Přijímací řízení na FD

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro akademický rok 2015 - 2016
A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ
ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
Přijímací řízení pro uchazeče o studium
od akademického roku 2015 – 2016 se bude konat
v těchto akreditovaných studijních programech a oborech

Bakalářský studijní program

"Technika a technologie v dopravě a spojích"
Obor Forma studia Titul Standardní doba studia Vyučovací jazyk
DOS - Dopravní systémy a technika prezenční Bc. 3 roky čeština
ITS - Inteligentní dopravní systémy prezenční Bc. 3 roky čeština
LED - Letecká doprava prezenční Bc. 3 roky čeština
PIL - Profesionální pilot prezenční Bc. 3 roky čeština
TUL - Technologie údržby letadel prezenční Bc. 3 roky čeština


Magisterský studijní program - navazující na bakalářský studijní program

"Technika a technologie v dopravě a spojích"
Obor Forma studia Titul Standardní doba studia Vyučovací jazyk
DS - Dopravní systémy a technika prezenční Ing. 2 roky čeština
IS - Inteligentní dopravní systémy prezenční Ing. 2 roky čeština
IS - Intelligent Transport Systems prezenční
(s možností joint-degrees)
Ing. 2 roky angličtina
PL - Provoz a řízení letecké dopravy prezenční a kombinovaná Ing. 2 roky čeština
TR - Transportation and Logistic Systems prezenční joint-degrees Ing. 2 roky angličtina

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Termín podání přihlášek:   do 31. března 2015
Den otevřených dveří: pro studium v Praze:
 • pátek 13. února 2015
 • od 9:00 do 14:00 na adrese ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Horská 3, Praha 2
  - mapka s vyznačenou cestou
  - mapka akcí
  • program soubor pdf  (~339.7 kB)
   - podrobný harmonogram brzy doplníme
  • propagační plakát soubor jpg  (~199.7 kB)

 • pátek 23. ledna 2015
 • od 10:00 do 15:00 na adrese ČVUT v Praze Fakulta dopravní,
  Konviktská 20, Praha 1 (10:00-12:00)
  Horská 3, Praha 2 (13:00-15:00)
  • harmonogram přednášek soubor pdf  (~317.3 kB)
  • exkurze do laboratoří a na ústavy soubor pdf  (~329.6 kB)

pro studium v Děčíně:
 • čtvrtek 5. února 2015
 • od 10:00 do 12:00 na adrese ČVUT v Praze Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín, Pohraniční 1, Děčín
  • harmonogram přednášek soubor pdf  (~315.1 kB)

Administrativní poplatek
za úkony spojené s přijímacím řízením je splatný při podání přihlášky:
výše poplatku 500,- Kč 
banka Komerční banka a. s., Praha 1
číslo účtu 19 – 3322370227 / 0100
SWIFT KOMBCZPPXXX
IBAN CZ6301000000193322370227
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 379 – poštovní poukázka
378 – bezhotovostní převod
specifický symbol kód přihlášky
IČO 68407700

Termín přijímacích zkoušek: od 1. června 2015 do 26. června 2015

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání vyplněné elektronické přihlášky ke studiu na VŠ ve stanoveném termínu a se všemi náležitostmi. Uchazeči musí vyplnit verzi elektronické přihlášky ke studiu v tom jazyce, ve kterém chtějí studovat !!! Přihláška ke studiu v Praze i v Děčíně se podává výhradně elektronicky, přihlášky na tiskopisech nebudou v rámci přijímacího řízení akceptovány !!!

Formulář této elektronické přihlášky na VŠ lze vyplnit na internetové adrese: https://prihlaska.cvut.cz . K přihlášce ke studiu je nutno přiložit doklad o zaplacení administrativního poplatku či doklad o převedení poplatku na účet fakulty za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500,- Kč. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška evidována. Za průkazný doklad o zaplacení se nepovažuje příkaz k platbě. Uchazeč nemá nárok na vrácení administrativního poplatku.

Přihláška musí být vyplněna úplně a pravdivě. Elektronickou přihlášku je nutné vytisknout a zaslat studijnímu oddělení vyplněnou předtištěnou přihlášku ke studiu s osobními údaji a podpisem žadatele spolu s dokladem o zaplacení poplatku !!!

Uchazeči o studium v navazujícím magisterském studijním programu v oboru
IS – Intelligent Transport Systems“ s vyučovacím jazykem „angličtina“, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v zahraničí, současně s přihláškou (vyplněnou v anglickém jazyce !!!) ke studiu doručí na studijní oddělení v Praze:

 • ověřenou kopii diplomu z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program, a nostrifikaci diplomu z vysoké školy (s výjimkou vysokých škol ve Slovenské republice), na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program
 • výpis známek ze všech absolvovaných předmětů potvrzený vysokou školou (razítko školy a úřední podpis)
 • doklad prokazující znalost anglického jazyka (jedna z následujících možností):
  • občanství státu s úředním jazykem „angličtina“
  • doklad o úspěšně zakončeném studiu anglického jazyka v rámci předchozího vysokoškolského studia (které jako celek nemusí probíhat v anglickém jazyce)
  • mezinárodní certifikát Cambridge English: FCE (First Certificate in English)
  • mezinárodní certifikát CAE (Certificate in Advanced English)
  • mezinárodní certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English)
  • mezinárodní certifikát City&Guilds: ESOL (English for Speakers of Other Languages)
  • mezinárodní certifikát IELTS (International English Language Testing System)
  • mezinárodní certifikát TELC (The European Language Certificates)
  • TOEFL® (Test Of English as Foreign Language)

Nelze podat 2 přihlášky současně do prezenční i kombinované formy studia 1 studijního programu. Rovněž nelze podat 2 přihlášky ke studiu v bakalářském studijním programu současně do Prahy i do Děčína. Nepravdivě, neúplně vyplněné nebo pozdě podané přihlášky ke studiu nebudou přijaty.

Přihlášku ke studiu na VŠ zašlou uchazeči na studijní oddělení Fakulty dopravní v místě, kde hodlají studovat. Výuku v Praze i v Děčíně zabezpečují tytéž ústavy ČVUT v Praze Fakulty dopravní.

V přihlášce je nutné označit typ studijního programu (bakalářský nebo magisterský navazující na bakalářský) a formu studia (prezenční nebo kombinovaná).

Na přihlášky podané po 31.03.2015 nebude brán zřetel !!!

Podávání přihlášek ke studiu v Praze
Přihlášky ke studiu v Praze
se podávají na adresu:
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
Studijní oddělení
Konviktská 20
110 00 Praha 1
Termín podávání přihlášek
ke studiu v Praze:
do 31. března 2015
osobně:
 • na studijním oddělení FD v Praze
 • pondělí – pátek 08:30 – 11:30
 • pondělí – čtvrtek 14:00 – 15:30
poštou doporučeným dopisem podaným do 31. března 2015
Informace o studiu v Praze podává: Eva Vicenová
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Konviktská 20, Praha 1
tel.: 224 359 542, 224 359 540
fax: 224 237 096
e-mail: viceneva@fd.cvut.cz

Podávání přihlášek ke studiu v Děčíně
Přihlášky ke studiu v Děčíně
se podávají na adresu:
ČVUT v Praze Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín
Studijní oddělení
Pohraniční 1
405 01 Děčín
Termín podávání přihlášek
ke studiu v Děčíně:
do 31. března 2015
osobně:
 • na studijním oddělení FD v Děčíně
 • pondělí – čtvrtek 08:30 – 11:30
 • pondělí – čtvrtek 14:00 – 15:30
poštou doporučeným dopisem podaným do 31. března 2015
Informace o studiu v Děčíně podává: Georg Černěcký
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Pracoviště Děčín
Pohraniční 1, Děčín
tel.: 224 357 954
e-mail: cernegeo@fd.cvut.cz

Bakalářský studijní program:
"Technika a technologie v dopravě a spojích"

Uchazeči o studium na FD, kteří dosud neabsolvovali bakalářské studium, jsou přijímáni pouze do bakalářského studijního programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“.

Kolonku obor vyplňují v přihlášce ke studiu pouze uchazeči, kteří se hlásí do prezenční formy bakalářského studijního programu v oboru „PIL – Profesionální pilot“ nebo „TUL – Technologie údržby letadel“. Ostatní uchazeči o studium v prezenční formě bakalářského studia v přihlášce jako obor zvolí variantu „Technika a technologie v dopravě a spojích – společná část studia“.


Magisterský studijní program:
"Technika a technologie v dopravě a spojích", navazující na bakalářský studijní program.

Uchazeči o studium v prezenční formě navazujícího magisterského studia v přihlášce uvedou obor, o jehož studium mají zájem.

Obor navazujícího magisterského studijního programu „IS – Inteligentní dopravní systémy“ lze studovat navíc i v jazyce anglickém. Uchazeči o studium v oboru
IS
– „Intelligent Transport Systems“ s vyučovacím jazykem „angličtina“ musí vyplnit verzi elektronické přihlášky ke studiu v anglickém jazyce !!! Poplatek za studium v jazyce anglickém pro studenty zapsané ke studiu v oboruIS – Intelligent Transport Systems“ (s výjimkou studia „joint-degrees“ oboru IS – „Intelligent Transport Systems“) se řídí Přílohou č. 7 „Poplatky spojené se studiem“ ke Statutu ČVUT. Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT v Praze Fakulty dopravní se studentem. Uchazečům o studium v oboru IS – „Intelligent Transport Systems“ s vyučovacím jazykem „angličtina“ (s výjimkou studia „joint-degrees“ oboru IS – „Intelligent Transport Systems“) se doporučuje požádat prostřednictvím studijního oddělení děkana fakulty o snížení nebo prominutí poplatku za studium studijního programu v cizím jazyce (podle čl. 11 odst. 1 písm. b), třetí odrážka Statutu ČVUT).

Uchazečům o oborTR – Transportation and Logistic Systems“ se doporučuje uvést do přihlášky ke studiu (vyplněné v anglickém jazyce !!!) druhý alternativní obor studia, na který mohou být uchazeči přijati v případě neúspěšného přijímacího řízení do oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“.

Do projektu budou uchazeči zařazeni na základě zvoleného oboru, který uvedou v přihlášce ke studiu a v podkladech k přijímacímu řízení dle písemného pokynu fakulty v rámci výběrového řízení do projektů dle vlastních priorit výběru projektu. Studenti jsou do oborů a projektů zařazeni již od 1. ročníku studia.

V kombinované formě navazujícího magisterského studia probíhá výuka pouze v oboru „PL – Provoz a řízení letecké dopravy“, studijní obor je nutno v přihlášce uvést. V přihlášce ke studiu na VŠ je nutné uvést formu studia a údaj „Předchozí studium na vysoké škole“.

Podmínky pro přijetí, přijímací zkouška a kritéria jejího vyhodnocení

Nutná podmínka prokázání znalosti českého jazyka
pro uchazeče o studium v oborech s vyučovacím jazykem „čeština“ s občanstvím jiných států než České republiky a Slovenské republiky

V případě, že uchazečem o studium v bakalářském studijním programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ nebo v navazujícím magisterském studijním programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ (zde pouze v oborech s vyučovacím jazykem „čeština“) je občan jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky, je v souladu s čl. 5 přílohy č. 3 ke Statutu ČVUT podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu nebo oboru vyučovaném v českém jazyce prokázání znalosti českého jazyka na dostatečné úrovni. Pro úspěšné přijetí ke studiu na ČVUT FD bude v rámci přijímacího řízení akceptována 1 z následujících forem prokázání znalosti českého jazyka (dokument prokazující znalost českého jazyka v níže uvedených bodech 2) až 4) nesmí mít datum vystavení starší než 31. března 2012):

 1. předložení dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka nebo předložení diplomu z vysoké školy, na které uchazeč absolvoval předchozí studium v českém nebo slovenském jazyce
 2. potvrzení o úspěšném absolvování přezkoušení z českého jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní, které proběhne v termínu přijímacích zkoušek na ČVUT FD v Praze
  • informace viz http://jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince
  • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková
   (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)
  • přezkoušení z českého jazyka písemnou a ústní formou je zpoplatněno částkou 2 000 Kč
 3. certifikát o úspěšném absolvování jazykového kurzu „Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční studenty“ (dále jen „Přípravný kurz úrovně B2“) na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
  • informace viz http://jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince
  • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková
   (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)
  • absolvování „Přípravného kurzu úrovně B2“ (včetně přezkoušení) je zpoplatněno částkou 48 500 CZK
  • minimální počet účastníků pro otevření „Přípravného kurzu úrovně B2“ je 8 studentů
 4. certifikát úrovně B2 a vyšší z jiné fakulty ČVUT nebo z MÚVS ČVUT nebo certifikát o absolvování ročního intenzivního kurzu češtiny úrovně B2 a vyšší na Univerzitě Karlově v Praze na Ústavu jazykové a odborné přípravy ve studijním středisku v Praze nebo v Poděbradech (dále jen „UK ÚJOP“) – informace viz http://ujop.cuni.cz/albertov/index_cs.php
  • všichni držitelé certifikátu úrovně B2 a vyšší z jiné fakulty ČVUT, z MÚVS ČVUT nebo z UK ÚJOP musí na Ústavu jazyků a společenských věd (K615) ČVUT FD vykonat ústní část zkoušky z českého jazyka, která je zaměřena na porozumění odborným textům a na schopnost o nich diskutovat (dříve získaný certifikát úrovně B2 a vyšší předloží jeho držitelé před započetím zkoušky k ověření)
  • cena ústního přezkoušení na Ústavu jazyků a společenských věd (K615) ČVUT FD je 500 Kč
  • informace viz http://jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince
  • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)

Jednu z výše požadovaných forem prokázání znalosti českého jazyka musí uchazeč o studium v Praze (bakalářský i navazující magisterský studijní program) s občanstvím jiných států než České republiky nebo Slovenské republiky doručit studijnímu oddělení ČVUT FD v Praze nejpozději v den konání přijímací zkoušky a uchazeč o studium v Děčíně (pouze bakalářský studijní program) s občanstvím jiných států než České republiky nebo Slovenské republiky doručit studijnímu oddělení ČVUT FD v Děčíně nejpozději do data zápisu ke studiu, jehož termín sdělí fakulta přijímaným uchazečům společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Bez doručení tohoto potvrzení nebude uchazeč ke studiu zapsán.

Bakalářský studijní program:
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ v prezenční formě studia uskutečňovaný v Praze (s výjimkou oboru PIL – Profesionální pilot)

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou.

Všichni uchazeči předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2015) ověřenou kopii maturitního vysvědčení, uchazeči, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou v zahraničí, předloží nostrifikaci maturitního vysvědčení (s výjimkou těch, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou ve Slovenské republice) a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.

Uchazeči o studium, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou přijímací zkoušku. Rozhodujícím kritériem pro přijetí budou výsledky společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky se zohledněním předmětů (podrobněji viz část „Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky“).

Uchazeči o studium, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010 nebo ji vykonali v zahraničí, konají písemnou přijímací zkoušku z matematiky.

 • Den, hodina a místo konání přijímací zkoušky budou uvedeny v pozvánce k přijímací zkoušce, které fakulta uchazečům rozesílá doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jejím konáním.
 • Písemnou přijímací zkoušku mohou konat pouze ti uchazeči, kteří nejpozději v den konání zkoušky doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení, uchazeči, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou v zahraničí, předloží nostrifikaci maturitního vysvědčení (s výjimkou těch, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou ve Slovenské republice) a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.
 • Výsledky písemné přijímací zkoušky budou pro každého uchazeče k nahlédnutí na studijním oddělení v den konání přijímací zkoušky v odpoledních hodinách.
 • Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván, a omluví-li se na příslušném studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možno mu stanovit náhradní termín přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče je vyhlášen na období od 8. září 2015 do 18. září 2015.
 • Přijímací zkoušku koná uchazeč v 1 dni v období od 1. června 2015 do 26. června 2015.
 • Přípravný kurz z matematiky (a pro zájemce i z fyziky) bude pro uchazeče o studium v bakalářském studijním programu v Praze zajišťovat Ústav aplikované matematiky FD (K 611) na adrese Na Florenci 25, 110 00 Praha 1. Délka kurzu je 12 týdnů, začátek kurzu je 3. února 2015. Bližší informace budou zveřejněny od prosince 2014 na internetových stránkách FD. Informace obdrží zájemci též na telefonu 224 890 703 nebo 224 358 416.

Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky:

 • vyhodnocování výsledků přijímacího řízení se zakládá buď na výsledku společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky, nebo na výsledku písemné přijímací zkoušky (viz výše)
 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • při stanovení pořadí podle počtu bodů se nezohledňuje, zda jde o uchazeče s vykonanou společnou (státní) část maturitní zkoušky, nebo s maturitní zkouškou vykonanou nejpozději v roce 2010 nebo vykonanou v zahraničí
 • výpočet bodů podle vzorce a stanovení pořadí uchazečů podle výsledného počtu bodů je prováděno anonymně pomocí počítačového programu
 • při písemné zkoušce z matematiky má uchazeč prokázat schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti
  • písemná přijímací zkouška z matematiky trvá 70 minut a koná se formou testu s nabídkou odpovědí
  • tvoří ji soubor 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body
  • maximální bodový zisk je 20 bodů
  • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
  • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • hodnocení písemné přijímací zkoušky:
  • za písemnou přijímací zkoušku lze získat ohodnocení od 0 do 100 bodů
  • pro přijetí do bakalářského studia se dosažené výsledky písemných přijímacích zkoušek z matematiky vyhodnocují podle vzorce:
   vzorec 1
   kde význam veličin ve vzorci je následující:

   VPB............výsledný počet bodů

   BMA............počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z matematiky (0 až 20)

   M = 0..........uchazeč nemá maturitu nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení

   M = 1..........uchazeč má maturitu nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení

 • hodnocení společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky
  • výsledky společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 100 bodů
  • pro přijetí do bakalářského studia se dosažené výsledky společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky vyhodnocují podle vzorce:
   vzorec 1
   kde význam veličin ve vzorci je následující:
   vzorec 3
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015 – 2016 zvlášť pro:
  • bakalářský studijní program v prezenční formě studia uskutečňovaný v Praze (s výjimkou oborů PIL – Profesionální pilot a TUL – Technologie údržby letadel)
  • obor TUL – Technologie údržby letadel
 • ke studiu budou přijati bez přijímací zkoušky nebo bez ohledu na hodnocení společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky uchazeči, kteří budou oceněni v 7. ročníku soutěže „Cena děkana Fakulty dopravní
 • Uchazeči o studium v oboru TUL – Technologie údržby letadel, kteří nedosáhli počtu bodů z přijímací zkoušky dostatečného pro přijetí a nebudou do oboru TUL – Technologie údržby letadel přijati, mohou (pokud budou mít zájem o případné přijetí do bakalářského studijního programu na FD mimo obor TUL – Technologie údržby letadel) v žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí požádat o případné přijetí do jiného studijního oboru mimo obor PIL – Profesionální pilot.
 • pro akademický rok 2015 – 2016 bude přijato nejvýše 510 uchazečů o studium v prezenční formě bakalářského studia uskutečňovaného v Praze (s výjimkou oborů PIL – Profesionální pilot a TUL – Technologie údržby letadel), kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 45 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana
 • pro akademický rok 2015 – 2016 bude přijato nejvýše 50 uchazečů o studium v prezenční formě bakalářského studia uskutečňovaného v Praze v oboru TUL – Technologie údržby letadel, kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 45 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana

Bakalářský studijní program:
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ uskutečňovaný v Praze v oboru PIL – Profesionální pilot

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu v oboru PIL – „Profesionální pilot“ je dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, a to nejpozději do termínu konání přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium konají písemnou přijímací zkoušku z matematiky, písemný test z anglického jazyka a navazující ústní pohovor. Nedostaví-li se uchazeč k ústnímu pohovoru, předpokládá se, že nereflektuje na přijetí ke studiu na FD, i když všechny písemné části přijímací zkoušky absolvoval úspěšně. Během ústního pohovoru jsou uchazeči seznámeni s výsledky písemné části přijímací zkoušky, mají možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které mají vliv na rozhodnutí o jejich přijetí ke studiu a jsou posouzeny předpoklady úspěšného pilotního výcviku (viz níže). Dále během ústního pohovoru uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení a ověřuje se uchazečova totožnost. Uchazeči, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou v zahraničí, předloží nostrifikaci maturitního vysvědčení (s výjimkou těch, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou ve Slovenské republice) a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.

Den, hodina a místo konání přijímací zkoušky budou uvedeny v pozvánce k přijímací zkoušce, které fakulta uchazečům rozesílá doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jejím konáním. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván, a omluví-li se na studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možno mu stanovit náhradní termín přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče je vyhlášen na období od 8. září 2015 do 18. září 2015.

Přijímací zkoušku koná uchazeč v 1 dni v období od 1. června 2015 do 26. června 2015.

Při písemné zkoušce z matematiky má uchazeč prokázat schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti:

 • písemná přijímací zkouška z matematiky trvá 70 minut a koná se formou testu s nabídkou odpovědí
 • tvoří ji soubor 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body
 • maximální bodový zisk je 20 bodů
 • ke zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

Pro úspěšné vykonání písemného testu z anglického jazyka se předpokládá středně pokročilá znalost anglického jazyka:

 • písemný test z anglického jazyka trvá 60 minut
 • maximální bodový zisk je 20 bodů

Při ústním pohovoru (zabezpečuje K 621 – Ústav letecké dopravy) se koná rovněž posouzení předpokladů úspěšného pilotního výcviku:

 • Kontrola dokladu o zdravotní kvalifikaci
  • fyzické předpoklady pilota spočívají v získání „Osvědčení zdravotní způsobilosti“ 1. třídy (Medical Certificate Class 1) v Ústavu leteckého zdravotnictví – ÚLZ (objednací doba na ÚLZ může přesáhnout 2 měsíce)
  • „Osvědčení zdravotní způsobilosti“ 1. třídy předloží uchazeč ke kontrole
  • náklady spojené se získáním „Osvědčení o zdravotní způsobilosti“ 1. třídy hradí uchazeč a v žádném případě nemůže požadovat proplacení poplatku za  jeho získání od ČVUT v Praze Fakulty dopravní
 • Ověření prohlášení uchazeče, že si je vědom nutnosti hradit finanční náklady praktického výcviku z vlastních finančních zdrojů a výcvik lze provádět pouze v integrovaném výcviku ATP(A)
  • teoretický výcvik v rámci bakalářského studia je bezplatný
  • praktický pilotní výcvik představuje částku cca 900 000,- Kč
  • všichni uchazeči se zájmem o studium v oboru „PIL – Profesionální pilot“ obdrží, zároveň s pozváním k přijímacím zkouškám, „Čestné prohlášení“, které vyplní a podepíší, čímž se zavazují uhradit náklady pilotního výcviku, případně další náklady s výcvikem spojené
  • vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ odevzdá uchazeč při ústním pohovoru

Výsledkem ústního pohovoru přijímacích zkoušek je vyřazení uchazečů, kteří nesplnili byť i jedinou z výše uvedených 2 podmínek, přičemž splnění obou 2 podmínek je pro přijetí ke studiu nutné, nikoliv však postačující. Součástí ústního pohovoru je rovněž diskuse o reálných možnostech dosažení kvalifikace dopravního pilota.

Uchazeči, kteří nesplnili výše uvedené 2 podmínky pro přijetí, a uchazeči, kteří nedosáhli počtu bodů z přijímací zkoušky dostatečného pro přijetí, nebudou do oboruPIL – Profesionální pilot“ přijati (tito uchazeči, pokud budou mít zájem o případné přijetí do bakalářského studijního programu na FD mimo obor „PIL – Profesionální pilot“, mohou v žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí požádat o případné přijetí do jiného studijního oboru).

Přípravný kurz z matematiky (a pro zájemce i z fyziky) bude pro uchazeče o studium v bakalářském studijním programu v Praze zajišťovat Ústav aplikované matematiky FD (K 611) na adrese Na Florenci 25, 110 00 Praha 1. Délka kurzu je 12 týdnů, začátek kurzu je 3. února 2015. Bližší informace budou zveřejněny od prosince 2014 na internetových stránkách FD. Informace obdrží zájemci též na telefonu 224 890 703 nebo 224 358 416.


Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky:

 • vyhodnocování výsledků přijímacího řízení se zakládá na výsledku písemné přijímací zkoušky (viz výše) a posouzení předpokladů úspěšného pilotního výcviku
 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • výpočet bodů podle vzorce a stanovení pořadí uchazečů podle výsledného počtu bodů je prováděno anonymně pomocí počítačového programu
 • pro přijetí do bakalářského studia v oboruPIL – Profesionální pilot“ se dosažené výsledky přijímacího řízení hodnotí podle vzorce:
  vzorec 4
  kde význam veličin ve vzorci je následující:

  VPB............výsledný počet bodů

  BJA............počet dosažených bodů z písemného testu z anglického jazyka (0 až 20)

  BMA............počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z matematiky (0 až 20)

  KP = 0.........uchazeč nevyhověl posouzení předpokladů úspěšného pilotního výcviku

  KP = 1.........uchazeč vyhověl posouzení předpokladů úspěšného pilotního výcviku

  M = 0..........uchazeč nemá maturitu nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení

  M = 1..........uchazeč má maturitu nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení

 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015 – 2016
 • pro akademický rok 2015 – 2016 bude přijato nejvýše 44 uchazečů o studium v prezenční formě bakalářského studia uskutečňovaného v Praze v oboru PIL – Profesionální pilot, kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 45 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana

Bakalářský studijní program:
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ v prezenční formě studia uskutečňovaný v Děčíně (pouze v oboru DOS – Dopravní systémy a technika)

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou.

Všichni uchazeči předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2015) ověřenou kopii maturitního vysvědčení, uchazeči, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou v zahraničí, předloží nostrifikaci maturitního vysvědčení (s výjimkou těch, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou ve Slovenské republice) a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.

Pro akademický rok 2015 – 2016 budou přijati všichni uchazeči o studium v prezenční formě bakalářského studia uskutečňovaného v Děčíně, kteří splní výše uvedené podmínky přijetí.

Přípravný kurz z matematiky a z fyziky bude pro uchazeče o studium v bakalářském studijním programu v Děčíně zajišťovat Pracoviště Děčín na adrese Pohraniční 1, Děčín. Délka kurzu je 1 týden, konání kurzu se předpokládá v září 2015. Bližší informace budou zveřejněny od června 2015 na internetových stránkách FD. Informace obdrží zájemci též na telefonu 412-512-736.


Magisterský studijní program:
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ navazující na bakalářský studijní program (s výjimkou oboru TR – Transportation and Logistic Systems)

Podmínkou přijetí do magisterského studijního programu navazujícího na program bakalářský je ukončení bakalářského studia složením státní závěrečné zkoušky.

Všichni uchazeči předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2015) ověřenou kopii diplomu z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program, uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v zahraničí, předloží nostrifikaci diplomu z vysoké školy (s výjimkou těch, kteří předložili ověřenou kopii diplomu z vysoké školy ve Slovenské republice), na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program, a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky předloží jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka.

Každý uchazeč je povinen se zúčastnit písemné přijímací zkoušky a uchazeči o studium v prezenční formě také výběrového řízení do projektů.

Den, hodina a místo konání přijímací zkoušky budou uvedeny v pozvánkách k přijímací zkoušce, které fakulta uchazečům rozesílá doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jejím konáním.

Výsledky písemné přijímací zkoušky budou pro každého uchazeče k nahlédnutí na studijním oddělení v den konání přijímací zkoušky v odpoledních hodinách.

Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván, a omluví-li se na příslušném studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možno mu stanovit náhradní termín přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče je vyhlášen na 1 den v období od 10. června 2015 do 15. června 2015.

Přijímací zkoušku koná uchazeč v 1 dni v období od 1. června 2015 do 5. června 2015.

Písemnou přijímací zkoušku uchazeči konají ze 2 tematických okruhů odpovídajících příslušným studijním oborům:

obortematický okruh 1tematický okruh 2
DSDopravní cesty a zařízeníProvoz na dopravních cestách
IS*Dopravní inženýrstvíTelematika v dopravě
PLVšeobecné znalosti letadel a letecké dopravyAngličtina

*Uchazeči o obor „IS – Intelligent Transport Systems“ s vyučovacím jazykem „angličtina“ písemnou přijímací zkoušku konají v anglickém jazyce.


Všichni uchazeči o studium v prezenční formě studia se ke svému studijnímu oboru přihlašují při výběrovém řízení do projektů, jehož se povinně zúčastní dle písemného pokynu fakulty, který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2015. Kapacita volných míst na projektech je omezujícím faktorem pro nejvyšší možný počet studentů přijatých do jednotlivých oborů.

Uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v České republice (vyjma ČVUT v Praze Fakulty dopravní) nebo na vysoké škole v zahraničí, předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2015) ověřenou kopii diplomu z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program. Diplom nemusí předkládat studenti nebo absolventi bakalářského studijního programu ČVUT v Praze Fakulty dopravní, protože jejich studijní výsledky poskytuje studijní informační systém ČVUT (Komponenta studium – KOS).

Uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v zahraničí, předloží nostrifikaci diplomu z vysoké školy (s výjimkou těch, kteří předložili ověřenou kopii diplomu z vysoké školy ve Slovenské republice), na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program, a uchazeči s občanstvím jiného státu než České republiky nebo Slovenské republiky předloží jednu z forem prokázání znalosti českého jazyka

Uchazeči o oborIS – Intelligent Transport Systems“ s vyučovacím jazykem „angličtina“, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v zahraničí, současně s přihláškou ke studiu doručí na studijní oddělení v Praze:

 • ověřenou kopii diplomu z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program, a nostrifikaci diplomu z vysoké školy (s výjimkou vysokých škol ve Slovenské republice), na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program
 • výpis známek ze všech absolvovaných předmětů potvrzený vysokou školou (razítko školy a úřední podpis)
 • doklad prokazující znalost anglického jazyka (jedna z následujících možností):
  • občanství státu s úředním jazykem "angličtina"
  • doklad o úspěšně zakončeném studiu anglického jazyka v rámci předchozího vysokoškolského studia (které jako celek nemusí probíhat v anglickém jazyce)
  • mezinárodní certifikát Cambridge English: FCE (First Certificate in English)
  • mezinárodní certifikát CAE (Certificate in Advanced English)
  • mezinárodní certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English)
  • mezinárodní certifikát City&Guilds: ESOL (English for Speakers of Other Languages)
  • mezinárodní certifikát IELTS (International English Language Testing System)
  • mezinárodní certifikát TELC (The European Language Certificates)
  • TOEFL® (Test Of English as Foreign Language)

Nedoloží-li uchazeč ve stanoveném termínu potřebné doklady k přijetí a pro výběrové řízení do projektů, předpokládá se, že nereflektuje na přijetí ke studiu na FD.

Poplatek za studium v jazyce anglickém pro studenty zapsané ke studiu v oboruIS – Intelligent Transport Systems“ (s výjimkou studia „joint-degrees“ oboru IS – „Intelligent Transport Systems“) se řídí Přílohou č. 7 „Poplatky spojené se studiem“ ke Statutu ČVUT. Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT v Praze Fakulty dopravní se studentem. Uchazečům o studium v oboru IS – „Intelligent Transport Systems“ s vyučovacím jazykem „angličtina“ (s výjimkou studia „joint-degrees“ oboru IS – „Intelligent Transport Systems“) se doporučuje požádat prostřednictvím studijního oddělení děkana fakulty o snížení nebo prominutí poplatku za studium studijního programu v cizím jazyce (podle čl. 11 odst. 1 písm. b), třetí odrážka Statutu ČVUT).


Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky:

 • vyhodnocování výsledků přijímacího řízení se zakládá na výsledku písemné přijímací zkoušky (viz výše)
 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • výpočet bodů podle vzorce a stanovení pořadí uchazečů podle výsledného počtu bodů je prováděno anonymně pomocí počítačového programu
 • při písemné zkoušce z tematických okruhů má uchazeč prokázat dostatečnou odbornou znalost problematiky související s oborem, na nějž se hlásí
  • písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut
  • maximální bodový zisk je 25 bodů
  • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
  • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • hodnocení písemné přijímací zkoušky:
  • za písemnou přijímací zkoušku lze získat ohodnocení od 0 do 100 bodů
  • pro přijetí do navazujícího magisterského studia se dosažené výsledky písemných přijímacích zkoušek vyhodnocují podle vzorce:
   vzorec 6
  • kde význam veličin ve vzorci je následující:

   VPB............výsledný počet bodů

   BT1............počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 (0 až 25)

   BT2............počet dosažených bodů z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 2 (0 až 25)

 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015 – 2016 se zohledněním studentem preferovaného oboru
 • studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia výše uvedeného studijního programu aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,75 ke dni 12.04.2015, písemnou přijímací zkoušku nekonají (tito studenti jsou přijati bez přijímací zkoušky na základě svých studijních výsledků)
 • podmínkou přijetí do oboruIS – Intelligent Transport Systems“ s vyučovacím jazykem „angličtina“ magisterského studijního programu navazujícího na program bakalářský pro uchazeče, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v České republice ve studijním programu nebo oboru s vyučovacím jazykem „angličtina“ nebo na vysoké škole v zahraničí, je pouze ukončení bakalářského studia (složením státní závěrečné zkoušky) poskytujícího znalosti splňující požadovaný profil uchazeče a odpovídající základům z matematiky, fyziky a technických disciplín, což odpovídá bakalářským studijním programům dopravního, technického nebo informatického odborného zaměření (písemnou přijímací zkoušku tito uchazeči nekonají)
 • pro akademický rok 2015 – 2016 bude přijato nejvýše 180 uchazečů o studium v prezenční formě navazujícího magisterského studia (pro všechny obory najednou s výjimkou oborů s vyučovacím jazykem „angličtina“ IS – Intelligent Transport Systems a TR – Transportation and Logistic Systems), kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 80 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana
 • kapacita volných míst na projektech je omezujícím faktorem pro nejvyšší možný počet studentů přijatých do oboru v prezenční formě studia
  • uchazečům, kteří splnili podmínky přijetí a dosáhli požadovaného výsledného počtu bodů (VPB), ale podle pořadí na základě VPB od nejvyšších hodnot k nejnižším se umístili v pořadí přesahujícím nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru na základě kapacity volných míst na projektech příslušného oboru, bude v rámci přezkumného řízení nabídnuta možnost přijetí do jiných oborů, ve kterých nebude naplněna kapacita volných míst na projektech
 • v akademickém roce 2015 – 2016 se neotevřou obory (s výjimkou oborů s vyučovacím jazykem „angličtina“ IS – Intelligent Transport Systems a TR – Transportation and Logistic Systems), ve kterých počet přijatých uchazečů bude 9 uchazečů a méně (uchazeči o studium v těchto oborech, kteří splnili všechny ostatní podmínky pro přijetí, budou přijati do navazujícího magisterského studijního programu „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ s tím, že na základě písemného pokynu fakulty mohou oznámit na studijní oddělení náhradní obor, do kterého se chtějí zapsat)
 • pro akademický rok 2015 – 2016 bude přijato nejvýše 15 uchazečů o studium v kombinované formě navazujícího magisterského studia (v oboru PL – Provoz a řízení letecké dopravy), kteří dosáhnou výsledného počtu bodů VPB ≥ 80 nebo přijímací zkoušku nekonali – děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení hlavní přijímací komise výsledný počet bodů (VPB), požadovaný pro přijetí uchazečů, snížit formou samostatného příkazu děkana
 • pro akademický rok 2015 – 2016 budou přijati všichni uchazeči o studium v prezenční formě navazujícího magisterského studia v oboru „IS – Intelligent Transport Systems“ s vyučovacím jazykem „angličtina“, kteří splní všechny podmínky přijetí

„Joint-degrees“ v oboru IS – Intelligent Transport Systems:

Studium s poplatkem 500 EUR za semestr studia (celkem 2 000 EUR za celou dobu studia) je určeno pro studenty studující „joint-degrees“ oborIS – Intelligent Transport Systems“ v jazyce anglickém (podle § 47a zákona) a ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (Linköpings universitet ve Švédsku a UAS Fachhochschule Technikum Wien v Rakousku), která realizuje obsahově související studijní program. Absolventům takového studia ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se zahraniční vysokou školou se uděluje akademický titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem) podle § 46 odst. 4 zákona a také akademický titul zahraniční vysoké školy podle legislativního stavu platného v příslušné zemi. Ve vysokoškolském diplomu ČVUT v jazyce českém a anglickém je uvedena spolupracující zahraniční vysoká škola. Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT v Praze Fakulty dopravní se studentem.

O zařazení do „joint-degrees“ studia v oboru „IS – Intelligent Transport Systems“ mohou požádat přijatí studenti do 31.12.2015. Na zařazení do „joint-degrees“ studia musí student splnit všech 60 kreditů za všechny předměty 1. ročníku podle doporučeného časového plánu studia v oboru „IS – Intelligent Transport Systems“.

Spolupracující univerzity Linköpings universitet (Švédsko) a UAS Fachhochschule Technikum Wien (Rakousko) si vyhrazují právo uchazeče o „joint-degrees“ studium nepřijmout. Za toto rozhodnutí spolupracující strany ČVUT v Praze Fakulta dopravní nepřebírá žádnou odpovědnost.Magisterský studijní program:
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ navazující na bakalářský studijní program v oboru TR – Transportation and Logistic Systems

Podmínkou přijetí do magisterského studijního programu navazujícího na program bakalářský je ukončení bakalářského studia složením státní závěrečné zkoušky. Písemnou přijímací zkoušku uchazeči nekonají.

Obor navazujícího magisterského studijního programu „TR – Transportation and Logistic Systems“ lze studovat pouze v jazyce anglickém, uchazeči o studium musí vyplnit verzi elektronické přihlášky ke studiu v anglickém jazyce !!! Uchazečům o obor
TR – Transportation and Logistic Systems“ se doporučuje uvést do přihlášky ke studiu druhý alternativní obor studia, na který mohou být uchazeči přijati v případě neúspěšného přijímacího řízení do oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“. Studium v jazyce anglickém pro studenty zapsané ke studiu v oboruTR – Transportation and Logistic Systems“ je bez poplatku.

Součástí přijímacího řízení u oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ je ústní pohovor v anglickém jazyce na odborné téma z oblasti dopravy a logistiky. Nedostaví-li se uchazeč k ústnímu pohovoru, předpokládá se, že nereflektuje na přijetí ke studiu na FD.

Během ústního pohovoru jsou uchazeči seznámeni s počtem dosažených bodů za studijní výsledky v předchozím bakalářském studiu a s počtem dosažených bodů za výsledky ve zkoušce TOEFL a mají možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které mají vliv na rozhodnutí o jejich přijetí ke studiu, a dále se ověřuje uchazečova totožnost.

Den, hodina a místo konání ústního pohovoru budou uvedeny v pozvánkách k přijímací zkoušce, které fakulta uchazečům rozesílá doporučeným dopisem nejpozději 3 týdny před jeho konáním.

Pokud se uchazeč nemůže dostavit k ústnímu pohovoru v termínu, na který byl pozván, a omluví-li se na příslušném studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možno mu stanovit náhradní termín ústního pohovoru. Náhradní termín ústního pohovoru pro omluvené uchazeče je vyhlášen na 1 den v období od 10. června 2015 do 15. června 2015.

Ústní pohovor koná uchazeč v 1 dni v období od 1. června 2015 do 5. června 2015.

Do projektu budou uchazeči zařazeni automaticky na základě volby oboruTR – Transportation and Logistic Systems“, který uvedou v přihlášce ke studiu a v podkladech k přijímacímu řízení dle písemného pokynu fakulty. Studenti jsou do oborů a projektů zařazeni již od 1. ročníku studia.

Vzhledem k tomu, že v rámci oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ běží pouze 1 projekt, budou uchazeči přijatí na obor „TR – Transportation and Logistic Systems“ zařazeni do projektu automaticky bez výběrového řízení do projektu.

Uchazeči, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí (vyjma ČVUT v Praze Fakulty dopravní), předloží dle písemného pokynu fakulty (který obdrží doporučeným dopisem v průběhu května 2015) následující potřebné doklady s údaji o předchozím bakalářském studiu ke dni 12.04.2015 podle doporučeného časového plánu předchozího bakalářského studia, potvrzené fakultou:

 • diplom z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářský studijní program
 • výpis známek
 • aritmetický průměr
 • počet kreditů získaných uchazečem
 • celkový počet kreditů odpovídajících všem předmětům

V písemných pokynech fakulty bude také uveden termín ústního pohovoru v anglickém jazyce.

Diplom a údaje o předchozím bakalářském studiu, specifikované výše, nemusí předkládat studenti nebo absolventi bakalářského studijního programu ČVUT v Praze Fakulty dopravní, protože jejich studijní výsledky poskytuje studijní informační systém ČVUT (Komponenta studium – KOS).

Všichni uchazeči o studium v oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ musí u pohovoru předložit originál platné výsledkové listiny zkoušky TOEFL (kterou uchazeč složil nejdříve 2 roky před termínem podání přihlášek, tzn. po 31. březnu 2013), z níž bude patrné, kolik bodů uchazeč při zkoušce TOEFL získal.


Základní informace k podávání přihlášek ke studiu v oboru TR – Transportation and Logistic Systems:

K přihlášce ke studiu je nutno přiložit doklad o zaplacení administrativního poplatku či doklad o převedení poplatku na účet fakulty za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500,- Kč (bez dokladu o zaplacení nebude přihláška evidována).

Elektronickou přihlášku (vyplněnou v anglickém jazyce !!!) je nutné vytisknout a zaslat studijnímu oddělení spolu s osobními údaji a podpisem žadatele a také s dokladem o zaplacení poplatku ve výši 500 Kč do 31.03.2015 !!!

Uchazeči o studium v prezenční formě navazujícího magisterského studia v přihlášce uvedou obor „Transportation and Logistic Systems“.


Podmínky pro přijetí do oboru TR – Transportation and Logistic Systems:

Podmínkou pro přijetí do oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ je dosažení následujících dílčích kritérií (uchazečům se tato kritéria doporučuje ověřit ještě před odesláním přihlášky ke studiu):

 • posouzení a souhlas s výsledky jednotlivých předmětů v předchozím bakalářském studiu ze strany The University of Texas at El Paso
  • uchazečům se proto před odesláním přihlášky ke studiu důrazně doporučuje s dostatečným časovým předstihem požádat fakultu, na které uchazeč studuje nebo absolvoval předchozí bakalářské studium, o oficiální výpis známek z jednotlivých předmětů, zaslat jej na E-mailovou adresu xhorak@fd.cvut.czpočkat na kladné či záporné stanovisko
 • minimální počet bodů ze zkoušky TOEFL v závislosti na níže uvedené verzi zkoušky:

  internet-based test ...... 80

  computer-based test ... 213

  paper-based test ...... 550

 • maximální hodnota dosaženého aritmetického studijního průměru v předchozím bakalářském studiu ke dni 12.04.2015 ..... AP ≤ 1,80

Kritéria vyhodnocování výsledku přijímacího řízení:

 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • minimální počet bodů potřebný pro přijetí je 70
 • výsledek přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program v oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ se hodnotí podle vzorce:
  vzorec 7
  kde význam veličin ve vzorci je následující:

  VPB............výsledný počet bodů

  AP............dosažený aritmetický studijní průměr v předchozím bakalářském studiu ke dni 12.04.2015

  n............počet bodů z ústního pohovoru v anglickém jazyce na odborné téma z oblasti dopravy a logistiky (lze dosáhnout maximálně 20 bodů)

  Tc............celkový počet bodů v 1 ze 3 níže uvedených verzí zkoušky TOEFL, kterých mohl uchazeč dosáhnout

  Ts............celkový počet bodů z 1 ze 3 níže uvedených verzí zkoušky TOEFL, které uchazeč získal

 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015 – 2016
 • pro akademický rok 2015 – 2016 budou přijati nejvýše 3 uchazeči o studium v prezenční formě navazujícího magisterského studia v oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“

Závěrečná ustanovení pro obor TR – Transportation and Logistic Systems:

Požadavek na absolvování zkoušky TOEFL pro uchazeče o studium v oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ vychází z článku 6.2 (d) Memorandum of Understanding podepsaným mezi ČVUT v Praze Fakultou dopravní a The University of Texas at El Paso, který říká, že v případě, kdy se jazyk primárně používaný k výuce na domovské instituci studenta (ČVUT v Praze Fakulta dopravní) liší od jazyka používaného k výuce na přijímající instituci (The University of Texas at El Paso), je nutné, aby student prokázal přijímající instituci znalost jazyka dle podmínek určených přijímající institucí. The University of Texas at El Paso jako přijímající instituce požaduje složení zkoušky TOEFL.

Úspěšní uchazeči o studium v oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ si jsou vědomi toho, že ČVUT v Praze Fakulta dopravní není odpovědná za získání potřebných dokumentů pro legální studijní pobyt ve Spojených státech amerických. The University of Texas at El Paso si na základě článku 7.2 (a) Memorandum of Understanding vyhrazuje právo uchazeče, kteří úspěšně zakončili předchozí bakalářské studium na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí (vyjma ČVUT v Praze Fakulty dopravní), na část studia v oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“, která se realizuje v USA, nepřijmout. Za toto rozhodnutí americké strany ČVUT v Praze Fakulta dopravní rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost.

Úspěšní uchazeči o studium v oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ musejí během studia prvního ročníku navazujícího magisterského studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní absolvovat zkoušku „GRE Revised General Test“. Počet získaných bodů nebo celková úspěšnost není relevantní, nutné je pouze, aby se studenti o zkoušku pokusili, jinak nebudou moci být dle podmínek The University of Texas at El Paso přijati ke studiu v USA, které mají absolvovat během druhého ročníku navazujícího magisterského studia v oboru TR.

Úspěšní uchazeči o studium v oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ si jsou vědomi toho, že počínaje akademickým rokem 2014 – 2015 končí finanční podpora Evropské unie pro část studia realizovanou ve Spojených státech amerických. Studenti však i nadále nebudou platit žádné školné.

Aby mohli být přijati ke studiu na The University of Texas at El Paso, musejí úspěšní uchazeči o studium v oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ během studia prvního ročníku navazujícího magisterského studia na ČVUT v Praze splnit všechny předměty doporučeného časového plánu studia v oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ a zároveň získat z absolvovaných předmětů hodnocení A, B nebo C dle klasifikační stupnice ECTS.

Rozhodnutí o přijetí a zápis do studia

Podle § 51 odst. 1 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon) vzniká uchazeči sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu právo na zápis do studia. Termín zápisu sdělí fakulta přijímaným uchazečům společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Fakulta při stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů pro daný akademický rok počítá s aktuálními výukovými kapacitami i s tím, že se určité procento přijatých uchazečů ke studiu nezapíše. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia (§ 61 odst. 1 zákona).

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně, seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách fakulty.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Závěrečná ustanovení

Toto vyhlášení přijímacího řízení, obsahující podmínky pro přijetí ke studiu, bude zveřejněno na úřední desce Fakulty dopravní a na internetových stránkách ČVUT v Praze Fakulty dopravní (http://www.fd.cvut.cz) do 30. listopadu 2014.

Znění tohoto vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2015 – 2016 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní bylo schváleno dle § 27 odst. e) zákona a čl. 4 odst. 3 Řádu přijímacího řízení ČVUT Akademickým senátem ČVUT v Praze Fakulty dopravní na zasedání dne 12. listopadu 2014.


prof. Ing. Dr. Miroslav Svítek v. r.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní


Za správnost odpovídá:
     doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
     proděkan pro pedagogickou činnost

V Praze dne 12. listopadu 2014

Vyhlášení přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech ČVUT v Praze Fakulty dopravní
pro akademický rok 2015 - 2016

ve studijních oborech:

 • Dopravní systémy a technika (3708V009)
 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (3708V024)
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích (3902V036)
 • Provoz a řízení letecké dopravy (3708V017)
 • Dopravní logistika (3706V006)

Přijímací řízení se uskuteční v období 25. – 28.1.2016 od 9,00 hodin na ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1

Termín odevzdání přihlášek: od 18. listopadu do 18. prosince 2015 na referát vědy a výzkumu ČVUT FD, č. místnosti 210.

Nástup ke studiu: 1. března 2016

Podmínky pro přijetí, přijímací zkouška, kritéria jejího vyhodnocení a rozhodnutí o přijetí a zápis do studia soubor pdf  (~161.8 kB)

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum


Rámcová témata disertačních prací vypsaná jednotlivými ústavy jsou k dispozici na internetové stránce a úřední desce ČVUT Fakulty dopravní v listopadu 2015.

Přijímací poplatek je 550,-Kč splatný při podání přihlášky na účet u Komerční banky, číslo účtu 19-3322370227/0100, variabilní symbol 6010001. Možno zaplatit převodem (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno) nebo složenkou (k vyzvednutí na referátu VaV). Viz Přihláška ke studiu! soubor word  (~112.5 kB).

Bez doloženého dokladu o zaplacení poplatku nebude přihláška evidována.


Vyřizuje:
Referát vědy a výzkumu ČVUT FD, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Jana Šourková, tel. 224355095, e-mail: sourkova@fd.cvut.cz

Důležité informace