Přijímací řízení na FD

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro akademický rok 2018 - 2019
A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ
ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

 • Informace o studiu a přijímacím řízení
  - brožura soubor pdf  (~855 kB)
 • Elektronická přihláška ke studiu na ČVUT
 • Požadavky k písemné přijímací zkoušce naleznete v
  - brožuře Informace o studiu a přijímacím řízení soubor pdf  (~855 kB)
 • Výsledky přijímacího řízení
  - Příkaz děkana č. 2/2017 soubor pdf  (~318 kB)
  o stanovení požadovaného výsledného počtu bodů (VPB) v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017 – 2018
  - Příkaz děkana č. 1/2017 soubor pdf  (~139.9 kB)
  o stanovení požadovaného výsledného počtu bodů (VPB) pro bakalářské studium s vyučovacím jazykem "angličtina" v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017 – 2018
  - Navazující magisterské studium pro akademický rok 2018 - 2019: rozřazení studentů do projektů, jmenný seznam soubor pdf  (~40.2 kB)Přijímací řízení pro uchazeče o studium
od akademického roku 2018 – 2019 se bude konat
v těchto akreditovaných studijních programech a oborech

Bakalářský studijní program

"Technika a technologie v dopravě a spojích"
Obor Forma studia Titul Standardní doba studia Vyučovací jazyk
DOS - Dopravní systémy a technika prezenční Bc. 3 roky čeština
ITS - Inteligentní dopravní systémy prezenční Bc. 3 roky čeština
LED - Letecká doprava prezenční a kombinovaná Bc. 3 roky čeština
LOG - Logistika a řízení dopravních procesů prezenční a kombinovaná Bc. 3 roky čeština
PIL - Profesionální pilot prezenční Bc. 3 roky čeština
PIL - Professional Pilot prezenční Bc. 3 roky angličtina
TUL - Technologie údržby letadel prezenční Bc. 3 roky čeština


Magisterský studijní program - navazující na bakalářský studijní program

"Technika a technologie v dopravě a spojích"
Obor Forma studia Titul Standardní doba studia Vyučovací jazyk
DS - Dopravní systémy a technika prezenční Ing. 2 roky čeština
IS - Inteligentní dopravní systémy prezenční Ing. 2 roky čeština
IS - Intelligent Transport Systems prezenční
(s možností joint-degrees)
Ing. 2 roky angličtina
LA - Logistika a řízení dopravních procesů prezenční a kombinovaná Ing. 2 roky čeština
PL - Provoz a řízení letecké dopravy prezenční a kombinovaná Ing. 2 roky čeština
PL - Air Traffic Control and Management prezenční
(s možností joint-degrees)
Ing. 2 roky angličtina

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Termín podání přihlášek:   do 31. března 2018
Den otevřených dveří: pro studium v Praze:
 • pátek 2. února 2018
 • od 9:00 do 14:00 na adrese ČVUT v Praze Fakulta dopravní,
  Horská 3, Praha 2
pro studium v Děčíně:
 • středa 30. ledna 2018
 • od 10:00 do 12:00 na adrese ČVUT v Praze Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín, Pohraniční 1, Děčín

Administrativní poplatek
za úkony spojené s přijímacím řízením je splatný při podání přihlášky:
výše poplatku 650,- Kč 
banka Komerční banka a. s., Praha 1
číslo účtu 19 – 3322370227 / 0100
SWIFT KOMBCZPPXXX
IBAN CZ6301000000193322370227
variabilní symbol 77777
konstantní symbol

378 – bezhotovostní převod
379 – poštovní poukázka

specifický symbol kód přihlášky
IČO 68407700

Termín (místo konání) přijímacích zkoušek:

od 1. června 2018 do 26. června 2018
(Praha)
pro uchazeče o:

 • bakalářské studium v Praze
 • navazující magisterské studium (vyjma kombinované formy studia v oboru LA)

od 1. června 2018 do 26. června 2018
(Děčín)
pouze pro uchazeče o:

 • navazující magisterské studium v kombinované formě studia oboru LA

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání vyplněné elektronické přihlášky ke studiu na VŠ ve stanoveném termínu a se všemi náležitostmi. Uchazeči musí vyplnit verzi elektronické přihlášky ke studiu v tom jazyce, ve kterém chtějí studovat !!! Přihláška ke studiu v Praze i v Děčíně se podává výhradně na elektronicky vyplněném formuláři, přihlášky na tiskopisech vyplněné ručně nebudou v rámci přijímacího řízení akceptovány !!!

Formulář této elektronické přihlášky na VŠ uchazeč vyplní na internetové adrese: https://prihlaska.cvut.cz.

Přihláška musí být vyplněna úplně a pravdivě. Elektronickou přihlášku je nutné vytisknout a zaslat studijnímu oddělení s podpisem uchazeče. Platbu za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650 Kč lze realizovat pomocí internetové platby kartou na internetové adrese: https://prihlaska.cvut.cz. Při použití jiné platby než kartou přes internet musí uchazeč doložit doklad o zaplacení poplatku !!!

Přihlášku ke studiu na VŠ zašlou uchazeči na studijní oddělení Fakulty dopravní v místě, kde se bude uskutečňovat jejich studium. Nepravdivě, neúplně vyplněné nebo pozdě podané přihlášky ke studiu nebudou přijaty. Výuku v Praze i v Děčíně zabezpečují tytéž ústavy ČVUT v Praze Fakulty dopravní.

V přihlášce je nutné označit typ studijního programu (bakalářský nebo magisterský navazující na bakalářský) a formu studia (prezenční nebo kombinovaná). V případě přijetí ke studiu nesmí být uchazeč zapsán ke studiu stejného oboru v Praze a v Děčíně současně a stejného oboru v prezenční a kombinované formě studia současně.

Na přihlášky podané po 31.03.2018 nebude brán zřetel !!!

Podávání přihlášek ke studiu v Praze
Přihlášky ke studiu v Praze
se podávají na adresu:
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
Studijní oddělení
Konviktská 20
110 00 Praha 1
Termín podávání přihlášek
ke studiu v Praze:
do 31. března 2018
osobně:
 • na studijním oddělení FD v Praze
 • pondělí – pátek 08:30 – 11:30
 • pondělí – čtvrtek 14:00 – 15:30
poštou doporučeným dopisem podaným do 31. března 2018
Informace o studiu v Praze podává:

Eva Vicenová
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Konviktská 20, Praha 1
mobilní tel.:   +420 770 138 720
tel.: 224 359 542, 224 359 508
e-mail: viceneva@fd.cvut.cz


Podávání přihlášek ke studiu v Děčíně
Přihlášky ke studiu v Děčíně
se podávají na adresu:
ČVUT v Praze Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín
Studijní oddělení
Pohraniční 1
405 01 Děčín
Termín podávání přihlášek
ke studiu v Děčíně:
do 31. března 2018
osobně:
 • na studijním oddělení FD v Děčíně
 • pondělí – pátek 08:30 – 11:30
 • pondělí – čtvrtek 14:00 – 15:30
poštou doporučeným dopisem podaným do 31. března 2018
Informace o studiu v Děčíně podává: Georg Černěcký
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Pracoviště Děčín
Pohraniční 1, Děčín
tel.: 224 357 954
e-mail: cernegeo@fd.cvut.cz


Bakalářský studijní program:
"Technika a technologie v dopravě a spojích"

Uchazeči o studium na FD, kteří dosud neabsolvovali bakalářské studium, jsou přijímáni pouze do bakalářského studijního programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“.

Kolonku obor vyplňují v přihlášce ke studiu pouze uchazeči, kteří se hlásí do prezenční formy bakalářského studijního programu v oboru „PIL – Profesionální pilot“ nebo „TUL – Technologie údržby letadel“ a dále uchazeči, kteří se hlásí do kombinované formy bakalářského studijního programu nebo do prezenční formy bakalářského studia s vyučovacím jazykem „angličtina“.

V kombinované formě bakalářského studia probíhá výuka pouze v Děčíně a pouze v oborech „LED – Letecká doprava“ a „LOG – Logistika a řízení dopravních procesů“. Uchazeči o studium v prezenční formě bakalářského studia s vyučovacím jazykem „angličtina“ v přihlášce uvedou obor, o jehož studium mají zájem. Ostatní uchazeči o studium v prezenční formě bakalářského studia v přihlášce jako obor zvolí variantu „Technika a technologie v dopravě a spojích – společná část studia“.

Poplatek za studium v jazyce anglickém se řídí Přílohou č. 5 „Poplatky spojené se studiem“ ke Statutu ČVUT (výše poplatku je 55 000 Kč za semestr). Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT v Praze Fakulty dopravní se studentem.


Magisterský studijní program:
"Technika a technologie v dopravě a spojích", navazující na bakalářský studijní program.

Uchazeči o studium v prezenční formě navazujícího magisterského studia v přihlášce uvedou obor, o jehož studium mají zájem.

Obory navazujícího magisterského studijního programu „IS – Inteligentní dopravní systémy“ a „PL – Air Traffic Control and Management“ lze studovat navíc i v jazyce anglickém. Uchazeči o studium v oborech IS – „Intelligent Transport Systems“
a „PL – Air Traffic Control and Management“ s vyučovacím jazykem „angličtina“ musí vyplnit verzi elektronické přihlášky ke studiu v anglickém jazyce !!! Poplatek za studium v jazyce anglickém pro studenty zapsané ke studiu v oborechIS – Intelligent Transport Systems“ a „PL – Air Traffic Control and Management“ (s výjimkou studia „joint-degrees“ oborů IS – „Intelligent Transport Systems“ a „PL – Air Traffic Control and Management“, ve kterých se řídí poplatek za studium Příkazem děkana č. 4/2017) se řídí Přílohou č. 5 „Poplatky spojené se studiem“ ke Statutu ČVUT (výše poplatku je 66 000 Kč za semestr). Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT v Praze Fakulty dopravní se studentem.

Do projektu budou uchazeči zařazeni na základě zvoleného oboru, který uvedou v přihlášce ke studiu a v podkladech k přijímacímu řízení dle písemného pokynu fakulty v rámci výběrového řízení do projektů dle vlastních priorit výběru projektu. Studenti jsou do oborů a projektů zařazeni již od 1. ročníku studia.

V kombinované formě navazujícího magisterského studia probíhá výuka v Praze pouze v oboru „PL – Provoz a řízení letecké dopravy“ a v Děčíně pouze v oboru „LA – Logistika a řízení dopravních procesů“, studijní obor je nutno v přihlášce uvést. V přihlášce ke studiu na VŠ je nutné uvést formu studia a údaj „Předchozí studium na vysoké škole“.


Podmínky pro přijetí, přijímací zkouška a kritéria jejího vyhodnocení

Nutná podmínka prokázání znalosti českého jazyka
pro uchazeče o studium v oborech s vyučovacím jazykem „čeština“ s občanstvím jiných států než České republiky a Slovenské republiky

V případě, že uchazečem o studium v bakalářském studijním programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ nebo v navazujícím magisterském studijním programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ (zde pouze v oborech s vyučovacím jazykem „čeština“) je občan jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky, je v souladu s čl. 9 odst. 3 Statutu ČVUT podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu nebo oboru vyučovaném v českém jazyce prokázání znalosti českého jazyka na úrovni minimálně B2. Pro úspěšné přijetí ke studiu na ČVUT FD bude v rámci přijímacího řízení akceptována 1 z následujících forem prokázání znalosti českého jazyka (dokument prokazující znalost českého jazyka v níže uvedených bodech 2) až 4) nesmí mít datum vystavení starší než 31. března 2013):

 1. předložení dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka nebo předložení diplomu z vysoké školy, na které uchazeč absolvoval předchozí studium v českém nebo slovenském jazyce
 2. potvrzení o úspěšném absolvování přezkoušení z českého jazyka (požadovaná minimální úroveň B2) na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní, které proběhne v termínu přijímacích zkoušek na ČVUT FD v Praze
  • informace viz http://jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince
  • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková
   (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)
  • přezkoušení z českého jazyka písemnou a ústní formou je zpoplatněno částkou 2 000 Kč
 3. osvědčení o úspěšném absolvování přípravného kurzu Celoživotního vzdělávání „Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky“ na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 4. osvědčení minimální úrovně B2

Jednu z výše požadovaných forem prokázání znalosti českého jazyka musí uchazeč o studium v Praze s občanstvím jiných států než České republiky nebo Slovenské republiky doručit studijnímu oddělení ČVUT FD v Praze nejpozději v den konání přijímací zkoušky a uchazeč o studium v Děčíně s občanstvím jiných států než České republiky nebo Slovenské republiky doručit studijnímu oddělení ČVUT FD v Děčíně nejpozději do data zápisu ke studiu, jehož termín sdělí fakulta přijímaným uchazečům společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Bez doručení tohoto potvrzení nebude uchazeč ke studiu zapsán.

Bakalářský studijní program:
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ v prezenční formě studia uskutečňovaný v Praze (s výjimkou oboru PIL – Profesionální pilot)

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou.

Všichni uchazeči předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2018) ověřenou kopii maturitního vysvědčení, uchazeči, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou v zahraničí předloží doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (dále jen „nostrifikace“), s výjimkou těch, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou ve Slovenské republice, a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.

Uchazeči o studium, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou přijímací zkoušku. Rozhodujícím kritériem pro přijetí budou výsledky společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky se zohledněním předmětů (podrobněji viz část „Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky“).

Uchazeči o studium, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010 nebo ji vykonali v zahraničí, konají písemnou přijímací zkoušku z matematiky.

 • Přijímací zkoušku koná uchazeč v 1 dni v období od 1. června 2018 do 26. června 2018. Den, hodina a místo konání přijímací zkoušky budou uvedeny v pozvánce k přijímací zkoušce, které fakulta uchazečům rozesílá doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jejím konáním.
 • Písemnou přijímací zkoušku mohou konat pouze ti uchazeči, kteří nejpozději v den konání zkoušky doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení, uchazeči, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou v zahraničí, předloží nostrifikaci (s výjimkou těch, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou ve Slovenské republice) a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.
 • Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván, a omluví-li se na příslušném studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možno mu stanovit náhradní termín přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče je vyhlášen na období od 3. září 2018 do 14. září 2018.
 • Přípravný kurz z matematiky (a pro zájemce i z fyziky) bude pro uchazeče o studium v bakalářském studijním programu v Praze zajišťovat Ústav aplikované matematiky FD (K 611) na adrese Na Florenci 25, 110 00 Praha 1. Délka kurzu je 12 týdnů, začátek kurzu je 6. února 2018. Bližší informace budou zveřejněny od prosince 2017 na internetových stránkách FD. Informace obdrží zájemci též na telefonu 224 890 703 nebo 224 358 416.
 • Přípravný kurzSeznámení s Informačními systémy ČVUT v Praze Fakulty dopravní“ bude pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu v Praze zajišťovat Ústav aplikované informatiky v dopravě FD (K 614). Délka kurzu je 90 min., kurz proběhne 26. září 2018 v budovách Fakulty dopravní. Bližší informace (místo konání kurzu, rozřazení studentů do skupin) budou zveřejněny na internetových stránkách Fakulty dopravní nejpozději 25. září 2018. Bližší informace obdrží zájemce na telefonu 224 358 413 nebo e-mailem (kalikova@fd.cvut.cz).

Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky:

 • vyhodnocování výsledků přijímacího řízení se zakládá buď na výsledku společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky, nebo na výsledku písemné přijímací zkoušky (viz výše)
 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • při stanovení pořadí podle počtu bodů se nezohledňuje, zda jde o uchazeče s vykonanou společnou (státní) část maturitní zkoušky, nebo s maturitní zkouškou vykonanou nejpozději v roce 2010 nebo vykonanou v zahraničí
 • výpočet bodů podle vzorce a stanovení pořadí uchazečů podle výsledného počtu bodů je prováděno anonymně pomocí počítačového programu
 • při písemné zkoušce z matematiky má uchazeč prokázat schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti
  • písemná přijímací zkouška z matematiky trvá 70 minut a koná se formou testu s nabídkou odpovědí
  • tvoří ji soubor 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body
  • maximální bodový zisk je 20 bodů
  • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
  • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • hodnocení písemné přijímací zkoušky:
  • za písemnou přijímací zkoušku lze získat ohodnocení od 0 do 100 bodů
  • pro přijetí do bakalářského studia se dosažené výsledky písemných přijímacích zkoušek z matematiky vyhodnocují podle vzorce:
   vzorec 1
   kde význam veličin ve vzorci je následující:

   VPB............výsledný počet bodů

   BMA............počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z matematiky (0 až 20)

   M = 0..........uchazeč nemá maturitu nebo nostrifikaci

   M = 1..........uchazeč má maturitu nebo nostrifikaci

 • hodnocení společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky
  • výsledky společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 100 bodů
  • pro přijetí do bakalářského studia se dosažené výsledky společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky vyhodnocují podle vzorce:
   vzorec 1
   kde význam veličin ve vzorci je následující:
   vzorec 3
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2018 – 2019 zvlášť pro:
  • bakalářský studijní program v prezenční formě studia uskutečňovaný v Praze (s výjimkou oborů PIL – Profesionální pilot a TUL – Technologie údržby letadel)
  • obor TUL – Technologie údržby letadel
 • ke studiu budou přijati bez přijímací zkoušky nebo bez ohledu na hodnocení společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky uchazeči, kteří budou oceněni v 10. ročníku soutěže „Cena děkana Fakulty dopravní
 • pro akademický rok 2018 – 2019 bude přijato nejvýše 500 uchazečů o studium v prezenční formě bakalářského studia uskutečňovaného v Praze (s výjimkou oborů PIL – Profesionální pilot a TUL – Technologie údržby letadel), kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 30 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana
 • pro akademický rok 2018 – 2019 bude přijato nejvýše 41 uchazečů o studium v prezenční formě bakalářského studia uskutečňovaného v Praze v oboru TUL – Technologie údržby letadel, kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 30 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana

Bakalářský studijní program:
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ uskutečňovaný v Praze v oboru PIL – Profesionální pilot

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu v oboru PIL – „Profesionální pilot“ je dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, a to nejpozději do termínu konání přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium konají písemnou přijímací zkoušku z matematiky a písemný test z anglického jazyka.

Všichni uchazeči předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2018) ověřenou kopii maturitního vysvědčení, uchazeči, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou v zahraničí předloží doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (dále jen „nostrifikace“), s výjimkou těch, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou ve Slovenské republice, a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka (u zájemců o studium s vyučovacím jazykem „čeština“).

Přijímací zkoušku koná uchazeč v 1 dni v období od 1. června 2018 do 26. června 2018 v Praze.

Den, hodina a místo konání přijímací zkoušky budou uvedeny v pozvánce k přijímací zkoušce, které fakulta uchazečům rozesílá doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jejím konáním. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce konané v Praze v termínu, na který byl pozván, a omluví-li se na studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možno mu stanovit náhradní termín přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče je vyhlášen na období od 3. září 2018 do 14. září 2018.

Při písemné zkoušce z matematiky má uchazeč prokázat schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti:

 • písemná přijímací zkouška z matematiky trvá 70 minut a koná se formou testu s nabídkou odpovědí
 • tvoří ji soubor 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body
 • maximální bodový zisk je 20 bodů
 • ke zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

Pro úspěšné vykonání písemného testu z anglického jazyka se předpokládá středně pokročilá znalost anglického jazyka:

 • písemný test z anglického jazyka trvá 60 minut
 • maximální bodový zisk je 20 bodů

Vykonáním přijímací zkoušky uchazeč bere na vědomí následující předpoklady úspěšného pilotního výcviku:

 • nutnost získání dokladu o zdravotní kvalifikaci před zahájením výcviku
  • „Osvědčení zdravotní způsobilosti“ 1. třídy (Medical Certificate Class 1) od Ústavu leteckého zdravotnictví – ÚLZ (objednací doba na ÚLZ může přesáhnout 2 měsíce)
  • náklady spojené se získáním „Osvědčení o zdravotní způsobilosti“ 1. třídy hradí uchazeč a v žádném případě nemůže požadovat proplacení poplatku za jeho získání od ČVUT v Praze Fakulty dopravní
 • schopnost hradit finanční náklady praktického výcviku z vlastních finančních zdrojů
  • výcvik lze provádět pouze v integrovaném výcviku ATP(A)
  • teoretický výcvik v rámci bakalářského studia je bezplatný
  • praktický pilotní výcvik představuje částku cca 950 000 Kč

Přípravný kurz z matematiky (a pro zájemce i z fyziky) bude pro uchazeče o studium s vyučovacím jazykem „čeština“ v bakalářském studijním programu v Praze zajišťovat Ústav aplikované matematiky FD (K 611) na adrese Na Florenci 25, 110 00 Praha 1. Délka kurzu je 12 týdnů, začátek kurzu je 6. února 2018. Bližší informace budou zveřejněny od prosince 2017 na internetových stránkách FD. Informace obdrží zájemci též na telefonu 224 890 703 nebo 224 358 416.

Přípravný kurzSeznámení s Informačními systémy ČVUT v Praze Fakulty dopravní“ bude pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu v Praze zajišťovat Ústav aplikované informatiky v dopravě FD (K 614). Délka kurzu je 90 min., kurz proběhne 26. září 2018 v budovách Fakulty dopravní. Bližší informace (místo konání kurzu, rozřazení studentů do skupin) budou zveřejněny na internetových stránkách Fakulty dopravní nejpozději 25. září 2018. Bližší informace obdrží zájemce na telefonu 224 358 413 nebo e-mailem (kalikova@fd.cvut.cz).

Poplatek za studium v jazyce anglickém se řídí Přílohou č. 5 „Poplatky spojené se studiem“ ke Statutu ČVUT (výše poplatku je 55 000 Kč za semestr). Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT v Praze Fakulty dopravní se studentem.

Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky:

 • vyhodnocování výsledků přijímacího řízení se zakládá na výsledku písemné přijímací zkoušky (viz výše) a posouzení předpokladů úspěšného pilotního výcviku
 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • výpočet bodů podle vzorce a stanovení pořadí uchazečů podle výsledného počtu bodů je prováděno anonymně pomocí počítačového programu
 • pro přijetí do bakalářského studia v oboruPIL – Profesionální pilot“ se dosažené výsledky přijímacího řízení hodnotí podle vzorce:
  vzorec 4
  kde význam veličin ve vzorci je následující:

  VPB............výsledný počet bodů

  BJA............počet dosažených bodů z písemného testu z anglického jazyka (0 až 20)

  BMA............počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z matematiky (0 až 20)

  M = 0..........uchazeč konající přijímací zkoušky nemá maturitu nebo (pouze v případě uchazečů o studium s vyučovacím jazykem „čeština“) nostrifikaci

  M = 1..........uchazeč konající přijímací zkoušky má maturitu nebo (pouze v případě uchazečů o studium s vyučovacím jazykem „čeština“) nostrifikaci

 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2018 – 2019 zvlášť pro studium:
  • s vyučovacím jazykem „čeština“
  • s vyučovacím jazykem „angličtina“
 • v akademickém roce 2018 – 2019 nebude zahájeno uskutečňování výuky v 1. ročníku v oboru „PIL – Professional Pilot“ s vyučovacím jazykem „angličtina“, jestliže počet přijatých uchazečů bude 12 uchazečů a méně
 • pro akademický rok 2018 – 2019 bude přijato nejvýše 45 uchazečů o studium v prezenční formě bakalářského studia s vyučovacím jazykem „čeština“ uskutečňovaného v Praze v oboru PIL – Profesionální pilot, kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 30 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana
 • pro akademický rok 2018 – 2019 bude přijato nejvýše 45 uchazečů o studium v prezenční formě bakalářského studia s vyučovacím jazykem „angličtina“ uskutečňovaného v Praze v oboru PIL – Professional Pilot, kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 70, za předpokladu, že výuka v tomto oboru s vyučovacím jazykem „angličtina“ bude v 1. ročníku v akademickém roce 2018 – 2019 uskutečňována (viz výše)

Bakalářský studijní program:
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaný v Děčíně (pouze v oborech DOS – Dopravní systémy a technika, LED – Letecká doprava a LOG – Logistika a řízení dopravních procesů)

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou.

Všichni uchazeči předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2018) ověřenou kopii maturitního vysvědčení, uchazeči, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou v zahraničí, předloží nostrifikaci (s výjimkou těch, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou ve Slovenské republice) a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.

Pro akademický rok 2018 – 2019 budou přijati všichni uchazeči o studium v prezenční nebo kombinované formě bakalářského studia uskutečňovaného v Děčíně, kteří splní výše uvedené podmínky přijetí.

Přípravný kurz z matematiky a z fyziky bude pro uchazeče o studium v bakalářském studijním programu v Děčíně zajišťovat Pracoviště Děčín na adrese Pohraniční 1, Děčín. Délka kurzu je 1 týden, konání kurzu se předpokládá v září 2018. Bližší informace budou zveřejněny od června 2018 na internetových stránkách FD. Informace obdrží zájemci též na telefonu 412 512 736.


Magisterský studijní program:
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaný v Praze navazující na bakalářský studijní program

Podmínkou přijetí do magisterského studijního programu navazujícího na program bakalářský je ukončení bakalářského studia složením státní závěrečné zkoušky.

Všichni uchazeči předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2018) ověřenou kopii diplomu a dodatek k diplomu nebo výpis absolvovaných předmětů z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program, uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v zahraničí, předloží doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (dále jen „nostrifikace“ – s výjimkou těch, kteří předložili ověřenou kopii diplomu z vysoké školy ve Slovenské republice), a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky předloží jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka. Uchazeči o studium s vyučovacím jazykem „angličtina“ v oborech „IS – Intelligent Transport Systems“ a „PL – Air Traffic Control and Management“ mohou předložit nostrifikaci i později, ale musí přitom vzít v úvahu, že doložení nostrifikace je podmínkou pro vydání rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu.

Každý uchazeč je povinen se zúčastnit písemné přijímací zkoušky a uchazeči o studium v prezenční formě také výběrového řízení do projektů.

Přijímací zkoušku koná uchazeč v 1 dni v období od 1. června 2018 do 26. června 2018. Den, hodina a místo konání přijímací zkoušky budou uvedeny v pozvánkách k přijímací zkoušce, které fakulta uchazečům rozesílá doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jejím konáním.

Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván, a omluví-li se na příslušném studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možno mu stanovit náhradní termín přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče je vyhlášen na 1 den v období od 3. září 2018 do 14. září 2018.

Písemnou přijímací zkoušku uchazeči konají ze 2 tematických okruhů odpovídajících příslušným studijním oborům:

obortematický okruh 1tematický okruh 2
DSDopravní cesty a zařízeníProvoz na dopravních cestách
IS*Dopravní inženýrstvíTelematika v dopravě
LA Logistika Technologie a teorie dopravy
PLVšeobecné znalosti letadel a letecké dopravyAngličtina

*Uchazeči o studium v oborech „IS – Intelligent Transport Systems“ a „PL – Air Traffic Control and Management“ s vyučovacím jazykem „angličtina“ písemnou přijímací zkoušku konají v anglickém jazyce.


Všichni uchazeči o studium v prezenční formě studia se ke svému studijnímu oboru přihlašují při výběrovém řízení do projektů, jehož se povinně zúčastní dle písemného pokynu fakulty, který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2018. Kapacita volných míst na projektech je omezujícím faktorem pro nejvyšší možný počet studentů přijatých do jednotlivých oborů.

Uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v České republice (vyjma ČVUT v Praze Fakulty dopravní) nebo na vysoké škole v zahraničí, předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2018) ověřenou kopii diplomu a dodatek k diplomu nebo výpis absolvovaných předmětů z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program. Diplom nemusí předkládat studenti nebo absolventi bakalářského studijního programu ČVUT v Praze Fakulty dopravní, protože jejich studijní výsledky poskytuje studijní informační systém ČVUT (Komponenta studium – KOS).

Uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v zahraničí, předloží nostrifikaci (s výjimkou těch, kteří předložili ověřenou kopii diplomu z vysoké školy ve Slovenské republice), a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky předloží jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.

Uchazeči o studium v oborechIS – Intelligent Transport Systems“ aPL – Air Traffic Control and Management“ s vyučovacím jazykem „angličtina“, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v zahraničí, současně s přihláškou ke studiu (vyplněnou v anglickém jazyce !!!) doručí na studijní oddělení v Praze:

 • ověřenou kopii diplomu z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program, a nostrifikaci (s výjimkou vysokých škol ve Slovenské republice) – uchazeči mohou doručit nostrifikaci i později, ale musí přitom vzít v úvahu, že doložení nostrifikace je podmínkou pro vydání rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu)
 • výpis známek ze všech absolvovaných předmětů potvrzený vysokou školou (razítko školy a úřední podpis)
 • doklad prokazující znalost anglického jazyka (jedna z následujících možností):
  • občanství státu s úředním jazykem „angličtina“
  • doklad o úspěšně zakončeném studiu anglického jazyka v rámci předchozího vysokoškolského studia (které jako celek nemusí probíhat v anglickém jazyce)
  • mezinárodní certifikát Cambridge English: FCE (First Certificate in English)
  • mezinárodní certifikát CAE (Certificate in Advanced English)
  • mezinárodní certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English)
  • mezinárodní certifikát City&Guilds: ESOL (English for Speakers of Other Languages)
  • mezinárodní certifikát IELTS (International English Language Testing System)
  • mezinárodní certifikát TELC (The European Language Certificates)
  • TOEFL® (Test Of English as Foreign Language)

Nedoloží-li uchazeč ve stanoveném termínu potřebné doklady k přijetí a pro výběrové řízení do projektů, předpokládá se, že nereflektuje na přijetí ke studiu na FD.

Poplatek za studium v jazyce anglickém pro studenty zapsané ke studiu v oborech
IS – Intelligent Transport Systems“ a „PL – Air Traffic Control and Management“ (s výjimkou studia „joint-degrees“ oborů „IS – Intelligent Transport Systems“ a „PL – Air Traffic Control and Management“, ve kterých se řídí poplatek za studium Příkazem děkana č. 4/2017) se řídí Přílohou č. 5 „Poplatky spojené se studiem“ ke Statutu ČVUT (výše poplatku je 66 000 Kč za semestr). Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT v Praze Fakulty dopravní se studentem.


Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky:

 • vyhodnocování výsledků přijímacího řízení se zakládá na výsledku písemné přijímací zkoušky (viz výše)
 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • výpočet bodů podle vzorce a stanovení pořadí uchazečů podle výsledného počtu bodů je prováděno anonymně pomocí počítačového programu
 • při písemné zkoušce z tematických okruhů má uchazeč prokázat dostatečnou odbornou znalost problematiky související s oborem, na nějž se hlásí
  • písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut
  • maximální bodový zisk je 25 bodů
  • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
  • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • hodnocení písemné přijímací zkoušky:
  • za písemnou přijímací zkoušku lze získat ohodnocení od 0 do 100 bodů
  • pro přijetí do navazujícího magisterského studia se dosažené výsledky písemných přijímacích zkoušek vyhodnocují podle vzorce:
   vzorec 6
  • kde význam veličin ve vzorci je následující:

   VPB............výsledný počet bodů

   BT1............počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 (0 až 25)

   BT2............počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 2 (0 až 25)

 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2018 – 2019 se zohledněním studentem preferovaného oboru
 • studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia výše uvedeného studijního programu aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 06.04.2018 v 09:00 h, písemnou přijímací zkoušku nekonají (tito studenti jsou přijati bez přijímací zkoušky na základě svých studijních výsledků)
 • podmínkou přijetí do oborůIS – Intelligent Transport Systems“ a „PL – Air Traffic Control and Management“ s vyučovacím jazykem „angličtina“ magisterského studijního programu navazujícího na program bakalářský pro uchazeče, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v České republice ve studijním programu nebo oboru s vyučovacím jazykem „angličtina“ nebo na vysoké škole v zahraničí, je pouze ukončení bakalářského studia (složením státní závěrečné zkoušky) poskytujícího znalosti splňující požadovaný profil uchazeče a odpovídající základům z matematiky, fyziky a technických disciplín, což odpovídá bakalářským studijním programům dopravního, technického nebo informatického odborného zaměření (písemnou přijímací zkoušku tito uchazeči nekonají)
 • pro akademický rok 2018 – 2019 bude přijato nejvýše 160 uchazečů o studium v prezenční formě navazujícího magisterského studia (pro všechny obory najednou s výjimkou oborů s vyučovacím jazykem „angličtina“ IS – Intelligent Transport Systems a PL – Air Traffic Control and Management), kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 55 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana
 • kapacita volných míst na projektech je omezujícím faktorem pro nejvyšší možný počet studentů přijatých do oboru v prezenční formě studia
  • uchazečům, kteří splnili podmínky přijetí a dosáhli požadovaného výsledného počtu bodů (VPB), ale podle pořadí na základě VPB od nejvyšších hodnot k nejnižším se umístili v pořadí přesahujícím nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru na základě kapacity volných míst na projektech příslušného oboru, bude v rámci přezkumného řízení nabídnuta možnost přijetí do jiných oborů, ve kterých nebude naplněna kapacita volných míst na projektech
 • v akademickém roce 2018 – 2019 nebude zahájeno uskutečňování výuky v 1. ročníku v oborech (s výjimkou oborů s vyučovacím jazykem „angličtina“ IS – Intelligent Transport Systems a PL – Air Traffic Control and Management), ve kterých počet přijatých uchazečů bude 9 uchazečů a méně (uchazeči o studium v těchto oborech, kteří splní všechny ostatní podmínky pro přijetí, budou přijati do navazujícího magisterského studijního programu „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ s tím, že na základě písemného pokynu fakulty mohou oznámit na studijní oddělení náhradní obor, do kterého se chtějí zapsat)
 • v akademickém roce 2018 – 2019 nebude zahájeno uskutečňování výuky v 1. ročníku v oboru „PL – Air Traffic Control and Management“ s vyučovacím jazykem „angličtina“ (s výjimkou „joint-degrees“ oboruPL – Air Traffic Control and Management“), jestliže počet přijatých uchazečů bude 14 uchazečů a méně (uchazeči o studium v tomto oboru, kteří splní všechny ostatní podmínky pro přijetí, budou přijati do navazujícího magisterského studijního programu „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ s tím, že na základě písemného pokynu fakulty mohou na studijní oddělení potvrdit zájem o studium náhradního oboruIS – Intelligent Transport Systems“ s vyučovacím jazykem „angličtina“)
 • pro akademický rok 2018 – 2019 bude přijato nejvýše 35 uchazečů o studium v kombinované formě navazujícího magisterského studia (v oboru PL – Provoz a řízení letecké dopravy), kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 55 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana
 • pro akademický rok 2018 – 2019 budou přijati všichni uchazeči o studium v prezenční formě navazujícího magisterského studia v oborech „IS – Intelligent Transport Systems“ a „PL – Air Traffic Control and Management“ s vyučovacím jazykem „angličtina“, kteří splní všechny podmínky přijetí

„Joint-degrees“ v oborech IS – Intelligent Transport Systems a PL – Air Traffic Control and Management:

Studium s poplatkem 500 EUR za semestr studia (celkem 2 000 EUR za celou dobu studia) je určeno pro studenty studující „joint-degrees“ oborIS – Intelligent Transport Systems“ v jazyce anglickém (podle § 47a zákona) a ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (Linköpings universitet ve Švédsku), která realizuje obsahově související studijní program.

Studium s poplatkem 500 EUR za semestr studia (celkem 2 000 EUR za celou dobu studia) je určeno pro studenty zapsané primárně na ČVUT v Praze Fakultě dopravnístudující „joint-degrees“ oborPL – Air Traffic Control and Management“ v jazyce anglickém (podle § 47a zákona) a ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (Institut Teknologi Bandung – Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara v Indonésii), která realizuje obsahově související studijní program.

Studium bez poplatku je určeno pro studenty zapsané primárně na Institut Teknologi Bandung – Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantarastudující „joint-degrees“ oborPL – Air Traffic Control and Management“ v jazyce anglickém (podle § 47a zákona) a ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (Institut Teknologi Bandung – Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara v Indonésii), která realizuje obsahově související studijní program.

Absolventům takového studia (z výše uvedených) ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se zahraniční vysokou školou se uděluje akademický titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem) podle § 46 odst. 4 zákona a také akademický titul zahraniční vysoké školy podle legislativního stavu platného v příslušné zemi. Ve vysokoškolském diplomu ČVUT v jazyce českém a anglickém je uvedena spolupracující zahraniční vysoká škola. Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT  v Praze Fakulty dopravní se studentem.

O zařazení do „joint-degrees“ studia v oboru „IS – Intelligent Transport Systems“ nebo v oboru „PL – Air Traffic Control and Management“ musí požádat uchazeči formou dopisu, který uchazeči doručí studijnímu oddělení spolu s vyplněnou předtištěnou přihlášku ke studiu do 31.03.2018.

Spolupracující univerzity Linköpings universitet (Švédsko) a Institut Teknologi Bandung – Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (Indonésie) si vyhrazují právo uchazeče o „joint-degrees“ studium nepřijmout. Za toto rozhodnutí spolupracující strany ČVUT v Praze Fakulta dopravní nepřebírá žádnou odpovědnost.

Magisterský studijní program:
"Technika a technologie v dopravě a spojích" v kombinované formě studia uskutečňovaný v Děčíně navazující na bakalářský studijní program

Podmínkou přijetí do magisterského studijního programu navazujícího na program bakalářský je ukončení bakalářského studia složením státní závěrečné zkoušky.

Všichni uchazeči předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2018) ověřenou kopii diplomu a dodatek k diplomu nebo výpis absolvovaných předmětů z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program, uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v zahraničí, předloží nostrifikaci (s výjimkou těch, kteří předložili ověřenou kopii diplomu z vysoké školy ve Slovenské republice), a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky předloží jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.

Každý uchazeč je povinen se zúčastnit písemné přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušku koná uchazeč dne 4. června 2018.

Den, hodina a místo konání přijímací zkoušky budou uvedeny v pozvánkách k přijímací zkoušce, které fakulta uchazečům rozesílá doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jejím konáním.

Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván, a omluví-li se na příslušném studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možno mu stanovit náhradní termín přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče (pokud bude omluveno 5 a méně uchazečů, bude se náhradní termín přijímací zkoušky konat na pracovišti v Praze) je vyhlášen na 10. září 2018.

Písemnou přijímací zkoušku uchazeči konají ze 2 tematických okruhů odpovídajících příslušnému studijnímu oboru:

obortematický okruh 1tematický okruh 2
LA Logistika Technologie a teorie dopravy

Uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v České republice (vyjma ČVUT v Praze Fakulty dopravní) nebo na vysoké škole v zahraničí, předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2018) ověřenou kopii diplomu a dodatek k diplomu nebo výpis absolvovaných předmětů z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program. Diplom nemusí předkládat studenti nebo absolventi bakalářského studijního programu ČVUT v Praze Fakulty dopravní, protože jejich studijní výsledky poskytuje studijní informační systém ČVUT (Komponenta studium – KOS).

Uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v zahraničí, předloží nostrifikaci (s výjimkou těch, kteří předložili ověřenou kopii diplomu z vysoké školy ve Slovenské republice), a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky předloží jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.

Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky:

 • vyhodnocování výsledků přijímacího řízení se zakládá na výsledku písemné přijímací zkoušky (viz výše)
 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • výpočet bodů podle vzorce a stanovení pořadí uchazečů podle výsledného počtu bodů je prováděno anonymně pomocí počítačového programu
 • při písemné zkoušce z tematických okruhů má uchazeč prokázat dostatečnou odbornou znalost problematiky související s oborem, na nějž se hlásí
  • písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut
  • maximální bodový zisk je 25 bodů
  • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
  • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • hodnocení písemné přijímací zkoušky:
  • za písemnou přijímací zkoušku lze získat ohodnocení od 0 do 100 bodů
  • pro přijetí do navazujícího magisterského studia se dosažené výsledky písemných přijímacích zkoušek vyhodnocují podle vzorce:
   vzorec 6
   kde význam veličin ve vzorci je následující:

   VPB............výsledný počet bodů

   BT1............počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 (0 až 25)

   BT2............počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 2 (0 až 25)

 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2018 – 2019
 • studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia výše uvedeného studijního programu aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 06.04.2018 v 09:00 h, písemnou přijímací zkoušku nekonají (tito studenti jsou přijati bez přijímací zkoušky na základě svých studijních výsledků)
 • pro akademický rok 2018 – 2019 bude přijato nejvýše 40 uchazečů o studium v kombinované formě navazujícího magisterského studia (v oboru LA – Logistika a řízení dopravních procesů), kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 55 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana
Rozhodnutí o přijetí a zápis do studia

Podle § 51 odst. 1 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon) vzniká uchazeči sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu právo na zápis do studia. Termín zápisu sdělí fakulta přijímaným uchazečům společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Fakulta při stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů pro daný akademický rok počítá s aktuálními výukovými kapacitami i s tím, že se určité procento přijatých uchazečů ke studiu nezapíše. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia (§ 61 odst. 1 zákona).

Výsledek přijímacího řízení uchazeč nalezne na internetové stránce https://prihlaska.cvut.cz po zadání kódu přihlášky.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně. Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí (§ 50 odst. 5 zákona).

Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Závěrečná ustanovení

Toto vyhlášení přijímacího řízení, obsahující podmínky pro přijetí ke studiu, bude zveřejněno na úřední desce Fakulty dopravní a na internetových stránkách ČVUT v Praze Fakulty dopravní (https://www.fd.cvut.cz) do 30. listopadu 2017.

Znění tohoto vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2018 – 2019 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní bylo schváleno dle § 27 odst. e) zákona Akademickým senátem ČVUT v Praze Fakulty dopravní na zasedání dne 22. listopadu 2017.


prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
v. r.     
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní


Za správnost odpovídá:
     doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
     proděkan pro pedagogickou činnost

V Praze dne 10. listopadu 2017

Vyhlášení přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech ČVUT v Praze Fakulty dopravní

ve studijních oborech:

 • Dopravní systémy a technika (3708V009)
 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (3708V024)
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích (3902V036)
 • Provoz a řízení letecké dopravy (3708V017)
 • Dopravní logistika (3706V006)

Přijímací řízení se uskuteční v období 28.1. - 1.2.2019 od 9,00 hodin na ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1.

Termín odevzdání přihlášek: od 26. listopadu do 20. prosince 2018 na referát vědy a výzkumu ČVUT FD, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, č. místnosti 210.

Nástup ke studiu: 1. března 2019

Zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech naleznete na této stránce v sekci "Důležité informace".

prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum


Rámcová témata disertačních prací vypsaná jednotlivými ústavy jsou k dispozici na této stránce v sekci "Důležité informace" a úřední desce ČVUT Fakulty dopravní v listopadu 2018.

Pozn. Testy z anglického jazyka a matematiky naleznete na této stránce v sekci "Důležité informace".

Přijímací poplatek je 650,- Kč splatný při podání přihlášky na účet u Komerční banky, číslo účtu 19-3322370227/0100, variabilní symbol 6010001. Možno zaplatit převodem (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno) nebo složenkou (k vyzvednutí na referátu VaV). Přihlášku k doktorskému studiu naleznete na této stránce v sekci "Důležité informace".

Bez doloženého dokladu o zaplacení poplatku nebude přihláška evidována.


Vyřizuje:
Referát vědy a výzkumu ČVUT FD, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Jana Šourková, tel. 224355095, e-mail: sourkova@fd.cvut.cz

Důležité informace

 • Informace o studijních programech
 • Přihláška k doktorskému studiu soubor word  (~507.4 kB)
 • Podmínky pro přijetí ke studiu soubor pdf  (~162.3 kB)
 • Rámcová témata disertačních prací soubor pdf  (~780.3 kB)
 • Příprava na přijímací zkoušku:
  • Anglický jazyk - vzorový test soubor pdf  (~11.1 kB)
  • Pravděpodobnost a matematická statistika soubor pdf  (~71 kB)
  • Matematická analýza soubor pdf  (~33.9 kB)