Výběrové řízení do projektů

Týmová práce studentů v projektech je součástí výuky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní ve 4. až 6. semestru studia bakalářského studijního programu a v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program.

Výňatky z legislativních předpisů


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ pro rok 2019


 • Níže vypsané základní informace v pdf formě soubor pdf  (~221 kB)
 • Formuláře pro výběrové řízení
 • Seznam projektů pro výběrové řízení
 • Výsledky výběrového řízení do projektů v Praze
  • Jmenný seznam soubor pdf  (~42.2 kB)
  • Seznam podle oborů a projektů soubor pdf  (~42.3 kB)
  • Rozdělení studentů do skupin a oddílů soubor pdf  (~41.8 kB)
 • Výsledky výběrového řízení do projektů v Děčíně
  • Jmenný seznam soubor pdf  (~29 kB)
  • Seznam podle oborů a projektů soubor pdf  (~29.2 kB)
  • Rozdělení studentů do skupin a oddílů soubor pdf  (~28.8 kB)

Informace pro studenty 2. ročníku:

Internetové přihlašování do projektů
(bude funkční nejpozději od 26.11.2019)

Výběrové řízení je určeno pro všechny studenty prezenční formy bakalářského studijního programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ se standardní dobou studia 3 roky, kteří si v letním semestru akademického roku 2019 – 2020 poprvé zapíší předměty jednotlivých oborů bakalářského studia (mimo studentů oborů PILTUL) na Fakultě dopravní v Praze a v Děčíně. Podle vybraného projektu budou studenti zařazeni do příslušného oboru bakalářského studia.

I. HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ
KDY CO KDE
do 06. 11. 2019 zveřejnění seznamu projektů pro výběrové řízení s počty přijímaných studentů - internetové stránky FD
- nástěnky studijního oddělení v Praze a Děčíně
15. 11. 2019
(od 08:00 h)
XVII. ročník studentské konference "Prezentace projektů" učebna F309 na FD v Praze (Na Florenci 25, Praha 1)
15. 11. 2019 výpočet bodového ohodnocení za předměty z 1. a 2. semestru pro všechny účastníky výběrového řízení studijní oddělení v systému KOS
do 22. 11. 2019
(do 16:00 h)
zveřejnění pořadí studentů podle výsledného bodového ohodnocení za předměty z 1. a 2. semestru nástěnky studijního oddělení v Praze a v Děčíně
od 26. 11. 2019
(od 18:30 h)
do 10. 12. 2019
(do 20:00 h)
zápis studentů do projektů prostřednictvím internetové aplikace (postupně ve 3 kolech viz níže uvedené detaily) na internetových stránkách FD projektybakalar.fd.cvut.cz
od 16. 12. 2019 zveřejnění konečného rozřazení studentů do projektů - internetové stránky FD
- nástěnky studijního oddělení v Praze a v Děčíně

Zápis studentů do projektů prostřednictvím internetové aplikace bude probíhat od 26. listopadu 2019 ve 3 navazujících kolech, dle následujícího harmonogramu:

 • uzávěrka 1. kola ..... 04. 12. 2019, 11:30
 • uzávěrka 2. kola ..... 09. 12. 2019, 17:00
 • uzávěrka 3. kola ..... 10. 12. 2019, 20:00

Všichni studenti musí být zařazeni do projektů a oborů nejpozději do 10. prosince 2019.

Ostatní studenti, zpravidla z 1. ročníku bakalářského studia, kteří se chtějí výběrového řízení do projektů zúčastnit, musí tuto skutečnost oznámit na studijním oddělení v Praze nebo v Děčíně nejpozději do 14. 11. 2019 do 11:30.

II. INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO ÚČASTNÍKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Volba projektů probíhá výhradně prostřednictvím internetové aplikace na internetové adrese projektybakalar.fd.cvut.cz. Zadanou volbu je možné až do uzavření příslušného kola měnit.

Každý student si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.).

V aplikaci jsou v průběhu výběrového řízení k dispozici seznamy projektů, dosud nezařazených studentů, aktuální stav výběrového řízení i zájem dosud nezařazených studentů o projekty.

Umístění studentů na projekty provádí automaticky internetová aplikace na základě pořadí studentů podle bodového ohodnocení (studijní výsledky předmětů 1. a 2. semestru) ke dni 15. 11. 2019 a podle jejich volby projektů. Všem účastníkům výběrového řízení je doporučeno si před tímto datem v systému KOS ověřit, zda jsou zde uvedeny záznamy všech studijních výsledků, které do tohoto dne získali (včetně výsledků z předmětů uznaných z dřívějšího studia na FD).

Studenti by si měli po uzávěrce každého kola zjistit, zda jsou již umístěni v nějakém projektu. Pokud tomu tak není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky dalšího kola zvolili 5 nových projektů dle aktuálně volných kapacit.

Informace o náplni projektů je možné získat na internetových stránkách fakulty v rámci záložky Pro studenty Þ Projektová výuka (pouze aktuálně běžící projekty). Dále je možné informace získat z internetových stránek jednotlivých projektů (pokud jsou zřízeny), nebo přímo od studentů a vedoucích jednotlivých projektů.

V pátek dne 15. 11. 2019 proběhne XVII. ročník studentské konference „Prezentace projektů“. V rámci této akce mají studenti možnost seznámit se s náplní jednotlivých přihlášených projektů. Prezentace se uskuteční v učebně F309 v ul. Na Florenci č. 25, Praha 1 od 08:00.

Výběr projektů je třeba velmi zodpovědně zvážit. Po ukončení výběrového řízení do projektů nebudou povolovány žádné dodatečné přestupy mezi projekty. Případné změny jsou možné až po zápisu do 5. semestru (dle čl. 11 odst. 24, 25 a 26 Směrnice děkana č. 9/2019).


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ pro rok akademický rok 2020 - 2021


 • Níže vypsané základní informace v pdf formě soubor pdf  (~219.1 kB)
 • Rozdělení studentů 1. ročníku navazujícího magisterského prezenčního studia do projektů pro akademický rok 2020 – 2021
  • Jmenný seznam soubor pdf  (~212.4 kB)
  • Seznam podle oborů a projektů soubor pdf  (~211.5 kB)
  • Rozdělení studentů do skupin soubor pdf  (~213.9 kB)
 • Seznam projektů pro výběrové řízení

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
ČVUT V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2020 – 2021

Internetové přihlašování do projektů
(bude funkční od 19.05.2020)

Výběrové řízení je určeno pro všechny uchazeče o studium, kteří podali v termínu do 30. 04. 2020 přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro akademický rok 2020 – 2021 a koná se ve 3 kolech.

I. OBECNÉ INFORMACE A KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ

Informace o náplni projektů je možné získat na internetových stránkách fakulty v rámci záložky Pro studenty  Projektová výuka (pouze aktuálně běžící projekty). Dále je možné informace získat z internetových stránek jednotlivých projektů (pokud jsou zřízeny), nebo přímo od studentů a vedoucích jednotlivých projektů. Volba projektů probíhá v některých případech prostřednictvím internetové aplikace https://projektymagistr.fd.cvut.cz, kde jsou v průběhu výběrového řízení k dispozici seznamy projektů, dosud nezařazených studentů, aktuální stav výběrového řízení i zájem dosud nezařazených studentů o projekty.

 • 0. kolo je určeno pro uchazeče, kteří současně:
  • dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu B3710 aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,70 ke dni 15. 04. 2020
  • chtějí a je jim nabídkou projektů umožněno pokračovat ve stejném projektu v rámci příslušného navazujícího magisterského studijního programu (DS, LA nebo IS) nebo navazujícího magisterského oboru (PL) v rámci studijního programu N3710
 • 1. kolo je určeno pro uchazeče, kteří současně:
  • dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu B3710 aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,70 ke dni 15. 04. 2020
  • nechtějí nebo jim není umožněno nabídkou projektů pokračovat ve stejném projektu v rámci příslušného navazujícího magisterského studijního programu (DS, LA nebo IS) nebo navazujícího magisterského oboru (PL) v rámci studijního programu N3710
   (1. kolo se týká i uchazečů, kteří podali přihlášku do více než 1 studijního programu – tito uchazeči v rámci 1. kola provedou volbu projektu pro alespoň 1 ze 2 jimi vybraných studijních programů, ve kterém nemohou pokračovat ve stejném projektu, podle pokynů v části „IV. Informace a pokyny pro účastníky 2. kola“ s tím, že vyplněnou a odstřiženou část „Žádosti o zařazení do projektu“ odevzdají na studijním oddělení FD v Praze nejpozději do 04. 06. 2020)
 • 2. kolo je určeno pro všechny ostatní uchazeče včetně uchazečů z jiných vysokých škol v ČR a v zahraničí
II. HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ
KDY CO KDE POZNÁMKA
15. 04. 2020 posouzení přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky systém KOS (Studijní oddělení) stanovení aritmetického studijního průměru za předměty studijního programu B3710
19. 05. 2020 zahájení 0. a 1. kola https://projektymagistr.fd.cvut.cz pro uchazeče se studijním průměrem do 1,70
28. 05. 2020
(do 22:00 h)
uzávěrka 0. kola https://projektymagistr.fd.cvut.cz pouze účastníci 0. kola
od 28. 05. 2020
(od 22:00 h)
do 05. 06. 2020
(do 22:00 h)
potvrzení 0. kola https://projektymagistr.fd.cvut.cz souhlas ústavů s účastníky 0. kola pokračujícími na projektech
do 29. 05. 2020 písemný pokyn pro účastníky 2. kola odeslání účastníkům 2. kola doporučeným dopisem
 • formulář „Žádost o zařazení do projektu“
 • seznam nabízených projektů
do 04. 06. 2020 odevzdání „Žádosti o zařazení do projektu“ Studijní oddělení (pracoviště v Praze) účastníci 2. kola
15. 06. 2020
(do 16:00 h)
uzávěrka 1. kola https://projektymagistr.fd.cvut.cz účastníci 1. kola
po 18. 06. 2020 uzávěrka 2. kola https://projektymagistr.fd.cvut.cz účastníci 2. kola
do 23. 06. 2020 rozřazení studentů do projektů https://projektymagistr.fd.cvut.cz
nástěnky studijního oddělení v Praze a v Děčíně
zveřejnění konečného rozřazení studentů do projektů
III. INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 0. A 1. KOLA

Volba možnosti pokračovat ve stávajícím projektu a volba prioritních projektů (s možností změny této volby před uzavřením 0., resp. 1. kola výběrového řízení do projektů) bude probíhat výhradně prostřednictvím internetové aplikace https://projektymagistr.fd.cvut.cz

 • uchazeči, kteří podali přihlášku do více než 1 studijního programu a absolventi FD, provedou volbu projektů podle pokynů v části „IV. Informace a pokyny pro účastníky 2. kola“ s tím, že vyplněnou a odstřiženou část „Žádosti o zařazení do projektu“ odevzdají na Studijním oddělení FD v Praze nejpozději do 04. 06. 2020

Každý účastník 0., resp. 1. kola:

 • si v případě, že mu tato volba bude nabídkou projektů v navazujícím magisterském studiu umožněna, zvolí možnost, zda chce či nechce pokračovat ve stejném projektu, který studoval v bakalářském studiu
 • si zvolí (bez ohledu na volbu týkající se pokračování ve stejném projektu) 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, kterým může být i projekt, ve kterém chcete pokračovat, uveďte na prvním místě, … atd.)

Ke každému účastníkovi 0. kola, který zvolí možnost pokračovat ve stejném projektu, vyjádří manažer pro pedagogickou činnost příslušného ústavu potvrzení souhlasu nebo nesouhlasu s touto preferenční volbou.

Každý účastník 1. kola by si měl po uzávěrce 1. kola zjistit, zda je již umístěn v nějakém projektu (v případě, že umístěn nikde není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky 2. kola prověřil svoji volbu projektů)

Internetová aplikace https://projektymagistr.fd.cvut.cz umístí:

 • účastníky 0. kola, kteří chtějí pokračovat ve stejném projektu a toto pokračování jim potvrdil souhlasem i příslušný ústav, na stejný projekt, který absolvovali v bakalářském studiu (na základě podobnosti kódů projektů – **X1* => **X2*)
 • účastníky 1. kola (tj. studenty i absolventy ČVUT FD), kteří nechtějí nebo nemohou pokračovat ve stejném projektu nebo jim toto pokračování příslušný ústav nepotvrdil souhlasem, na zbylá místa na projektech po přiřazení účastníků 0. kola na základě vzestupného pořadí podle aritmetického studijního průměru ke dni 15. 04. 2020 za předměty z DČPS bakalářského studijního programu a jejich volby prioritních projektů
IV. INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 2. KOLA

Volbu prioritních projektů provedou účastníci 2. kola vyplněním formuláře „Žádost o zařazení do projektu“

 • formulář bude zaslán uchazečům o studium společně s písemným pokynem fakulty a se seznamem nabízených projektů doporučeným dopisem nejpozději do 29. 05. 2020
 • každý uchazeč si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.)
 • uchazeči mohou na formulář vyplnit pouze projekty ze studijního programu, který uvedli ve své elektronické přihlášce ke studiu
 • uchazeči, kteří ve své elektronické přihlášce ke studiu uvedli více studijních programů, musí odevzdat pro každý z těchto programů vyplněný formulář zvlášť
 • formulář musí uchazeči vyplněný zaslat na Studijní oddělení fakulty

Internetová aplikace https://projektymagistr.fd.cvut.cz umístí účastníky 2. kola na zbylá místa na projektech po přiřazení účastníků 0. a 1. kola na základě vzestupného pořadí podle aritmetického studijního průměru.