Přijímací řízení na FD

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ
ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
pro akademický rok 2020 - 2021 

INFORMACE O STUDIU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - STANDARDNÍ TERMÍN

Směrnice děkana č. 8/2020 soubor pdf  (~457.4 kB) o změně podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020 – 2021

Příkaz děkana č. 7/2020 soubor pdf  (~23.8 kB) o stanovení požadovaného počtu bodů (VPB) v rámci přijímacího řízení pro akademického rok 2020-2021

Níže vypsané informace ve stáhnutelné podobě soubor pdf  (~262.4 kB)PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ

Příjímací řízení pro uchazeče o studium od akademického roku 2020 – 2021 se bude konat v níže uvedeném bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu a oborech.

Bakalářský studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích

se standardní dobou studia 3 roky a udělovaným titulem Bc. (bakalář)

obor kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Dopravní systémy a technika DOS prezenční čeština Praha
Děčín
Inteligentní dopravní systémy ITS prezenční čeština Praha
Letecká doprava LED prezenční

čeština
angličtina

Praha
kombinovaná čeština Děčín
Logistika a řízení dopravních procesů LOG* prezenční čeština Praha, Děčín
Profesionální pilot PIL prezenční čeština
angličtina
Praha
Technologie údržby letadel TUL prezenční čeština Praha

*v současné době probíhá akreditační proces


Navazující magisterský program (navazující na bakalářský studijní program)
Technika a technologie v dopravě a spojích

se standardní dobou studia 2 roky a udělovaným titulem Ing. (inženýr)

obor kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Provoz a řízení letecké dopravy PL prezenční
kombinovaná
čeština Praha

 

Přijímací řízení v dalších, zejména navazujících magisterských studijních programech, bude vyhlášeno v nejbližším možném termínu na začátku roku 2020 s posunutým termínem pro podávání přihlášek. Toto pozdější vyhlášení se týká studijních programů Dopravní systémy a technika (DS), Inteligentní dopravní systémy (IS) s výukou v českém a anglickém jazyce a Logistika a řízení dopravních procesů (LA) v prezenční a kombinované formě a rovněž bakalářského studijního oboru Logistika a řízení dopravních procesů v kombinované formě.

Prezenční studium probíhá formou denní kontaktní výuky a je složeno z výuky přednášek a cvičení (či seminářů a laboratoří) v jednotlivých studijních předmětech. Studium je projektově orientováno, což znamená že si studenti volí svůj studentký projekt, kterým je určen i obor studia a odborné zaměření.

Kombinované studium je kombinací prezenční výuky a samostudia. Část studijní zátěže a splnění studijích požadavků je tak přenesena na samostatnou činnost studentů. Prezenční část probíhá formou omezené kontaktní výuky, která dle předem stanoveného harmonogramu probíhá v bakalářském studiu pouze v pátek a v navazujícím magisterském studiu pouze v pondělí. Výuka v kombinované formě v bakalářském studijním programu probíhá na pracovišti v Děčíně, výuka v kombinované formě v navazujícím magisterském studijním programu probíháv Praze.

Studium oborů s výukou v českém jazyce je bezplatné.

Studium oborů s výukou v anglickém jazyce je zpoplatněno. Výše poplatku je stanovena Statutem ČVUT v Příloze č. 5. Průběh a podmínky studia včetně upřesnění platby v případě studia v anglickém jazyce je stanoveno ve smlouvě o studiu mezi ČVUT v Praze Fakultou dopravní a studentem. Poplatek za studium v anglickém jazyce je aktuálně stanoven takto:

 • 55 000,- Kč za semestr pro studium v bakalářském programu
 • 66 000,- Kč za semestr pro studium v navazujícím magisterském programu


ZÁKLADNÍ INFORMACE A DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín podání přihlášek:  

do 31. března 2020

termín platí shodně pro:

 • elektronické přihlášení v aplikaci prihlaska.cvut.cz
 • zaplacení administrativního poplatku
Den otevřených dveří: pro studium v Praze:
 • pátek 31. ledna 2020
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní,
  Horská 3, Praha 2
pro studium v Děčíně:
 • pondělí 27. ledna 2020
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín, Pohraniční 1, Děčín

Informace o dnech otevřených dveří budou k dispozici na internetových stránkách fakulty.

Termín a místo konání přijímacích zkoušek:

od 1. června 2020 do 26. června 2020
v Praze pro uchazeče o:

 • bakalářské studium v Praze
 • navazující magisterské studium v Praze
Náhradní termín konání přijímacích zkoušek: od 1. září 2020 do 11. září 2020
Výsledky přijímacího řízení 26. června 2020
Zápisy do prvního ročníku září 2020
Zahájení výuky v akademickém roce 2020 – 2021 21. září 2020

Přihlášky ke studiu v Praze
další informace o studiu v Praze: Eva Vicenová
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Konviktská 20, Praha 1
mobilní tel.: +420 770 138 720
tel.: 224 359 542, 224 359 508
e-mail: viceneva@fd.cvut.cz

Přihlášky ke studiu v Děčíně
další informace o studiu v Děčíně: Georg Černěcký
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Pracoviště Děčín
Pohraniční 1, Děčín
mobilní tel.: +420 770 138 715
tel.: +420 224 357 954
e-mail: cernegeo@fd.cvut.cz


POSTUP PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Podání vyplněné přihlášky ke studiu je podmínkou pro zahájení přijímacího řízení. Počet přihlášek není omezen.

1) Vyplnění elektronické přihlášky (bude možné od 1. 1. 2020)

Uchazeči o studium na Fakultě dopravní vyplní přihlášku:

 • elektronicky v aplikaci na internetové adrese: prihlaska.cvut.cz
 • úplně a pravdivě
 • v jazyce dle oboru, ve kterém chtějí studovat (česky nebo anglicky)

Uchazeči v přihlášce dále uvedou:

 • typ studijního programu (bakalářský nebo navazující magisterský)
 • formu studia (prezenční nebo kombinovaná)
 • obor studia (dle následujících pravidel)

Do kolonky obor vyplní uchazeči kód příslušného oboru v případě, že se hlásí do:

 • bakalářských oborů (PIL, TUL)
 • bakalářských oborů v kombinované formě studia (LED)
 • bakalářských oborů s výukou v anglickém jazyce (PIL, LED)
 • navazujícího magisterského oboru (PL)

Ostatní uchazeči o studium v prezenční formě bakalářského studia jako obor zvolí „Technika a technologie v dopravě a spojích – společná část studia“. Jedná se o obory DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce, do kterých probíhá rozřazení v rámci výběru studentského projektu ve 2. ročníku.


2) Uhrazení poplatku

V termínu pro podání přihlášek do 31. 3. 2020 je nutné uhradit administrativní poplatek ve výši 800,- Kč.

Platbu je možné realizovat pomocí internetové platby kartou na adrese prihlaska.cvut.cz (tento způsob platby upřednostňujeme).

Dále je možné poplatek uhradit bezhotovostní platbou převodem na účet nebo poštovní poukázkou dle níže uvedených údajů.


Administrativní poplatek
za úkony spojené s přijímacím řízením (pro každou podanou přihlášku)
výše poplatku 800,- Kč 
banka Komerční banka a. s., Praha 1
číslo účtu 19 – 3322370227 / 0100
SWIFT KOMBCZPPXXX
IBAN CZ6301000000193322370227
variabilní symbol 77777
konstantní symbol

378 – bezhotovostní převod
379 – poštovní poukázka

specifický symbol kód přihlášky
IČO 68407700

3) Zařazení přihlášky do přijímacího řízení

Sepsaná a zaplacená přihláška bude zařazena do přijímacího řízení až poté, kdy dojde ke spárování platby s přihláškou. Stav přihlášky mohou uchazeči průběžně sledovat ve své elektronické přihlášce. Na později zaplacené a odeslané platby nebude v žádném případě brán zřetel.

Poslední den pro sepsání přihlášky a uhrazení administrativního poplatku je 31. 3. 2020.

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

O způsobu a termínu doložení požadovaných dokumentů budou uchazeči informování písemně doporučeným dopisem v průběhu měsíce května 2020.

Všechny dokumenty dokládající splnění níže stanovených požadavků týkajících se potvrzení předchozího studia či úrovně znalosti českého nebo anglického jazyka uchazeč doloží nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří nekonají písemné přijímací zkoušky, tyto náležitosti dodají nejpozději v termínu, který je stanoven v písemně zaslané informaci.

1) Doložení předchozího dosaženého vzdělání

Všichni uchazeči doloží úředně ověřenou kopii dokladu o předchozím úspěšně ukončeném studiu dle typu studijního programu.

Pro bakalářský studijní program je podmínkou dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, které je doloženo úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Pro navazující magisterský program je podmínkou úspěšné absolvování vysokoškolského studia minimálně bakalářského typu, které uchazeči doloží úředně ověřenou kopií diplomu a kopií dodatku k diplomu či jiného potvrzení obsahujícího také výpis absolvovaných předmětů a dosažený studijní průměr. Tyto dokumenty nemusí dokládat uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

Uchazeči, kteří předchozí studium úspěšně ukončili v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), dále doloží i doklad o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace (tzv. nostrifikace).


2) Prokázání znalosti českého jazyka
(pro všechny obory s výukou v českém jazyce)

Pro uchazeče o studium ve všech programech a oborech s výukou v českém jazyce, kteří jsou občany jiných států než České republiky nebo Slovenské republiky, platí nutná podmínka prokázání znalosti českého jazyka. Požadována je znalost minimálně v úrovni B2.

Požadovanou úroveň znalosti českého jazyka v rámci přijímacího řízení je nutné doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo nejpozději v termínu zápisu do studia v případech, kdy není přijímací zkouška vyžadována. Nebudou uznávána osvědčení starší pěti let k datu předložení přihlášky.

Úroveň znalosti českého jazyka je možné doložit jedním z následujících způsobů:

 • předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka
 • předložením diplomu z  vysoké školy, na které uchazeč absolvoval předchozí studium v českém nebo slovenském jazyce
 • potvrzením o úspěšném absolvování přezkoušení z českého jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily o přezkoušení jsou uvedeny v článku VII.)
 • osvědčením o úspěšném absolvování přípravného kurzu Celoživotního vzdělávání „Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky“ na ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily o přípravném kurzu jsou uvedeny v článku VII.)
 • osvědčení úrovně B2 a vyšší z jiné fakulty ČVUT nebo z MÚVS ČVUT
 • osvědčení úrovně B2 a vyšší z Univerzity Karlovy v Praze z Ústavu jazykové a odborné přípravy– informace viz http://ujop.cuni.cz/albertov/index_cs.php

3) Prokázání znalosti anglického jazyka
(pro všechny obory s výukou v anglickém jazyce)

Pro uchazeče o studium v oborech PIL a LED s výukou v anglickém jazyce platí nutná podmínka prokázání znalosti anglického jazyka. Požadována je znalost minimálně v úrovni B2.

Požadovanou úroveň znalosti anglického jazyka v rámci přijímacího řízení je nutné doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří nekonají písemné přijímací zkoušky, tyto náležitosti dodají nejpozději v termínu, který je stanoven v písemně zaslané informaci. (Nebudou uznávána osvědčení starší pěti let k datu předložení přihlášky).

Úroveň znalosti anglického jazyka je možné doložit jedním z následujících způsobů:

 • občanství státu s úředním jazykem „angličtina“
 • potvrzení o úspěšném absolvování předchozího studia v anglickém jazyce
 • potvrzení o úspěšném absolvování přezkoušení z anglického jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily přezkoušení jsou uvedeny v článku VII.)
 • mezinárodně uznávaný certifikát
 • doložením osvědčení o znalosti anglického jazyka v minimální úrovni B2

 

PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB JEJICH VYHODNOCENÍ

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu po splnění všech stanovených podmínek a na základě vyhodnocených kritérií stanovených pro jednotlivé studijní obory.

Přijímacím kritériem je výsledný počet dosažených bodů, podle kterého je stanoveno pořadí uchazečů pro jednotlivé vyhlašované obory. Každý uchazeč získá výsledný počet bodů na základě přijímací zkoušky či na základě výsledků předchozího studia dle specifik jednotlivých oborů.

Pro jednotlivé obory je stanoveno minimum výsledného počtu bodů, které je nutné pro přijetí do studia dosáhnout. Děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů snížit formou samostatného příkazu děkana.

Děkan fakulty může formou samostatného příkazu děkana na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise zvýšit nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních oborech, kde je tento počet stanoven.

Přijímací zkoušky konají uchazeči v jednom dni v období od 1. června 2020 do 26. června 2020. O konkrétním termínu a místě konání zkoušky budou uchazeči písemně informováni doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jejím konáním.

S bodovým výsledkem přijímací zkoušky se mohou uchazeči seznámit následující den po konání zkoušky v aplikaci prihlaska.cvut.cz po zadání kódu své přihlášky.

Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván, a písemně se omluví na příslušném studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možné mu stanovit náhradní termín, který se uskuteční v období od 1. září 2020 do 11. září 2020.

1) Bakalářské studijní obory realizované v Praze
(DOS, ITS, LED, LOG, TUL)

Uchazeči, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou zkoušku. Výsledný počet bodů je stanoven na základě výsledků maturitní zkoušky se zohledněním prospěchu z předmětů matematika a fyzika.

Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010, nebo ji vykonali v zahraničí, případně na zahraniční škole s působností v ČR, konají písemnou zkoušku z matematiky. Výsledný počet bodů je stanoven na základě hodnocení této písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2020 – 2021 stanoven na 30
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • společnou část studia pro budoucí rozřazení do oborů DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce
  • obor LED s výukou v anglickém jazyce
  • obor TUL
 • ke studiu budou přijati bez přijímací zkoušky či hodnocení výsledků maturitní zkoušky uchazeči, kteří budou oceněni v 12. ročníku soutěže „Cena děkana Fakulty dopravní“.
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • testy z matematiky nanečisto: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

Hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky:

Výsledky společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 100 bodů. Dosažené výsledky maturitní zkoušky se vyhodnocují podle vzorce:

vzorec 1

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............. výsledný počet bodů (0 až 100 bodů)
 • NP ............... celkový počet předmětů, ze kterých student vykonal společnou a profilovou část maturitní zkoušky (NP = 4 nebo 5)
 • Z1 až Z5 ...... prospěch z jednotlivých předmětů společné nebo profilové části maturitní zkoušky
 • ZF ............... prospěch z fyziky
 • ZM .............. prospěch z matematiky
 • prospěch z předmětů (Z1 až Z5, ZF, ZM) je hodnocen:
  1 ....... prospěch výborný
  2 ....... prospěch chvalitebný
  3 ....... prospěch dobrý
  4 ....... prospěch dostatečný
  5 ....... student z předmětu maturitní zkoušku nekonal

Hodnocení písemné přijímací zkoušky z matematiky

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při zpracování písemní zkoušky není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

Výsledky písemné přijímací zkoušky z matematiky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 100 bodů podle vzorce:

vzorec 1

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............. výsledný počet bodů
 • BMA ............. počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z matematiky (0 až 20)
 • M = 0 ............ uchazeč nemá maturitu nebo nostrifikaci
 • M = 1 ............ uchazeč má maturitu nebo nostrifikaci

2) Bakalářský studijní obor Profesionální pilot realizovaný v Praze
(PIL)

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku z matematiky a anglického jazyka. Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení obou písemných zkoušek.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2020 – 2021 stanoven na 50
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • studium s výukou v českém jazyce
  • studium s výukou v anglickém jazyce

Hodnocení písemné přijimací zkoušky

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při zpracování písemní zkoušky není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • testy z matematiky nanečisto: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

Při písemné zkoušce z anglického jazyka uchazeč prokazuje schopnost použití středně pokročilé znalosti anglického jazyka. Písemná zkouška z anglického jazyka trvá 60 minut a maximální bodový zisk je 20 bodů.

Vyhodnocení výsledků se zakládá na výsledku písemné přijímací zkoušky a posouzení předpokladů úspěšného pilotního výcviku. Výsledky písemné přijímací zkoušky z matematiky a anglického jazyka jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 100 bodů podle vzorce:

vzorec 4

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............. výsledný počet bodů
 • BJA ............. počet dosažených bodů z písemné zkoušky z anglického jazyka (0 až 20)
 • BMA ............ počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z matematiky (0 až 20)
 • M = 0 ........... uchazeč nemá maturitu nebo nostrifikaci
 • M = 1 ........... uchazeč má maturitu nebo nostrifikaci

Další předpoklady úspěšného pilotního výcviku, které uchazeč bere na vědomí úspěšným vykonáním přijímací zkoušky:

 • nutnost získání dokladu o zdravotní kvalifikaci před zahájením výcviku
  • „Osvědčení zdravotní způsobilosti“ 1. třídy (Medical Certificate Class 1) od Ústavu leteckého zdravotnictví – ÚLZ (objednací doba na ÚLZ může přesáhnout 2 měsíce)
  • náklady spojené se získáním osvědčení hradí uchazeč
 • schopnost hradit finanční náklady praktického výcviku z vlastních finančních zdrojů
  • výcvik lze provádět pouze v integrovaném výcviku ATP(A)
  • praktický pilotní výcvik představuje částku cca 1 450 000 Kč

3) Bakalářské studijní obory realizované v Děčíně
(DOS, LED)

Pro akademický rok 2020 – 2021 budou přijati všichni uchazeči, kteří splní základní podmínky (dle článku IV). Žádná další kritéria v podobě celkového počtu bodů nejsou stanovena.

4) Navazující magisterský obor PL realizovaný v Praze

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku ze dvou tematických okruhů. Zároveň se uchazeči o studium v prezenční formě studia účastní výběrového řízení do projektů.

Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2020 – 2021 stanoven na 55
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • obor PL v prezenční formě studia
  • obor PL v kombinované formě studia
 • ke studiu budou přijati bez písemné přijímací zkoušky studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,70 ke dni 15. 4. 2020
 • nejvyšší možný počet uchazečů přijatých do oboru PL v prezenční formě studia je omezen kapacitou volných míst vypsaných studentských projektů
 • nejvyšší možný počet uchazečů přijatých do oboru PL v kombinované formě studia je omezen na nejvýše 25 uchazečů

Hodnocení písemné přijimací zkoušky

Při písemné zkoušce ze dvou tematických okruhů uchazeč prokazuje dostatečnou odbornou znalost problematiky související s oborem, na který se hlásí.

 • písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut
 • maximální bodový zisk z jednoho tematického okruhu je 25 bodů
 • písemná zkouška probíhá v jazyce výuky oboru, do kterého se uchazeč hlásí
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • tematické okruhy jsou uvedené v následující tabulce
  obor tematický okruh 1 tematický okruh 2
  PL Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy Angličtina

Vyhodnocení výsledků se zakládá na výsledku písemné přijímací zkoušky z obou tematických okruhů. Výsledky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 100 bodů podle vzorce:

vzorec 6

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............. výsledný počet bodů
 • BT1 ............. počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 (0 až 25)
 • BT2 ............. počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 2 (0 až 25)

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 26. 6. 2020. Uchazeči naleznou výsledky v aplikaci prihlaska.cvut.cz po zadání kódu své přihlášky.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude uchazečům zasláno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti odvolání se proti rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení. Uchazeč má právu nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazečům právo na zápis do studia. Termín zápisu sdělí fakulta přijímaným uchazečům společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia

 

KURZY POŘÁDANÉ FAKULTOU DOPRAVNÍ

1) Přezkoušení z českého jazyka

Přezkoušení úrovně znalosti českého jazyka je určeno pro přihlášené zájemce. Přezkoušením se ověřuje znalost českého jazyka v úrovni minimálně B2.

 • přezkoušení garantuje Ústav jazyků a společenských věd
 • přezkoušení probíhá písemnou a ústní formou
 • přezkoušení probíhá v termínech stanovených garantujícím ústavem
 • přezkoušení je zpoplatněno částkou 2500,- Kč
 • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)

2) Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky

Intenzivní přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky je realizován v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Cílem ročního kurzu češtiny je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na vysoké škole technického směru v českém jazyce a prokázání velmi dobré znalosti češtiny v odpovídající úrovni (B2) v přijímacím řízení. Kurz je zaměřen na osvojení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech s porozuměním), rozvoj komunikativních schopností (rozšiřování slovní zásoby, frazeologie) a schopnost reagovat v každodenních situacích.

Pro přijímací řízení pro studium od akademického roku 2020-2021 již aktuálně kurz probíhá, je kapacitně naplněn a není možné se do něj již hlásit.

 • kurz probíhá v průběhu celého akademického roku
 • přihlášení je možné v období od ledna do května
 • kurz je zpoplatněn
 • kontantní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)
 • detailní informace na internetové stránce jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince

3) Přezkoušení z anglického jazyka

Přezkoušení úrovně znalosti anglického jazyka je určeno pro přihlášené zájemce. Přezkoušením se ověřuje znalost anglického jazyka v úrovni minimálně B2.

 • přezkoušení garantuje Ústav jazyků a společenských věd
 • přezkoušení probíhá písemnou a ústní formou
 • přezkoušení probíhá v termínech stanovených garantujícím ústavem
 • přezkoušení je zpoplatněno částkou 2500,- Kč
 • kontaktní osobou je Mgr. Barbora Horáčková (e-mail: horacbar@fd.cvut.cz)

4) Přípravný kurz z matematiky a fyziky v Praze

Přípravný kurz z matematiky a fyziky pro uchazeče o studium zajišťuje Ústav aplikované matematiky.

 • délka kurzu je 12 týdnů (začátek kurzu 4. 2. 2020)
 • kurz probíhá v budově v ulici Na Florenci 25, 110 00 Praha 1
 • kurz probíhá v českém jazyce
 • kurz je zpoplatněn
 • bližší informace jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/pripravne-kurzy.html

5) Přípravný kurz z matematiky a fyziky v Děčíně

Přípravný kurz z matematiky a z fyziky pro uchazeče o studium v Děčíně zajišťuje Pracoviště Děčín

 • kurz probíhá na adrese Pohraniční 1, Děčín
 • jedná se o intenzivní kurz v průběhu jednoho týdne
 • předpokládaný termín konání je září 2020
 • bližší informace budou zveřejněny v červnu 2020 na internetových stránkách FD
 • další informace jsou dostupné také telefonicky: 412 512 736

6) Přípravný kurz Seznámení s informačními systémy

Přípravný kurz „Seznámení s Informačními systémy ČVUT v Praze Fakulty dopravní“ zajišťuje Ústav aplikované informatiky v dopravě.

 • kurz je určen pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v Praze
 • délka kurzu je 90 minut
 • termín bude včas stanoven a zapsaným studentům sdělen
 • místo konání a rozřazení studentů do skupin bude zveřejněno na internetových stránkách fakulty
 • kontaktní osobou je Ing. Jana Kaliková, Ph.D. (e-mail: kalikova@fd.cvut.cz)
 • bližší informace jsou dostupné také telefonicky: 224 358 413

7) Seznamovací kurz

Seznamovací kurz pro studenty zapsané do prvního ročkíku bakalářského prezenčního studia.

 • kurz organizují členové studentského klubu eFDdrive a studenti Fakulty dopravní
 • seznamovací kurz probíhá od čtvrtka do neděle v termínu před zahájením semestru
 • přihlášení a bližší informace o kurzu budou zveřejněny na internetové stránce uzel.su.cvut.cz

Vyhlášení přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech
ČVUT v Praze Fakulty dopravní
s nástupem ke studiu od 1. 10. 2020

ve studijních programech:

Od 30. 7. 2020 se vyhlašuje také přijímací řízení do nově akreditovaného studijního programu Smart Cities

Přijímací řízení se uskuteční v září 2020 v termínu 7. – 11. 9. 2020. Přesný termín konání bude oznámen nejpozději se 14 -ti denním předstihem na webových stránkách fakulty.

Vzhledem k aktuální situaci nebude mimořádně součástí přijímací zkoušky písemná část. Uchazeč může být po zaslání přihlášky vyzván předsedou oborové rady k distančnímu pohovoru.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je úspěšné ukončení studia v magisterském studijním programu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření předpokladů uchazečů pro vědeckou práci na fakultě v rámci doktorského studia, kterými jsou zejména odborné a jazykové znalosti, dále schopnosti samostatné tvůrčí práce a týmové spolupráce a připravenost zvoleného tématu disertační práce. Tyto předpoklady se posuzují především na základě materiálů předložených s přihláškou ke studiu a případně na základě výsledku distančního pohovoru. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky.

Termín podání přihlášek je od 4. května do 3. září 2020.

Termín pro podání přihlášek pro zájemce o studium v rámci studijního programu Smart Cities je od 30. července 2020 do 3. září 2020.

Přihlášky včetně příloh přijímá referát vědy a výzkumu pouze poštou na adrese:

Jana Katarína Knapová
Referát vědy a výzkumu
Konviktská 20
110 00 Praha 1

K vyplněné a podepsané přihlášce je nutné přiložit:

 1. Životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. Ověřenou kopii diplomu o ukončeném magisterském vzdělání, případné další doklady o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků). V případě, že uchazeč nemá diplom k dispozici, dokládá jej v případě přijetí ke studiu nejpozději před zápisem do studia. Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu je podmíněno doložením magisterského diplomu.
  Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v ČR a SR, musí s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu (provádí Odbor pro studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT).
 3. Přehled publikovaných prací i nepublikovaných prací uchazeče a ostatních výsledků odborné činnosti s jejich případným hodnocením.
 4. Doklad o zaplacení Kč 800,- za úkony spojené s přijímacím řízením – číslo účtu: 19-3322370227/0100, var. symbol: 6010001.

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
děkan

Důležité soubory ke stažení

 • Podmínky pro přijetí, přijímací zkouška a kritéria jejího vyhodnocení soubor pdf  (~76.1 kB)
 • Přihláška k doktorskému studiu soubor docx  (~507.8 kB)
 • Rámcová témata disertačních prací vypsaná jednotlivými ústavy soubor pdf  (~2.5 MB)

Vyřizuje:
Referát vědy a výzkumu ČVUT FD, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Jana Katarína Knapová, tel. 224355095, e-mail: knapova@fd.cvut.cz