko-výzkumných pracovištích.


Obor P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Doktorský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“ v oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“ navazuje na akreditovaný 2 letý magisterský studijní program „N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ zejména v oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“. Základní charakteristikou doktorského studia v oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“ je oborová návaznost s možností dotvářet ve volitelné části studijního bloku oboru užší odborné zaměření. Doktorský studijní obor je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, zejména v těchto oblastech - rozvoj leteckých dopravních systémů na principech trvale udržitelné mobility, evropská letecká dopravní politika, rozvoj metod hodnocení užitnosti leteckých dopravních systémů, rozvoj moderních logistických systémů, modelování technologických procesů a rozvoj systémů komunikace, navigace a sledování. Je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit svoje teoretické vědomosti pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravováni na řešení složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti technologie a managementu v letecké dopravě a telekomunikacích na současné úrovni poznání.

Absolvent získává v rámci programu prohloubené vědomosti z aplikované matematiky, ekonomiky dopravy, managementu a teorie rozhodování, marketingu a strategického řízení, doplněné speciálními znalostmi z teorie dopravy, technologie dopravy a moderních logistických systémů. V rámci oboru student dále dotváří užší odborné zaměření studiem oborových předmětů jako Air Traffic Management, aerodynamika a mechanika letu, provoz a ekonomika letecké dopravy, přístrojové systémy, dopravní cesta v letectví, letecká navigace, konstrukce letadel, konstrukce pohonných jednotek, ekologie a životní prostředí v letectví, lidský činitel v letectví, moderní systémy CNS (komunikace, navigace, sledování), moderní trendy rozvoje letišť, radioelektronika, jakost a kvalita v civilním letectví, evropský přístup k údržbě letadel, senzory a sběrnice a systémy řízení letu. absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky technologie a managementu v letecké dopravě, na vědeckovýzkumných pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako špičkový manažer a ekonom letecké dopravy, v provozních a projekčních organizacích, v úřadech státní správy při řešení složitých, komplexních problémů technologie a managementu letecké dopravy.


Obor L - Dopravní logistika

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Základní charakteristikou doktorského studia v oboru "Dopravní logistika" je oborová návaznost s možností dotvářet v povinné a volitelné části studijního bloku oboru užší odborné zaměření na postavení a funkci dopravy v logistických systémech: řízení a optimalizaci pohybů objektů i nákladů mezi uzly v dopravní síti, souvisejících pohybů dopravních a přepravních prostředků a činnosti v uzlech přepravní sítě včetně řízení skladového hospodářství jak na počátku, na konci a nebo v průběhu přepravy uzlů na dopravní síti, kterou provádějí dopravci. Doktorský studijní obor je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, zejména v těchto oblastech: řízení oběhových a přemísťovacích procesů, působení dopravy jako nosného fenoménu intenzifikace hmotných i nehmotných toků v logistických řetězcích, významu a organizace informačních toků v řízení logistických řetězců, jejich využití pro multikriteriální optimalizaci nákladů a velikosti přepravních toků, logistických technologií založených na distribučních procesech a optimálních informačních tocích (substituce hmotného toku tokem účelně strukturovaných informací), kvality přepravy jako rozhodujícího faktoru nabídky přepravních služeb v logistických řetězcích včetně nabídky multimodálních přepravních systémů, prognózy rozvoje logistických systémů ve vývoji tržních vztahů a podmínek implementace logistických technologií v tržních podmínkách, tvorbě modelů pro optimální řízení složitých logistických řetězců a sítí, návrhu parametrů nejvhodnějších přepravních prostředků a systémů bez ohledu na současné možností jejich realizace (vize přepravy v budoucnosti). Doktorský studijní obor je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit svoje teoretické vědomosti pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravování na řešení složitých analytických, rozhodovacích a implementačních procesů v oblasti působení dopravy na logistické systémy jak na současné úrovni poznání, tak na výhledy vývoje v blízké i vzdálené budoucnosti.

Absolvent získává v rámci programu prohloubené vědomosti z aplikované matematiky a dopravní logistiky, doplněné speciálními znalostmi z teorie dopravy, technologie dopravy a moderních logistických systémů. V rámci oboru student dále dotváří užší odborné zaměření studiem oborových předmětů jako např. modelování logistických systémů, kombinovaná doprava, kontinuální doprava, letecká doprava v logistice, telematické systémy, informační systémy a technologie, dopravní systémy a infrastruktura, dopravní řešení v územním plánování, manipulační a skladovací systémy a automatizace dopravních technologií. Absolvent oboru je připravován na řešení výzkumně vývojových problémů v oblasti logistiky. Absolventi budou svým přístupem iniciátory výzkumných a vývojových projektů pro trvalé zlepšování řídících mechanismů v logistice. Bezprostřední vazba logistiky na ekonomiku a také životní prostředí připravuje absolventy jako tvůrce a propagátory nových přístupů řešení logistiky ve všech oblastech lidské činnosti. Absolvent bude specialista pro výzkum a vývoj nových přístupu k modelování logistických problémů v řídící práci firem a podniků, kde je jedním z hlavních činností zásobování, doprava a marketing. Studium zahrnuje metody simulace bez ohledu na to, jaké jsou dopravní vzdálenosti a to od nejmenších po největší a bez ohledu na časy přepravy a opět od nejkratších po dlouhé. Bude připraven na důsledné využívání multikriteriálních optimalizačních metod s využíváním metod umělé inteligence a jejich výzkum a vývoj bude jednou z významných náplní tohoto studia. Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky postavení a funkcí dopravy v logistických systémech na vědeckovýzkumných pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako vysoce kvalifikovaný konzultant při projektování a implementaci dopravních, přepravních a logistických systémů pro poradenské a projekční firmy.


Obor I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Doktorský studijní program „Inženýrská informatika“ obsahuje disciplíny, jako je informatika a telekomunikační technologie (ICT) aplikované v dopravě a logistice. Program zahrnuje využití inovací v mikroelektronice, počítačové technice (hardware i software), v telekomunikacích a opto-elektronice, v mikroprocesorech a využití v silniční i železniční dopravě, jakož i v dopravě letecké i vodní. Tyto inovace umožňuje zpracování a skladování velkého množství dopravních dat a informací. Významnou roli hraje distribuce dopravních informací po telekomunikačních sítí určených pro řídící technologie v dopravě, což má velký význam pro bezpečnost dopravy ve všech jejich modalitách. Informační a telekomunikační technologie jsou studovány jako podpora komplexních systémů pro přenos a zpracování informací a příkazů v síti propojující mnoho logistických uzlů a dopravních subsystémů. To může být základem pro inteligentní dopravní systémy.

Absolvent studijního programu bude schopen řešit vědecké problémy a úkoly v inovačních procesech v oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS), spolupracovat ve výzkumné činnosti. Uplatní při tom hluboké znalosti teoretických nástrojů z oblasti informatiky, telekomunikací, systémové logistiky a řízení dopravních procesů.


Studium doktorské se uskutečňuje v prezenční a v kombinované formě, standardní doba prezenční formy studia jsou 3 roky a lze ji prodloužit o rok. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu se uskutečňuje podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Pro všechny formy studia platí:

  • přihláška ke studiu se podává v květnu (pro přijímací řízení v červnu) a v prosinci (pro přijímací řízení v lednu)
  • přijímací řízení se koná dvakrát ročně – v červnu (zahájení studia 01.10.) a v lednu (zahájení studia 01.03.)
  • přijímací zkouška probíhá formou písemných testů (matematika a anglický jazyk)

Zápis do 1., resp. vyššího ročníku probíhá během zápisového týdne v měsíci září (při nástupu ke studiu 01.10.) a v měsíci únoru (při nástupu ke studiu 01.03.).

Prezenční forma studia předpokládá, že absolvent magisterského studijního programu se stává opět studentem, dostává měsíčně stipendium, má možnost být ubytován na koleji. Může získat slevu na jízdném v MHD a do věku 26 let je rovněž státem zdravotně pojištěn.

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze (viz část čtvrtá – Studium v doktorských studijních programech) a Metodickým pokynem pro doktorské studium č. 1 (vydaným proděkanem pro vědeckou a výzkumnou činnost FD dne 17.03.2010) a řádně se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).