Fondy, granty a nadace

Studentská grantová soutěž (SGS)

Studentská grantová soutěž (SGS) Studentská grantová soutěž využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Z této účelové podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech.

Fond proděkana pro zahraniční styky

Z Fondu proděkana pro zahraniční styky je možno přispět na vybrané zahraniční cesty studentům či zaměstnancům fakulty. Prioritou fondu jsou příspěvky studentům na účast na prestižních konferencích, a to v případě, že student či ústav v danou chvíli nedisponuje jiným vhodným finančním zdrojem, který by mohl být na tuto cestu využit. Účastí na konferenci i svojí celkovou činností by měl student přispět k vědecké prestiži fakulty.

Příspěvky na jiné typy pobytů budou udělovány jen ve výjimečných případech.

Základní podmínky pro udělení příspěvku:

 • Žadatel musí doložit přínos akce pro fakultu (například uvedením impakt faktoru výsledné publikace či uznávaných citačních databází, ve kterých bude uvedena).
 • Fond hradí maximálně 50% nákladů na danou zahraniční cestu.
 • Žádost musí podat na Referát zahraničních styků vedoucí ústavu, kde student/zaměstnanec působí. Zodpovědností vedoucího je vždy nejprve zvážit alternativní možnosti financování a pouze ve vybraných a prestižních případech žádat o příspěvek z Fondu proděkana pro zahraniční styky. Tento fond má omezené prostředky a proto není podpora automatická.
 • O udělení příspěvku rozhoduje proděkan pro zahraniční styky.

Důležité upozornění: Příspěvek z Fondu proděkana je spojený s konkrétní cestou, na kterou je žádán. Číslo akce Fondu proděkana je třeba uvést již při vyplňování žádosti o služební cestu a následně po návratu při vyúčtování cesty.

O příspěvek se žádá vyplněním formuláře formulář   (~390 kB).


Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit

Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit při uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojené tvůrčí činnosti (dále jen fond) je založen k cílené podpoře a oceňování integračních aktivit přesahujících rámec pracoviště a fakulty, k prezentaci vzdělávací a s ní spojené činnosti ČVUT v národním nebo mezinárodním měřítku, k podpoře příslušných společenských i sportovních akcí a aktivit spojených se vzdělávací a související činností, popř. k ocenění významného osobního přínosu odpovídajících aktivit celoškolského významu.


Fond studentských projektů (FSP)

Fond studentských projektů - grantová soutěž Vladimíra Stejskala - je určena na podporu projektů studentů a studentských organizací se sídlem na ČVUT. Vypisuje se v oblastech vzdělávací, umělecké, prezentační, sportovní, kulturní a společenské.


Fond ČVUT na podporu výzkumu a vývoje

Fond ČVUT na podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen fond) je založen k cílené podpoře a oceňování aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a přenosu vědeckých výsledků do praxe, které slouží rozvoji ČVUT jako univerzity s významným podílem vědecké práce. Je určen pro:

 • finanční pokrytí cen rektora ČVUT za vynikající výsledky ve výzkumu, aplikace výsledků výzkumu v praxi, doktorské práce a prestižní publikace,
 • další ocenění vynikajících výsledků pracovníků a doktorandů ČVUT ve výzkumu, aplikaci výsledků výzkumu v praxi, doktorských prací, prestižních publikací a jiných forem zveřejnění výsledků vědecké práce,
 • ocenění úspěšných řešitelů externích vědeckých grantů,
 • ocenění úspěšných školitelů doktorandů,
 • podporu ochrany duševního vlastnictví a licenční politiky ČVUT,
 • další aktivity na podporu výzkumu, vývoje a inovací.Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - Stipendia Nikoly Tesly

Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - Stipendia Nikoly Tesly Stipendia Nikoly Tesly je nový projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. Cílem projektu je poskytnout stipendia 15 studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole technického zaměření v ČR a mají dobrý studijní prospěch.

 • Uzávěrky pro přijímání žádostí o stipendium - 18.9.2017
 • Informační leták ke stažení leták   (~776.4 kB)

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla V souladu s odkazem rektora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. Pro splnění svých cílů získává nadační fond finanční prostředky ve formě dotací, darů a příspěvků od spolupracujících organizací, podniků, odborných a profesních sdružení i fyzických osob, zejména bývalých studentů - absolventů fakult ČVUT v Praze.


Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

>Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových V souladu s nadační listinou ze dne 29.10.1911 a platným statutem Nadání ze dne 14.12.1998 bylo stanoveno, že posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých vysokých školách pražských v souladu s vůlí zakladatele Nadání. Dále je posláním Nadání podporovat zejména prostřednictvím Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky úsilí, které směřuje k tomu, aby šířením a získáváním odborných vědomostí a znalostí mohl český národ obstát v ekonomické soutěži evropských národů.


Nadace Zdeňka Bakaly

>Nadace Zdeňka Bakaly Program SCHOLARSHIP Bakala Foundation je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Stipendia udělujeme mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání. Jsme tu pro studenty, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu – jsme tu pro ty, kteří při svých studií chtějí něčeho určitého dosáhnout.


Nadace ENVIOPTIMUM

>Nadace ENVIOPTIMUM Náplní činnosti Ekologické nadace ENVIOPTIMUM je všestranná podpora zavádění, zkoušení a provádění nových, ekologicky optimálních technologií, zejména ve vztahu průmyslu k životnímu prostředí a osvětově vzdělávací činnost pracovníků průmyslu i studentů středních a vysokých škol v oblasti péče o zdraví, zdravý životní styl jedince jako pracovníka v průmyslu a ochranu a tvorbu životního prostředí sídel i průmyslových závodů.