info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Informace pro prváky důležité informace pro studenty 1. ročníku pro akademický rok 2023/2024

I. ZAČÁTEK STUDIA NA ČVUT FD

1) ZÁPIS DO STUDIA

Přijetím ke studiu vzniká uchazeči právo na ZÁPIS do studia. Uchazeč se stane studentem až DNEM ZÁPISU DO STUDIA. Teprve od tohoto dne si budete moci vytisknout potvrzení o studiu, přihlásit se k informačním systémům, zařídit si průkaz studenta.

Ve Vaší elektronické přihlášce, po té co se seznámíte se všemi pokyny k zápisu, potvrdíte svou registraci kliknutím na pole Závazně se zapisuji do studia.

2) UZEL - seznamovací kurz pro první ročníky

UZEL je seznamovací kurz na Fakultě dopravní. Pořádají ho členové studentského klubu eFDrive a další studenti Fakulty dopravní. Na UZLU se ještě před samotným začátkem semestru dozvíte více informací o životě a studiu na FD a poznáte další studenty prvního ročníku.

Informace o seznamovacím kurzu naleznete na webu: uzel.su.cvut.cz

3) ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU (ČPAR)

Průběh akademického roku se řídí časovým plánem, který je vyhlašován pro každý akademický rok. Časový plán obsahuje zejména termíny začátku a konce období výuky a zkouškového období v zimním a letním semestru, období pro zápis studentů do zimního a letního semestru, období prázdnin, a dále termíny konání státních závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek, termíny zakončení všech předmětů předcházejících semestrů či termíny pro kontrolu výsledků studia a období pro výběrové řízení do projektů a další akademické aktivity specifické pro FD.

Tento harmonogram naleznete na webu fakulty: www.fd.cvut.cz/studenti/casovy-plan-akademickeho-roku.html

4) VÝUKA

Výuka v zimním semestru akademického roku 2023/2024 bude zahájena 25. 09. 2023. Výuka probíhá dle rozvrhu jednotlivých studijních skupin. Výuka je kontaktní.

5) ROZVRH VÝUKY

Rozvrh výuky je sestavován rozvrhářem pro všechny jednotlivé studijní skupiny. Rozvrh bude dostupný po 15. 9. 2023 na webu fakulty: www.fd.cvut.cz/studenti/rozvrh-vyuky.html.

Číslo studijní skupiny, do které jste zařazeni, zjistíte po přihlášení ve studijním informačním systému KOS.

6) KURZ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ČVUT a FD

Kurz Informační systémy ČVUT a FD pro studenty 1. ročníku bakalářského studia se koná 25. 09. 2023 od 13.00 hod. Harmonogram kurzu bude zveřejněn na webu fakulty od 15.09.2023 : pdf soubor  (~233.2 kB). Detailní informace o kurzu naleznete v letáku pdf soubor  (~215.4 kB).

7) IMATRIKULACE

Imatrikulace je jedním z akademických obřadů fakulty, při kterém jsou noví studenti slavnostně přijati do akademické obce. Obřad se tradičně koná v Betlémské kapli za účasti zástupců vedení fakulty. V rámci imatrikulace dochází ke složení slibu studentů fakulty.

Imatrikulace je plánována na úterý 26. 09. 2023 v Betlémské kapli Imatrikulační slib studentů 1.ročníku FD  (~88.1 kB).

Plné znění imatrikulačního slibu naleznete v Příloze č. 3 ke Statutu ČVUT (str. 36) .


II. ORGANIZACE A PRŮBĚH STUDIA NA ČVUT FD

1) STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM KOS

Studijní informační systém KOS je důležitým místem, kde naleznete vaše zapsané předměty. Prostřednictvím tohoto systému probíhá přihlašování ke zkouškám a je zde vkládáno hodnocení předmětů.

Studijní informační systém KOS naleznete na webu: www.kos.cvut.cz

V případě problému s přihlášením se obracejte na oddělení sítí: net.fd.cvut.cz/kontakty/spravcehesel/

2) DALŠÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY ČVUT a FD

V průběhu studia budete potřebovat i další univerzitní či fakultní systémy. Do všech těchto systémů je jednotný způsob přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla. O funkci a používání většiny zásadních systémů se dozvíte v rámci IT kurzu pro studenty 1. ročníku.

Přehled informačních systémů používaných na FD (nejen pro studenty) naleznete na webu: is.fd.cvut.cz .

V první řadě jsou pro vás důležité tyto systémy:

3) STUDIJNÍ PLÁNY A BÍLÁ KNIHA

Vaše studium na FD se řídí doporučeným časovým plánem studia (DČPS). Jinými slovy jde o studijní plán vašeho studijního programu, který uvádí seznam předmětů v jednotlivých semestrech. V rámci studia musíte absolovat všechny předměty uvedené v tomto studijním plánu.

Studijní plány naleznete na webu fakulty: www.fd.cvut.cz/studenti/studijni-plany.html

Dále jsou studijní plány obsaženy v tzv. Bílé knize. Jedná se o dokument obsahující přehled studijních plánů všech programů na FD. Studijní plán uvedený v aktuální Bílé knize pro akademický rok 2023/2024 zůstane neměnný po celou dobu vašeho studia na FD.

Elektronickou verzi Bílé knihy Fakulty dopravní pro akademický rok 2023/2024 naleznete na webu: www.fd.cvut.cz/studenti/bila-kniha.html

4) DŮLEŽITÉ LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY

Průběh, pravidla a organizace studia na ČVUT FD jsou popsány v řadě legislativních dokumentů ať již na úrovní celé univerzity či specificky platné pouze na Fakultě dopravní. Doporučujeme se s těmito dokumenty seznámit.

Interní legislativní dokumenty s celouniverzitní platností naleznete na webu: www.cvut.cz/vnitrni-predpisy . Důležité jsou z nich zejména následující:

Ucelený přehled univerzitní legislativy týkající se studia na ČVUT nalezente na webu: www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia

Fakultní legislativní dokumenty naleznete na webu: www.fd.cvut.cz/o-fakulte/vnitrni-predpisy.html a na další záložce webu "Ostatní právní dokumenty FD". Důležité jsou z nich zejména následující:


III. DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE

1) STUDENTSKÝ PRŮKAZ (ISIC)

Studentský průkaz Vám bude vydán na Vydavatelství průkazů ČVUT Bechyňova 3, Praha 6. Více informací naleznete zde .

2) POMOC PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Student se specifickými potřebami je takový student, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem.

Podporou studentů se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového nebo pohybového postižení, dále studenty se specifickými poruchami učení, psychickým nebo s chronickým onemocněním se zabývá na ČVUT středisko ELSA.

V případě, že potřebujete v důsledku svého onemocnění modifikaci studijních podmínek, kontaktujte středisko ELSA

ELSA, Bechyňova 3, 166 36 Praha 6
tel. 224 358 463; e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz
více informací na webu: www.elsa.cvut.cz

3) CIPS – CENTRUM INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB

Všem studentům ČVUT poskytuje zdarma unikátní spektrum poraden: studijní , psychologickou , sociálně-právní , duchovní , řečovou a koučování . Zvláštní důraz klade na řešení studijně rizikových situací.

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT
Bechyňova 3, Praha 6, vchod vedle poliklinky
tel. 224 358 460; e-mail: cips@cvut.cz
Facebook

4) UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování na kolejích ČVUT je nutné si zajistit prostřednictvím Správy účelových zařízení ČVUT (SÚZ). Deatilní informace naleznete na webu: www.suz.cvut.cz .

Ubytování je možné na SÚZ vyřizovat ode dne, kdy se v aplikaci "prihlaska.cvut.cz " uchazeči zobrazí informace o přijetí ke studiu.

Podrobné informace o stravování v rámci menz ČVUT naleznete na webu: Menzy a stravování


IV. DŮLEŽITÉ KONTAKTY

1) STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Jakékoli problémy spojené se studiem na FD můžete řešit s referentkami na studijním oddělení. Kontakty a úřední hodiny naleznete na webu: www.fd.cvut.cz/studenti/studijni-oddeleni.html.

2) SPRÁVA SÍTÍ FD

V případě problémů s přístupem do informačních systémů ČVUT a FD, funkcí počítačových učeben, studentských karet apod. kontaktujte správce sítí FD.

Využít můžete Helpdesk, kde svůj požadavek vyplníte a odešlete: helpdesk.cvut.cz .

Nebo kontaktujte správce dle kontaktů na webu: net.fd.cvut.cz/kontakty/spravcisite/

3) STUDENTSKÝ KLUB FAKULTY DOPRAVNÍ eFDrive

Studentský klub eFDrive organizuje studentské akce a podílí se na studentském životě na Fakultě dopravní. Nejnovější informace a plánované akce naleznete na webu: efd.su.cvut.cz či facebookové stránce: www.facebook.com/efdrive nebo instagramové stránce www.instagram.com/efd.rive/ .