info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Katedra dopravní telematiky

Vedoucí katedry:Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
Zástupce vedoucího:doc. Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D., MBA
Tajemník:Ing. Milan SLIACKY, Ph.D.
Michal KOVALJOV
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Jiří RŮŽIČKA, Ph.D.
roh projektů:Ing. Milan SLIACKY, Ph.D.
Sekretariát: Světlana LESOVÁ

Katedra dopravní telematiky garantuje a zajišťuje výuku v povinných i povinně volitelných předmětech bakalářského, magisterského i doktorského studia a v projektech bakalářského a magisterského studia na Fakultě dopravní v pěti hlavních okruzích:

  • teoretická telematika, systémové vědy
  • řízení a modelování dopravy
  • identifikační a navigační systémy
  • bezpečnost a spolehlivost systémů, zabezpečovací systémy
  • lidský faktor v dopravě

Výuka je specificky zaměřena na aplikační oblast inteligentních dopravních systémů a zabezpečovací techniky. Katedra je garantem oborů Inteligentní dopravní systémy v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu.

Výuka i výzkum probíhají z podstatné části v laboratořích, které mají rozsáhlou působnost. Společným pracovištěm s Ústavem informatiky AV ČR je Laboratoř spolehlivosti systémů (LSS). V rámci katedry působí dále laboratoře řízení a modelování dopravy, telematiky, železniční zabezpečovací techniky, odbavovacích a informačních systémů, geoinformatického inženýrství či laboratoř programovatelných kontrolérů. Pracovníci katedry také zajišťují činnosti samostatných laboratoří Certifikačního orgánu pro výrobky při FD a Zkušební laboratoře FD.

Výzkumná činnost katedry je realizována s širokým okruhem tuzemských i zahraničních partnerů a je rovněž orientována do výše uvedených oblastí.

Účast pracovníků a studentů katedry v rámci projektů evropských rámcových programů, Technologické agentury ČR, komerčního výzkumu je přímo integrována do struktury výuky prostřednictvím projektově orientované výuky. Od 3. semestru bakalářského programu jsou studenti zapojeni do vědeckovýzkumné činnosti. Kromě získání návyku pro týmovou práci, je práce na projektu završena bakalářskou nebo diplomovou prací. Vedoucími projektu jsou profesoři, docenti, odborní asistenti a odborníci z vědeckých pracovišť a z praxe.

Všechna pracoviště jsou otevřena všem zájemcům o danou problematiku a spolupráci.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Koutecký Petr Ing., Ph.D. (externí učitel)
Procházka David Anthony PhDr., Ph.D., MBA
Svítek Miroslav prof. Dr. Ing., dr. h. c.
Šimůnek Jan Ing. (externí učitel)
Šmejkal Ladislav Ing., CSc. (externí učitel)
Tichý Tomáš doc. Ing., Ph.D., MBA
Vlkovský Martin doc. Ing., Ph.D.
Příjmení Jméno, titul
E-mail
Beneš Viktor Ing. (prezenční studium)
Gavrilov Igor Ing. (kombinované studium)
Hajčiarová Eva Ing. (prezenční studium)
Hluska Pavel Ing. et Ing., MSc. (kombinované studium)
Ivasienko Petr Ing. (kombinované studium)
Kekula František Ing. (kombinované studium)
Kremlík Vladimír JUDr. (kombinované studium)
Majera Juraj Ing. (prezenční studium)
Purkrábková Zuzana Ing. (kombinované studium)
Stříteský Petr Ing. et Ing. (kombinované studium)
Webové stránky katedry
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Katedra dopravní telematiky
Konviktská 20
110 00 Praha 1
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Katedra dopravní telematiky
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 547, +420 224 359 548

Fax: +420 224 359 545

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z katedry