info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Informace pro prváky důležité informace pro studenty 1. ročníku pro akademický rok 2022/2023

I. ZAČÁTEK STUDIA NA ČVUT FD

1) Časový plán akademického roku (ČPAR)

Průběh akademického roku se řídí časovým plánem, který je vyhlašován pro každý akademický rok. Časový plán obsahuje zejména termíny začátku a konce období výuky a zkouškového období v zimním a letním semestru, období pro zápis studentů do zimního a letního semestru, období prázdnin, a dále termíny konání státních závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek, termíny zakončení všech předmětů předcházejících semestrů či termíny pro kontrolu výsledků studia a období pro výběrové řízení do projektů a další akademické aktivity specifické pro FD.

Tento harmonogram naleznete na webu fakulty: www.fd.cvut.cz/studenti/casovy-plan-akademickeho-roku.html

2) Výuka

Výuka v zimním semestru akademického roku 2022/2023 bude zahájena 19. 9. 2022. Výuka probíhá dle rozvrhu jednotlivých studijních skupin. Předpokladem je standardní kontaktní výuka. Pro aktuální informace však sledujte web fakulty.

3) Rozvrh výuky

Rozvrh výuky je sestavován rozvrhářem pro všechny jednotlivé studijní skupiny. Rozvrh bude dostupný po 15. 9. 2022 na webu fakulty: www.fd.cvut.cz/studenti/rozvrh-vyuky.html.

Číslo studijní skupiny, do které jste zařazeni, zjistíte po přihlášení ve studijním informačním systému KOS.

4) Imatrikulace

Imatrikulace je jedním z akademických obřadů fakulty, při kterém jsou noví studenti slavnostně přijati do akademické obce a zároveň tak začíná výuka v novém akademickém roce. Obřad se tradičně koná v Betlémské kapli za účasti zástupců vedení fakulty a její akademické obce. V rámci imatrikulace dochází ke složení slibu studentů fakulty.

Imatrikulace je plánována na čtvrtek 29. 9. 2022 v Betlémské kapli Imatrikulační slib studentů 1.ročníku FD  (~172.5 kB).

Plné znění imatrikulačního slibu naleznete v Příloze č. 3 ke Statutu ČVUT (str. 34) .

5) Kurz informačních systémů ČVUT a FD

Kurz Informační systémy ČVUT a FD pro studenty 1. ročníku bakalářského studia se koná 19. 9. 2022. Detailní informace o kurzu naleznete v letáku, který obdržíte během zápisu do studia.

6) UZEL - seznamovací kurz pro první ročníky

UZEL je seznamovací kurz na Fakultě dopravní. Pořádají ho členové studentského klubu eFDrive a studenti Fakulty dopravní. Na UZLU se ještě před samotným začátkem semestru dozvíte více informací o životě a studiu na FD a seznámíte se s dalšími studenty prvního ročníku.

Informace o seznamovacím kurzu naleznete na webu: uzel.su.cvut.cz

II. ORGANIZACE A PRŮBĚH STUDIA NA ČVUT FD

1) Studijní informační systém KOS

Studijní informační systém KOS je důležitým místem, kde naleznete vaše zapsané předměty. Prostřednictvím tohoto systému probíhá přihlašování ke zkouškám a je zde vkládáno hodnocení předmětů.

Jak se do systému přihlásíte, se dozvíte při zápisu do studia. V případě problému s přihlášením se obracejte na oddělení sítí.

Studijní informační systém KOS naleznete na webu: www.kos.cvut.cz

2) Další informační systémy ČVUT a FD

V průběhu studia budete potřebovat i další univerzitní či fakultní systémy. Do všech těchto systémů je jednotný způsob přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla. O funkci a používání většiny zásadních systému se dozvíte v rámci IT kurzu pro studenty 1. ročníku.

Přehled informačních systémů používaných na FD (nejen pro studenty) naleznete na webu: is.fd.cvut.cz .

V první řadě jsou pro vás důležité tyto systémy:

3) Studijní plány a Bílá kniha

Vaše studium na FD se řídí doporučeným časovým plánem studia (DČPS). Jinými slovy jde o studijní plán vašeho studijního programu, který uvádí seznam předmětů v jednotlivých semestrech. V rámci studia musíte absolvovat všechny předměty uvedené v tomto studijním plánu.

Studijní plány naleznete na webu fakulty: www.fd.cvut.cz/studenti/studijni-plany.html

Dále jsou studijní plány obsaženy v tzv. Bílé knize. Jedná se o dokument obsahující přehled studijních plánů všech programů na FD. Studijní plán uvedený v aktuální Bílé knize pro akademický rok 2022/2023 zůstane neměnný po celou dobu vašeho studia na FD.

Bílou knihu naleznete na webu fakulty: www.fd.cvut.cz/studenti/bila-kniha.html

4) Důležité legislativní dokumenty

Průběh, pravidla a organizace studia na ČVUT FD jsou popsány v řadě legislativních dokumentů ať již na úrovní celé univerzity či specificky platné pouze na Fakultě dopravní. Doporučujeme se s těmito dokumenty seznámit.

Interní legislativní dokumenty s celouniverzitní platností naleznete na webu: www.cvut.cz/vnitrni-predpisy . Důležité jsou z nich zejména následující:

Ucelený přehled univerzitní legislativy týkající se studia na ČVUT naleznete na webu: www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia

Fakultní legislativní dokumenty naleznete na webu: www.fd.cvut.cz/o-fakulte/vnitrni-predpisy.html a na další záložce webu "Ostatní právní dokumenty FD". Důležité jsou z nich zejména následující:

  • Statut ČVUT FD – základní informace o struktuře a fungování Fakulty dopravní
  • Směrnice děkana – základní informace a pravidla pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT FD
III. DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE

1) Studentský průkaz (ISIC)

Studentský průkaz Vám bude vydán na Vydavatelství průkazů ČVUT Bechyňova 3, Praha 6. Více informací naleznete zde .

2) Průvodce prváka

Průvodce prváka ČVUT pro akademický rok 2022/2023 naleznete na webu: pruvodcecvut.iaeste.cz

3) Pomoc pro studenty se specifickými potřebami

Pokud požadujete úpravu formy přijímacího řízení, resp. studia, v důsledku nějakého handicapu kontaktujte celouniverzitní středisko ELSA. O individuální pomoc mohou žádat také studenti, kteří mají obtíže ve studiu v důsledku pandemie COVID-19.

ELSA, Bechyňova 3, 166 36 Praha 6
tel. 224358463; e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz
více informací na webu: www.elsa.cvut.cz

4) Ubytování a stravování

Ubytování na kolejích ČVUT je nutné si zajistit prostřednictvím Správy účelových zařízení ČVUT (SÚZ). Detailní informace naleznete na webu: www.suz.cvut.cz nebo www.suz.cvut.cz/rezr. Ubytování je možné na SÚZ vyřizovat ode dne, kdy se v aplikaci "prihlaska.cvut.cz" uchazeči zobrazí informace o přijetí ke studiu.

Podrobné informace o stravování v rámci menz ČVUT naleznete na webu: www.suz.cvut.cz/menzy

IV. DŮLEŽITÉ KONTAKTY

1) Studijní oddělení

Jakékoli problémy spojené se studiem na FD můžete řešit s referentkami na studijním oddělení. Kontakty a úřední hodiny naleznete na webu: www.fd.cvut.cz/studenti/studijni-oddeleni.html.

2) Správa sítí FD

V případě problémů s přístupem do informačních systémů ČVUT a FD, funkcí počítačových učeben, studentských karet apod. kontaktujte správce sítí FD.

Využít můžete Helpdesk, kde svůj požadavek vyplníte a odešlete: helpdesk.cvut.cz .

Nebo kontaktujte správce dle kontaktů na webu: net.fd.cvut.cz

3) Studentský klub Fakulty dopravní eFDrive

Studentský klub eFDrive organizuje studentské akce a podílí se na studentském životě na Fakultě dopravní. Nejnovější informace a plánované akce naleznete na webu: efd.su.cvut.cz či facebookové stránce: www.facebook.com/efdrive .