info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Mobilita Studentů v programu ERASMUS

V rámci nového programu ERASMUS 2022-2027 je možné vycestovat v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. Mobilita v programu ERASMUS umožňuje studijní výjezd, kdy po absolvování zahraničních předmětů budou uznávány předměty na domácí univerzitě. Není proto potřeba studovat „nic navíc“, výsledky studia v zahraničí jsou zahrnuty do standardního studia.

Kompletní informace o možnostech výjezdu do zahraničí v rámci programu ERASMUS lze dohledat na webové stránce rektorátu Studium v zahraničí - Studuj ve světě s ČVUT - Já jedu!


Kontaktní osoby


Možnosti přihlášení studentů

Studenti Fakulty Dopravní se mohou přihlásit k výjezdu ke studiu na zahraniční univerzitě v rámci programu ERASMUS. Přihlášení probíhá pomocí webové stránky Mobility - Přihlášení do aplikace Mobility . Po zadání osobních přihlašovacích údajů ČVUT, může student vytvářet a spravovat svou přihlášku. Standardním termínem přihlašování je období listopad a prosinec s tím, že student se vždy přihlašuje na další akademický rok, začínající zimním semestrem dalšího kalendářního roku.

 • Přihlášení probíhá vždy na celý rok, nikoliv po semestrech
 • Student má možnost určit, který semestr, případně oba, chce na zahraniční univerzitě studovat

Student si vybírá ze seznamu univerzit ČVUT Fakulty dopravní. Rektorátní smlouvy jsou od nového programu zrušeny. Teoretickou možností je využití smluv ostatních fakult, tato možnost však není doporučena, jelikož je vždy student jiné fakulty upozaděn a nemusí na něho zbýt volná kapacita.

Výběr druhu smluv, konání výběrových řízení

Student má možnost zvolit z několika druhů smluv určených pro výjezd v programu ERASMUS. Tyto možnosti jsou snahou co nejvíce redukovat a nabízet k dispozici hlavně smlouvy spojené s danou konkrétní fakultou. Druhy smluv lze při přihlašování studenta kombinovat.

Fakultní

Tyto smlouvy jsou standardními smlouvami, na které se student přihlašuje. Seznam univerzit ČVUT Fakulty Dopravní naleznete na portálu mobility Mobility - Přihlášení do aplikace Mobility . Pro tyto smlouvy je uvažováno možné zapojení studenta s možností nalezení vhodných kombinací předmětů určených pro studenty dopravního oboru. Vzhledem ke specifickému oboru však ani pro tyto smlouvy nelze zaručit kompletní možnost párování předmětů.

Evropské mimo Erasmus

Tyto smlouvy lze nalézt opět na adrese Mobility - Přihlášení do aplikace Mobility . Jedná se o smlouvy, které jsou zařazeny pod program ERASMUS, přesto dané státy nejsou v Evropské unii. Standardně se jedná hlavně o Velkou Británii a také Švýcarsko. Pro tyto státy je postup výběrového řízení řízen rektorátem a rektorátními podmínkami pro jazykové znalosti i pro předpoklady studijní. Při výběru těchto smluv je nutné kontaktovat zástupce rektorátu pro řešení procesu přihlašování. Podepisování některých dokumentů však následně probíhá ve spojení s ČVUT Fakultou dopravní.

Rektorátní

Rektorátní smlouvy jsou od nového programu ERASMUS zrušeny a jsou začleněny mezi smlouvy pro jednotlivé fakulty. Tyto smlouvy je proto možné nalézt v kategorii Fakultních smluv.

Kritéria pro schválení přihlášky

Kritéria pro schválení přihlášek studentů pro výjezd v programu ERASMUS jsou pro každý akademický rok vypisovány děkanem ČVUT Fakulty Dopravní. Aktuální podmínky pro výjezd na akademický rok 2022/2023 jsou k nalezení zde pdf ikona  (~275.4 kB). V případě, ž student odešle svou přihlášku a splní nastavená pravidla, je mu tato přihláška schválena proděkanem pro studium, čímž se student dostává do procesu výběrového řízení. V případně nesplnění požadavků studentem, je mu přihláška neschválena a nemůže absolvovat výjezd v rámci programu ERASMUS.

Potřebné dokumenty

Pro vycestování studenta do zahraničí v rámci programu ERASMUS, musí student doložit potřebnou dokumentaci.

 • Transcript of records - Přehled studijních výsledků v anglickém jazyce; studijní oddělení FD
 • Nominační dopis – Dopis vytvořený a poslaný fakultním koordinátorem na zahraniční univerzitu po odsouhlasení výjezdu studentem
 • Application Form – přihláška - Přihláška na zahraniční univerzitu, forma přihlášky závisí na zahraniční univerzitě, často jde o online přihlášku
 • Srovnávací arch - Seznam spárovaných předmětů uznaných vedoucími jednotlivých kateder, následně použitých do Learning Agreementu zahraniční předměty
 • LA – Learning agreement - Soupis předmětů, které student chce studovat na zahraniční univerzitě spolu s přiřazením k předmětům domovské univerzity learning-agreement.eu
 • Účastnická smlouva – Finální závazná smlouva, která definuje výjezd studenta, zároveň určuje přiřazenou finanční podporu. Podpis smlouvy probíhá se zástupci rektorátu
 • Confirmation od Study Period – Originální dokument vydávaný zahraniční univerzitou po dokončení studia. Dokument student musí doložit v originále! Dokument slouží k potvrzení délky výjezdu a oprávnění čerpání finančních prostředků.
 • Transcript of records II – Dokument vydaný zahraniční univerzitou, který dokládá seznam odstudovaných předmětů na zahraniční univerzitě, zároveň dokládá známku, kterou student za tento předmět obdržel. Dokument důležitý pro potvrzení výjezdu a zápis známek do KOS + uznání předmětů.

Potřebné dokumenty lze dohledat zde studujvesvete.cvut.cz/vyjizdim/erasmus

Párování a uznávání předmětů

Student musí v rámci studia v zahraniční studovat předměty, které odpovídají schváleným studijním plánům ČVUT Fakulty dopravní. Tyto předměty jsou studentovi uznány za předměty odstudované v zahraničí, pokud dojde k oficiálnímu spárování předmětů před odjezdem do zahraničí. Toto párování předmětů je závazné a probíhá schvalovacím kolem, kdy danou kombinaci předmětů vytvořených studentem posuzují a schvalují vedoucí jednotlivých ústavů. V případě odsouhlasení kombinací předmětů je možné pokračovat ve vytváření dokumentace pro výjezd studenta. Toto párování je prováděno na webové stránce zahraniční předměty .

Finanční podpora výjezdu

Student po podepsání účastnické smlouvy získává finanční podporu. Výše této podpory je určena státem, do kterého v rámci výměny vycestovává. Finanční podpora je vyplácena vždy jednorázově na předem vytvořený český bankovní účet. Toto vyplacení je provedeno po podepsání účastnické smlouvy s rektorátem ČVUT. Výše finanční podpory je určena pro jednotlivé akademické roky, ve kterém student vyjíždí. Výše aktuální podpory je zde .

Vyplacení finančních prostředků a zároveň potvrzení oprávněnosti čerpání je dokládáno studentem pomocí originálního dokumentu Confirmation od Study Period po příjezdu. V případě, že student nesplnil předepsanou délku studia, je mu finanční podpora krácena. Finanční podpora je také krácena v případě, že student nesplní požadovaný počet kreditů spárovaných předmětů dle Learning Agreemntu. Předepsaný počet kreditů na domovské univerzitě je 20. V případě získání menšího počtu kreditů, je finanční podpora poměrově krácena.

Kompletní financování výjezdů je k dispozici zde .

Kdy vyjet

Tato otázka je velmi častá, přesto přímo závislá na rozhodnutí studenta. Toto rozhodnutí ovlivňuje délka studia, rozřazení do oboru a další skutečnosti, které jsou ovlivněny studentem. ČVUT Fakulta dopravní umožňuje přihlášení studenta již v prvním roce bakalářského studia, je tedy možné vyjet již ve druhém ročníku. Přesto je nutné upozornit na chybějící zařazení do oborů, které může být pro studenta problémem. Rozhodnutí vycestovat je na straně studenta, dle statistických záznamů je však nejoblíbenějším obdobím pro výjezd 5 nebo 6 semestr bakalářského studia a zároveň kompletní období magisterského studia. Při rozhodování je nutné brát také v potaz nutnost psaní závěrečné práce.


Možnosti psaní závěrečných prací

Tuto možnost fakulta umožňuje, přesto s omezením. Tímto omezením je kreditový zisk, který není totožný se zahraničními předměty.

Bakalářská práce – práce bez kreditového ohodnocení, nutné sehnat školitele před výjezdem na zahraniční univerzitu a domluvit cíle, které student v rámci psaní bakalářské práce splní. Splnění těchto domluvených povinností vybraný školitel odsouhlasí, kdy daný souhlas bude odsouhlasen a přijat domovskou univerzitou a bude sloužit pro posouzení kmenového vedoucího práce na ČVUT FD. Uzavření a ohodnocení práce probíhá vždy na ČVUT FD. Cílem je provázat zahraniční problematiku s prací a zároveň aplikovat zahraniční procesy při tvorbě této práce.

Diplomová práce – práce s kreditovým ohodnocením nutné sehnat školitele před výjezdem na zahraniční univerzitu a domluvit cíle, které student v rámci psaní diplomové práce splní. Splnění těchto domluvených povinností vybraný školitel odsouhlasí, kdy daný souhlas bude odsouhlasen a přijat domovskou univerzitou a bude sloužit pro posouzení kmenového vedoucího práce na ČVUT FD. Kreditové ohodnocení je otázkou vedení práce na FD, respektive splnění podmínek výjezdu. Student může tuto práci párovat s jinými předměty, případně doložit potvrzení, že na práci pracoval. Toto potvrzení však musí mít předem potvrzené s proděkanem pro výuku na ČVUT FD, který odsouhlasí nepotřebu získání kreditů a tedy zrušení povinnosti vrácení finanční podpory. Tento krok je však důkladně domluvit před odjezdem na zahraniční univerzitu! Kredity jsou poté studentovi připsány standardně na domovské univerzitě ČVUT FD.


Aktuální akademický rok výjezdu v rámci programu ERASMUS

AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Odbor zahraničních vztahů otevřel 1. kolo a 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2022/2023. Přihlášky již nejsou otevřeny. V případě vypsání 3. kola bude informace doplněna, zároveň přihlášení je v databázi programu https://mobility.cvut.cz v sekci Přihlášky.

 • Zápis z 1. kola fakultního výběrového řízení pdf ikona  (~242.8 kB)
 • Zápis z 2. kola fakultního výběrového řízení – zatím není vytvořeno

Kroky pro absolvování výjezdu studentů Fakulty Dopravní

Přihlašování

 • Rozhodnutí se vycestovat a nebát se zkusit něco nového, získat zkušenosti. V tomto případě je možné diskutovat s kontaktními osobami o možnostech výjezdu
 • Rozmyšlení se, co vše v zahraničí budu chtít studovat a v jakém rozsahu. Na základě toho student hledá vhodnou univerzitu. Toto hledání je možné diskutovat s fakultním koordinátorem ERASMUS Ing. Patrikem HORAŽĎOVSKÝM, Ph.D.
 • V případě studia specifického studijního oboru s požadavky na specifickou výuku, s přítomností na domácí fakultě nebo výjezd za účelem psaní závěrečné práce, je nutné výjezd zároveň diskutovat s vedoucím studentského projektu, případně oboru
 • Rozhodnutí v dostatečném předstihu, platí, že přihlášky vždy probíhají přibližně rok před samotným výjezdem (Standardně listopad – prosinec)
 • Založení přihlášky na portálu mobility Mobility - Přihlášení do aplikace Mobility v době otevřených kol výběrového řízení, standardně je primární kolo otevřeno od začátku listopadu do začátku prosince
 • V rámci přihlášky dle předchozího rozmyšlení doplnění třech preferovaných univerzit, kde by chtěl student studovat. Vyšší počet univerzit je udáván na základě možného vyčerpání kapacity ostatními studenty a nemožnost vycestovat na danou univerzitu
 • Posouzení podané přihlášky proděkanem pro Pedagogickou činnost na základě kritérií pro schválení přihlášky, platných pro aktuální akademický rok pdf soubor   (~128.6 kB)
 • Po odsouhlasení přihlášky je student povinen absolvovat jazykové rozřazení. V případě studia v anglickém nebo německém jazyce student musí absolvovat rektorátní jazykový test. Přihlášení na tento test je součástí původní přihlášky. V případě studia v jiném jazyce musí student doložit jazykový certifikát. (lze doložit certifikát vytvořený zástupci ústavu K615). Vždy platí, že minimální znalost jazyka je na úrovni B2
 • Po absolvování rozřazení je student přizván k ústnímu pohovoru na úrovni Fakulty dopravní, který je povinen absolvovat. Tento pohovor posoudí způsobilost studenta vycestovat a na základě tohoto pohovoru dojde k doporučení nebo nedoporučení k výjezdu. V případě kladného rozhodnutí jsou všichni zájemci roztřídění dle přiřazených bodů ze všech částí výběrového řízení. Bodový zisk určí přesné rozřazení mezi univerzity.

Zpracování dokumentace pro výjezd

 • Student potvrzuje zájem o vycestování, zároveň potvrzuje výběr univerzity dle zápisu z výběrového řízení. Komunikace probíhá hlavně s fakultním koordinátorem
 • Na základě souhlasu je student nominován na zahraniční univerzitu fakultním koordinátorem. Tímto krokem se přihláška stává závaznou a k rušení přihlášky je přistupováno pouze při relevantních odůvodněních
 • Po nominaci je ze strany studenta nutné přihlásit se na zahraniční univerzitu. Tento proces je různý v závislosti na univerzitě. Po nominaci zahraniční univerzita může poslat přihlašovací údaje do interního systému, případně je možné udělat přihlášení bez přihlašovacích údajů na stránkách univerzity. Pokud toto univerzita toto neumožňuje, je nutné vyplnit papírovou přihlášku, jejíž sken je studentem zaslán na emailovou adresu zahraniční univerzity. Je možné, že se vyskytují různé způsoby přihlášení, vždy je ale v této fázi nutné ze strany studenta začít komunikovat s tamní stranou
 • Student odesílá s přihláškou Transcript of Record v anglickém jazyce, aby potvrdil své odborné zaměření. Tento dokument dodává studijní oddělení Fakulty dopravní
 • Student zjišťuje reálný aktualizovaný seznam vyučovaných předmětů na zahraniční univerzitě
 • Na internetových stránkách zahraniční předměty je studentem vytvořena databáze předmětů, které chce studovat v zahraničí, spolu s předměty na domovské fakultě ČVUT. Tyto předměty v aplikaci spáruje tak, aby se svým obsahem a počty kreditů předměty podobaly
 • Tento spárovaný seznam předmětů student posílá na schválení vedoucí ústavů. V případě neschválení kombinace musí student vytvořit kombinaci novou. Po schválení všech kombinací je možné přistoupit k dalšímu kroku. Tento dokument slouží pro interní účely fakulty a je nazýván Srovnávacím archem
 • Student vytváří online dokumentaci Learning Agreement pomoci webové stránky learning-agreement.eu . Tato dokumentace je oficiální dokumentací, která je přikládána jako příloha účastnické smlouvě. Tato dokumentace obsahuje závazné rozdělení předmětů, které vychází ze schváleného srovnávacího archu. Tato dokumentace je elektronicky podepsána všemi stranami dohody
 • Student domlouvá termín podepsání účastnické smlouvy se zástupci rektorátu. Standardně se student zapisuje do aplikace rektorátu (Doodle), kde vyplňuje domlouvaný čas setkání. Podpisem smlouvy je studentovi umožněno vycestovat a jsou mu zaslány finanční prostředky dle smlouvy. (Student musí doložit pojištění, účet pro posílání peněz a další administrativní úkony)
 • Student po podpisu smlouvy musí splnit jazykový test Evropské Unie, který slouží na posouzení zlepšení úrovně jazyka po příjezdu studenta

Zpracování dokumentace v době výjezdu

V případě, že dojde k nutné změně předmětů nebo změně párování jednotlivých předmětů, má student možnost změnit svou dokumentaci. Tato změna je studentovi umožněna v OLA learning-agreement.eu , kdy opět následně dochází k podpisu smlouvy všech zúčastněných stran. Tato možnost je umožněna 5 týdnů po započetí výjezdu. Pozdější změny jsou možné, změny jsou ale nutné vytvořit papírovou formou. Tato skutečnost je připomínkována a je možné, že bude změněna, v tuto chvíli je v platnosti.

 • Student v sekci zahraniční předměty vytvoří novou kombinaci předmětů
 • Tato změna musí být opět schválena vedoucími ústavů a studijním proděkanem
 • Po úspěšné změně student udělá změnu v OLA learning-agreement.eu – During the Mobility
 • Podpis všech účastněných stran
 • Oficiální pokračování studia na zahraniční univerzitě

Zpracování dokumentace po příjezdu

Student musí doložit oficiální informaci o délce studia!! Tento dokument – Confiramtion of Study Period je nutné doložit podepsaný zahraniční univerzitou v originále!! Zároveň student dostává ze zahraniční univerzity Transcript of Records, podle kterého jsou mu uznávány známky v KOS. Student vždy musí zajistit, aby seznam předmětů v LA by shodný s předměty, které má uznány na zahraniční univerzitě!! I v případě nesplnění nebo nestudování předmětu se musí LA s výsledným seznamem předmětů shodovat. Pokud tomu tak není, je nutné udělat změnu v LA – During the Mobility zpětně.

 • Odevzdání podepsaného originálního dokumentu Confiramtion of Study Period na rektorát
 • Zapsání odstudovaných předmětů a jejich známek do systému zahraniční předměty
 • Student doloží Transcript of Record ze zahraniční univerzity studijnímu proděkanovi a následně studijnímu oddělení
 • Potvrzením studijního proděkana může dojít k zápisu známek ze zahraničních předmětů do systému KOS studijním oddělením
 • Student dokládá dokumentaci After the Mobility s potvrzením o odstudování předmětů
 • Student vyplňuje jazykový test Evropské unie, stejně jako před svým výjezdem