info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Studijní programy a specializace / obory

Studium bakalářské na ČVUT FD se uskutečňuje v Praze a v Děčíně v akreditovanýh studijních programech:

B1041A040001 - Technika a technologie v dopravě a spojích

ve 4 specializacích:

B1041A040003 – PIL - Profesionální pilot

B1041A040004 – PIL (EN) - Professional pilot

B0716A040001 – TUL - Technologie údržby letadel


B 3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích dobíhající akreditace

v 6 studijních oborech:


Specializace DOS - Dopravní systémy a technika (studijní program B1041A040001 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Cíle a profesionální uplatnění absolventa:

Cílem specializace Dopravní systémy a technika (DOS) je poskytovat vzdělání v perspektivním oboru, ve kterém je stále dostatečná poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících. Specializace DOS stojí na základních pilířích, jimiž jsou:

 • navrhování, provozování a správa dopravní infrastruktury
 • provoz na dopravní infrastruktuře
 • řešení dopravní obslužnosti a obsluhy území, vazba na mobilitu
 • technologie a technika dopravních prostředků a konstrukcí

Důraz je kladen na vzájemnou provázanost dílčích problémů a souvislostí.

Skladba předmětů zaručuje získání komplexních znalostí s využitím moderních přístupů a technologií. Jednotlivé teoretické i odborné předměty na sebe logicky navazují, důraz je kladen na syntézu a tvůrčí myšlení studentů, kteří v semestrálních projektech zhodnotí při návrhu infrastruktury i aspekty požadavků provozních, bezpečnosti dopravy a ochrany životního prostředí.

Samozřejmostí je osvojení si měřicích metod a techniky a počítačových dovedností, např. práce se softwarem podporujícím projektování dopravní infrastruktury či zpracování a analýzu naměřených dat, stejně jako výuka v laboratořích a terénu s přístroji na záznam provozních situací, např. parametry dopravního proudu, vyhodnocování nehodových situací, záznam hlukových emisí. Není opomenuta ani provázanost se skutečnými stavy a situacemi, které mohou nastat zejména v provozu na dopravních cestách; studenti se s nimi seznamují při praktické výuce v terénu, kde si ověřují a prohlubují teoretické poznatky. V rámci projektově orientované výuky se studenti naučí kriticky přemýšlet a propojovat získané teoretické i praktické dovednosti za dohledu expertů v daných oblastech. U projektově orientované výuky je umožněna těsná spolupráce s praxí. Dále se studenti seznamují s reálnými problémy týmovým způsobem a pod odborným vedením pracují na řešení konkrétních problémů oboru. Bakalářské práce se zadávají v koordinaci se spolupracujícími firmami a institucemi, což zaručuje části z nich následné praktické využití a studentům získání praxe v oboru.

Absolvent získá během studia teoretické i praktické znalosti, které dokáže aplikovat v oblastech plánování, provozu a konstrukce dopravních cest, vč. bezpečnosti provozu a prostředků. Absolvent se orientuje v principech udržitelné mobility, dopravního chování i dopravního plánování a jejich vzájemnou vazbou s územním plánováním, urbanismem, energetikou, technologií, životním prostředím, průmyslem 4.0. Rovněž se velmi dobře orientuje v organizačním uspořádání a problematice provozu i infrastruktury veřejné hromadné dopravy, železniční dopravy, silniční dopravy, dopravy ve městech, cyklistické dopravy i pěší dopravy. Komplexní znalosti a důraz na tvůrčí i koncepční myšlení ve všech oblastech souvisejících se silniční a kolejovou dopravou korespondují s aktuálními společenskými výzvami a výrazně zvyšují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Jednotlivé ústavy profilující odbornou část výuky oboru mají uzavřené smlouvy o spolupráci s mnoha podniky a organizacemi v oboru, což umožňuje získání praktických znalostí při výuce v terénu a následné uplatnění studenta. Absolvent porozumí základním principům v oblasti plánování, provozu a konstrukce dopravních cest a prostředků, je schopen používat moderní technologie a nástroje užívané v oboru, zvládá formulaci, o ptimalizaci řešení a následnou aplikaci řešené problematiky. Absolvent má zkušenosti se samostatnou tvůrčí prací i prací v týmu, s projektovým řízením i metodami participace veřejnosti, výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat.

Absolvent této specializace se může profilovat mj. jako odborník na:

 • bezpečnost dopravních cest, provozu na dopr. cestách a dopr. prostředků
 • využití moderních technologií v dopravě (specializované programy a měřící zařízení pro automotive průmysl a inteligentní telematické systémy)
 • navrhování dopravních cest (silnice a železnice), správu a údržbu infrastruktury
 • principy udržitelné mobility, veřejnou dopravu, cyklistickou dopravu
 • městské dopravní inženýrství
 • územní plánování
 • vlivy dopravy na životní prostředí
 • konstrukci vozidel a vozidlových systémů
 • zkušebnictví v oblasti silničních vozidel

Absolventi naleznou uplatnění zejména v odborných či odborně manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby, v projekčních kancelářích, v celém odvětví automotive , technologických firmách a v subjektech organizujících a řídících dopravní systémy (dispečinky, organizátoři veřejné hromadné dopravy, SŽ, ŘSD) či v odborných útvarech orgánů státní správy a samosprávy.


Specializace ITS - Inteligentní dopravní systémy (studijní program B1041A040001 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Cíle a profesionální uplatnění absolventa:

Cílem studijní specializce Inteligentní dopravní systémy (ITS) je nabídka odpovídajícího vysokoškolského vzdělání v perspektivním oboru, který se v současné době potýká s nedostatkem profesionálů. Specializace ITS je zaměřena na výuku moderních informačních a komunikačních systémů, které jsou chápány jako nadstavba dopravní infrastruktury a pomáhají řešit dopravní problémy, jako jsou dopravní kongesce, plynulost dopravy, dopady na životní prostředí či bezpečnost dopravy a přepravy. Výuka se zabývá základními tématy architektury a provozu telematických systémů i praktickými aplikacemi především v oblasti řízení silniční a železniční dopravy, vozidlových systémů, kooperativních systémů i koncepce tzv. Smart Cities. Studium je především ve své druhé části zaměřeno na praktické aspekty a je významnou části realizováno v odborných laboratořích. Studenti se v průběhu studia odborně profilují na základě volby studentského projektu i možným výběrem povinně volitelných předmětů.

V průběhu studia studenti splní požadavky nutné pro získání elektrotechnické kvalifikace na úrovni §5 až §10 podle vyhlášky 50/1978 Sb., která výrazně zvyšuje možné uplatnění absolventů. Ta je vyžadována řadou společností především z oblasti výroby a správy dopravních technologií.

Specializce Inteligentní dopravní systémy (ITS) se zaměřuje na odborný i osobnostní rozvoj studentů. Absolvent má přehled o problematice ITS jako celku i jejich konkrétních aplikacích v prostředí ČR i v zahraničí. Umí využívat nástroje a metody běžné v této oblasti, stejně jako odborné i legislativní zdroje informací pro efektivní řešení úloh. Absolvent má dostatečné znalosti o informačních a telekomunikačních systémech, které jsou základem telematických systémů a také nezbytné dopravně-technické poznatky o dopravních systémech a současných trendech vývoje. Absolvent chápe telematické systémy jako nadstavbu dopravní infrastruktury s jasně definovanými cíli a je si vědom jejich přesahu do dalších síťových odvětví. Absolvent oboru získá elektrotechnické vzdělání podle přílohy č. 2 písm. c) vyhlášky 50/1978 Sb.

Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě.

Absolventi naleznou uplatnění například jako projektanti či správci silničních či železničních dopravních systémů, dopravní odborníci ve státní správě, samosprávě i v soukromých společnostech, dispečeři telematických systémů, specialisté při návrhu a vývoji automobilové techniky a jejích inteligentních systémů. Absolventi jsou kvalitně připraveni i pro navazující magisterské studium v programu Inteligentní dopravní systémy (IS).


Specializace LED - Letecká doprava (studijní program B1041A040001 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Cíle a profesionální uplatnění absolventa:

Cílem studia ve specializaci Letecká doprava (LED) je dosažení komplexních znalostí i praktických dovedností studentů zaměřených na letecký provoz a leteckou techniku. Díky tomu bude možné jejich uplatnění v rámci provozně-technických a provozně-ekonomických pracovních pozic v letectví. Studenti jsou komplexně připravováni díky funkčnímu propojení osmi základních studijních okruhů. Jedná se o leteckou techniku, provoz letecké dopravy, ekonomiku letecké dopravy a letecké právo, provoz letišť, řízení letového provozu, provoz bezpilotních systémů, bezpečnost letecké dopravy a lidský činitel v letectví. Tyto okruhy jsou doplněny o přesah na praktické využívání IT technologií z pohledu zpracování a vyhodnocení dat, modelování a využívání simulací.

Studenti se v průběhu studia odborně profilují na základě volby studentského projektu a také výběrem povinně volitelných předmětů. V průběhu řešení studentských projektů dochází k intenzivní podpoře tvůrčího myšlení při práci v týmech a využití komplexních znalostí získaných studiem. Do tohoto procesu vstupují projekty řešené ve spolupráci s leteckými společnostmi a státní správou pod vedením odborných vedoucích. Cílem tohoto přístupu je propojení teoretických znalostí s praxí a osvojení si potřebných návyků při plnění praktických úkolů.

Absolventi studijního programu Letecká doprava (LED) získají teoretické i praktické znalosti, díky kterým budou schopni zastávat provozně-technické a provozně-ekonomické pozice ve společnostech zaměřených na provoz letecké dopravy. Absolvent najde uplatnění v rámci provozovatelů letišť, leteckých společností, poskytovatelů služeb řízení letového provozu a dalších leteckých organizacích. Dále také ve společnostech zaměřených na leteckou techniku a její údržbu anebo výcvik leteckého personálu. Vzhledem ke znalosti předpisové základny a předpisů, které tvoří leteckou legislativu, se budou také schopni začlenit do pracovního procesu ve státní správě, například na Ministerstvu dopravy ČR nebo v rámci administrativních či dozorových činností Úřadu pro civilní letectví. V rámci práce na studentských projektech získají absolventi koncepční myšlení, kontakt s praxí, naučí se pracovat v týmech a budují vlastní invenci. Nabyté vědomosti, schopnosti a dovednosti vytvoří důležitý znalostní přesah, který se v praxi projeví schopností řešit operativní záležitosti a zlepšovat procesy, které budou v rámci zaměstnání provádět.

Absolvent získá komplexní přípravu kvalifikovaných odborníků s odpovídající evropskou úrovní bakalářského vysokoškolského vzdělání. Šířka záběru teoretické přípravy pokrývá mezinárodní standardy leteckého provozu s rozšířením na leteckou dopravu jako celek. Absolvent je produktem prvostupňového vysokoškolského vzdělání a má také příležitost k pokračování v magisterském studiu příbuzných studijních programů se zaměřením na leteckou dopravu. Ve spolupráci s firmami z praxe včetně zástupců státní správy a samosprávy jako potenciálních zaměstnavatelů byly stanoveny konkrétní vědomosti a dovednosti absolventů v těchto oblastech:

 • Principy provozování letecké dopravy v evropském i celosvětovém kontextu
 • Provozování leteckých společností a letišť
 • Ekonomika leteckých podniků
 • Standardizace, regulace a letecké právo v prostředí civilního letectví
 • Principy fungování letecké techniky a její údržba
 • Zajištění bezpečnosti letecké dopravy včetně vlivu lidského činitele
 • Letecká navigace, řízení letového provozu a zabezpečovací letecká technika
 • Principy ochrany letectví před protiprávními činy
 • Plánování a provádění letu se znalostmi meteorologie

Specializace LOG - Logistika a řízení dopravních procesů (studijní program B1041A040001 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Cílem specializace Logistika a řízení dopravních procesů je dále poskytovat studentům znalosti o funkcích a vazbách mezi třemi základními pilíři specializace, logistikou – technologií dopravy – teorií dopravy. Logistika představuje teoretický základ pro rozvíjení intenzifikačních funkcí přemisťovacích procesů. Teorie dopravy zkoumá pohyb hmotného a nehmotného dopravního toku po dopravní síti v realitě technické, technologické a ekonomické. Technologie dopravy zkoumá pohyb dopravních prvků a kompletů po technicky definované síti všech technických druhů dopravy a jejich kombinace s cílem jeho optimalizace v systémovém pojetí.

Absolvent specializace je schopen analyzovat logistické problémy a samostatně uplatnit v oboru užívaných metod a přístupů včetně jejich aplikací. Absolvent je připraveni v případném navazujícím magisterském studiu rozvíjet znalosti a dovednosti přinášející nové poznatky do praxe. Má teoretické, technické, ekonomické a legislativní znalosti, které může využít v konkrétní praxi. Absolvent nalezne uplatnění ve středním managementu v logistických, a telekomunikačních firmách, v zasilatelství, dopravě a ve státní sféře. Ve spolupráci s firmami z praxe včetně zástupců státní správy a samosprávy jako potenciálních zaměstnavatelů byly stanoveny konkrétní vědomosti a dovednosti absolventů v těchto oblastech.

 • Modelování přepravních vztahů, optimalizace dopravní obsluhy
 • Řízení a plánování přepravních systémů a logistických procesů
 • Principy fungování kombinované a intermodální dopravy, systémy přepravy kusových zásilek
 • Znalosti technologie dopravy a skladování
 • Ekonomika podniků v přepravě a spedici včetně cost managementu
 • Problematika zpoplatnění silniční infrastruktury a její dopady na hospodaření podniku
 • Kalkulace nákladů a cen v dopravě a spediční činnosti
 • Problematika dodavatelsko-odběratelských vztahů v dopravě včetně komunikace se zákazníky
 • Řízení vztahu se zákazníky se zaměřením na kvalitu přepravních a spedičních služeb
 • Legislativní podmínky podnikání v přepravě a spedici – vnitrostátní i mezinárodní.

PIL - Profesionální pilot (studijní program B1041A040003)
PIL - Professional pilot (studijní program B1041A040004)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Absolvent tříletého bakalářského studia ve studijním programu Professional Pilot získá akademický titul Bc. a uplatní se zejména jako pilot u leteckých společností. Díky znalostem nad rámec běžného pilotního výcviku bude absolvent programu mít příležitost uplatnit se na dalších pozicích v rámci letecké společnosti. Toho bude dosaženo dodatečnými znalostmi zaručujícími širší rozhled absolventa v oblasti letectví a lepší průpravou v technických předmětech, než nakolik je vyžadováno v běžném leteckém výcviku. Absolvent je rovněž připraven ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy, ale i dalších technických programů.

Absolvent prokazuje široké znalosti odborných leteckých předmětů a odpovídající znalosti technických, matematických, informačních, a dalších odborných relevantních disciplín. Rovněž prokazuje znalosti metod sběru a analýzy a prezentace různých typů dat.

Teoretický výcvik integrovaný do studijního plánu, dle požadavků Nařízení komise (EU) č. 1178/2011 umožňuje posluchačům po jeho dokončení absolvovat teoretické zkoušky dle zmíněného nařízení na úrovni dopravního pilota na Úřadu pro civilní letectví ČR. Souběžně s teoretickým výcvikem v rámci studia tohoto oboru student absolvuje také praktický výcvik pilota do úrovně, kdy splňuje kritéria pro zařazení do letové posádky provozovatele.

Absolvent oboru Professional Pilot je připraven pro uplatnění zejména na pozici dopravního pilota u jakékoliv letecké společnosti, a to na pozicích jako velitel letadla, druhý pilot na jednopilotních či vícepilotních letadlech v obchodní letecké dopravě, jako velitel letadla u provozovatelů všech kategorií leteckých prací a managementu organizací v rámci civilního letectví. Na většinu pozic musí absolventi složit teoretické i praktické zkoušky v souladu s Part-FCL.


TUL - Technologie údržby letadel (studijní program B0716A040001)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Absolvent tříletého bakalářského studia ve studijním programu Technologie údržby letadel získá titul Bc. a uplatní se zejména jako odborně zdatný, výkonný pracovník v leteckém provozu. Absolvent je rovněž připraven ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy, ale i dalších provozně technologických studijních programech.

Absolvent prokazuje v odpovídající šíři a hloubce znalosti technologie údržby letadel, stavby letadel a jejich systémů, legislativních a dalších relevantních odborných disciplín. Rovněž prokazuje znalosti metod sběru a analýzy a prezentace různých typů dat, charakterizujících významné letecko-provozní ukazatele.

Absolvent umí v odpovídající šíři a míře samostatně analyzovat a řešit problémy se schopností využívat technické postupy a metody typické pro tuto odbornou oblast. Absolvent je dále schopen se orientovat v projektové, technické, strategické či koncepční dokumentaci leteckých dopravních a provozních systémů, tyto dokumenty využívat a v přiměřeném rozsahu je rovněž tvořit.

Absolvent se uplatní také ve veřejné sféře jako pracovník na různých úrovních státní správy na pozicích týkajících se technické části leteckého provozu. Dále se uplatní v komerční sféře jako výkonný či koncepční pracovník v oblastech plánování, návrhu, vývoje, provozu, servisu či prodeje dopravních technologií a služeb, ale rovněž na pozicích výkonného managementu zajišťujícího řídicí, koncepční a strategické činnosti v leteckém provozu.

Cílovou skupinou studia ve studijním programu Technologie údržby letadel jsou studenti připravovaní na výkon zaměstnání v civilním letectví, zejména v prostředí letecké dopravy, avšak nejen v organizacích provozovatelů letadel a konstrukčních kancelářích, ale také v organizacích všeobecného letectví, nebo orgánech státních autorit v civilním letectví.

tudium ve studijním programu Technologie údržby letadel představuje komplexní přípravu kvalifikovaných odborníků s odpovídající evropskou úrovní bakalářského vysokoškolského vzdělání. Šířka záběru teoretické přípravy překrývá mezinárodní standardy leteckého provozu obecně a specificky právě standardy aktivit v údržbě letadel, je prvostupňovým vysokoškolským vzděláním a dává také příležitost k pokračování v magisterském studiu příbuzných studijních programů se zaměřením na leteckou dopravu. Prostor, vymezený danou odborností, obecně pokrývá mj. problematiky:

 • Modelování postupů údržby a oprav letadel, letadlových celků a systémů.
 • Řízení a plánování postupů v obchodním leteckém provozu a ve všeobecném letectví.
 • Principy fungování technického provozu letadel v evropském/celosvětovém kontextu.
 • Technologie provozu letadel, provozování údržbových organizací.
 • Regulace a standardizace v oblasti zachování letové způsobilosti letadel.
 • Vybavenost organizací oprávněných k výkonu údržby a oprav letadel.
 • Řízení kvality služeb v leteckém provozu.
 • Problematika způsobilosti leteckého personálu a licencování v údržbě letadel.

Bakalářský studijní program Technologie údržby letadel poskytuje odpovídající vysokoškolské vzdělání, které současně odpovídá evropským požadavkům na osvědčující personál údržby letadel v souladu s Nařízením komise (EU) číslo 1321/2014, Part 66 a 147. Studenti tohoto oboru si mohou sami zvolit, zda nad rámec schváleného studia absolvují základní výcvik dle Part 147 a / nebo zkoušku základních teoretických znalostí pro získání licence AML dle Part 66.

Vybrat si mohou z následujících možností:
a) klasické studium dle akreditace; absolvent získá bakalářské vysokoškolské vzdělání (titul Bc.);
b) viz část a) plus bezplatné teoretické zkoušky technika údržby letadel dle požadavků Úřadu pro civilní letectví ČR a nařízení 1321/2014; absolvent získá bakalářské vysokoškolské vzdělání (titul Bc.) plus certifikát o základních teoretických zkouškách s platností 10 let od první zkoušky.
c) viz část b) plus zahájení základního výcviku technika údržby letadel dle Části 147 (zkoušky a odborná praxe techniků údržby letadel); absolvent získá bakalářské vysokoškolské vzdělání (titul Bc.), certifikát o základních teoretických zkouškách a certifikát o absolvování základního výcviku technika údržby letadel (umožňuje snížení požadavků na praxi pro vydání licence technika údržby letadel). Součástí tohoto základního výcviku je i absolvování 880 hodinové praxe v organizaci schválené pro údržbu letadel dle Part 145. Tuto praxi si každý student zajišťuje individuálně, přičemž je možné využít dohody o spolupráci mezi Fakultou dopravní a údržbovými organizacemi. Dále musí absolvovat základní praxi (předměty „Praxe 1“ a „Praxe 2“ studijního plánu), kterou lze uznat na základě předchozího vzdělání.
Možnosti b) a c) jsou koncipovány jako doplňkové v případě zájmu studentů pro rozšíření jejich komepetncí, nikoli jako základní a nezbytné pro uplatnění absolentů.


Obor DOS - Dopravní systémy a technika (studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Studijní obor Dopravní systémy a technika (DOS) nabízí vzdělání v perspektivním oboru, ve kterém je stále dostatečná poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících. Obor DOS stojí na třech základních pilířích, jimž jsou navrhování a parametry dopravní infrastruktury, provozování dopravní infrastruktury a provoz na dopravní infrastruktuře, řešení dopravní obslužnosti a obsluhy území, přičemž studenti jsou vedeni k uvědomění si vzájemné provázanosti dílčích problémů a souvislostí. Skladba předmětů zaručuje získání komplexních znalostí s využitím moderních přístupů a technologií. Jednotlivé odborné předměty na sebe logicky navazují, důraz je kladen na syntézu a tvůrčí myšlení studentů, kteří v semestrálních projektech zhodnotí při návrhu infrastruktury i aspekty požadavků provozních, bezpečnosti dopravy a ochrany životního prostředí. Samozřejmostí je osvojení si počítačových dovedností se softwarem podporujícím projektování dopravní infrastruktury, stejně jako výuka v laboratořích a terénu s přístroji na záznam provozních situací, např. parametry dopravního proudu, vyhodnocování nehodových situací, záznam hlukových emisí apod. Není opomenuta ani provázanost se skutečnými stavy a situacemi, které mohou nastat zejména v provozu na dopravních cestách; studenti se s nimi seznamují při praktické výuce v terénu, kde si ověřují a prohlubují teoretické poznatky. V rámci projektově orientované výuky je navázána velmi těsná spolupráce s praxí, studenti se seznamují s reálnými problémy a týmovým způsobem, pod odborným vedením, pracují na řešení konkrétních problémů oboru. Bakalářské práce se zadávají v koordinaci se spolupracujícími firmami a institucemi, což zaručuje části z nich následné praktické využití.

Absolvent získá během studia komplexní znalosti z plánování, provozu a konstrukce dopravních cest. Komplexní znalosti a důraz na tvůrčí i koncepční myšlení v oblasti silniční i kolejové dopravy (se základními znalostmi z letecké a vnitrozemské vodní) výrazně zvyšují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Jednotlivé ústavy profilující odbornou část výuky oboru mají uzavřené smlouvy o spolupráci s mnoha podniky a organizacemi v oboru, což umožňuje získání praktických znalostí při výuce v terénu a následné uplatnění studenta i v těchto smluvních podnicích. Absolvent je schopen používat moderní technologie a nástroje užívané v oboru, zvládá jejich aplikaci pro optimální řešení zadaných úloh. Absolventi naleznou uplatnění zejména v nižších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby, na odborných pozicích v projekčních kancelářích a subjektech organizujících a řídících dopravní systémy (dispečinky, organizátoři veřejné hromadné dopravy, SŽDC, ŘSD). Provázanost vědomostí koncepčního, provozního a stavebního přístupu umožní absolventům zastřešit organizačně tým složený ze specialistů profilovaných zvlášť pro dílčí oblasti řešených projektů. Znalosti studentům rovněž umožňují uplatnění v odborných útvarech orgánech státní správy a samosprávy či v podnicích provozujících dopravu. Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě.


Obor ITS - Inteligentní dopravní systémy (studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Studijní obor Inteligentní dopravní systémy (ITS) nabízí odpovídající vysokoškolské vzdělání v perspektivním oboru, který se v současné době potýká s nedostatkem profesionálů. Obor ITS je zaměřen na moderní informační a komunikační systémy, které jsou chápány jako nadstavba dopravní infrastruktury a pomáhají řešit dopravní problémy, jako jsou dopravní kongesce, jízdní doby, dopady na životní prostředí či bezpečnost dopravy a přepravy. Výuka se zabývá základními tématy architektury a provozu telematických systémů i praktickými aplikacemi především v oblasti řízení silniční a železniční dopravy, vozidlových systémů, kooperativních systémů i koncepce tzv. Smart Cities. Studium je především ve své druhé části zaměřeno na praktické aspekty a je významnou části realizováno v odborných laboratořích. Studenti se v průběhu studia odborně profilují na základě volby studentského projektu i možným výběrem povinně volitelných předmětů. V průběhu studia studenti splní požadavky nutné pro získání elektrotechnické kvalifikace na úrovni §5 až §10 podle vyhlášky 50/1978 Sb., která výrazně zvyšuje možné uplatnění absolventů. Ta je vyžadována řadou společností především z oblasti výroby a správy dopravních technologií.

Obor Inteligentní dopravní systémy (ITS) se zaměřuje na odborný i osobnostní rozvoj studentů. Absolvent má přehled o problematice ITS jako celku i jejich konkrétních aplikacích v prostředí ČR i v zahraničí. Umí využívat nástroje a metody běžné v této oblasti, stejně jako odborné i legislativní zdroje informací pro efektivní řešení úloh. Absolvent má dostatečné znalosti o informačních a telekomunikačních systémech, které jsou základem telematických systémů a také nezbytné dopravně-technické poznatky o dopravních systémech a současných trendech vývoje. Absolvent chápe telematické systémy jako nadstavbu dopravní infrastruktury s jasně definovanými cíli a je si vědom jejich přesahu do dalších síťových odvětví. Absolvent oboru získá elektrotechnické vzdělání podle přílohy č. 2 písm. c) vyhlášky 50/1978 Sb. Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě. Absolventi naleznou uplatnění například jako projektanti či správci dopravních systémů, dopravní odborníci ve státní správě, samosprávě i v soukromých společnostech, dispečeři telematických systémů, specialisté při návrhu a vývoji automobilové techniky a jejích inteligentních systémů. Absolventi jsou kvalitně připraveni i pro navazující magisterské studium v oboru Inteligentní dopravní systémy (IS).

bližší informace o oboru


Obor LED - Letecká doprava (studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Studijní obor Letecká doprava (LED) je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti provozu letecké dopravy. Náplň studia vychází z praktických a aktuálních požadavků EU, které jsou v ČR implementovány. Skladba předmětů zahrnuje jednotlivé provozní a organizační části letecké dopravy, které jsou v praxi vzájemně propojené. Mezi hlavní patří obchodní činnost v letecké dopravě, řízení letového provozu, navigace, plánování letů a provoz letiště. Technická část studia se věnuje letounům, jako specifickým dopravním prostředkům, co zahrnuje znalost konstrukce leteckých motorů, znalost jejich provozních vlastností, obecných požadavků na leteckou techniku a požadavků na údržbu. Studium doplňuji témata z oblasti ekonomiky a legislativy letecké dopravy.

Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky provozně-technicky vzdělaných odborníků pro civilní letectví v ČR a ve světě. Náplň studia vychází z kvalifikačních požadavků, které jsou vytvářeny a sjednocovány pro státy EU. Absolventi mají možnost uplatnění v oblasti letecké dopravy i v mnoha dalších evropských státech v řadě provozních, technických a organizačních funkcích. Jsou schopni zastávat místa na střední řídící úrovni u leteckých dopravců, provozovatelů letišť, na řízení letového provozu a kontrolní funkce na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo na Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.


Obor LOG - Logistika a řízení dopravních procesů (studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Bakalářský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) poskytuje studentům znalosti o funkcích a vazbách mezi třemi základními pilíři oboru – logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy. V logistice se předkládá teoretický základ pro rozvíjení intenzifikačních funkcí přemisťovacích procesů. Teorie dopravy zkoumá pohyb hmotného a nehmotného dopravního toku po dopravní síti v realitě technické, technologické a ekonomické. Technologie dopravy zkoumá pohyb dopravních prvků a kompletů po technicky definované síti všech technických druhů dopravy a jejich kombinace s cílem jeho optimalizace v systémovém pojetí.

Absolventi jsou schopni analyzovat logistické problémy a běžně uplatnit v oboru užívaných metod a přístupů včetně jejich aplikací. V bakalářském studijním oboru jsou absolventi připraveni v případném navazujícím magisterském studiu rozvíjet znalosti a dovednosti přinášející nové poznatky do praxe. Mají teoretické, technické, ekonomické a legislativní znalosti, které mohou využít v konkrétní praxi. Naleznou uplatnění ve středním managementu v logistických, telekomunikačních firmách a ve státní sféře. Cílem studia je získat relevantní teoretické znalosti a dovednosti v oblasti teorie a technologie dopravy na širším ekonomickém prostředí, které tvoří logistické systémy.


Obor PIL - Profesionální pilot (studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Koncepcí studijního oboru Profesionální pilot (PIL) je samostatný profilový obor, komplexně připravující studenty v souladu s platnými evropskými standardy jako letový personál v obchodní letecké dopravě, ale i v dalších odvětvích komerčního zaměření civilního letectví. Teoretický výcvik, integrovaný do studijního plánu, dle požadavků nařízení komise EU č. 1178/2011 umožňuje posluchačům po jeho dokončení absolvovat teoretické zkoušky dle zmíněného nařízení na úrovni dopravního pilota na Úřadu pro civilní letectví ČR. Souběžně s teoretickým výcvikem v rámci studia tohoto oboru student absolvuje také praktický výcvik pilota do úrovně, kdy splňuje kritéria pro zařazení do letové posádky provozovatele.

Cílem studia je poskytnutí ucelené přípravy v souladu s Přílohou I nařízení komise EU č. 1178/2011 (Částí FCL) tak, aby souběžně s teoretickým výcvikem posluchač prováděl praktický letecký výcvik ve schválené organizaci pro výcvik ATO (na své náklady). Teoretická část je poskytována v rámci integrovaného kurzu dopravního pilota (ATP) a studenti, kteří jej úspěšně dokončí, získají certifikát, umožňující jim složit teoretické zkoušky na Úřadu pro civilní letectví ČR (ÚCL). Fakulta dopravní je schválena ÚCL jako CZ/ATO-010. Celý výcvik studenti provádí v integrovaném kurzu ATP v organizacích, spolupracujících s ATO Fakulty dopravní, které jsou pro tento výcvik od ÚCL osvědčeny. Absolventi oboru jsou připraveni pro uplatnění v oblastech – velitel letadla nebo druhý pilot na jednopilotních letadlech v obchodní letecké dopravě, druhý pilot na vícepilotních letadlech v obchodní letecké dopravě, velitel letadla u provozovatelů všech kategorií leteckých prací a managementu organizací v rámci civilního letectví. Na většinu pozic musí absolventi složit teoretické i praktické zkoušky v souladu s Částí FCL.


Obor TUL - Technologie údržby letadel (studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Studijní obor Technologie údržby letadel (TUL) je koncipován jako samostatný profilový obor pro budoucí personál údržby a zachovávání letové způsobilosti dle platných evropských standardů. Absolventi tohoto oboru mohou během studia vstoupit do základního výcviku technika údržby letadel kategorie B dle požadavků (ES) 2042/2003 části 66 a 147. Během studia je umožněno posluchačům postupně skládat státní zkoušky dle výše uvedeného nařízení díky oprávnění CZ.147.0004, které ČVUT v Praze Fakulta dopravní získala od Úřadu pro civilní letectví ČR.

Absolventi oboru jsou připravení pro uplatnění v oblastech – letecký mechanik v obchodní letecké dopravě, pracovníci organizací zachovávání letové způsobilosti, technický inženýr leteckých společností, tvorba technické provozní dokumentace jak provozovatelů, tak i výrobců. Na většinu těchto pozic musí absolventi docílit získání základních teoretických zkoušek dle části 66 tak, aby byla zvýšená šance získání zaměstnání v oboru bezprostředně po ukončení studia.

Studium navazující magisterské na ČVUT FD se uskutečňuje v Praze v akreditovaných studijních programech:

N1041A040003 – DS – Dopravní systémy a technika

N1041A040007 – IS – Inteligentní dopravní systémy

N1041A040006 – IS (EN) – Intelligent Transport Systems

N1041A040005 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů

N1041A040010 – PL - Provoz a řízení letecké dopravy

N1041A040004 – SC – Smart Cities


N 3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích dobíhající akreditace

ve 4 studijních oborech:


DS – Dopravní systémy a technika (studijní program N1041A040003)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Cílem studia je poskytnout studentům komplexní znalosti z oboru plánování, provozu a konstrukce dopravních cest a prostředků. Studijní program stojí na třech základních pilířích, a to:

 • navrhování a parametry dopravní infrastruktury
 • provozování a údržba dopravní infrastruktury a vlastní provoz dopravní techniky
 • řešení dopravní obslužnosti a obsluhy území

Je kladen důraz na komplexní znalosti a na tvůrčí i koncepční myšlení v oblasti silniční i kolejové dopravy (se základními znalostmi z letecké a vnitrozemské vodní dopravy), což výrazně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Výzkumné aktivity ústavů podílejících se na výuce studijního programu zahrnují mimo jiné bezpečnost dopravních cest a prostředků, interakci dopravy a životního prostředí nebo analýzu dopravních nehod, což zaručuje přístup studentů k aktuálnímu stavu poznání v těchto oblastech i s ohledem na nejmodernější trendy. Jednotlivé ústavy profilující odbornou část výuky studijního programu mají uzavřené smlouvy o spolupráci s mnoha podniky a organizacemi v oblasti dopravy, což umožňuje získání praktických znalostí při výuce v terénu a následné uplatnění studenta i v těchto podnicích.

Absolvent je schopen používat moderní technologie a nástroje užívané v oblasti dopravy a zvládá jejich aplikaci pro optimální řešení zadaných úloh. Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě. Absolvent je schopen navrhovat dopravní řešení v územním plánování, provozu na pozemních komunikacích, železničním provozu nebo v oblasti systémů městské hromadné dopravy. Orientuje se v oblasti konstrukce železniční trati nebo pozemní komunikace. Je schopen hodnotit bezpečnost komunikací a dopravních řešení a dokáže navrhovat opatření k jejímu zvýšení.


IS – Inteligentní dopravní systémy (studijní program N1041A040007)
IS (EN) – Intelligent Transport Systems (studijní program N1041A040006)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Cílem studijního programu Inteligentní dopravní systémy je poskytnout studentům komplexní znalosti inteligentních dopravních systémů profilované dle zaměření studentů. Toto zaměření si studenti volí svým projektem vedoucím k diplomové práci, a dle tématu projektu jsou voleny i některé z předmětů. Studenti se mohou blíže zaměřit na oblasti řízení dopravy, vozidlových systémů, komplexních dopravních systémů, smart cities, železniční zabezpečovací systémů, systémy veřejné dopravy, geografické informační systémy v dopravě, elektromobilitu, a další. Studenti se tak stávají odborníky ve své oblasti se zachováním přehledu o celém oboru. V průběhu studia studenti také absolvují praxi ve firmě, a tím získávají další praktické znalosti, zkušenosti z praxe, cenné kontakty a pracovní návyky. Cílem studia je tak příprava kompetentních odborníků v oblastech řízení dopravně-přepravních procesů, pokročilých vozidlových systémů a dopravně-telematických systémů a služeb. Jedná se o systémy, které mohou dosáhnout omezení dopravních kongescí, snížení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy, snížení dopadů na životní prostředí nebo zvýšení efektivity dopravy a přepravy. Bez těchto systémů si lze dnes jen obtížně představit další rozvoj dopravy a integraci dopravních systémů do větších celků, a proto stále narůstá poptávka po odbornících v této oblasti. Studenti oboru si prohloubí teoretické znalosti inteligentních dopravních systémů a jejich komponent, seznámí se s vývojovými trendy těchto systémů, to vše podložené teoretickými poznatky. Zároveň získají praktické zkušenosti a dovednosti s projektováním, vyhodnocováním a řízením těchto systémů.

Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě. Absolventi díky svým komplexním znalostem dle svého zaměření budou schopni navrhovat resp. projektovat rozsáhlé inteligentní systémy pro silniční, kolejovou a multimodální dopravu a vyhodnocovat jejich účinnost a bezpečnost. Budou schopni měřit parametry těchto systémů, kontrolovat jejich přínosy různým uživatelům a budou schopni navrhovat a posuzovat systémy dopravního zařízení velkých územních celků. Zvládnou vzájemnou integraci vozidlových systémů a jejich začlenění do vyšších inteligentních systémů s důrazem na jejich bezpečnost a spolehlivost. Své znalosti a dovednosti v praxi uplatní při návrhu a řízení komplexních inteligentních dopravních systémů a při vedení rozsáhlých projektů jak v komerční, tak ve státní a municipální sféře a rovněž v mezinárodním prostředí. Díky absolvované odborné praxi je absolvent dobře připraven na uplatnění na trhu práce. Absolvent se uplatní při návrhu a řízení komplexních inteligentních dopravních systémů a při vedení rozsáhlých projektů jak v komerční, tak ve státní a municipální sféře a rovněž v mezinárodním prostředí.


LA – Logistika a řízení dopravních procesů (studijní program N1041A040005)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Logistika a řízení dopravních procesů je poskytnout studentům relevantní teoretické znalosti, dovednosti a kompetence s vazbou na jejich praktické využití v oblasti logistiky a dopravních systémů. Výuka ve studijním programu předpokládá prohloubení základních znalostí, odborností a prohloubení specializace v oblasti logistiky za předpokladu zachování vazeb mezi třemi pilíři oboru – logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy. V logistice se předpokládá především komplexnost řízení logistických systémů se znalostí funkce a fungování dopravně přepravních a informačních systémů a působení dopravních i nedopravních procesů na logistických řetězcích. Teorie dopravy předpokládá prohloubení znalostí v oblasti metod řešení nejrůznějších dopravních a logistických úloh diskrétního i spojitého charakteru s využitím znalostí z aplikované matematiky. Technologie dopravy je zaměřena na inženýrské aplikace a osvojení oborových teorií z oblasti železniční a silniční dopravy, které ovlivňují dopravní, přepravní a dopravně-plánovací procesy a jejich řízení. V rámci těchto tří pilířů jsou integrovány nezbytné ekonomické a IS/IT znalosti a dovednosti s ohledem na novou legislativu EU.

Absolvent je schopen samostatně jednat a kompetentně rozhodovat v měnících se podmínkách a souvislostech napříč všemi druhy dopravy a logistickými systémy. Absolvent dokáže tvořivě řešit komplexní technicko-ekonomické problémy, koordinovat a řídit technologické procesy v rámci jednotlivých druhů dopravy. Má odborné technické a ekonomické povědomí o postavení dopravy a logistiky a má potřebné široké teoretické znalosti doplněné širokým spektrem dovedností. Disponují základními znalostními předpoklady pro úspěšné a efektivní zadávání IS zakázek. Absolvent díky získaným znalostem a dovednostem s využitím SW nástrojů dokáže analyzovat a modelovat přepravní vztahy a přepravní proudy. Dále také plánovat nabídky a tvořit provozní koncepce ve veřejné hromadné dopravě a provádět mikrosimulace železničního provozu v současné i výhledové infrastruktuře. V kombinaci s manažerskými a ekonomickými dovednostmi umožní uplatnění absolventa na takových pozicích, ve kterých může navrhovat řešení různých dopravních problémů, tedy ve vyšších manažerských funkcích dopravních a logistických podniků nebo v řídících funkcích na nejrůznějších pozicích státní správy. Absolvent dále nalezne uplatnění na specializovaných odborných pozicích a jako odborný konzultant poradenských firem, technolog projekčních firem, koordinátor IDS či odborník v akademické sféře a ve výzkumných a vývojových institucích.


PL – Provoz a řízení letecké dopravy (studijní program N1041A040010)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Studijní program Provoz a řízení letecké dopravy cílí na aktuální i budoucí potřeby civilního letectví. Profilující směry, garantované Ústavem letecké dopravy, jsou potom vymezené celým spektrem civilního letectví a v užším zaměření komerčním leteckým provozem. Náplň studia splňuje požadavky civilního letectví, formulovaných mezinárodními autoritami, a je konformní s podobnými studijními programy zahraničních univerzit.

Studijní program Provoz a řízení letecké dopravy je koncipován jako dvouletý program, kultivující znalosti a dovednosti uvedené v profilu absolventa. Mezi obsahem Státní závěrečné zkoušky, kterou jsou znalosti a dovednosti ověřovány, základními teoretickými předměty profilujícího základu a předměty profilujícího základu, je zřetelná a jednoznačně patrná vazba. Cílem tohoto uceleného konceptu je vzdělávat studenty v základních teoretických a odborně profilujících předmětech a předávat základní znalosti o technice, technologiích, metodách a řízení letecké dopravy. Prostřednictvím projektové výuky dochází k aktivnímu zapojení studentů do odborných či výzkumných činností Ústavu letecké dopravy s úzkým individuálním přístupem vyučujících a přímým zapojením studenta do řešení komplexních problémů.

Obsah studia umožňuje dosažení znalostí a dovedností nezbytných pro vypracování kvalitních diplomových prací a složení státních závěrečných zkoušek. Kvalifikační připravenost a profesní úroveň garantují v praxi využitelné teoretické znalosti a dovednosti. Ve výuce je kladen důraz na komplexní znalosti a na koncepční myšlení v oblasti civilního letectví, což výrazně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Ústav letecké dopravy má s mnoha podniky a organizacemi civilního letectví uzavřené smlouvy o spolupráci, což umožňuje specifikovat potřeby a rozsah znalostí získávaných výukou a následné uplatnění studenta v podnicích a organizacích letecké dopravy.

Komerční letecký provoz je mimořádně komplexní, náročný systém. Je založen na vysokých nárocích v oblasti teoretických znalostí a praktických zkušeností. Jen tak může systém fungovat s vysokou bezpečností provozu a vysokou kvalitou poskytovaných služeb. Na druhou stranu je tento program velmi atraktivní, nestačí však vidět jen tento aspekt jako cíl studia.

Studium profiluje odbornost v oblasti letecké dopravy, s důrazem na kultivování inženýrských, manažerských dispozic pro vedoucí a expertní pozice v organizacích civilního letectví, s předpokladem významného karierního růstu. Všichni absolventi mají také dobré znalosti obecné i odborné letecké angličtiny, na trhu práce tedy nacházejí uplatnění i v zahraničí. Obsah vzdělání je zaměřen tak, aby absolventi mohli úspěšně vykonávat povolání odborníků v letecké dopravě, nejen v prostředí širokého spektra komerčních firem, ale také na pozicích ve státní správě či samosprávě, či byli schopni samostatné odborné práce ve výzkumu a v organizacích zabývajících se plánováním, návrhem, vývojem, údržbou dopravních technologií či služeb civilního letectví.

Absolventi jsou schopni zastávat odpovědná místa na střední a vyšší řídící úrovni u leteckých dopravců (především České aerolinie, Smartwings a jiní), mohou zastávat řídící funkce u provozovatelů mezinárodních letišť (Letiště Praha, Ostrava, Brno atd.), u poskytovatelů služeb pro letecké dopravce (Řízení letového provozu ČR, handlingové společnosti atd.) anebo kontrolní funkce na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy. V důsledku sjednocení předpisové základny pro oblast civilního letectví v Evropské unii, mají absolventi možnost uplatnění v ostatních evropských státech, prioritně v evropských organizacích, jakými jsou Agentura pro bezpečnost letectví Evropské unie (EASA) a Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL).

Šířka záběru teoretické přípravy pokrývá mezinárodní standardy provozu letecké dopravy, poskytuje inženýrské vzdělání a dává také příležitost uplatnění v profesích s karierní budoucností nejen v letecké dopravě. Cílem tohoto studia může být i příprava na vědeckou kariéru – doktorské studium. Prostor vymezený danou odborností obecně pokrývá problematiky:

 • Regulace a standardizace v oblasti leteckého provozu
 • Manažerské metody a postupy řízení na různých úrovních organizací civilního letectví
 • Principy fungování letecké dopravy v evropském/celosvětovém kontextu
 • Provozování letadel, správa a provozování letišť
 • Obchodně-ekonomické disciplíny v prostředí komerčního leteckého podniku
 • Problematika bezpečnosti letecké dopravy a lidského činitele
 • Problematika vztahu leteckého provozu k životnímu prostředí a trvale udržitelný rozvoj letectví
 • Způsobilost v leteckém provozu a ověřování způsobilosti
 • Air Traffic Management (uspořádání letového provozu)
 • Komunikace, navigace, sledování (systémy CNS)

SC – Smart Cities (studijní program N1041A040004)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Cílem magisterského studijního programu SC – Smart Cities je připravit absolventy, kteří kromě znalostí v oblasti dopravy mají rovněž znalosti v oblasti systémových věd a dobře se orientují v interdisciplinárním prostředí „chytrých měst“ (Smart Cities), tj. zachovávají si celistvý pohled na daný problém v souvislostech. Studenti tak budou připraveni na povolání zahrnující návrh, implementaci a provoz „chytrých měst“ (Smart Cities) včetně působení v mezinárodní praxi, inovativním výzkumu a interdisciplinárním prostředí nebo na navazující doktorské studium.

Absolvent magisterského studijního programu SC – Smart Cities získá znalosti v oblasti dopravy, inteligentních dopravních systémů, systémových věd, logistiky, projektového managementu, základů plánování měst, návrhu „chytrých měst“ (Smart Cities) včetně související teorie „chytrých měst“ (Smart Cities) a podpůrných počítačových nástrojů. Mezinárodní rozměr studijního programu umožní studentům kromě získání odborných znalostí i nabytí zkušeností ze studia a práce v mezinárodním prostředí, posílení jazykových znalostí a schopnost prezentovat výsledky své práce před mezinárodním publikem. Absolvent magisterského studijního programu SC – Smart Cities:

 • má znalosti z oblasti dopravy a souvisejících disciplín
 • má přehled o „chytrých“ konceptech a řešeních ve světě
 • je schopen aplikovat své inženýrské vzdělání v souvislostech pro návrh inovativních „chytrých“ řešení
 • je schopen pracovat v mezinárodním interdisciplinárním prostředí
 • je schopen srozumitelně vysvětlit a prezentovat výsledky své práce před odborným i laickým (netechnickým) publikem

Obor DS - Dopravní systémy a technika (studijní program N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Student navazujícího magisterského studijního oboru „Dopravní systémy a technika“ si prohloubí znalosti v teorii dopravního proudu, bezpečnosti dopravy a jejího hodnocení, v měření dopravních parametrů a zpracování dat. Absolvuje předměty zaměřené na konstrukce v oblasti silnic a železnic, dále na navrhování a provozování speciálních dopravně-inženýrských objektů, jako jsou mosty a tunely. V předmětu dopravní telematika je seznámen s novými trendy v dopravě. Dále absolvuje speciální předměty zaměřené geografické systémy (GIS), stavby kolejové dopravy, dopravní řešení v územním plánování, provoz na pozemních komunikacích nebo inženýrské sítě. Speciální pozornost je věnována otázkám životního prostředí, akustice a ekologii. Student absolvuje i předměty související s mikro a makro simulacemi v dopravě. Student zároveň prakticky aplikuje své znalosti při práci na projektu, v němž se specializuje na své předpokládané uplatnění a řeší i diplomovou práci.

Absolventi získávají teoretické znalosti, které jim umožní se dále věnovat výzkumu, ale zároveň získávají praktické návyky, které jim předurčují dobré uplatnění v praxi. V oblasti vědecké práce jsou absolventi vybaveni znalostmi z aplikované matematiky a mechaniky, která je rozšířena o teoretické předměty související s managementem dopravy. Tyto znalosti lze dobře uplatnit i v projekčních a konzultačních organizacích. Část předmětů je orientována na navrhování a provozování obecných dopravních systémů, takže absolvent nalezne uplatnění ve středních a vyšších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby, dále jako projektant v projektových organizacích, specialista v subjektech organizujících a řídících dopravní systémy (organizátoři integrovaných dopravních systémů, dopravní podniky), na řídicích postech v organizacích státní správy a samosprávy (ministerstvo dopravy, krajské a městské úřady). Cílem studia je, aby absolvent získal znalosti z celého spektra oboru Dopravní systémy a technika. Je tedy vybaven teoretickými znalostmi o chování dopravy, zná její ekologické dopady, rozumí základním principům navrhování dopravních cest, ale hlavní identitou absolventa je, že ví, jak by měl být dopravní systém optimálně provozován a udržován.


Obor IS - Inteligentní dopravní systémy (studijní program N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Navazující magisterský obor „Inteligentní dopravní systémy“ nabízí vzdělání v perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím oboru, zaměřeném na moderní informační a komunikační systémy v dopravě. Jedná se o systémy, které mohou dosáhnout omezení dopravních kongescí, snížení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy, snížení dopadů na životní prostředí nebo zvýšení efektivity dopravy a přepravy. Bez těchto systémů si lze dnes jen obtížně představit další rozvoj dopravy a integraci dopravních systémů do větších celků, a proto stále narůstá poptávka po odbornících v této oblasti. Studenti oboru si prohloubí teoretické znalosti inteligentních dopravních systémů a jejich komponent, seznámí se s vývojovými trendy těchto systémů, to vše podložené teoretickými poznatky. Zároveň získají praktické zkušenosti a dovednosti s projektováním, vyhodnocováním a řízením těchto systémů.

Absolventi díky svým komplexním znalostem pak dle svého zaměření budou schopni navrhovat resp. projektovat rozsáhlé inteligentní systémy pro silniční, kolejovou a multimodální dopravu a vyhodnocovat jejich účinnost a bezpečnost. Budou schopni měřit parametry těchto systémů, kontrolovat jejich přínosy různým uživatelům a budou schopni navrhovat a posuzovat systémy dopravního zařízení velkých územních celků. Zvládnou vzájemnou integraci vozidlových systémů a jejich začlenění do vyšších inteligentních systémů s důrazem na jejich bezpečnost a spolehlivost. Své znalosti a dovednosti v praxi uplatní při návrhu a řízení komplexních inteligentních dopravních systémů a při vedení rozsáhlých projektů jak v komerční, tak ve státní a municipální sféře. Cílem studia je příprava kompetentních odborníků v oblastech řízení dopravně-přepravních procesů, pokročilých vozidlových systémů a dopravně-telematických systémů a služeb.

bližší informace o oboru


Obor LA - Logistika a řízení dopravních procesů (studijní program N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Navazující magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů (LA) předpokládá dosažení větší hloubky znalostí a větší odbornosti a specializace při zachování vazeb mezi třemi pilíři oboru – logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy, které umožní absolventům určitý znalostní náskok na trhu práce. V logistice se předpokládá především komplexnost řízení logistických systémů se znalostí funkce a fungování dopravně přepravních a informačních systémů a působení dopravních a přemisťovacích procesů na logistických řetězcích. Teorie dopravy předpokládá prohloubení znalostí v oblasti metod řešení nejrůznějších dopravních a logistických úloh diskrétního charakteru s využitím znalostí z aplikované matematiky. Technologie dopravy je zaměřena od aplikací základního výzkumu teorie dopravy do podmínek zejména železniční a silniční dopravy v deterministickém a stochastickém režimu práce.

Absolventi jsou schopni samostatně jednat a kompetentně rozhodovat v měnících se podmínkách a souvislostech v příslušném oboru dopravy, telekomunikacích a logistice, tvořivě řešit komplexní technickoekonomické problémy. Mají technické a ekonomické povědomí o postavení dopravy a logistiky, mají potřebné široké teoretické znalosti doplněné systémem dovedností. Naleznou uplatnění zejména na manažerských pozicích dopravních, logistických a telekomunikačních firem, řídících pozicích orgánů státní správy a samosprávy, jako projektanti a konzultanti pro poradenské a projekční firmy a odborníci výzkumných a vývojových ústavů. Cílem studia je získat relevantní teoretické znalosti, dovednosti a kompetence s vazbou na jejich praktické využití a vytvořit tak předpoklady pro úspěšnou činnost absolventů v oblasti logistiky a dopravních systémů.


Obor PL - Provoz a řízení letecké dopravy (studijní program N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků především pro vyšší řídící funkce v civilním letectví České republiky a EU. Náplň studia navazuje na bakalářské studium (především oboru Letecká doprava) a plní kvalifikační požadavky, které jsou nově vytvářeny a sjednocovány pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech vydávaných Mezinárodní organizací pro civilní letectví ICAO a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví EASA i dalšími orgány EU. Po uvolnění pracovního trhu členských zemí EU pro občany ČR mají absolventi možnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech. Znalosti získané v bakalářském studiu jsou prohloubeny teoreticko-informačními a dopravně technickými předměty (mající celofakultní charakter). Dále jsou zde oborové provozně technické předměty, jejichž cílem je dát absolventům znalosti umožňující další rozvoj oboru letectví. Užší zaměření studentů je v rámci projektu a s projektem souvisejícím výběrem povinně volitelných předmětů. Absolvent získá teoretické znalosti odpovídající magisterskému studiu v oblasti dopravy. Studium je zaměřeno jednak na teoretické předměty, průpravné předměty, dopravně technické předměty, humanitní předměty a oborové předměty. Všichni absolventi musí mít dobré znalosti obecné i odborné letecké angličtiny. Studium je zaměřeno na dokonalé poznávání problematiky civilní letecké dopravy, seznámení s problematikou provozu letecké dopravy zvláště se zaměřením na obchodní leteckou dopravu, seznámení se systémy zabezpečení a řízení letového provozu.

Absolventi se musí dobře orientovat v problematice provozu a ekonomiky letecké dopravy. Zvláštní pozornost je věnována problematice údržby letadel, bezpečnosti jak z pohledu safety, tak security, jakosti a kvality v civilním letectví. Absolventi získají teoretické znalosti potřebné pro další rozvoj oboru. Absolventi najdou uplatnění v řadě středních a vedoucích provozních, technických a ekonomických funkcí v oblasti letecké dopravy. Jsou schopni zastávat odpovědná místa na střední a vyšší řídící úrovni u leteckých dopravců (především Český aeroholding, České aerolinie, Travel service a jiní), mohou zastávat řídící funkce u provozovatelů mezinárodních letišť (Letiště Praha, Ostrava, Brno atd.), u poskytovatelů služeb pro letecké dopravce (Řízení letového provozu ČR, Hendlingové společnosti atd.) anebo kontrolní funkce na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo Odboru pro civilní letectví MD ČR. V důsledku sjednocení předpisové základny pro oblast civilního letectví v EU mají absolventi možnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech.

Studium doktorské na ČVUT FD se uskutečňuje v Praze v akreditovaných studijních programech:

P1041D040003 – D – Dopravní systémy a technika

P1041D040011 – I – Inteligentní dopravní systémy

P1041D040008 – L – Logistika a řízení dopravních procesů

P1041D040010 – P – Provoz a řízení letecké dopravy

P0731D010007 – S – Smart Cities

P 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích

ve 3 studijních oborech:

P 3902 – Inženýrská informatika

v 1 studijním oboru:


D - Dopravní systémy a technika (studijní program P1041D040003)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Standardní doba studia: 4 roky

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Absolvent doktorského studijního programu má hluboké teoretické znalosti v infrastrukturální i provozní oblasti dopravních systémů, je schopen samostatné i týmové vědecké práce a má zkušenosti s aktivním působením v mezinárodním vědeckém týmu. Vzhledem k interdisciplinaritě dopravy prokazuje porozumění na pomezí různých vědních oborů. Má komplexní a systematickou znalost teorie dopravy, matematiky a matematického modelování, statistiky, fyziky a mechaniky, metod operačního výzkumu a informačních technologií nezbytné pro řízení a inovaci dopravy a souvisejících technických řešení. Disponuje hlubokou znalostí dopravní infrastruktury, procesních informačních systémů v dopravě a dopravní techniky. Je schopen pracovat s rozličnými měřicími zařízeními a výpočtovými nástroji, rozumí principu jejich fungování a je schopen navrhovat měřící systémy agregující různorodou senzoriku. Naměřené výsledky umí zpracovat, interpretovat, zasadit do širšího kontextu a prezentovat odborníkům i širší odbornosti. V průběhu studia získal zkušenosti s přípravou grantových projektů a díky aktivní účasti na zahraničních vědeckých konferencích je schopen kvalifikovaně zprostředkovávat výsledky své vědecké práce širší odborné i laické veřejnosti.

Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky dopravních systémů a techniky na vědeckovýzkumných a vývojových pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako špičkový odborník při komplexním řešení dopravních a územně plánovacích prací a při organizaci integrovaných dopravních systémů, v projekčních institucích i ve státní správě, na vedoucích odborných funkcích pro řešení otázek dopravních systémů a na řídících pozicích v průmyslových podnicích. Je schopen rozvíjet základní nebo aplikovaný výzkum na fakultách technického směru, ve výzkumných organizacích či ústavech Akademie věd ČR i na zahraničních vědecko-výzkumných pracovištích.


I - Inteligentní dopravní systémy (studijní program P1041D040011)

Vyučovací jazyk: čeština

Standardní doba studia: 4 roky

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, a to zejména v oblastech jako jsou:− Dopravní telematika− Inteligentní dopravní systémy− Telekomunikační systémy−Telematika− Využití prostředků satelitní komunikace a globálních navigačních systémů−Řízení dopravy, řídicí systémy−Bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů− Informatika, pokročilé metody zpracování dat, databáze−Informatická bezpečnost−Interakce člověk-stroj v oblastech dopravních systémů− Moderní mobilita, systémy pro podporu autonomní jízdy. Program je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit teoretické vědomosti pro konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravování na řešení složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti dopravních systémů a techniky na současné úrovni poznání.

Absolvent doktorského studijního programu Inteligentní dopravní systémy má hluboké teoretické znalosti v infrastrukturální i provozní oblasti dopravních systémů, telekomunikací a inteligentních dopravních systémů. Je schopen samostatné i týmové vědecké práce a má zkušenosti s aktivním působením v mezinárodním vědeckém týmu. Vzhledem k interdisciplinaritě dopravy jakožto komplexního systému prokazuje porozumění na pomezí různých vědních oborů a zejména pak systémových věd. Má komplexní a systematickou znalost teorie dopravy, systémové analýzy, matematiky a matematického modelování, telematiky, telekomunikací, a informatických a počítačových vědních disciplín. Umí navrhovat realizovat informační technologie a systémy nezbytné pro řízení a inovaci dopravy a souvisejících technických řešení včetně telematických aplikací a podpory ITS. V průběhu studia získá zkušenosti s přípravou grantových projektů a díky aktivní účasti na zahraničních vědeckých konferencích je schopen kvalifikovaně zprostředkovávat výsledky své vědecké práce širší odborné i laické veřejnosti. Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky dopravních systémů a techniky na vědeckovýzkumných a vývojových pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako špičkový odborník při komplexním řešení dopravních systémů, při tvorbě a organizaci inteligentních dopravních systémů a jejich prvků, v projekčních institucích i ve státní správě, na vedoucích odborných funkcích pro řešení otázek dopravních systémů a na řídících pozicích v průmyslových podnicích, zejména v odděleních vývoje a výzkumu. Je schopen rozvíjet základní nebo aplikovaný výzkum na fakultách technického směru, ve výzkumných organizacích či ústavech Akademie věd ČR i na zahraničních vědecko-výzkumných pracovištích.


L - Logistika a řízení dopravních procesů (studijní program P1041D040008)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Standardní doba studia: 4 roky

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je připravován na řešení výzkumně vývojových problémů v oblasti logistiky. Absolventi budou svým přístupem iniciátory výzkumných a vývojových projektů pro trvalé zlepšování řídících mechanismů v logistice. Bezprostřední vazba logistiky na ekonomiku a také životní prostředí připravuje absolventy jako tvůrce a propagátory nových přístupů řešení logistiky ve všech oblastech lidské činnosti. Absolvent bude specialista pro výzkum a vývoj nových přístupu k modelování logistických problémů v řídící práci firem a podniků, kde je jedním z hlavních činností zásobování, doprava a marketing. Studium zahrnuje metody simulace bez ohledu na to, jaké jsou dopravní vzdálenosti a to od nejmenších po největší a bez ohledu na časy přepravy a opět od nejkratších po dlouhé. Bude připraven na důsledné využívání multikriteriálních optimalizačních metod s využíváním metod umělé inteligence a jejich výzkum a vývoj bude jednou z významných náplní tohoto studia.

Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky postavení a funkcí dopravy v logistických systémech na vědeckovýzkumných pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako vysoce kvalifikovaný konzultant při projektování a implementaci dopravních, přepravních a logistických systémů pro poradenské a projekční firmy.


P - Provoz a řízení letecké dopravy (studijní program P1041D040010)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Standardní doba studia: 4 roky

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Profil absolventa studijního programu vychází z dosavadních zkušeností s výukou v oboru, reaguje na poslední trendy rozvoje poznání v oboru a současně reflektuje změny ve struktuře studijních programů fakulty a strategii fakulty pro následující období. Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi osvojují, jsou v souladu s daným typem a profilem studijního programu. Absolvent získává v rámci programu prohloubené vědomosti z aplikované matematiky, uspořádání letového provozu, bezpečnosti letecké dopravy a dalších oblastí z letecké dopravy i dopravy obecně jako je ekonomiky dopravy, provozní optimalizace, krizový management, lidský činitel v letectví anebo přehledové a navigační systémy v letectví.

Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky provozu a řízení letecké dopravy, na vědeckovýzkumných pracovištích v komerčních subjektech působících v letectví, ve státní správě i na pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako špičkový manažer letecké dopravy v provozních organizacích, či v úřadech státní správy při řešení složitých, komplexních problémů týkajících se provozu a řízení letecké dopravy.


S - Smart Cities (studijní program P0731D010007)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Standardní doba studia: 4 roky

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Nový doktorský program Smart Cities reaguje na výrazný urbanizační trend - nárůst počtu obyvatel žijících ve městech, což vyžaduje pro další udržitelný vývoj městského osídlení nové metody řízení, a to jak celku (holistický přístup), tak jednotlivých subsystémů jako jsou dopravní systémy, urbanismus, logistické systémy, architektura, bezpečnostní systémy, energetické systémy a další. Z pohledu systémových věd jde o alianci dílčích systémů, napomáhajících utváření a výslednému chování města, které musí být v souladu se stanovenou udržitelnou a resilientní rozvojovou strategií města.

Cílem studia je připravit studenty na řešení složitých analytických, rozhodovacích a implementačních procesů v oblasti působení dopravy a urbanismu jak na současné úrovni poznání, tak na výhledy vývoje. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezioborové téma, budou se na výuce podílet odborníci z Fakulty dopravní a Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Orientace studijního programu směřuje k prohloubení teoretických vědomostí studenta pro konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele.

Absolvent doktorského programu Smart Cities získá znalosti (dle výběru povinně volitelných předmětů) v oblasti mobility, plánování měst a urbanismu, systémových věd, či logistiky.

Absolventi budou svým přístupem iniciátory výzkumných a vývojových projektů pro trvalé zlepšování organizace města a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel.

Uplatnění absolvent nalezne například:

 • v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, v ČR i v zahraničí (ve vysokém školství, v ústavech Akademie věd ČR, ...)
 • ve vývojových centrech velkých nadnárodních firem z oblasti dopravy, urbanismu a architektury
 • na vedoucích, metodických a dalších pozicích ve specializovaných firmách a laboratořích zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti Smart Cities
 • ve státní správě a soukromých firmách zaměřených na „chytré“ koncepty a řešení.

Obor T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (studijní program P 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Standardní doba studia: 3 roky

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Doktorský studijní obor „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“ odborně vychází z navazujícího magisterského studijního oboru „Logistika a řízení dopravních procesů“ a jeho třech pilířů – logistiky, technologie dopravy a teorie dopravy, které dále rozvíjí s ohledem na aktuální stav vědeckého poznání. Součástí odborné přípravy studenta pro jeho vědecko-výzkumnou práci je osvojení pokročilé matematické statistiky, aplikované teorie grafů, operačního výzkumu a modelování pro řešení logistických problémů a prohloubení nezbytných znalostí ekonomických aspektů dopravních a telekomunikačních procesů. Kromě toho si student volí profilující povinně volitelné předměty zaměřené kromě výše uvedených tří pilířů například na management dopravních procesů, teorii rozhodování, dopravní systémy nebo projektový management. Značný důraz je kladen na samostatnou vědecko-výzkumnou činnost doktoranda pod vedením školitele, doloženou odpovídajícími publikacemi zejména v zahraničních časopisech a také na jeho účast na mezinárodních vědeckých konferencích. Za tímto účelem student povinně absolvuje jazykovou přípravu z anglického jazyka. V případě prezenčního studia se od studenta očekává stáž na některé ze zahraničních partnerských univerzit a pedagogická praxe v rámci předmětů vyučovaných ústavem.

Absolventi mají potřebné znalosti k tomu, aby mohli sledovat a analyzovat aktuální dění v oboru logistiky, technologie dopravy a teorie dopravy, provádět v něm samostatný výzkum a jeho výsledky následně prezentovat před mezinárodní vědeckou komunitou na odborných konferencích či v odborných časopisech. Kromě osvojení základních dovedností vědecké práce získají absolventi zkušenosti z výuky odborných předmětů na instituci terciárního vzdělávání a během svého studia mají možnost působit i v zahraničním akademickém prostředí, upevnit si své jazykové znalosti a vytvořit první mezinárodní kontakty. Mohou se uplatnit například jako akademičtí pracovníci na domácích či zahraničních univerzitách zaměřených na dopravu, členové mezinárodních výzkumných center nebo jako přední analytici a konzultanti v privátní či státní sféře - např. u velkých spedičních a logistických společností, organizátorů integrovaných dopravních systémů, dopravních podniků, u dopravců jakéhokoli druhu dopravy, v IT společnostech řešících podporu síťových odvětví, na Ministerstvu dopravy nebo krajských úřadech, v orgánech Evropské unie, v mezinárodních organizacích působících v dopravě (ERA, CER, UIC, ... atd.).


Obor D - Dopravní systémy a technika (studijní program P 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Standardní doba studia: 3 roky

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Základní charakteristikou doktorského studia v oboru Dopravní systémy a technika je oborová návaznost s možností dotvářet ve volitelné části studijního bloku oboru užší odborné zaměření. Doktorský studijní obor je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, a to zejména v těchto oblastech - inteligentní dopravní systémy, bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů, prvky a soustavy vozidel, rozvoj dopravní telematiky, dopravní systémy ve městě a v krajině, vlivy na životní prostředí, mobilita člověka v extravilánu, projektování dopravní infrastruktury a aplikovaná mechanika a modelování v dopravě. Je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit svoje teoretické vědomosti pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravováni na řešení složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti dopravních systémů a techniky na současné úrovni poznání.

Absolvent doktorského studijního programu má hluboké teoretické znalosti v dopravě a prokazuje porozumění systému vědních disciplín v rámci dopravy a na pomezí jiných oborů. Má komplexní a systematickou znalost teorie dopravy, matematiky a matematického modelování, statistiky, fyziky a mechaniky, metod operačního výzkumu a informačních technologií nezbytné pro řízení a inovaci dopravy. Disponuje hlubokou znalostí realizování dopravní infrastruktury a dále procesních informačních systémů v dopravě. Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky dopravních systémů a techniky na vědeckovýzkumných a vývojových pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako špičkový odborník při komplexním řešení dopravních a územně plánovacích prací a při organizaci integrovaných dopravních systémů, v projekčních institucích i ve státní správě, na vedoucích odborných funkcích pro řešení otázek dopravních systémů a na řídících pozicích v průmyslových podnicích. Je schopen rozvíjet základní nebo aplikovaný výzkum na fakultách technického směru, ve výzkumných organizacích či ústavech Akademie věd ČR i na zahraničních vědecko-výzkumných pracovištích.


Obor P - Provoz a řízení letecké dopravy (studijní program P 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Standardní doba studia: 3 roky

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Doktorský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“ v oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“ navazuje na akreditovaný 2 letý magisterský studijní program „N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ zejména v oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“. Základní charakteristikou doktorského studia v oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“ je oborová návaznost s možností dotvářet ve volitelné části studijního bloku oboru užší odborné zaměření. Doktorský studijní obor je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, zejména v těchto oblastech - rozvoj leteckých dopravních systémů na principech trvale udržitelné mobility, evropská letecká dopravní politika, rozvoj metod hodnocení užitnosti leteckých dopravních systémů, rozvoj moderních logistických systémů, modelování technologických procesů a rozvoj systémů komunikace, navigace a sledování. Je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit svoje teoretické vědomosti pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravováni na řešení složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti technologie a managementu v letecké dopravě a telekomunikacích na současné úrovni poznání.

Absolvent získává v rámci programu prohloubené vědomosti z aplikované matematiky, ekonomiky dopravy, managementu a teorie rozhodování, marketingu a strategického řízení, doplněné speciálními znalostmi z teorie dopravy, technologie dopravy a moderních logistických systémů. V rámci oboru student dále dotváří užší odborné zaměření studiem oborových předmětů jako Air Traffic Management, aerodynamika a mechanika letu, provoz a ekonomika letecké dopravy, přístrojové systémy, dopravní cesta v letectví, letecká navigace, konstrukce letadel, konstrukce pohonných jednotek, ekologie a životní prostředí v letectví, lidský činitel v letectví, moderní systémy CNS (komunikace, navigace, sledování), moderní trendy rozvoje letišť, radioelektronika, jakost a kvalita v civilním letectví, evropský přístup k údržbě letadel, senzory a sběrnice a systémy řízení letu. absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky technologie a managementu v letecké dopravě, na vědeckovýzkumných pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako špičkový manažer a ekonom letecké dopravy, v provozních a projekčních organizacích, v úřadech státní správy při řešení složitých, komplexních problémů technologie a managementu letecké dopravy.


Obor I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích (studijní program P 3902 – Inženýrská informatika)

Vyučovací jazyk: čeština a angličtina

Standardní doba studia: 3 roky

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:

Doktorský studijní program „Inženýrská informatika“ obsahuje disciplíny, jako je informatika a telekomunikační technologie (ICT) aplikované v dopravě a logistice. Program zahrnuje využití inovací v mikroelektronice, počítačové technice (hardware i software), v telekomunikacích a opto-elektronice, v mikroprocesorech a využití v silniční i železniční dopravě, jakož i v dopravě letecké i vodní. Tyto inovace umožňuje zpracování a skladování velkého množství dopravních dat a informací. Významnou roli hraje distribuce dopravních informací po telekomunikačních sítí určených pro řídící technologie v dopravě, což má velký význam pro bezpečnost dopravy ve všech jejich modalitách. Informační a telekomunikační technologie jsou studovány jako podpora komplexních systémů pro přenos a zpracování informací a příkazů v síti propojující mnoho logistických uzlů a dopravních subsystémů. To může být základem pro inteligentní dopravní systémy.

Absolvent studijního programu bude schopen řešit vědecké problémy a úkoly v inovačních procesech v oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS), spolupracovat ve výzkumné činnosti. Uplatní při tom hluboké znalosti teoretických nástrojů z oblasti informatiky, telekomunikací, systémové logistiky a řízení dopravních procesů.