info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Volba děkana FD ČVUT

Informace o volbě děkana ČVUT FD v roce 2021

Volební období 1. února 2022 – 31. ledna 2026

Přihlášení kandidáti :

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

 • profesní životopis soubor pdf   (~245.4 kB)
 • volební program soubor pdf   (~241.9 kB)

prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

 • profesní životopis soubor pdf   (~236.6 kB)
 • volební program soubor pdf   (~767.4 kB)
Dokumenty k vyhlášení voleb:
 • vyhlášení + harmonogram soubor pdf   (~179.3 kB)

Akademický senát ČVUT FD dle § 27 odstavec 1 písmeno g) zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 7 odstavec 1 Jednacího řádu Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní vyhlásil na svém 19. řádném zasedání dne 7. září 2021 volby děkana ČVUT v Praze Fakulty dopravní.

Na 19. řádném zasedání AS ČVUT FD byla zvolena volební komise v tomto složení:

 • Předseda: Kočárková
 • Členové: Doktor, Svoboda, Metelka, Richter

Návrh na kandidáta na děkana může předložit:

 • stávající děkan ČVUT FD
 • kandidát, kterého podpořila skupina nejméně 20 členů akademické obce ČVUT FD

Návrh na kandidáta musí obsahovat:

 • V elektronické i tištěné podobě:
  • fotografii uchazeče
  • strukturovaný profesní životopis, rozsah nejvýše 2 strany A4
  • doklad o dosaženém vzdělání
  • volební program, rozsah nejvýše 2 strany A4
 • V tištěné podobě:
  • návrh na kandidaturu, která obsahuje jméno, zařazení navrhovatele (student + studijní skupina/zaměstnanec + ústav) a podpis, na kandidatuře musí být min 20 navrhovatelů
  • souhlas kandidáta s nominací

Dokumenty se předají k rukám předsedy volební komise v zalepených obálkách s nápisem „kandidát na děkana FD – neotevírat“.

Prezentace kandidátů:

 • na společném setkání AS ČVUT FD a AO ČVUT FD proběhne veřejné vystoupení kandidátů na funkci děkana (každý z kandidátů vystoupí odděleně):
  • 20 min. projev kandidáta,
  • 40 min. dotazy z pléna + odpovědi na dotazy dodané elektronicky volební komisi

Časový harmonogram voleb děkana (schválen na 16. zasedání AS FD 11. 5. 2021):

 • 7. září 2021 … vyhlášení voleb děkana ČVUT FD na 19. zasedání AS FD
 • 5. října 2021 do 14.00 hod … přijímání nominací kandidátů na děkana
 • 5. října 2021 do 16.00 hod … zveřejnění nominací kandidátů na děkana
 • 11. října 2021 do 16.00 hod … uzávěrka podávání otázek na kandidáty na děkana
 • 12. října 2021 do 16.00 hod … předání vybraných otázek kandidátům, výběr otázek ze zaslaných provede volební komise
 • 15. 10., 22. 10. 2021 od 10.00 nebo 16.00 hod … veřejná představení kandidátů před AS FD a AO FD, ev. uzavřené představení jednotlivých kandidátů samostatně jen před AS FD
 • 16. listopadu 2021 od 16.00 hod … volba děkana na řádném zasedání AS FD, místnost Florenc/MS TEAMS

Kontaktní mail pro podávání otázek na kandidáty a další dotazy: volbadekana@fd.cvut.cz