info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Finanční podpora zahraničních pobytů – zaměstnanci

Zahraniční (i tuzemské) cesty zaměstnanců fakulty probíhají na základě cestovního příkazu, který schvaluje vedoucí ústavu/pracoviště, kde daný zaměstnanec působí.

Postup při administraci cest je stanoven ve směrnici děkana o poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách (směrnice je uložena na SharePointu FD v Předpisech děkana).

Směrnice vychází z ustanovení Zákoníku práce a z vyhlášek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva financí ČR, které se týkají oblasti pracovních cest.

Stanovují výši stravného, náhrady jízdných výdajů, týkají se i výdajů za ubytování, kapesného a prokázaných nutných vedlejších výdajů.

Odkazy na legislativu:

Pracovní cesty jsou hrazeny z rozpočtů ústavů/pracovišť, z grantů, projektů či jiných zdrojů, případně jsou hrazeny ze strany přijímající organizace.

Jednou z často využívaných možností výjezdu do zahraničí je program Erasmus+, který umožňuje vycestovat zejména do zemí EU.

Program nabízí dvě možnosti výjezdu – školení a výukový pobyt, a to v délce 2 dny až 2 měsíce. Finanční podmínky jsou v rámci obou těchto aktivit stejné.

Před cestou je třeba vyplnit cestovní příkaz, který schválí vedoucí ústavu/pracoviště. Na základě schváleného příkazu vyplácí zaměstnanci finanční prostředky na výjezd ústav/pracoviště, který pak žádá rektorát o refundaci těchto prostředků.

Bližší informace k administraci programu na ČVUT lze nalézt na ERASMUS+ MOBILITY ZAMĚSTNANCŮ

V rámci tohoto programu je stanovena výše příspěvku na cestovní náklady diferencovaná dle vzdálenosti do místa pobytu (v závislosti na cestovním příkazu, který je třeba vyplnit) a výše grantů na pobytové náklady, jež závisí na tom, do jaké země a na jak dlouho zaměstnanci vyjedou.

Cílové země jsou rozděleny do skupin a výše grantu je stanovena s ohledem na životní náklady v dané zemi.

Bližší informace k výši grantů lze nalézt na pobytové náklady pro mobility z výzvy 2020 [pdf] .

Mimo program Erasmus+ je možno vyjet na vědecké či přednáškové pobyty v rámci meziuniverzitních či fakultních bilaterálních smluv, v rámci zapojení do grantů či projektů (prostředky u grantů a projektů vyčleněné na mobilitu), nebo na odborné konference a semináře.

Řada možností výjezdů existuje i v rámci mezinárodních smluv, nabídek vládních či nevládních organizací, vědeckých organizací, nadací či zahraničních univerzit.

Informace o finanční podpoře, která je u těchto pobytů nabízena, naleznete přímo na webových stránkách příslušné organizace, jež pobyty nabízí.

Nabídky možností jsou uvedeny:

web FD studium v zahraničí