info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Přijímací řízení na FD

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ
ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
pro akademický rok 2024 - 2025

Informace pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

 • v českém jazyce
  • Termín přezkoušení z českého jazyka (úroveň B2) se koná dne 4. 6. 2024 od 9:00 hod. v místnosti č. B 301 v budově Fakulty dopravní, Horská 3, Praha 2.
  • podrobné informace soubor pdf  (~67.4 kB)
Mimořádný termín přijímacího řízení do
bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu
pro akademický rok 2024 – 2025

V případě, že si uchazeč o studium přihlášku ke studiu na FD letos již podal v řádném termínu, NEMUSÍ si ji podávat znovu.

 • Bakalářský studijní program

  • Technika a technologie v dopravě a spojích (TET) se specializacemi:
   • Dopravní systémy a technika (DOS)
    • prezenční forma v Praze a Děčíně (výuka v českém jazyce)
   • Inteligentní dopravní systémy (ITS)
    • prezenční forma v Praze (výuka v českém jazyce)
   • Letecká doprava (LED)
    • prezenční forma v Praze (výuka v českém jazyce)
   • Logistika a řízení dopravních procesů (LOG)
    • prezenční a kombinovaná forma v Praze (výuka v českém jazyce)
  • Profesionální pilot (PIL)
   • prezenční forma v Praze (výuka v českém a anglickém jazyce)
  • Technologie údržby letadel (TUL)
   • prezenční forma v Praze (výuka v českém jazyce)

  Navazující magisterský program (navazující na bakalářský studijní program):

  • Dopravní systémy a technika (DS)
   • prezenční forma v Praze a Děčíně (výuka v českém jazyce)
  • Logistika a řízení dopravních procesů (LA)
   • prezenční a kombinovaná forma v Praze (výuka v českém jazyce)
  • Inteligentní dopravní systémy (IS)
   • prezenční forma v Praze (výuka v českém a anglickém jazyce)
  • Provoz a řízení letecké dopravy (PL)
   • prezenční a kombinovaná forma v Praze (výuka v českém jazyce)
  • Smart Cities (SC)
   • prezenční forma v Praze (výuka v anglickém jazyce)

 • termín podávání přihlášek od 1. 5. 2024
 • termín podávání přihlášek do 9. 8. 2024 pro studium v Praze !!!
 • termín podávání přihlášek do 25. 8. 2024 pro studium v Děčíně !!!
 • vyhlášení přijímacího řízení a zveřejnění podmínek pro přijetí soubor pdf  (~1.3 MB)


 

INFORMACE O STUDIU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - STANDARDNÍ TERMÍN

Níže vypsané informace ve stáhnutelné podobě soubor pdf  (~1.6 MB)PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ

Příjímací řízení pro uchazeče o studium od akademického roku 2024–2025 se bude konat v níže uvedených bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.

Bakalářský studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích (TET)

se standardní dobou studia 3 roky a udělovaným titulem Bc. (bakalář)

specializace kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Dopravní systémy a technika DOS prezenční čeština Praha
Děčín
Inteligentní dopravní systémy ITS prezenční čeština Praha
Letecká doprava LED prezenční

čeština

Praha
Logistika a řízení dopravních procesů LOG prezenční
kombinovaná
čeština Praha

Bakalářský studijní program
Profesionální pilot (PIL), Technologie údržby letadel (TUL)

se standardní dobou studia 3 roky a udělovaným titulem Bc. (bakalář)

program kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Profesionální pilot PIL prezenční čeština
angličtina
Praha
Technologie údržby letadel TUL prezenční čeština Praha

 

Navazující magisterské programy (navazující na bakalářský studijní program)

Dopravní systémy a technika (DS), Logistika a řízení dopravních procesů (LA), Inteligentní dopravní systémy (IS), Provoz a řízení letecké dopravy (PL), Smart Cities (SC)
se standardní dobou studia 2 roky a udělovaným titulem Ing. (inženýr)

program kód forma studia jazyk výuky pracoviště
Dopravní systémy a technika DS prezenční čeština Praha
Děčín
Logistika a řízení dopravních procesů LA

prezenční
kombinovaná

čeština Praha
Inteligentní dopravní systémy IS* prezenční čeština
angličtina
Praha
Provoz a řízení letecké dopravy PL prezenční
kombinovaná
čeština Praha
Smart Cities SC** prezenční angličtina Praha

*obor IS lze v anglickém jazyce studovat také ve formě tzv. double degree ve spolupráci se zahraniční Univerzitou Linköping ve Švédsku
**program SC lze studovat pouze v anglickém jazyce formou tzv. double degree ve spolupráci se zahraniční univerzitou The University of Texas at El Paso

 

Prezenční studium probíhá formou denní kontaktní výuky a je složeno z výuky přednášek a cvičení (či seminářů a laboratoří) v jednotlivých studijních předmětech. Studium je projektově orientováno, což znamená že si studenti volí svůj studentský projekt, kterým je určena i specializace studia a odborné zaměření.

Kombinované studium je kombinací prezenční výuky a samostudia. Část studijní zátěže a splnění studijních požadavků je tak přenesena na samostatnou činnost studentů. Prezenční část probíhá formou omezené kontaktní výuky, dle předem stanoveného harmonogramu (rozvrhu) v pracovní den. Výuka v kombinované formě probíhá na pracovišti v Praze.

Studium programů s výukou v českém jazyce je bezplatné.

Studium programů s výukou v anglickém jazyce je zpoplatněno. Výjimkou je studijní program Smart Cities (SC), který je realizován formou double-degree, jehož studium není zpoplatněno a dále studijní program Inteligentní dopravní systémy (IS), který je ve formě double-degree studia zpoplatněn ve výši 500 EUR za semestr.

Výše poplatku je stanovena Statutem ČVUT v Příloze č. 5. Průběh a podmínky studia včetně upřesnění platby v případě studia v anglickém jazyce je stanoveno ve smlouvě o studiu mezi ČVUT v Praze Fakultou dopravní a studentem. Poplatek za studium v anglickém jazyce je aktuálně stanoven takto:

 • 55 000 Kč za semestr pro studium v bakalářském programu
 • 66 000 Kč za semestr pro studium v navazujícím magisterském programu


ZÁKLADNÍ INFORMACE A DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín podání přihlášek:  

do 31. března 2024

termín platí shodně pro:

 • elektronické přihlášení v aplikaci prihlaska.cvut.cz
 • zaplacení administrativního poplatku
Den otevřených dveří: pro studium v Praze:
 • pátek 24. listopadu 2023
 • pátek 2. února 2024
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní,
  Horská 3, Praha 2
pro studium v Děčíně:
 • pondělí 22. ledna 2024
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní
  Pracoviště Děčín,
  Pohraniční 1, Děčín

Informace o dnech otevřených dveří budou k dispozici na internetových stránkách fakulty.


Termín a místo konání přijímacích zkoušek:

od 3. června 2024 do 28. června 2024
v Praze pro uchazeče o:

 • bakalářské studium v Praze
 • navazující magisterské studium v Praze

v Děčíně pro uchazeče o:

 • bakalářské studium v Děčíně (bez písemných testů)
 • navazující magisterské studium v Děčíně
Náhradní termín konání přijímacích zkoušek: od 26. srpna 2024 do 13. září 2024
Výsledky přijímacího řízení 28. června 2024
Zápisy do prvního ročníku červenec-září 2024
Zahájení výuky v akademickém roce 2024 – 2025 23. září 2024

Přihlášky ke studiu v Praze a Děčíně
další informace o studiu v Praze: Eva Vicenová
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Konviktská 20, Praha 1
mobilní tel.: +420 770 138 720
tel.: 224 359 542, 224 359 540
e-mail: vicenova@fd.cvut.cz
další informace o studiu v Děčíně: Monika Švandová
Studijní oddělení ČVUT v Praze Fakulty dopravní
Pracoviště Děčín
Pohraniční 1, Děčín
tel.: +420 224 358 408
e-mail: svandova@fd.cvut.cz


POSTUP PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Podání vyplněné přihlášky ke studiu je podmínkou pro zahájení přijímacího řízení. Počet přihlášek do různých programů není omezen. Přihlášku lze podat do prezenční i kombinované formy studia ve stejném studijním programu. Studium lze zahájit pouze v jedné z forem studia stejného studijního programu. Současně nelze studovat stejný studijní program na pracovišti v Praze a v Děčíně.

Upozorňujeme uchazeče o studium z Ruska a Běloruska, že ČVUT FD je povinna dodržovat aktuálně platné sankční předpisy Evropské unie, výsledek přijímacího řízení bude vycházet z těchto aktuálně platných sankčních předpisů.

1) Vyplnění elektronické přihlášky (bude možné od 1. ledna 2024)

Uchazeči o studium na Fakultě dopravní vyplní přihlášku:

 • elektronicky v aplikaci na internetové adrese: prihlaska.cvut.cz
 • úplně a pravdivě
 • v jazyce dle programu, ve kterém chtějí studovat (česky nebo anglicky)

Uchazeči v přihlášce dále uvedou:

 • studijní program (bakalářský nebo navazující magisterský)
 • formu studia (prezenční nebo kombinovaná)

Poznámka: program Technika a technologie v dopravě a spojích volí uchazeči se zájmem o studijní specializace DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce, do kterých probíhá rozřazení v rámci výběru studentského projektu ve 2. ročníku.

Do kombinované formy specializace Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) se budou uchazeči hlásit přímo.


2) Uhrazení poplatku

V termínu pro podání přihlášek do 31. března 2024 je nutné uhradit administrativní poplatek ve výši 900 Kč.

Platbu je možné realizovat pomocí internetové platby kartou na adrese prihlaska.cvut.cz (tento způsob platby upřednostňujeme).

Dále je možné poplatek uhradit bezhotovostní platbou převodem na účet nebo poštovní poukázkou dle níže uvedených údajů.


Administrativní poplatek
za úkony spojené s přijímacím řízením (pro každou podanou přihlášku)
výše poplatku 900,- Kč 
banka Komerční banka a. s., Praha 1
číslo účtu 19 – 3322370227/0100
SWIFT KOMBCZPPXXX
IBAN CZ6301000000193322370227
variabilní symbol pro studium v Praze 77777
variabilní symbol pro studium v Děčíně 88888
konstantní symbol

378 – bezhotovostní převod
379 – poštovní poukázka

specifický symbol kód přihlášky
IČO 68407700

3) Zařazení přihlášky do přijímacího řízení

Sepsaná a zaplacená přihláška bude zařazena do přijímacího řízení až poté, kdy dojde ke spárování platby s přihláškou. Stav přihlášky a průběh přijímacího řízení mohou uchazeči průběžně sledovat ve své elektronické přihlášce. Na později zaplacené a odeslané platby nebude v žádném případě brán zřetel. Po spárování platby s přihláškou je přihláška zaevidována v informačním systému a uhrazený poplatek již nelze vracet.

Poslední den pro sepsání přihlášky a uhrazení administrativního poplatku je 31. března 2024.

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

O způsobu a termínu doložení požadovaných dokumentů budou uchazeči informováni elektronicky v průběhu měsíce května 2024.

Všechny dokumenty dokládající splnění níže stanovených požadavků týkajících se potvrzení předchozího studia či úrovně znalosti českého nebo anglického jazyka uchazeč doloží nejpozději v den konání přijímací zkoušky. V případě, že ve stanovený termín přijímací zkoušky ještě potřebné dokumenty nebude mít uchazeč k dispozici, může se zúčastnit přijímací zkoušky, avšak konečné rozhodnutí o přijetí obdrží až po dodání potřebných dokumentů v náhradním termínu, který mu bude stanoven. Uchazeči, kteří nekonají písemné přijímací zkoušky, tyto náležitosti dodají nejpozději v termínu, který je stanoven v elektronicky zaslané informaci.

 

1) Doložení předchozího dosaženého vzdělání

Všichni uchazeči doloží úředně ověřenou kopii dokladu o předchozím úspěšně ukončeném studiu dle typu studijního programu.

Pro bakalářský studijní program je podmínkou dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, které se prokazuje maturitním vysvědčením.

Maturitní vysvědčení musí být doloženo elektronicky v aplikaci: prihlaska.cvut.cz nejpozději do 13.června 2024.

Pro navazující magisterský studijní program je podmínkou úspěšné absolvování vysokoškolského studia minimálně bakalářského typu, které uchazeči doloží kopií diplomu a kopií dodatku k diplomu či jiného potvrzení obsahujícího také výpis absolvovaných předmětů a dosažený studijní průměr. Tyto dokumenty nemusí dokládat uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

Dokumenty potvrzující úspěšné absolvování předchozího bakalářského vzdělání musí uchazeč doložit elektronicky v aplikaci: prihlaska.cvut.cz nejpozději v den konání přijímací zkoušky. V případě, že ve stanovený termín přijímací zkoušky ještě potřebné dokumenty nebude mít uchazeč k dispozici, může se zúčastnit přijímací zkoušky, avšak konečné rozhodnutí o přijetí obdrží až po dodání potřebných dokumentů v termínu, který mu bude stanoven.

Uchazeči, kteří předchozí studium úspěšně ukončili v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), dále doloží také doklad o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace (tzv. nostrifikace).

Posouzení zahraničního vzdělání pro uchazeče do akreditovaných studijních programů na ČVUT v Praze lze realizovat prostřednictvím Rektorátu ČVUT. Veškeré informace naleznete na: https://www.cvut.cz/posouzeni-vzdelani-pro-prijimaci-rizeni-na-cvut

 

2) Prokázání znalosti českého jazyka
(pro všechny programy s výukou v českém jazyce)

Pro uchazeče o studium ve všech programech a oborech s výukou v českém jazyce, kteří jsou občany jiných států než České republiky nebo Slovenské republiky, platí nutná podmínka prokázání znalosti českého jazyka. Požadována je znalost minimálně v úrovni B2.

 • Požadovanou úroveň znalosti českého jazyka v rámci přijímacího řízení je nutné doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo nejpozději v termínu zápisu do studia v případech, kdy není přijímací zkouška vyžadována. (nebudou uznávána osvědčení starší pěti let k datu předložení přihlášky)

Požadovaný doklad znalosti českého jazyka doloží uchazeč elektronicky v aplikaci: prihlaska.cvut.cz nejpozději v den konání přijímací zkoušky. V případě, že ve stanovený termín přijímací zkoušky ještě potřebné dokumenty nebude mít uchazeč k dispozici, může se zúčastnit přijímací zkoušky, avšak konečné rozhodnutí o přijetí obdrží až po dodání potřebných dokumentů v termínu, který mu bude stanoven.

Úroveň znalosti českého jazyka je možné doložit jedním z následujících způsobů:

 • předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka
 • předložením diplomu z vysoké školy, na které uchazeč absolvoval předchozí studium v českém nebo slovenském jazyce
 • potvrzením o úspěšném absolvování přezkoušení z českého jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily o přezkoušení jsou uvedeny v článku VII.)
 • osvědčením úrovně B2 a vyšší z jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky po ověření na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní
 • osvědčením o úspěšném absolvování přípravného kurzu Celoživotního vzdělávání „Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky“ na ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily o přípravném kurzu jsou uvedeny v článku VII.)
 • osvědčení úrovně B2 a vyšší z jiné fakulty ČVUT nebo z MÚVS ČVUT
 • osvědčení úrovně B2 a vyšší z Univerzity Karlovy z Ústavu jazykové a odborné přípravy– informace viz https://ujop.cuni.cz

 

3) Prokázání znalosti anglického jazyka
(pro všechny programy s výukou v anglickém jazyce)

Pro uchazeče o studium v programu PIL s výukou v anglickém jazyce platí nutná podmínka prokázání znalosti anglického jazyka. Požadována je znalost minimálně v úrovni B2. Nebudou uznávána osvědčení starší pěti let k datu předložení přihlášky.

Požadovaný doklad znalosti anglického jazyka doloží uchazeč elektronicky v aplikaci: prihlaska.cvut.cz nejpozději v den konání přijímací zkoušky. V případě, že ve stanovený termín přijímací zkoušky ještě potřebné dokumenty nebude mít uchazeč k dispozici, může se zúčastnit přijímací zkoušky, avšak konečné rozhodnutí o přijetí obdrží až po dodání potřebných dokumentů v termínu, který mu bude stanoven.

Úroveň znalosti anglického jazyka je možné doložit jedním z následujících způsobů:

 • občanství státu s úředním jazykem „angličtina“
 • potvrzení o úspěšném absolvování předchozího studia v anglickém jazyce
 • potvrzení o úspěšném absolvování přezkoušení z anglického jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily přezkoušení jsou uvedeny v článku VII.)
 • mezinárodně uznávaný certifikát
 • doložením osvědčení o znalosti anglického jazyka v minimální úrovni B2

 

PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB JEJICH VYHODNOCENÍ

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu po splnění všech stanovených podmínek a na základě vyhodnocených kritérií stanovených pro jednotlivé studijní programy.

Přijímacím kritériem je výsledný počet dosažených bodů, podle kterého je stanoveno pořadí uchazečů ve vybraných vyhlašovaných programech. Každý uchazeč získá výsledný počet bodů na základě přijímací zkoušky či na základě výsledků předchozího studia dle specifik jednotlivých programů.

Pro jednotlivé programy je stanoveno minimum výsledného počtu bodů, které je nutné pro přijetí do studia dosáhnout. Děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení přijímací komise výsledný počet bodů snížit formou samostatného příkazu děkana, případně zvýšit nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech, kde je tento počet stanoven.

Přijímací zkoušky konají uchazeči v jednom dni v období od 3. června 2024 do 28. června 2024. O konkrétním termínu, místě a formě konání zkoušky budou uchazeči elektronicky informováni nejpozději 3 týdny před jejím konáním.

S bodovým výsledkem přijímací zkoušky se mohou uchazeči seznámit následující den po konání zkoušky v aplikaci: prihlaska.cvut.cz po zadání kódu své přihlášky.

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v termínu, na který byl pozván, a písemně se omluví na příslušném studijním oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky, je možné mu stanovit náhradní termín, který se uskuteční v období od 26. srpna 2024 do 13. září 2024.

 

1) Bakalářské studijní programy realizované v Praze
Technika a technologie v dopravě a spojích (TET) se specializacemi (DOS, ITS, LED, LOG), kombinovaná forma specializace (LOG) a Technologie údržby letadel (TUL)

Uchazeči, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou zkoušku. Výsledný počet bodů je stanoven na základě výsledků maturitní zkoušky se zohledněním volby maturitní zkoušky z předmětů matematika a fyzika.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 20
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2024–2025 stanoven na 9
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • společnou část studia pro budoucí rozřazení do specializací DOS, ITS, LED a LOG
  • program TUL
  • kombinovanou formu specializace LOG
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • testy z matematiky nanečisto: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010, nebo ji vykonali v zahraničí, případně na zahraniční škole s působností v ČR, konají písemnou zkoušku z matematiky. Výsledný počet bodů je stanoven na základě hodnocení této písemné zkoušky.

Hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky:

Výsledky maturitní zkoušky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 20 bodů. Dosažené výsledky maturitní zkoušky se vyhodnocují podle vzorce:

vzorec 1

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............. výsledný počet bodů (0 až 20 bodů)
 • Z1 ............... prospěch z 1. povinného předmětu státní maturitní zkoušky (dosazeno v intervalu hodnot 0–1 převedené dle procentuálního hodnocení)
 • Z2 ............... prospěch z 2. povinného předmětu státní maturitní zkoušky (dosazeno v intervalu hodnot 0–1 převedené dle procentuálního hodnocení)
 • ZM ............... absolvování maturitního předmětu Matematika v jakékoliv části maturitní zkoušky (při splnění podmínky zisk 2 bodů)
 • ZF ............... absolvování maturitního předmětu Fyzika (při splnění podmínky zisk 2 bodů)

 

Hodnocení písemné přijímací zkoušky z matematiky

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2024–2025 stanoven na 5
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při písemné zkoušce není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů získaný z písemné přijímací zkoušky z matematiky.


2) Bakalářský studijní program Profesionální pilot realizovaný v Praze
(PIL)

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku z matematiky a anglického jazyka. Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení obou písemných zkoušek.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 40
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2024–2025 je stanoven na 20 bodů (přičemž je nezbytné dosáhnout minimálního počtu 7 bodů z přijímací zkoušky z matematiky a zároveň minimální počet 7 bodů z přijímací zkoušky z anglického jazyka)
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • studium s výukou v českém jazyce
  • studium s výukou v anglickém jazyce

Hodnocení písemných přijímacích zkoušek

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při písemné zkoušce není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • testy z matematiky nanečisto: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

Při písemné zkoušce z anglického jazyka uchazeč prokazuje schopnost použití středně pokročilé znalosti anglického jazyka. Písemná zkouška z anglického jazyka trvá 60 minut a maximální bodový zisk je 20 bodů.

Vyhodnocení výsledků se zakládá na výsledku písemných přijímacích zkoušek. Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu jsou využity výsledné počty bodů získané z písemné přijímací zkoušky z matematiky a z anglického jazyka. Pro každou přijímací zkoušku je vyhodnocováno získání minimálního počtu bodů zvlášť. Minimálního počtu bodů je tak nezbytné dosáhnout v obou přijímacích zkouškách.

Další předpoklady úspěšného pilotního výcviku, které uchazeč bere na vědomí úspěšným vykonáním přijímací zkoušky:

 • nutnost získání dokladu o zdravotní kvalifikaci před zahájením výcviku
  • „Osvědčení zdravotní způsobilosti“ 1. třídy (Medical Certificate Class 1) od Ústavu leteckého zdravotnictví – ÚLZ (objednací doba na ÚLZ může přesáhnout 2 měsíce)
  • náklady spojené se získáním osvědčení hradí uchazeč
 • schopnost hradit finanční náklady praktického výcviku z vlastních finančních zdrojů
  • výcvik lze provádět pouze v integrovaném výcviku ATP(A)
  • praktický pilotní výcvik představuje částku cca 1 550 000 Kč

3) Bakalářský studijní program realizovaný v Děčíně
Technika a technologie v dopravě a spojích (TET) se specializací (DOS)

Pro akademický rok 2024–2025 budou přijati všichni uchazeči, kteří splní základní podmínky (dle článku IV). Žádná další kritéria v podobě celkového počtu bodů nejsou stanovena.

4) Navazující magisterské programy realizované v Praze nebo v Děčíně
(DS, IS, LA)

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku ze dvou tematických okruhů. Zároveň se uchazeči o studium v prezenční formě studia účastní výběrového řízení do projektů.

Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 50
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2024–2025 stanoven na 28
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • program DS v prezenční formě studia v Praze
  • program DS v prezenční formě studia v Děčíně
  • program IS v českém jazyce
  • program IS v anglickém jazyce
  • program LA v prezenční formě studia v Praze
  • program LA v kombinované formě studia v Praze
 • ke studiu budou přijati bez písemné přijímací zkoušky studenti nebo absolventi studijního programu „B1041A040001/B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ a na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia aritmetického studijního průměru 1,0000 až 1,9000 ke dni 16. dubna 2024

Hodnocení písemné přijímací zkoušky

Při písemné zkoušce ze dvou tematických okruhů uchazeč prokazuje dostatečnou odbornou znalost problematiky související s programem, na který se hlásí.

 • písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut
 • maximální bodový zisk z jednoho tematického okruhu je 25 bodů
 • písemná zkouška probíhá v jazyce výuky programu, do kterého se uchazeč hlásí
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • tematické okruhy jsou uvedené v následující tabulce
  program tematický okruh 1 tematický okruh 2
  DS Dopravní cesty a zařízení Provoz na dopravních cestách
  IS Dopravní inženýrství Telematika v dopravě
  LA Logistika Technologie a teorie dopravy

Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů vypočítaný prostým součtem bodů získaných v obou tematických okruzích.

Specifika studijního programu IS

 • ke studiu v programu IS s výukou v anglickém jazyce budou přijati bez písemné zkoušky uchazeči, kteří úspěšně zakončili bakalářské studium s výukou v anglickém jazyce na vysoké škole v České republice nebo na zahraniční vysoké škole za předpokladu, že předchozí studium splňuje požadovaný profil uchazeče, který odpovídá základům z matematiky, fyziky a technických disciplín (což odpovídá zaměření ve směru dopravních systémů a telematiky, informatiky a telekomunikací).
 • uchazeči o studium v programu IS s výukou v anglickém jazyce, kteří předchozí studium absolvovali v zahraničí doloží do 31. března 2024 kopii diplomu z vysoké školy, na které absolvovali předchozí bakalářské studium, nostrifikaci, dále výpis známek všech absolvovaných předmětů potvrzený vysokou školou a znalost anglického jazyka jednou z možností:
  • občanství státu s úředním jazykem „angličtina“
  • doklad o úspěšně zakončeném studiu anglického jazyka v rámci předchozího vysokoškolského studia (které jako celek nemusí probíhat v anglickém jazyce)
  • mezinárodně uznávaný certifikát

O posouzení zahraničního vzdělání (nostrifikaci) mohou uchazeči žádat prostřednictvím rektorátu ČVUT: www.cvut.cz/uznavani-studia-ze-zahranici . Program IS s výukou v anglickém jazyce je možné studovat formou double degree ve spolupráci s Univerzitou Linköping ve Švédsku, která realizuje obsahově související studijní program.

Absolventům ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se zahraniční vysokou školou se uděluje akademický titul „inženýr“ (Ing.) a také akademický titul zahraniční vysoké školy podle legislativního stavu platného v příslušné zemi.

Studium je zpoplatněno poplatkem 500 EUR za semestr studia. Upřesnění platby poplatku a podmínek studia bude stanoveno ve smlouvě ČVUT v Praze Fakulty dopravní se studentem.

O zařazení do double degree studia v programu IS musí požádat uchazeči formou dopisu, který doručí studijnímu oddělení do 31. března 2024.

Spolupracující zahraniční univerzita si vyhrazuje právo uchazeče o double degree studium nepřijmout. Za toto rozhodnutí spolupracující strany ČVUT v Praze Fakulta dopravní nepřebírá žádnou odpovědnost.

5) Navazující magisterský program Provoz a řízení letecké dopravy realizovaný v Praze
(PL)

Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku ze dvou tematických okruhů. Zároveň se uchazeči o studium účastní výběrového řízení do projektů.

Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 50
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2024–2025 stanoven na 28
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
  • obor PL v prezenční formě studia
  • obor PL v kombinované formě studia
 • ke studiu budou přijati bez písemné přijímací zkoušky studenti nebo absolventi studijního programu „B1041A040001/B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia aritmetického studijního průměru 1,0000 až 1,6000 ke dni 16. dubna 2024

Hodnocení písemné přijímací zkoušky

Při písemné zkoušce ze dvou tematických okruhů uchazeč prokazuje dostatečnou odbornou znalost problematiky.

 • písemná přijímací zkouška z tematického okruhu 1 trvá 60 minut, z tematického okruhu 2 trvá 30 minut
 • maximální bodový zisk z tematického okruhu 1 je 36 bodů, maximální bodový zisk z tematického okruhu 2 je 14 bodů (přičemž je nezbytné dosáhnout minimálního počtu 11 bodů z přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 a zároveň minimálního počtu 4 bodů z přijímací zkoušky z tematického okruhu 2)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • testy z tematického okruhu 1 jsou složeny z otevřených otázek, otázek s výběrem jedné správné odpovědi, otázek s výběrem více správných odpovědí
 • testy z tematického okruhu 2 jsou složeny z doplňování, psaného textu a poslechu
 • tematické okruhy jsou uvedené v následující tabulce
  program tematický okruh 1 tematický okruh 2
  PL Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy Angličtina
 • Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy zahrnují:
  • Konstrukci letadel a letovou způsobilost
  • Lidské činitele v letectví
  • Provoz a design letišť
  • Algoritmizaci
  • Ekonomiku letecké dopravy a letecké právo
  • Uspořádání letového provozu včetně řízení letového provozu
  • Komunikační, navigační a přehledové systémy
  • Základy aerodynamiky
 • Angličtina zahrnuje:
  • Air Traffic Control and Management
  • Air Navigation
  • Airport Design and Operations
  • Gound Handling
  • Air Freight and Dangerous Goods
  • Airline Operations
  • Aircraft and Aircraft Engines
  • Passenger Rights
  • Aircraft Maintenance
  • Business and General Aviation
  • Safety and Security
  • Meteorology
  • Handling of Emergencies
  • Investigation
  • Environment Protection
  • Military and Space Flights

Vyhodnocení výsledků se zakládá na výsledku písemných přijímacích zkoušek. Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu jsou využity výsledné počty bodů získané z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 a z tematického okruhu 2. Pro každou přijímací zkoušku je vyhodnocováno získání minimálního počtu bodů zvlášť. Minimálního počtu bodů je tak nezbytné dosáhnout v obou přijímacích zkouškách.


6) Navazující magisterský program Smart Cities realizovaný v Praze
(SC)

Uchazeči o studium nekonají písemnou přijímací zkoušku. Do 31. března. 2024 odevzdají na studijním oddělení motivační dopis v anglickém jazyce o rozsahu 1 strany A4, v němž prokáží zájem o problematiku Smart Cities, očekávání od studia a nastíní téma či témata, jimž by se chtěli věnovat ve své diplomové práci. Tento motivační dopis bude základem pro diskusi během ústního pohovoru rovněž v anglickém jazyce.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 100
 • minimální počet bodů potřebný pro přijetí je 70
 • ke studiu budou pro akademický rok 2024–2025 přijati uchazeči dle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů
 • pro akademický rok 2024–2025 bude přijato nejvýše 5 uchazečů
 • úroveň znalosti anglického jazyka uchazečů bude posouzena komisí během přijímacího pohovoru
 • druhý ročník studia v programu SC probíhá prezenčně v USA, je tedy nezbytné, aby vzhledem k nutnosti získat americké studentské vízum F-1 uchazeči byli občany některého ze členských států Evropské Unie

Výsledný počet bodů potom bude stanoven na základě hodnocení komise ústního pohovoru dle vzorce:

vzorec 2

kde význam veličin ve vzorci je následující:

 • VPB ............ výsledný počet bodů
 • AP .............. dosažený aritmetický studijní průměr v předchozím bakalářském studiu ke dni 16. dubna 2024
 • e ................ motivační dopis v anglickém jazyce o rozsahu 1 strany A4 (lze dosáhnout maximálně 20 bodů)
 • n ................ počet bodů z ústního pohovoru v anglickém jazyce (lze dosáhnout maximálně 40 bodů)

Studium v programu SC je bezplatné. Na základě uzavřeného memoranda o spolupráci mezi ČVUT v Praze Fakultou dopravní a The University of Texas at El Paso studenti neplatí poplatek za studium v anglickém jazyce na ČVUT Fakultě dopravní ani školné na The University of Texas at El Paso.

Studium v programu SC je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů technického zaměření, na ČVUT v Praze Fakultě dopravní se jedná o všechny programy či obory s výjimkou programů PIL a TUL.

Další předpoklady úspěšného studia programu Smart Cities, které uchazeč bere na vědomí úspěšným absolvováním ústního pohovoru:

 • nutnost v průběhu prvního ročníku studia úspěšně složit jazykovou zkoušku TOEFL (min. počet bodů u varianty internet-based test je 80)
 • nutnost v průběhu během prvního ročníku studia pokusu o složení zkoušky GRE General Test (min. počet bodů není stanoven)
 • pro uznání studijních výsledků dosažených během prvního roku studia na ČVUT FD ze strany The University of Texas at El Paso je nutné splnit všechny předměty studijního plánu s hodnocením A, B nebo C dle klasifikační stupnice ECTS

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 28. června. 2024. Uchazeči naleznou výsledky v aplikaci prihlaska.cvut.cz po zadání kódu své přihlášky.

Rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu bude uchazečům zasláno výhradně elektronicky do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti odvolání se proti rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení. Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazečům právo na zápis do studia. Zápis do studia na pracovišti v Praze bude probíhat výhradně online v několika termínech. Termíny zápisů budou zveřejněny v aplikaci: prihlaska.cvut.cz a na internetových stránkách FD: www.fd.cvut.cz/studenti/prvak-zapis.html. Uchazečům přijatým ke studiu na pracovišti v Děčíně bude termín zápisu sdělen společně s rozhodnutím o přijetí.

Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia.

V případě, že se ve stanoveném termínu uchazeč nezapíše, předpokládá se, že nemá zájem nastoupit ke studiu. Pozdější zápis již není možný.

 

KURZY POŘÁDANÉ FAKULTOU DOPRAVNÍ

1) Přezkoušení z českého jazyka

Přezkoušení úrovně znalosti českého jazyka je určeno pro přihlášené zájemce. Přezkoušením se ověřuje znalost českého jazyka v úrovni minimálně B2.

 • přezkoušení garantuje Ústav jazyků a společenských věd
 • přezkoušení probíhá písemnou a ústní formou
 • přezkoušení probíhá v termínech stanovených garantujícím ústavem
 • přezkoušení je zpoplatněno částkou 3000 Kč
 • kontaktní osobou je Mgr. Irena Veselková (e-mail: veselkova@fd.cvut.cz)

2) Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky

Intenzivní přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky je realizován v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Cílem ročního kurzu češtiny je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na vysoké škole technického směru v českém jazyce a prokázání velmi dobré znalosti češtiny v odpovídající úrovni (B2) v přijímacím řízení. Kurz je zaměřen na osvojení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech s porozuměním), rozvoj komunikativních schopností (rozšiřování slovní zásoby, frazeologie) a schopnost reagovat v každodenních situacích.

3) Přezkoušení z anglického jazyka

Přezkoušení úrovně znalosti anglického jazyka je určeno pro přihlášené zájemce. Přezkoušením se ověřuje znalost anglického jazyka v úrovni minimálně B2.

 • přezkoušení garantuje Ústav jazyků a společenských věd
 • přezkoušení probíhá písemnou a ústní formou
 • přezkoušení probíhá v termínech stanovených garantujícím ústavem
 • přezkoušení je zpoplatněno částkou 3000 Kč
 • kontaktní osobou je Mgr. Jitka Heřmanová (e-mail: hermaji3@fd.cvut.cz)

4) Přípravný kurz z matematiky a fyziky v Praze

Přípravný kurz z matematiky a fyziky pro uchazeče o studium zajišťuje Ústav aplikované matematiky.

 • délka kurzu je 12 týdnů (začátek kurzu 6. února 2024)
 • kurz probíhá v budově v ulici Na Florenci 25, 110 00 Praha 1
 • kurz probíhá v českém jazyce
 • kurz je zpoplatněn
 • bližší informace jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/pripravne-kurzy.html

5) Přípravný kurz z matematiky a fyziky v Děčíně

Přípravný kurz z matematiky a z fyziky pro uchazeče o studium v Děčíně zajišťuje Pracoviště Děčín

 • kurz probíhá na adrese Pohraniční 1, Děčín
 • jedná se o intenzivní kurz v průběhu jednoho týdne
 • předpokládaný termín konání je září 2024
 • bližší informace budou zveřejněny v červnu 2024 na internetových stránkách FD
 • další informace jsou dostupné také telefonicky: 412 512 736

6) Přípravný kurz Seznámení s informačními systémy

Přípravný kurz „Seznámení s Informačními systémy ČVUT v Praze Fakulty dopravní“ zajišťuje Ústav aplikované informatiky v dopravě.

 • kurz je určen pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v Praze
 • délka kurzu je 90 minut
 • termín bude včas stanoven a zapsaným studentům sdělen
 • místo konání a rozřazení studentů do skupin bude zveřejněno na internetových stránkách fakulty
 • kontaktní osobou je Ing. Jana Kaliková, Ph.D. (e-mail: kalikova@fd.cvut.cz)
 • bližší informace jsou dostupné také telefonicky: 224 358 413

7) Seznamovací kurz

Seznamovací kurz pro studenty zapsané do prvního ročníku bakalářského prezenčního studia.

 • kurz organizují členové studentského klubu eFDdrive a studenti Fakulty dopravní
 • seznamovací kurz probíhá od čtvrtka do neděle v termínu před zahájením semestru
 • přihlášení a bližší informace o kurzu budou zveřejněny na internetové stránce https://uzel.su.cvut.cz

Vyhlášení přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech ČVUT v Praze Fakulty dopravní s nástupem ke studiu od 1. 10. 2024

ve studijních programech:

Přijímací řízení se uskuteční v září, v týdnu 9. 9. – 13. 9. 2024.
Přesný termín přijímací zkoušky bude upřesněn s minimálně 14 - ti denním předstihem a uchazeči jej obdrží v pozvánce.

Informace o přijímacím řízení a přijímací zkoušce

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je úspěšné ukončení studia v magisterském studijním programu.

Součástí přijímacího řízení je dále ověření předpokladů uchazečů pro vědeckou práci na fakultě v rámci doktorského studia, kterými jsou zejména odborné a jazykové znalosti, dále schopnosti samostatné tvůrčí práce a týmové spolupráce a připravenost zvoleného tématu disertační práce.

Tyto předpoklady se posuzují na základě materiálů předložených s přihláškou ke studiu a na základě výsledků přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška proběhne formou ústního pohovoru před komisí za účasti potencionálního školitele.

Kritéria přijímací zkoušky a další podmínky pro přijetí jsou zveřejněny níže.

Termín podání přihlášek je do 2. září 2024.

Přihlášky včetně příloh přijímá referát vědy a výzkumu poštou na adrese:

Referát vědy a výzkumu
Konviktská 20
110 00 Praha 1

Přihlášku je možné vyplnit také elektronicky na adrese: https://prihlaska.cvut.cz . Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout a podepsat, zajistit podpis školitele a doručit ji včetně povinných příloh na uvedenou adresu Referátu vědy a výzkumu.

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky.

K vyplněné a podepsané přihlášce je nutné přiložit:

 1. Životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. Ověřenou kopii diplomu o ukončeném magisterském vzdělání, případné další doklady o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků). V případě, že uchazeč nemá diplom k dispozici, dokládá jej v případě přijetí ke studiu nejpozději před zápisem do studia. Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu je podmíněno doložením magisterského diplomu.
  Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v ČR a SR, musí s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu (provádí Odbor pro studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT).
 3. Přehled publikovaných prací i nepublikovaných prací uchazeče a ostatních výsledků odborné činnosti s jejich případným hodnocením.
 4. Motivační dopis v anglickém jazyce obsahující stručný popis zvoleného tématu disertační práce a předpokládaný koncept jejího řešení a stručný životopis uchazeče zaměřený na klíčové kvalifikace a zkušenosti uchazeče.
 5. Doklad o zaplacení Kč 900,- za úkony spojené s přijímacím řízením – číslo účtu: 19-3322370227/0100, var. symbol: 99999

Pro přihlášení ke studiu je nutné zvolit rámcové téma disertační práce a uvést jej v přihlášce

prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
děkan

Důležité soubory ke stažení

 • Podmínky pro přijetí, přijímací zkouška a kritéria jejího vyhodnocení soubor pdf  (~119.6 kB)
 • Přihláška k doktorskému studiu soubor docx  (~510.2 kB)
 • Rámcová témata disertačních prací:
  • Dopravní systémy a technika soubor pdf  (~234.9 kB)
  • Inteligentní dopravní systémy soubor pdf  (~327.6 kB)
  • Provoz a řízení letecké dopravy soubor pdf  (~255.1 kB)
  • Smart Cities soubor pdf  (~248.6 kB)

Vyřizuje:
Referát vědy a výzkumu ČVUT FD, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Bc. Jana Katarína Knapová, tel. 224355095, e-mail: knapova@fd.cvut.cz