info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Přijímací řízení na FD

Užitečné odkazy pro uchazeče

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ
ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
pro akademický rok 2022 - 2023 

INFORMACE O STUDIU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - STANDARDNÍ TERMÍN

Níže vypsané informace ve stáhnutelné podobě soubor pdf  (~363 kB)PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ

Příjímací řízení pro uchazeče o studium od akademického roku 2022 – 2023 se bude konat v níže uvedených bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.

Bakalářský studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích

se standardní dobou studia 3 roky a udělovaným titulem Bc. (bakalář)

specializace kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Dopravní systémy a technika DOS prezenční čeština Praha
Děčín
Inteligentní dopravní systémy ITS prezenční čeština Praha
Letecká doprava LED prezenční

čeština

Praha
Logistika a řízení dopravních procesů LOG prezenční čeština Praha
prezenční
kombinovaná
čeština Děčín

Bakalářský studijní program
Profesionální pilot, Technologie údržby letadel

se standardní dobou studia 3 roky a udělovaným titulem Bc. (bakalář)

program kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Profesionální pilot PIL prezenční čeština
angličtina
Praha
Technologie údržby letadel TUL prezenční čeština Praha

 

Navazující magisterský program (navazující na bakalářský studijní program)
Technika a technologie v dopravě a spojích

se standardní dobou studia 2 roky a udělovaným titulem Ing. (inženýr)

obor kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Provoz a řízení letecké dopravy PL prezenční
kombinovaná
čeština Praha

 

Navazující magisterský program (navazující na bakalářský studijní program)
Dopravní systémy a technika, Logistika a řízení dopravních procesů, Inteligentní dopravní systémy, Provoz a řízení letecké dopravy, Smart Cities

se standardní dobou studia 2 roky a udělovaným titulem Ing. (inženýr)

program kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Dopravní systémy a technika DS prezenční čeština Praha
Logistika a řízení dopravních procesů LA prezenční čeština Praha
kombinovaná čeština Děčín
Inteligentní dopravní systémy IS* prezenční čeština
angličtina
Praha
Provoz a řízení letecké dopravy PL prezenční
kombinovaná
čeština Praha
Smart Cities SC** prezenční angličtina Praha

* obor IS lze v anglickém jazyce studovat také ve formě tzv. double degree ve spolupráci se zahraniční univerzitou
** program SC lze studovat pouze v anglickém jazyce formou tzv. double degree ve spolupráci se zahraniční univerzitou The University of Texas at El Paso

 

Prezenční studium probíhá formou denní kontaktní výuky a je složeno z výuky přednášek a cvičení (či seminářů a laboratoří) v jednotlivých studijních předmětech. Studium je projektově orientováno, což znamená že si studenti volí svůj studentský projekt, kterým je určena i specializace studia a odborné zaměření.

Kombinované studium je kombinací prezenční výuky a samostudia. Část studijní zátěže a splnění studijích požadavků je tak přenesena na samostatnou činnost studentů. Prezenční část probíhá formou omezené kontaktní výuky, která dle předem stanoveného harmonogramu probíhá v bakalářském studiu pouze v pátek a v navazujícím magisterském studiu pouze v pondělí. Výuka v kombinované formě v bakalářském studijním programu probíhá na pracovišti v Děčíně. Výuka v kombinované formě v navazujícím magisterském studijním programu probíhá v Praze ve studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy a v Děčíně ve studijním programu Logistika a řízení dopravních procesů.

Studium programů s výukou v českém jazyce je bezplatné.

Studium programů s výukou v anglickém jazyce je zpoplatněno. Výjimkou je studijní program Smart Cities (SC), který je realizován formou double-degree, jehož studium není zpopatněno a dále studijní program Inteligentní dopravní systémy (IS), který je ve formě double-degree studia zpoplatněn ve výši 500 EUR za semestr:

 • 55 000,- Kč za semestr pro studium v bakalářském programu
 • 66 000,- Kč za semestr pro studium v navazujícím magisterském programu


ZÁKLADNÍ INFORMACE A DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín podání přihlášek:  

do 31. března 2022

termín platí shodně pro:

 • elektronické přihlášení v aplikaci prihlaska.cvut.cz
 • zaplacení administrativního poplatku
Den otevřených dveří: pro studium v Praze:
 • pátek 28. ledna 2022
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní,
  Horská 3, Praha 2
pro studium v Děčíně:
 • úterý 25. ledna 2022
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní
  Pracoviště Děčín,
  Pohraniční 1, Děčín

Informace o dnech otevřených dveří budou k dispozici na internetových stránkách fakulty.


Termín a místo konání přijímacích zkoušek:

od 1. června 2022 do 24. června 2022
v Praze pro uchazeče o:

 • bakalářské studium v Praze
 • navazující magisterské studium v Praze

v Děčíně pro uchazeče o:

 • navazující magisterské studium v Děčíně
Náhradní termín konání přijímacích zkoušek: od 1. září 2022 do 15. září 2022
Výsledky přijímacího řízení 27. června 2022
Zápisy do prvního ročníku září 2022
Zahájení výuky v akademickém roce 2022 – 2023 19. září 2022

Přihlášky ke studiu v Praze
další informace o studiu v Praze: Eva Vicenová
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Konviktská 20, Praha 1
mobilní tel.: +420 770 138 720
tel.: 224 359 542, 224 359 508
e-mail: viceneva@fd.cvut.cz

Přihlášky ke studiu v Děčíně
další informace o studiu v Děčíně: Georg Černěcký
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Pracoviště Děčín
Pohraniční 1, Děčín
tel.: +420 224 357 954
e-mail: cernegeo@fd.cvut.cz


POSTUP PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Podání vyplněné přihlášky ke studiu je podmínkou pro zahájení přijímacího řízení. Počet přihlášek není omezen.

1) Vyplnění elektronické přihlášky (bude možné od 1. 1. 2022)

Uchazeči o studium na Fakultě dopravní vyplní přihlášku:

 • elektronicky v aplikaci na internetové adrese: prihlaska.cvut.cz
 • úplně a pravdivě
 • v jazyce dle programu, ve kterém chtějí studovat (česky nebo anglicky)

Uchazeči v přihlášce dále uvedou:

 • studijní program (bakalářský nebo navazující magisterský)
 • formu studia (prezenční nebo kombinovaná)

Poznámka: program Technika a technologie v dopravě a spojích volí uchazeči se zájmem o studijní specializace DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce, do kterých probíhá rozřazení v rámci výběru studentského projektu ve 2. ročníku..


2) Uhrazení poplatku

V termínu pro podání přihlášek do 31. 3. 2022 je nutné uhradit administrativní poplatek ve výši 850,- Kč.

Platbu je možné realizovat pomocí internetové platby kartou na adrese prihlaska.cvut.cz (tento způsob platby upřednostňujeme).

Dále je možné poplatek uhradit bezhotovostní platbou převodem na účet nebo poštovní poukázkou dle níže uvedených údajů.


Administrativní poplatek
za úkony spojené s přijímacím řízením (pro každou podanou přihlášku)
výše poplatku 850,- Kč 
banka Komerční banka a. s., Praha 1
číslo účtu 19 – 3322370227 / 0100
SWIFT KOMBCZPPXXX
IBAN CZ6301000000193322370227
variabilní symbol pro studium v Praze 77777
variabilní symbol pro studium v Děčíně 88888
konstantní symbol

378 – bezhotovostní převod
379 – poštovní poukázka

specifický symbol kód přihlášky
IČO 68407700

3) Zařazení přihlášky do přijímacího řízení

Sepsaná a zaplacená přihláška bude zařazena do přijímacího řízení až poté, kdy dojde ke spárování platby s přihláškou. Stav přihlášky mohou uchazeči průběžně sledovat ve své elektronické přihlášce. Na později zaplacené a odeslané platby nebude v žádném případě brán zřetel.

Poslední den pro sepsání přihlášky a uhrazení administrativního poplatku je 31. 3. 2022.

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

O způsobu a termínu doložení požadovaných dokumentů budou uchazeči informováni elektronicky v průběhu měsíce května 2022.

Všechny dokumenty dokládající splnění níže stanovených požadavků týkajících se potvrzení předchozího studia či úrovně znalosti českého nebo anglického jazyka uchazeč doloží nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří nekonají písemné přijímací zkoušky, tyto náležitosti dodají nejpozději v termínu, který je stanoven v elektronicky zaslané informaci.

1) Doložení předchozího dosaženého vzdělání

Všichni uchazeči doloží úředně ověřenou kopii dokladu o předchozím úspěšně ukončeném studiu dle typu studijního programu.

Pro bakalářský studijní program je podmínkou dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, které je doloženo úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Pro navazující magisterský studijní program je podmínkou úspěšné absolvování vysokoškolského studia minimálně bakalářského typu, které uchazeči doloží úředně ověřenou kopií diplomu a kopií dodatku k diplomu či jiného potvrzení obsahujícího také výpis absolvovaných předmětů a dosažený studijní průměr. Tyto dokumenty nemusí dokládat uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

Uchazeči, kteří předchozí studium úspěšně ukončili v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), dále doloží i doklad o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace (tzv. nostrifikace).


2) Prokázání znalosti českého jazyka
(pro všechny programy s výukou v českém jazyce)

Pro uchazeče o studium ve všech programech a oborech s výukou v českém jazyce, kteří jsou občany jiných států než České republiky nebo Slovenské republiky, platí nutná podmínka prokázání znalosti českého jazyka. Požadována je znalost minimálně v úrovni B2.

 • Požadovanou úroveň znalosti českého jazyka v rámci přijímacího řízení je nutné doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo nejpozději v termínu zápisu do studia v případech, kdy není přijímací zkouška vyžadována. (Nebudou uznávána osvědčení starší pěti let k datu předložení přihlášky)

Úroveň znalosti českého jazyka je možné doložit jedním z následujících způsobů:

 • předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka
 • předložením diplomu z  vysoké školy, na které uchazeč absolvoval předchozí studium v českém nebo slovenském jazyce
 • potvrzením o úspěšném absolvování přezkoušení z českého jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily o přezkoušení jsou uvedeny v článku VII.)
 • osvědčením o úspěšném absolvování přípravného kurzu Celoživotního vzdělávání „Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky“ na ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily o přípravném kurzu jsou uvedeny v článku VII.)
 • osvědčení úrovně B2 a vyšší z jiné fakulty ČVUT nebo z MÚVS ČVUT
 • osvědčení úrovně B2 a vyšší z Univerzity Karlovy z Ústavu jazykové a odborné přípravy– informace viz https://ujop.cuni.cz

3) Prokázání znalosti anglického jazyka
(pro všechny programy s výukou v anglickém jazyce)

Pro uchazeče o studium v programu  PIL s výukou v anglickém jazyce platí nutná podmínka prokázání znalosti anglického jazyka. Požadována je znalost minimálně v úrovni B2.

 • Požadovanou úroveň znalosti anglického jazyka v rámci přijímacího řízení je nutné doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky. (Nebudou uznávána osvědčení starší pěti let k datu předložení přihlášky)

Úroveň znalosti anglického jazyka je možné doložit jedním z následujících způsobů:

 • občanství státu s úředním jazykem „angličtina“
 • potvrzení o úspěšném absolvování předchozího studia v anglickém jazyce
 • potvrzení o úspěšném absolvování přezkoušení z anglického jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily přezkoušení jsou uvedeny v článku VII.)
 • mezinárodně uznávaný certifikát
 • doložením osvědčení o znalosti anglického jazyka v minimální úrovni B2

 

PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB JEJICH VYHODNOCENÍ

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu po splnění všech stanovených podmínek a na základě vyhodnocených kritérií stanovených pro jednotlivé studijní programy.

Přijímacím kritériem je výsledný počet dosažených bodů, podle kterého je stanoveno pořadí uchazečů pro jednotlivé vyhlašované programy. Každý uchazeč získá výsledný počet bodů na základě přijímací zkoušky či na základě výsledků předchozího studia dle specifik jednotlivých programů.

Pro jednotlivé programy je stanoveno minimum výsledného počtu bodů, které je nutné pro přijetí do studia dosáhnout. Děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení přijímací komise výsledný počet bodů snížit formou samostatného příkazu děkana.

Děkan fakulty může formou samostatného příkazu děkana na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení přijímací komise zvýšit nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech, kde je tento počet stanoven.

Přijímací zkoušky konají uchazeči v jednom dni v období od 1. června 2022 do 24. června 2022. O konkrétním termínu, místě a formě konání zkoušky budou uchazeči elektronicky informováni nejpozději 3 týdny před jejím konáním.

S bodovým výsledkem přijímací zkoušky se mohou uchazeči seznámit následující den po konání zkoušky v aplikaci prihlaska.cvut.cz po zadání kódu své přihlášky.

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit  přijímací zkoušky v termínu, na který byl pozván, a písemně se omluví na příslušném studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možné mu stanovit náhradní termín, který se uskuteční v období od 1. září 2022 do 15. září 2022.

1) Bakalářské studijní programy realizované v Praze
Technika a technologie v dopravě a spojích se specializacemi (DOS, ITS, LED, LOG) a Technologie údržby letadel (TUL)

Uchazeči, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou zkoušku. Výsledný počet bodů je stanoven na základě výsledků maturitní zkoušky se zohledněním prospěchu z předmětů matematika a fyzika.

Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010, nebo ji vykonali v zahraničí, případně na zahraniční škole s působností v ČR, konají písemnou zkoušku z matematiky. Výsledný počet bodů je stanoven na základě hodnocení této písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 20
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022 – 2023 stanoven na 5
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • společnou část studia pro budoucí rozřazení do specializací DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce
  • program TUL
  • ke studiu budou přijati bez přijímací zkoušky či hodnocení výsledků maturitní zkoušky uchazeči, kteří budou oceněni v 14. ročníku soutěže „Cena děkana Fakulty dopravní “.

Hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky:

Výsledky maturitní zkoušky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 20 bodů. Dosažené výsledky maturitní zkoušky se vyhodnocují podle vzorce:

vzorec 1

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............. výsledný počet bodů (0 až 20 bodů)
 • NP ............... celkový počet povinných, klasifikovaných předmětů, ze kterých student vykonal maturitní zkoušku
 • Z1 až Z5 ...... prospěch z povinných, klasifikovaných předmětů maturitní zkoušky
 • ZM ............... prospěch z matematiky (v případě konání zkoušky z matematiky ve společné části maturity se hodnocení rovná vždy1)
 • ZF ............... prospěch z fyziky
 • prospěch z předmětů (Z1 až Z5, ZF, ZM) je hodnocen:
  1 ....... prospěch výborný
  2 ....... prospěch chvalitebný
  3 ....... prospěch dobrý
  4 ....... prospěch dostatečný
  5 ....... student z předmětu maturitní zkoušku nekonal

Hodnocení písemné přijímací zkoušky z matematiky

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při písemné zkoušce není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů získaný z písemné přijímací zkoušky z matematiky.


2) Bakalářský studijní program Profesionální pilot realizovaný v Praze
(PIL)

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku z matematiky a anglického jazyka. Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení obou písemných zkoušek.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 40
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022 – 2023 je stanoven na 20 bodů (přičemž je nezbytné dosáhnout minimálního počtu 7 bodů z přijímací zkoušky z matematiky a zároveň minimální počet 7 bodů z přijímací zkoušky z anglického jazyka)
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • studium s výukou v českém jazyce
  • studium s výukou v anglickém jazyce

Hodnocení písemných přijimacích zkoušek

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při písemné zkoušce není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • testy z matematiky nanečisto: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

Při písemné zkoušce z anglického jazyka uchazeč prokazuje schopnost použití středně pokročilé znalosti anglického jazyka. Písemná zkouška z anglického jazyka trvá 60 minut a maximální bodový zisk je 20 bodů.

Vyhodnocení výsledků se zakládá na výsledku písemných přijímacích zkoušek. Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu jsou využity výsledné počty bodů získané z písemné přijímací zkoušky z matematiky a z anglického jazyka. Pro každou přijímací zkoušku je vyhodnocováno získání minimálního počtu bodů zvlášť. Minimálního počtu bodů je tak nezbytné dosáhnout v obou přijímacích zkouškách.

Další předpoklady úspěšného pilotního výcviku, které uchazeč bere na vědomí úspěšným vykonáním přijímací zkoušky:

 • nutnost získání dokladu o zdravotní kvalifikaci před zahájením výcviku
  • „Osvědčení zdravotní způsobilosti“ 1. třídy (Medical Certificate Class 1) od Ústavu leteckého zdravotnictví – ÚLZ (objednací doba na ÚLZ může přesáhnout 2 měsíce)
  • náklady spojené se získáním osvědčení hradí uchazeč
 • schopnost hradit finanční náklady praktického výcviku z vlastních finančních zdrojů
  • výcvik lze provádět pouze v integrovaném výcviku ATP(A)
  • praktický pilotní výcvik představuje částku cca 1 450 000 Kč

3) Bakalářský studijní program realizovaný v Děčíně
Technika a technologie v dopravě a spojích se specializacemi (DOS, LOG)

Pro akademický rok 2022 – 2023 budou přijati všichni uchazeči, kteří splní základní podmínky (dle článku IV). Žádná další kritéria v podobě celkového počtu bodů nejsou stanovena.

4) Navazující magisterské programy realizované v Praze nebo v Děčíně
(DS, IS, LA)

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku ze dvou tematických okruhů. Zároveň se uchazeči o studium v prezenční formě studia účastní výběrového řízení do projektů.

Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 50
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022 – 2023 stanoven na 28
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • program DS
  • program IS v českém jazyce
  • program IS v anglickém jazyce
  • program LA v prezenční formě studia v Praze
  • program LA v kombinované formě studia v Děčíně
 • ke studiu budou přijati bez písemné přijímací zkoušky studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 13. 4. 2022

Hodnocení písemné přijimací zkoušky

Při písemné zkoušce ze dvou tematických okruhů uchazeč prokazuje dostatečnou odbornou znalost problematiky související s programem , na který se hlásí.

 • písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut
 • maximální bodový zisk z jednoho tematického okruhu je 25 bodů
 • písemná zkouška probíhá v jazyce výuky programu, do kterého se uchazeč hlásí
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • tematické okruhy jsou uvedené v následující tabulce
  program tematický okruh 1 tematický okruh 2
  DS Dopravní cesty a zařízení Provoz na dopravních cestách
  IS Dopravní inženýrství Telematika v dopravě
  LA Logistika Technologie a teorie dopravy

Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů vypočítaný prostým součtem bodů získaných v obou tematických okruzích.

Specifika studijního programu IS

 • ke studiu v programu IS s výukou v anglickém jazyce budou přijati bez písemné zkoušky uchazeči, kteří úspěšně zakončili bakalářské studium s výukou v anglickém jazyce na vysoké škole v České republice nebo na zahraniční vysoké škole za předpokladu, že předchozí studium splňuje požadovaný profil uchazeče, který odpovídá základům z matematiky, fyziky a technických disciplín (což odpovídá programům dopravního, technického nebo informatického zaměření)
 • uchazeči o studium v programu IS s výukou v anglickém jazyce, kteří předchozí studium absolvovali v zahraničí, doloží i znalost anglického jazyka jednou z možností:
  • občanství státu s úředním jazykem „angličtina“
  • doklad o úspěšně zakončeném studiu anglického jazyka v rámci předchozího vysokoškolského studia (které jako celek nemusí probíhat v anglickém jazyce)
  • mezinárodně uznávaný certifikát

Program IS s výukou v anglickém jazyce je možné studovat formou double degree ve spolupráci s Univerzitou Linköping ve Švédsku, která realizuje obsahově související studijní program.

Absolventům ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se zahraniční vysokou školou se uděluje akademický titul „inženýr“ (Ing.) a také akademický titul zahraniční vysoké školy podle legislativního stavu platného v příslušné zemi.

Studium je zpoplatněno poplatkem 500 EUR za semestr studia. Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT  v Praze Fakulty dopravní se studentem.

O zařazení do double degree studia v programu  IS musí požádat uchazeči formou dopisu, který doručí studijnímu oddělení spolu s vyplněnou přihláškou ke studiu do 31. března 2022.

Spolupracující zahraniční univerzita si vyhrazuje právo uchazeče o double degree studium nepřijmout. Za toto rozhodnutí spolupracující strany ČVUT v Praze Fakulta dopravní nepřebírá žádnou odpovědnost.

5) Navazující magisterský program Provoz a řízení letecké dopravy realizovaný v Praze
(PL)

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku ze dvou tematických okruhů. Zároveň se uchazeči o studium účastní výběrového řízení do projektů.

Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 50
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022 – 2023 stanoven na 28
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • obor PL v prezenční formě studia
  • obor PL v kombinované formě studia
 • ke studiu budou přijati bez písemné přijímací zkoušky studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,50 ke dni 13. 4. 2022
 • nejvyšší možný počet uchazečů přijatých do oboru PL v kombinované formě studia je omezen na nejvýše 21 uchazečů

Hodnocení písemné přijimací zkoušky

Při písemné zkoušce ze dvou tematických okruhů uchazeč prokazuje dostatečnou odbornou znalost problematiky.

 • písemná přijímací zkouška z tematického okruhu 1 trvá 60 minut, z tematického okruhu 2 trvá 30 minut
 • maximální bodový zisk z  tematického okruhu 1 je 36 bodů, maximální bodový zisk z tematického okruhu 2 je 14 bodů (přičemž je nezbytné dosáhnout minimálního počtu 12 bodů z přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 a zároveň minimálního počtu 5 bodů z přijímací zkoušky z tematického okruhu 2)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • tematické okruhy jsou uvedené v následující tabulce
  obor tematický okruh 1 tematický okruh 2
  PL Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy Angličtina
 • Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy zahrnují:
  • Konstrukci letadel a letovou způsobilost
  • Lidské činitele v letectví
  • Provoz a design letišť
  • Algoritmizaci
  • Ekonomiku letecké dopravy a letecké právo
  • Uspořádání letového provozu včetně řízení letového provozu
  • Komunikační, navigační a přehledové systémy
 • Angličtina zahrnuje
  • Air Traffic Control and Management
  • Air Navigation
  • Airport Design and Operations
  • Gound Handling
  • Air Freight and Dangerous Goods
  • Airline Operations
  • Aircraft and Aircraft Engines
  • Passenger Rights
  • Aircraft Maintenance
  • Business and General Aviation
  • Safety and Security
  • Meteorology
  • Handling of Emergencies
  • Investigation
  • Environment Protection
  • Military and Space Flights

Vyhodnocení výsledků se zakládá na výsledku písemných přijímacích zkoušek. Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu jsou využity výsledné počty bodů získané z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 a z tematického okruhu 2. Pro každou přijímací zkoušku je vyhodnocováno získání minimálního počtu bodů zvlášť. Minimálního počtu bodů je tak nezbytné dosáhnout v obou přijímacích zkouškách.


6) Navazující magisterský program Smart Cities realizovaný v Praze
(SC)

Uchazeči o studium nekonají písemnou přijímací zkoušku. Spolu s přihláškou však odevzdají motivační dopis v anglickém jazyce o rozsahu 1 strany A4, v němž prokáží zájem o problematiku Smart Cities, očekávání od studia a nastíní téma či témata, jimž by se chtěli věnovat ve své diplomové práci. Tento motivační dopis bude základem pro diskusi během ústního pohovoru rovněž v anglickém jazyce.

Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • minimální počet bodů potřebný pro přijetí je 70
 • ke studiu budou pro akademický rok 2022 – 2023 přijati uchazeči dle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů
 • pro akademický rok 2022 – 2023 bude přijato nejvýše 5 uchazečů
 • úroveň znalosti anglického jazyka uchazečů bude posouzena komisí během přijímacího pohovoru
 • druhý ročník studia v programu SC probíhá prezenčně v USA, je tedy nezbytné, aby vzhledem k nutnosti získat americké studentské vízum F-1 uchazeči byli občany některého ze členských států Evropské Unie

Výsledný počet bodů potom bude stanoven na základě hodnocení komise ústního pohovoru dle vzorce:

vzorec 2

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............ výsledný počet bodů
 • AP .............. dosažený aritmetický studijní průměr v předchozím bakalářském studiu ke dni 15. dubna 2022
 • e ................ motivační dopis v anglickém jazyce o rozsahu 1 strany A4 (lze dosáhnout maximálně 20 bodů)
 • n ................ počet bodů z ústního pohovoru v anglickém jazyce (lze dosáhnout maximálně 40 bodů)

Studium v programu SC je bezplatné. Na základě uzavřeného memoranda o spolupráci mezi ČVUT v Praze Fakultou dopravní a The University of Texas at El Paso studenti neplatí poplatek za studium v anglickém jazyce na ČVUT Fakultě dopravní ani školné na The University of Texas at El Paso.

Studium v programu SC je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů technického zaměření, na ČVUT v Praze Fakultě dopravní se jedná o všechny programy či obory s výjimkou programů PIL a TUL

Další předpoklady úspěšného studia programu Smart Cities, které uchazeč bere na vědomí úspěšným absolvováním ústního pohovoru:

 • nutnost v průběhu prvního ročníku studia úspěšně složit jazykovou zkoušku TOEFL (min. počet bodů u varianty internet-based test je 80)
 • nutnost v průběhu během prvního ročníku studia pokusu o složení zkoušky GRE General Test (min. počet bodů není stanoven)
 • pro uznání studijních výsledků dosažených během prvního roku studia na ČVUT FD ze strany The University of Texas at El Paso je nutné splnit všechny předměty studijního plánu s hodnocením A, B nebo C dle klasifikační stupnice ECTS

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 27. 6. 2022. Uchazeči naleznou výsledky v aplikaci prihlaska.cvut.cz po zadání kódu své přihlášky.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude uchazečům zasláno elektronicky do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti odvolání se proti rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení. Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazečům právo na zápis do studia. Termín zápisu sdělí fakulta přijímaným uchazečům společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia.

 

KURZY POŘÁDANÉ FAKULTOU DOPRAVNÍ

1) Přezkoušení z českého jazyka

Přezkoušení úrovně znalosti českého jazyka je určeno pro přihlášené zájemce. Přezkoušením se ověřuje znalost českého jazyka v úrovni minimálně B2.

 • přezkoušení garantuje Ústav jazyků a společenských věd
 • přezkoušení probíhá písemnou a ústní formou
 • přezkoušení probíhá v termínech stanovených garantujícím ústavem
 • přezkoušení je zpoplatněno částkou 2500,- Kč
 • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)

2) Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky

Intenzivní přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky je realizován v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Cílem ročního kurzu češtiny je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na vysoké škole technického směru v českém jazyce a prokázání velmi dobré znalosti češtiny v odpovídající úrovni (B2) v přijímacím řízení. Kurz je zaměřen na osvojení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech s porozuměním), rozvoj komunikativních schopností (rozšiřování slovní zásoby, frazeologie) a schopnost reagovat v každodenních situacích.

 • kurz probíhá v průběhu celého akademického roku
 • přihlášení je možné v období od ledna do května
 • kurz je zpoplatněn
 • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)
 • detailní informace na internetové stránce jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince

3) Přezkoušení z anglického jazyka

Přezkoušení úrovně znalosti anglického jazyka je určeno pro přihlášené zájemce. Přezkoušením se ověřuje znalost anglického jazyka v úrovni minimálně B2.

 • přezkoušení garantuje Ústav jazyků a společenských věd
 • přezkoušení probíhá písemnou a ústní formou
 • přezkoušení probíhá v termínech stanovených garantujícím ústavem
 • přezkoušení je zpoplatněno částkou 2500,- Kč
 • kontaktní osobou je Mgr. Barbora Horáčková (e-mail: horacbar@fd.cvut.cz)

4) Přípravný kurz z matematiky a fyziky v Praze

Přípravný kurz z matematiky a fyziky pro uchazeče o studium zajišťuje Ústav aplikované matematiky.

 • délka kurzu je 12 týdnů (začátek kurzu 1. 2. 2022)
 • kurz probíhá v budově v ulici Na Florenci 25, 110 00 Praha 1
 • kurz probíhá v českém jazyce
 • kurz je zpoplatněn
 • bližší informace jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/pripravne-kurzy.html

5) Přípravný kurz z matematiky a fyziky v Děčíně

Přípravný kurz z matematiky a z fyziky pro uchazeče o studium v Děčíně zajišťuje Pracoviště Děčín

 • kurz probíhá na adrese Pohraniční 1, Děčín
 • jedná se o intenzivní kurz v průběhu jednoho týdne
 • předpokládaný termín konání je září 2022
 • bližší informace budou zveřejněny v červnu 2022 na internetových stránkách FD
 • další informace jsou dostupné také telefonicky: 412 512 736

6) Přípravný kurz Seznámení s informačními systémy

Přípravný kurz „Seznámení s Informačními systémy ČVUT v Praze Fakulty dopravní“ zajišťuje Ústav aplikované informatiky v dopravě.

 • kurz je určen pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v Praze
 • délka kurzu je 90 minut
 • termín bude včas stanoven a zapsaným studentům sdělen
 • místo konání a rozřazení studentů do skupin bude zveřejněno na internetových stránkách fakulty
 • kontaktní osobou je Ing. Jana Kaliková, Ph.D. (e-mail: kalikova@fd.cvut.cz)
 • bližší informace jsou dostupné také telefonicky: 224 358 413

7) Seznamovací kurz

Seznamovací kurz pro studenty zapsané do prvního ročníku bakalářského prezenčního studia.

 • kurz organizují členové studentského klubu eFDdrive a studenti Fakulty dopravní
 • seznamovací kurz probíhá od čtvrtka do neděle v termínu před zahájením semestru
 • přihlášení a bližší informace o kurzu budou zveřejněny na internetové stránce uzel.su.cvut.cz

Vyhlášení přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech ČVUT v Praze Fakulty dopravní s nástupem ke studiu od 1. 3. 2023

Informace budou aktualizovány pro následující termín přijímacího řízení v únoru 2023 s nástupem ke studiu od 1. 3. 2023.


Vyřizuje:
Referát vědy a výzkumu ČVUT FD, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Jana Katarína Knapová, tel. 224355095, e-mail: knapova@fd.cvut.cz