Přijímací řízení na FD

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ
ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
pro akademický rok 2019 - 2020


 

INFORMACE O STUDIU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ

Příjímací řízení pro uchazeče o studium od akademického roku 2019 – 2020 se bude konat v níže uvedených bakalářských a navazujících magisterských studijních programech a oborech.

Bakalářský studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích

se standardní dobou studia 3 roky a udělovaným titulem Bc. (bakalář)

obor kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Dopravní systémy a technika DOS prezenční čeština Praha
Děčín
Inteligentní dopravní systémy ITS prezenční čeština Praha
Letecká doprava LED prezenční

čeština
angličtina

Praha
kombinovaná čeština Děčín
Logistika a řízení dopravních procesů LOG prezenční čeština Praha
prezenční
kombinovaná
čeština Děčín
Profesionální pilot PIL prezenční čeština
angličtina
Praha
Technologie údržby letadel TUL prezenční čeština Praha


Navazující magisterský program (navazující na bakalářský studijní program)
Technika a technologie v dopravě a spojích

se standardní dobou studia 2 roky a udělovaným titulem Ing. (inženýr)

obor kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Dopravní systémy a technika DS prezenční čeština Praha
Inteligentní dopravní systémy IS* prezenční čeština
angličtina
Praha
Logistika a řízení dopravních procesů LA prezenční čeština Praha
kombinovaná čeština Děčín
Provoz a řízení letecké dopravy PL prezenční
kombinovaná
čeština Praha

* obor IS lze v anglickém jazyce studovat také ve formě tzv. joint-degrees ve spolupráci se zahraniční univerzitou

 

Studium probíhá na pracovištích Fakulty dopravní v Praze a ve vybraných oborech rovněž na pracovišti v Děčíně. Studijní plány a požadavky oborů jsou na obou pracovištích shodné. Výuka oborů na pracovišti v Děčíně je z převážné části zajišťována ústavy a pracovníky z Prahy.

Prezenční studium probíhá formou denní kontaktní výuky a je složeno z výuky přednášek a cvičení (či seminářů a laboratoří) v jednotlivých studijních předmětech. Studium je projektově orientováno, což znamená že si studenti volí svůj studentký projekt, kterým je určen i obor studia a odborné zaměření.

Kombinované studium je kombinací prezenční výuky a samostudia. Část studijní zátěže a splnění studijích požadavků je tak přenesena na samostatnou činnost studentů. Prezenční část probíhá formou omezené kontaktní výuky, která dle předem stanoveného harmonogramu probíhá v bakalářském studiu pouze v pátek a v navazujícím magisterském studiu pouze v pondělí. Výuka v kombinované formě probíhá na pracovišti v Děčíně, mimo oboru PL, který je v kombinované formě realizován v Praze.

Studium oborů s výukou v českém jazyce je bezplatné.

Studium oborů s výukou v anglickém jazyce je zpoplatněno. Výše poplatku je stanovena Statutem ČVUT v Příloze č. 5. Průběh a podmínky studia včetně upřesnění platby v případě studia v anglickém jazyce je stanoveno ve smlouvě o studiu mezi ČVUT v Praze Fakultou dopravní a studentem. Poplatek za studium v anglickém jazyce je aktuálně stanoven takto:

 • 55 000,- Kč za semestr pro studium v bakalářském programu
 • 66 000,- Kč za semestr pro studium v navazujícím magisterském programu

Poplatek za studium v anglickém jazyce v rámci tzv. joint-degrees studia ve spolupráci se zahraniční vysokou školou se může lišit. Aktuální poplatek za studium ve formě joint-degrees je stanoven:

 • 500,- EUR za semestr pro studium v navazujícím magisterském oboru IS


ZÁKLADNÍ INFORMACE A DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín podání přihlášek:  

do 31. března 2019

termín platí shodně pro:

 • elektronické přihlášení v aplikaci prihlaska.cvut.cz
 • zaplacení administrativního poplatku
 • dodání tištěné přihlášky na studijní oddělení
Den otevřených dveří: pro studium v Praze:
 • pátek 1. února 2019
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní,
  Horská 3, Praha 2
pro studium v Děčíně:
 • úterý 30. ledna 2019
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín, Pohraniční 1, Děčín

Informace o dnech otevřených dveří budou k dispozici na internetových stránkách fakulty.

Termín a místo konání přijímacích zkoušek:

od 3. června 2019 do 21. června 2019
v Praze pro uchazeče o:

 • bakalářské studium v Praze
 • navazující magisterské studium v Praze

v Děčíně pro uchazeče o:

 • navazující magisterské studium v Děčíně (kombinovaná forma studia oboru LA)
Náhradní termín konání přijímacích zkoušek: od 2. září 2019 do 13. září 2019
Výsledky přijímacího řízení 28. června 2019
Zápisy do prvního ročníku září 2019
Zahájení výuky v akademickém roce 2019 – 2020 23. září 2019

Přihlášky ke studiu v Praze
je možné zaslat doporučeně poštou na adresu:

(rozhodující je datum podání zásilky)
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Studijní oddělení
Konviktská 20
110 00 Praha 1
nebo doručit osobně

na studijní oddělení FD v Praze

 • pondělí – pátek ............. 08:30 – 11:30
 • pondělí – čtvrtek ........... 14:00 – 15:30
další informace o studiu v Praze: Eva Vicenová
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Konviktská 20, Praha 1
mobilní tel.: +420 770 138 720
tel.: 224 359 542, 224 359 508
e-mail: viceneva@fd.cvut.cz

Přihlášky ke studiu v Děčíně
je možné zaslat doporučeně poštou na adresu:

(rozhodující je datum podání zásilky)
ČVUT v Praze Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín
Studijní oddělení
Pohraniční 1
405 01 Děčín
nebo doručit osobně

na studijní oddělení FD v Děčíně

 • pondělí – pátek ............. 08:30 – 11:30
 • pondělí – čtvrtek ........... 14:00 – 15:30
další informace o studiu v Děčíně: Georg Černěcký
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Pracoviště Děčín
Pohraniční 1, Děčín
tel.: +420 224 357 954
e-mail: cernegeo@fd.cvut.cz


POSTUP PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Podání vyplněné přihlášky ke studiu je podmínkou pro zahájení přijímacího řízení. Počet přihlášek není omezen.

1) Vyplnění elektronické přihlášky

Uchazeči o studium na Fakultě dopravní vyplní přihlášku:

 • elektronicky v aplikaci na internetové adrese: prihlaska.cvut.cz
 • úplně a pravdivě
 • v jazyce dle oboru, ve kterém chtějí studovat (česky nebo anglicky)

Uchazeči v přihlášce dále uvedou:

 • typ studijního programu (bakalářský nebo navazující magisterský)
 • formu studia (prezenční nebo kombinovaná)
 • obor studia (dle následujících pravidel)

Do kolonky obor vyplní uchazeči kód příslušného oboru v případě, že se hlásí do:

 • bakalářských oborů (PIL, TUL)
 • bakalářských oborů v kombinované formě studia (LED, LOG)
 • bakalářských oborů s výukou v anglickém jazyce (PIL, LED)
 • všech navazujících magisterských oborů ve všech variantách (DS, IS, LA, PL)

Ostatní uchazeči o studium v prezenční formě bakalářského studia jako obor zvolí „Technika a technologie v dopravě a spojích – společná část studia“. Jedná se o obory DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce, do kterých probíhá rozřazení v rámci výběru studentského projektu ve 2. ročníku.


2) Uhrazení poplatku

V termínu pro podání přihlášek do 31. 3. 2019 je nutné uhradit administrativní poplatek ve výši 650,- Kč.

Platbu je možné realizovat pomocí internetové platby kartou na adrese prihlaska.cvut.cz .

Dále je možné poplatek uhradit bezhotovostní platbou převodem na účet nebo poštovní poukázkou dle níže uvedených údajů. V takovém případě je nutné společně s přihláškou ke studiu doložit i doklad o zaplacení poplatku.


Administrativní poplatek
za úkony spojené s přijímacím řízením (pro každou podanou přihlášku)
výše poplatku 650,- Kč 
banka Komerční banka a. s., Praha 1
číslo účtu 19 – 3322370227 / 0100
SWIFT KOMBCZPPXXX
IBAN CZ6301000000193322370227
variabilní symbol 77777
konstantní symbol

378 – bezhotovostní převod
379 – poštovní poukázka

specifický symbol kód přihlášky
IČO 68407700

3) Doručení podepsané přihlášky

Elektronickou přihlášku je po vyplnění nutné vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení Fakulty dopravní v Praze nebo v Děčíně, dle místa realizace výuky oboru, který chce uchazeč studovat.

Přihlášku je možné zaslat doporučeně poštou na výše uvedené adresy. Přihlášku je možné doručit také osobně na studijní oddělení v době zveřejněných úředních hodin.

Přihlášku je nutné doručit v termínu do 31. 3. 2019. V případě zaslání poštou, rozhoduje datum podání zásilky na poště. Přihlášky podané po tomto termínu nebudou do přijímacího řízení zahrnuty.

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

O způsobu a termínu doložení požadovaných dokumentů budou uchazeči informování písemně doporučeným dopisem v průběhu měsíce května 2019.

Všechny dokumenty dokládající splnění níže stanovených požadavků týkajících se potvrzení předchozího studia či úrovně znalosti českého jazyka uchazeč doloží nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří nekonají písemné přijímací zkoušky, tyto náležitosti dodají nejpozději v termínu, který je stanoven v písemně zaslané informaci.

1) Doložení předchozího dosaženého vzdělání

Všichni uchazeči doloží úředně ověřenou kopii dokladu o předchozím úspěšně ukončeném studiu dle typu studijního programu.

Pro bakalářský studijní program je podmínkou dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, které je doloženo ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Pro navazující magisterský program je podmínkou úspěšné absolvování vysokoškolského studia minimálně bakalářského typu, které uchazeči doloží ověřenou kopií diplomu a kopií dodatku k diplomu či jiného potvrzení obsahujícího také výpis absolvovaných předmětů a dosažený studijní průměr. Tyto dokumenty nemusí dokládat uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

Uchazeči, kteří předchozí studium úspěšně ukončili v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), dále doloží i doklad o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace (tzv. nostrifikace).


2) Prokázání znalosti českého jazyka
(pro všechny obory s výukou v českém jazyce)

Pro uchazeče o studium ve všech programech a oborech s výukou v českém jazyce, kteří jsou občany jiných států než České republiky nebo Slovenské republiky, platí nutná podmínka prokázání znalosti českého jazyka. Požadována je znalost minimálně v úrovni B2.

Požadovanou úroveň znalosti českého jazyka v rámci přijímacího řízení je nutné doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo nejpozději v termínu zápisu do studia v případech, kdy není přijímací zkouška vyžadována.

Úroveň znalosti českého jazyka je možné doložit jedním z následujících způsobů:

 • předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka
 • předložením diplomu z vysoké školy, na které uchazeč absolvoval předchozí studium v českém nebo slovenském jazyce
 • potvrzením o úspěšném absolvování přezkoušení z českého jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily o přezkoušení jsou uvedeny v článku VII.)
 • osvědčením o úspěšném absolvování přípravného kurzu Celoživotního vzdělávání „Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky“ na ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily o přípravném kurzu jsou uvedeny v článku VII.)
 • doložením jiného osvědčení o znalosti českého jazyka v minimální úrovni B2

 

PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB JEJICH VYHODNOCENÍ

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu po splnění všech stanovených podmínek a na základě vyhodnocených kritérií stanovených pro jednotlivé studijní obory.

Přijímacím kritériem je výsledný počet dosažených bodů, podle kterého je stanoveno pořadí uchazečů pro jednotlivé vyhlašované obory. Každý uchazeč získá výsledný počet bodů na základě přijímací zkoušky či na základě výsledků předchozího studia dle specifik jednotlivých oborů.

Pro jednotlivé obory je stanoveno minimum výsledného počtu bodů, které je nutné pro přijetí do studia dosáhnout. Děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů snížit formou samostatného příkazu děkana.

Děkan fakulty může formou samostatného příkazu děkana na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise zvýšit nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních oborech, kde je tento počet stanoven.

Přijímací zkoušky konají uchazeči v jednom dni v období od 3. června 2019 do 21. června 2019. O konkrétním termínu a místě konání zkoušky budou uchazeči písemně informováni doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jejím konáním.

S bodovým výsledkem přijímací zkoušky se mohou uchazeči seznámit následující den po konání zkoušky v aplikaci prihlaska.cvut.cz po zadání kódu své přihlášky.

Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván a písemně se omluví na příslušném studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možné mu stanovit náhradní termín, který se uskuteční v období od 3. září 2019 do 14. září 2019.

1) Bakalářské studijní obory realizované v Praze
(DOS, ITS, LED, LOG, TUL)

Uchazeči, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou zkoušku. Výsledný počet bodů je stanoven na základě výsledků maturitní zkoušky se zohledněním prospěchu z předmětů matematika a fyzika.

Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010, nebo ji vykonali v zahraničí, konají písemnou zkoušku z matematiky. Výsledný počet bodů je stanoven na základě hodnocení této písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2019 – 2020 stanoven na 30
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • společnou část studia pro budoucí rozřazení do oborů DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce
  • obor LED s výukou v anglickém jazyce
  • obor TUL
 • ke studiu budou přijati bez přijímací zkoušky či hodnocení výsledků maturitní zkoušky uchazeči, kteří budou oceněni v 11. ročníku soutěže „Cena děkana Fakulty dopravní“.

Hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky:

Výsledky společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 100 bodů. Dosažené výsledky maturitní zkoušky se vyhodnocují podle vzorce:

vzorec 1

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............. výsledný počet bodů (0 až 100 bodů)
 • NP ............... celkový počet předmětů, ze kterých student vykonal
  společnou a profilovou část maturitní zkoušky
  (NP = 4 nebo 5)
 • Z1 až Z5 ............. prospěch z jednotlivých předmětů společné nebo
  profilové části maturitní zkoušky
 • ZF .............. prospěch z fyziky
 • ZM ............. prospěch z matematiky
 • prospěch z předmětů (Z1 až Z5, ZF, ZM) je hodnocen:
  1 ....... prospěch výborný
  2 ....... prospěch chvalitebný
  3 ....... prospěch dobrý
  4 ....... prospěch dostatečný
  5 ....... student z předmětu maturitní zkoušku nekonal

Hodnocení písemné přijímací zkoušky z matematiky

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při zpracování písemní zkoušky není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

Výsledky písemné přijímací zkoušky z matematiky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 100 bodů podle vzorce:

vzorec 1

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............. výsledný počet bodů
 • BMA ............. počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z matematiky (0 až 20)
 • M = 0 ............ uchazeč nemá maturitu nebo nostrifikaci
 • M = 1 ............ uchazeč má maturitu nebo nostrifikaci

2) Bakalářský studijní obor Profesionální pilot realizovaný v Praze
(PIL)

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku z matematiky a anglického jazyka. Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení obou písemných zkoušek.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2019 – 2020 stanoven na 40
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • studium s výukou v českém jazyce
  • studium s výukou v anglickém jazyce

Hodnocení písemné přijimací zkoušky

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při zpracování písemní zkoušky není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

Při písemné zkoušce z anglického jazyka uchazeč prokazuje schopnost použití středně pokročilé znalosti anglického jazyka. Písemná zkouška z anglického jazyka trvá 60 minut a maximální bodový zisk je 20 bodů.

Vyhodnocení výsledků se zakládá na výsledku písemné přijímací zkoušky a posouzení předpokladů úspěšného pilotního výcviku. Výsledky písemné přijímací zkoušky z matematiky a anglického jazyka jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 100 bodů podle vzorce:

vzorec 4

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............. výsledný počet bodů
 • BJA ............. počet dosažených bodů z písemné zkoušky z anglického jazyka (0 až 20)
 • BMA ............ počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z matematiky (0 až 20)
 • M = 0 ........... uchazeč nemá maturitu nebo nostrifikaci
 • M = 1 ........... uchazeč má maturitu nebo nostrifikaci

Další předpoklady úspěšného pilotního výcviku, které uchazeč bere na vědomí úspěšným vykonáním přijímací zkoušky:

 • nutnost získání dokladu o zdravotní kvalifikaci před zahájením výcviku
  • „Osvědčení zdravotní způsobilosti“ 1. třídy (Medical Certificate Class 1) od Ústavu leteckého zdravotnictví – ÚLZ (objednací doba na ÚLZ může přesáhnout 2 měsíce)
  • náklady spojené se získáním osvědčení hradí uchazeč
 • schopnost hradit finanční náklady praktického výcviku z vlastních finančních zdrojů
  • výcvik lze provádět pouze v integrovaném výcviku ATP(A)
  • praktický pilotní výcvik představuje částku cca 1 200 000 Kč

3) Bakalářské studijní obory realizované v Děčíně
(DOS, LED, LOG)

Pro akademický rok 2019 – 2020 budou přijati všichni uchazeči, kteří splní základní podmínky (dle článku IV). Žádná další kritéria v podobě celkového počtu bodů nejsou stanovena.

4) Navazující magisterské obory realizované v Praze a v Děčíně
(DS, IS, LA, PL)

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku ze dvou tematických okruhů, dle zvoleného oboru, do kterého se hlásí. Zároveň se uchazeči o studium v prezenční formě studia účastní výběrového řízení do projektů.

Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2019 – 2020 stanoven na 55
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • obory s výukou v českém jazyce v prezenční formě studia
  • obor IS s výukou v anglickém jazyce
  • obor LA v kombinované formě studia
  • obor PL v kombinované formě studia
 • ke studiu budou přijati bez písemné přijímací zkoušky studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 10. 4. 2019
 • nejvyšší možný počet uchazečů přijatých do jednotlivých oborů v prezenční formě studia je omezen kapacitou volných míst vypsaných studentských projektů
 • nejvyšší možný počet uchazečů přijatých do oboru PL v kombinované formě studia je omezen na nejvýše 35 uchazečů
 • ke studiu v oboru IS s výukou v anglickém jazyce budou přijati bez písemné zkoušky uchazeči, kteří úspěšně zakončili bakalářské studium s výukou v anglickém jazyce na vysoké škole v České republice nebo na zahraniční vysoké škole za předpokladu, že předchozí studium splňuje požadovaný profil uchazeče, který odpovídá základům z matematiky, fyziky a technických disciplín (což odpovídá programům dopravního, technického nebo informatického zaměření)
 • uchazeči o studium v oboru IS s výukou v anglickém jazyce, kteří předchozí studium absolvovali v zahraničí, doloží i znalost anglického jazyka jednou z možností:
  • občanství státu s úředním jazykem „angličtina“
  • doklad o úspěšně zakončeném studiu anglického jazyka v rámci předchozího vysokoškolského studia (které jako celek nemusí probíhat v anglickém jazyce)
  • mezinárodně uznávaný certifikát

Hodnocení písemné přijimací zkoušky

Při písemné zkoušce ze dvou tematických okruhů uchazeč prokazuje dostatečnou odbornou znalost problematiky související s oborem, na který se hlásí.

 • písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut
 • maximální bodový zisk z jednoho tematického okruhu je 25 bodů
 • písemná zkouška probíhá v jazyce výuky oboru, do kterého se uchazeč hlásí
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • tematické okruhy stanovené pro jednotlivé obory, jsou uvedené v následující tabulce
obor tematický okruh 1 tematický okruh 2
DS Dopravní cesty a zařízení Provoz na dopravních cestách
IS* Dopravní inženýrství Telematika v dopravě
LA Logistika Technologie a teorie dopravy
PL Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy Angličtina

Vyhodnocení výsledků se zakládá na výsledku písemné přijímací zkoušky z obou tematických okruhů. Výsledky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 100 bodů podle vzorce:

vzorec 6

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............. výsledný počet bodů
 • BT1 ............. počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 (0 až 25)
 • BT2 ............. počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 2 (0 až 25)

Specifika studijního oboru IS ve formě joint-degrees

Obor IS s výukou v anglickém jazyce je možné studovat formou tzv. joint-degrees ve spolupráci s Univerzitou Linköping ve Švédsku, která realizuje obsahově související studijní program.

Absolventům ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se zahraniční vysokou školou se uděluje akademický titul „inženýr“ (Ing.) a také akademický titul zahraniční vysoké školy podle legislativního stavu platného v příslušné zemi.

Studium je zpoplatněno poplatkem 500 EUR za semestr studia. Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT  v Praze Fakulty dopravní se studentem.

O zařazení do „joint-degrees“ studia v oboru IS musí požádat uchazeči formou dopisu, který doručí studijnímu oddělení spolu s vyplněnou přihláškou ke studiu do 31. 3. 2019.

Spolupracující zahraniční univerzita si vyhrazuje právo uchazeče o „joint-degrees“ studium nepřijmout. Za toto rozhodnutí spolupracující strany ČVUT v Praze Fakulta dopravní nepřebírá žádnou odpovědnost.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 28. 6. 2019. Uchazeči naleznou výsledky v aplikaci prihlaska.cvut.cz po zadání kódu své přihlášky.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude uchazečům zasláno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti odvolání se proti rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení. Uchazeč má právu nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazečům právo na zápis do studia. Termín zápisu sdělí fakulta přijímaným uchazečům společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia.

 

KURZY POŘÁDANÉ FAKULTOU DOPRAVNÍ

1) Přezkoušení z českého jazyka

Přezkoušení úrovně znalosti českého jazyka je určeno pro přihlášené zájemce. Přezkoušením se ověřuje znalost českého jazyka v úrovni minimálně B2.

 • přezkoušení garantuje Ústav jazyků a aspolečenských věd
 • přezkoušení probíhá písemnou a ústní formou
 • přezkoušení probíhá v termínech stanovených garantujícím ústavem
 • přezkoušení je zpoplatněno částkou 2500,- Kč
 • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)

2) Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky

Intenzivní přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky je realizován v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Cílem ročního kurzu češtiny je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na vysoké škole technického směru v českém jazyce a prokázání velmi dobré znalosti češtiny v odpovídající úrovni (B2) v přijímacím řízení. Kurz je zaměřen na osvojení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech s porozuměním), rozvoj komunikativních schopností (rozšiřování slovní zásoby, frazeologie) a schopnost reagovat v každodenních situacích.

Pro přijímací řízení pro studium od akademického roku 2019-2020 již aktuálně kurz probíhá, je kapacitně naplněn a není možné se do něj již hlásit.

 • kurz probíhá v průběhu celého akademického roku
 • přihlášení je možné v období od ledna do května
 • kurz je zpoplatněn
 • kontantní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)
 • detailní informace na internetové stránce jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince

3) Přípravný kurz z matematiky a fyziky v Praze

Přípravný kurz z matematiky a fyziky pro uchazeče o studium zajišťuje Ústav aplikované matematiky.

 • délka kurzu je 12 týdnů (se začátek 5. 2. 2019)
 • kurz probíhá v budově v ulici Na Florenci 25, 110 00 Praha 1
 • kurz probíhá v českém jazyce
 • kurz je zpoplatněn
 • bližší informace jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty

4) Přípravný kurz z matematiky a fyziky v Děčíně

Přípravný kurz z matematiky a z fyziky pro uchazeče o studium v Děčíně zajišťuje Pracoviště Děčín

 • kurz probíhá na adrese Pohraniční 1, Děčín
 • jedná se o intenzivní kurz v průběhu jednoho týdne
 • předpokládaný termín konání je září 2019
 • bližší informace budou zveřejněny v červnu 2019 na internetových stránkách FD
 • další informace jsou dostupné také telefonicky: 412 512 736

5) Přípravný kurz Seznámení s informačními systémy

Přípravný kurz „Seznámení s Informačními systémy ČVUT v Praze Fakulty dopravní“ zajišťuje Ústav aplikované informatiky v dopravě.

 • kurz je určen pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v Praze
 • délka kurzu je 90 minut
 • kurz proběhne 18. 9. 2019 (termín bude včas stanoven a zapsaným studentům sdělen)
 • místo konání a rozřazení studentů do kupin bude zveřejněno na internetových stránkách fakulty
 • kontaktní osobou je Ing. Jana Kaliková, Ph.D. (e-mail: kalikova@fd.cvut.cz)
 • bližší informace jsou dostupné také telefonicky: 224 358 413

6) Seznamovací kurz

Seznamovací kurz pro studenty zapsané do prvního ročkíku bakalářského prezenčního studia.

 • kurz organizují členové studentského klubu eFDdrive a studenti Fakulty dopravní
 • seznamovací kurz probíhá od čtvrtka do neděle v termínu před zahájením semestru
 • přihlášení a bližší informace o kurzu budou zveřejněny na internetové stránce uzel.su.cvut.cz

Vyhlášení přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech ČVUT v Praze Fakulty dopravní

ve studijních oborech:

 • Dopravní systémy a technika (3708V009)
 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (3708V024)
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích (3902V036)
 • Provoz a řízení letecké dopravy (3708V017)
 • Dopravní logistika (3706V006)

Přijímací řízení se uskuteční 12.6.2019 od 9,00 hodin na ČVUT FD, č. místnosti 314, Konviktská 20, Praha 1. V 9.00 proběhne písemný test a od 14:00 bude následovat pohovor.

Termín odevzdání přihlášek: do 31. května 2019 na referát vědy a výzkumu ČVUT FD, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, č. místnosti 313.

Nástup ke studiu: 1. října 2019

Zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech naleznete na této stránce v sekci "Důležité informace".

prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum


Rámcová témata disertačních prací vypsaná jednotlivými ústavy jsou k dispozici na této stránce v sekci "Důležité informace" a úřední desce ČVUT Fakulty dopravní v dubnu 2019.

Pozn. Testy z anglického jazyka a matematiky naleznete na této stránce v sekci "Důležité informace".

Přijímací poplatek je 650,- Kč splatný při podání přihlášky na účet u Komerční banky, číslo účtu 19-3322370227/0100, variabilní symbol 6010001. Možno zaplatit převodem (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno) nebo složenkou (k vyzvednutí na referátu VaV). Přihlášku k doktorskému studiu naleznete na této stránce v sekci "Důležité informace".

Bez doloženého dokladu o zaplacení poplatku nebude přihláška evidována.


Vyřizuje:
Referát vědy a výzkumu ČVUT FD, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Jana Katarína Knapová, tel. 224355095, e-mail: knapova@fd.cvut.cz

Důležité informace

 • Informace o studijních programech
 • Přihláška k doktorskému studiu soubor word  (~507.4 kB)
 • Podmínky pro přijetí ke studiu soubor pdf  (~162.3 kB)
 • Příprava na přijímací zkoušku:
  • Anglický jazyk - vzorový test soubor pdf  (~11.1 kB)
  • Pravděpodobnost a matematická statistika soubor pdf  (~71 kB)
  • Matematická analýza soubor pdf  (~33.9 kB)