info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Výběrové řízení do projektů

Týmová práce studentů v projektech je součástí výuky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní ve 4. až 6. semestru studia bakalářského studijního programu a v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program.

Výňatky z legislativních předpisů


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ pro rok 2023


 • Níže vypsané základní informace v pdf formě soubor pdf  (~137.2 kB)
 • Pro studijní programy
  • B1041A040001 – TET – Technika a technologie v dopravě a spojích
  • B1041A040003 – PIL – Profesionální pilot
  • B1041A040004 – PIL (EN) – Professional Pilot
  • B0716A040001 – TUL – Technologie údržby letadel
 • Seznam projektů pro výběrové řízení

Informace pro studenty 2. ročníku:


Výběrové řízení je určeno pro všechny studenty prezenční formy bakalářských studijních programů „B1041A040001 – TET – Technika a technologie v dopravě a spojích“, „B1041A040003 – PIL – Profesionální pilot“, „B1041A040004 – PIL (EN) – Professional Pilot“ a B0716A040001 – TUL – Technologie údržby letadel se standardní dobou studia 3 roky, kteří si v letním semestru akademického roku 2023 – 2024 zapíší předměty 4. semestru podle doporučeného časového plánu studia příslušného studijního programu (v případě studijního programu TET již v rámci jednotlivých specializací tohoto studijního programu) na Fakultě dopravní v Praze a v Děčíně. Podle vybraného projektu budou studenti studijního programu TET zařazeni do příslušné specializace bakalářského studijního programu TET.

I. HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ
KDY CO KDE
do 02. 11. 2023 zveřejnění seznamu projektů pro výběrové řízení s počty přijímaných studentů internetové stránky FD; interní aplikace pro výběr projektů
03. 11. 2023 výpočet bodového ohodnocení za předměty z 1. a 2. semestru pro všechny účastníky výběrového řízení studijní oddělení v systému KOS
od 06. 11. 2023 do 20. 11. 2023 období pro komunikaci mezi studenty a vedoucími projektů pro sběr bonusových bodů pro konkrétní projekty online, off-line domluvené schůzky s vedoucími projektů
10. 11. 2023 (08:00 – 16:00 h) XXI. ročník studentské konference „Prezentace projektů Učebna B005 v budově „Horská“ (Horská 3, Praha 2)
od 21. 11. 2023 (od 14:00 h)
do 05. 12. 2023 (do 14:00 h)
zápis studentů do projektů prostřednictvím internetových aplikací (postupně ve 3 kolech viz níže uvedené detaily) na internetové stránce FD: projektybakalar.fd.cvut.cz
(pro studijní program TET, PIL i TUL)
od 11. 12. 2023 zveřejnění konečného rozřazení studentů do projektů internetové stránky FD; studijní oddělení; interní aplikace pro výběr projektů

Zápis studentů do projektů prostřednictvím internetových aplikací bude probíhat od 21. listopadu 2023 ve 3 navazujících kolech, dle následujícího harmonogramu:

 • uzávěrka 1. kola ..... 30. 11. 2023, 14:00
 • uzávěrka 2. kola ..... 04. 12. 2023, 14:00
 • uzávěrka 3. kola ..... 05. 12. 2023, 14:00

Všichni studenti musí být zařazeni do projektů a oborů nejpozději do 05. 12. 2023.

Ostatní studenti, kteří se chtějí výběrového řízení do projektů zúčastnit a studují v jiném než 2. ročníku výše uvedených bakalářských studijních programů, musí na studijním oddělení v Praze nebo v Děčíně nejpozději do 02. 11. 2023 do 11:30 požádat o zařazení do 2. ročníku pro účel výběrového řízení do projektové výuky.

II. INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO ÚČASTNÍKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Volba projektů probíhá výhradně prostřednictvím internetové aplikace na webové stránce https://studentske-projekty-rozrazeni.fd.cvut.cz (pro všechny studijní programy). Zadanou volbu je možné až do uzavření příslušného kola měnit.

Každý student si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.).

V aplikacích jsou v průběhu výběrového řízení k dispozici seznamy projektů, dosud nezařazených studentů, aktuální stav výběrového řízení i zájem dosud nezařazených studentů o projekty.

Celkový bodový zisk studentů, dle kterého jsou studenti rozřazeni do jednotlivých projektů, je tvořen součtem bodů ze dvou částí. První část bodů student získá dle výpočtu Počet získaných kreditů/Vážený studijní průměr, a to za období 1. a 2. semestru studia. Druhou částí bodů je bodový zisk od vedoucích jednotlivých projektů, kteří mohou jednotlivé studenty individuálně hodnotit, dle jejich motivace. Studenti mají dle harmonogramu časové období, kdy mohou vedoucího kontaktovat

Rozřazení studentů na projekty provádějí dle priorit automaticky internetové aplikace na základě celkového bodového ohodnocení, které student získá ze dvou částí ke dni 03. 11. 2023 a podle jejich volby projektů. Všem účastníkům výběrového řízení je doporučeno si před tímto datem v systému KOS ověřit, zda jsou zde uvedeny záznamy všech studijních výsledků, které do tohoto dne získali (včetně výsledků z předmětů uznaných z dřívějšího studia na FD).

Studenti by si měli po uzávěrce každého kola zjistit, zda jsou již umístěni v nějakém projektu. Pokud tomu tak není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky dalšího kola zvolili 5 nových projektů dle aktuálně volných kapacit.

Informace o náplni projektů je možné získat na internetových stránkách fakulty v rámci záložky Studenti => Projektová výuka => Aktuálně běžící projekty. Dále je možné informace získat z internetových stránek jednotlivých projektů (pokud jsou zřízeny) nebo přímo od studentů a vedoucích jednotlivých projektů.

V pátek dne 10. 11. 2023 proběhne XXI. ročník studentské konference „Prezentace projektů“. V rámci této akce mají studenti možnost seznámit se s náplní jednotlivých přihlášených projektů. Prezentace se uskuteční v učebně B005 v ul. Horská č. 3, Praha 2 od 08:00.

Výběr projektů je třeba velmi zodpovědně zvážit. Po ukončení výběrového řízení do projektů nebudou povolovány žádné dodatečné přestupy mezi projekty. Případné změny jsou možné až po zápisu do 5. semestru (dle čl. 11 odst. 24, 25 a 26 Směrnice děkana č. 7/2023).


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ pro rok akademický rok 2023 - 2024


 • Níže vypsané základní informace v pdf formě soubor pdf  (~149.6 kB)
 • Rozdělení studentů 1. ročníku navazujícího magisterského prezenčního studia do projektů pro akademický rok 2023 – 2024
  • Jmenný seznam soubor pdf  (~191.5 kB)
  • Seznam podle studijních programů a projektů soubor pdf  (~190.7 kB)
  • Rozdělení studentů do skupin soubor pdf  (~193.4 kB)
 • Seznam projektů pro výběrové řízení
  • webový seznam nabízených projektů pro prezenční formu studia všech studijních programů (s výjimkou studijního programu SC)
  • tabulková podoba pro prezenční formu studia všech studijních programů (s výjimkou studijního programu SC) soubor pdf  (~286.6 kB)
  • tabulková podoba pro kombinovanou formu studia ve studijním programu N1041A040010 - PL - Provoz a řízení letecké dopravy soubor pdf  (~174.5 kB)

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
ČVUT V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2023 – 2024

Internetové přihlašování do projektů:


Výběrové řízení je určeno pro všechny uchazeče o studium, kteří podali v termínu do 31. 03. 2023 přihlášku na navazující magisterské studiumprezenční formě studia ve všech studijních programech s výjimkou studijního programu SC a v kombinované formě studia ve studijním programu PL na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro akademický rok 2023 – 2024, a koná se ve 3 kolech.

I. OBECNÉ INFORMACE A KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ

Informace o náplni projektů je možné získat na internetových stránkách fakulty v rámci záložky Studenti => Projektová výuka (pouze aktuálně běžící projekty). Dále je možné informace získat z internetových stránek jednotlivých projektů (pokud jsou zřízeny), nebo přímo od studentů a vedoucích jednotlivých projektů. Volba projektů probíhá prostřednictvím internetových aplikací:

Ve výše uvedených 2 internetových aplikacích jsou k dispozici seznamy projektů, dosud nezařazených studentů, aktuální stav výběrového řízení i zájem dosud nezařazených studentů o projekty.

Výběr projektů je třeba velmi zodpovědně zvážit. Po ukončení výběrového řízení do projektů nebudou povolovány žádné dodatečné přestupy mezi projekty. Případné změny jsou možné až po zápisu do 2. semestru (dle čl. 11 odst. 24, 25 a 26 Směrnice děkana č. 6/2022).

 • 0. kolo je určeno pro uchazeče, kteří současně:
  • splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky
  • jsou studenti ČVUT FD a dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu B1041A040001/B3710 aritmetického studijního průměru 1,0000 až 1,9000 ke dni 17. 04. 2023, pokud si podali přihlášku ke studiu v navazujících magisterských studijních programech DS, LA a IS
  • jsou studenti ČVUT FD a dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu B1041A040001/B3710 aritmetického studijního průměru 1,0000 až 1,6000 ke dni 17. 04. 2023, pokud si podali přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu PL (v prezenční nebo kombinované formě studia)
  • chtějí a je jim nabídkou projektů umožněno pokračovat ve stejném projektu v rámci příslušného navazujícího magisterského studijního programu (DS, LA, IS nebo PL)
 • 1. kolo je určeno pro uchazeče, kteří současně:
  • splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky
  • dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu B1041A040001/B3710 aritmetického studijního průměru 1,0000 až 1,9000 ke dni 17. 04. 2023, pokud si podali přihlášku ke studiu v navazujících magisterských studijních programech DS, LA a IS
  • dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu B1041A040001/B3710 aritmetického studijního průměru 1,0000 až 1,6000 ke dni 17. 04. 2023, pokud si podali přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu PL (v prezenční nebo kombinované formě studia)
  • nechtějí nebo jim není umožněno nabídkou projektů pokračovat ve stejném projektu v rámci příslušného navazujícího magisterského studijního programu (DS, LA, IS nebo PL) (1. kolo se týká i uchazečů, kteří podali přihlášku do více než 1 studijního programu – tito uchazeči v rámci 1. kola provedou volbu projektu pro alespoň 1 ze 2 jimi vybraných studijních programů, ve kterém nemohou pokračovat ve stejném projektu, podle pokynů v části „IV. Informace a pokyny pro účastníky 2. kola“ s tím, že vyplněnou část „Žádosti o zařazení do projektu“ doručí na studijní oddělení FD v Praze nejpozději do 01. 06. 2023)
 • 2. kolo je určeno pro uchazeče, kteří budou konat písemnou přijímací zkoušku na navazující magisterský studijní program (společně s uchazeči z jiných vysokých škol v ČR a v zahraničí)
II. HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ
KDY CO KDE POZNÁMKA
17. 04. 2023 posouzení přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky systém KOS (Studijní oddělení) stanovení aritmetického studijního průměru za předměty studijního programu B1041A040001/B3710
16. 05. 2023 zahájení 0. a 1. kola pro uchazeče, kteří splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky
25. 05. 2023
(do 22:00)
uzávěrka 0. kola pouze účastníci 0. kola
od 25. 05. 2023
(od 22:00)
do 01. 06. 2023
(do 17:00)
potvrzení 0. kola souhlas ústavů s účastníky 0. kola pokračujícími na projektech
do 26. 05. 2023 písemný pokyn pro účastníky 2. kola odeslání účastníkům 2. kola dopisem
 • formulář „Žádost o zařazení do projektu“
 • seznam nabízených projektů
do 01. 06. 2023 doručení „Žádosti o zařazení do projektu“ Studijní oddělení (pracoviště v Praze) účastníci 2. kola
12. 06. 2023
(do 15:00)
uzávěrka 1. kola účastníci 1. kola
po 15. 06. 2023 uzávěrka 2. kola účastníci 2. kola
do 20. 06. 2023 rozřazení studentů do projektů zveřejnění konečného rozřazení studentů do projektů
nástěnky studijního oddělení v Praze a v Děčíně
III. INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 0. A 1. KOLA

Volba možnosti pokračovat ve stávajícím projektu a volba prioritních projektů (s možností změny této volby před uzavřením 0., resp. 1. kola výběrového řízení do projektů) bude probíhat výhradně prostřednictvím internetových aplikací https://projektymagistr.fd.cvut.cz (prezenční forma studia ve všech studijních programech) resp. https://projektymagistr-pl.fd.cvut.cz (kombinovaná forma studia ve studijním programu PL)

 • uchazeči, kteří podali přihlášku do více než 1 studijního programu a absolventi FD, provedou volbu projektů podle pokynů v části „IV. Informace a pokyny pro účastníky 2. kola“ s tím, že vyplněnou část „Žádosti o zařazení do projektu“ doručí na Studijní oddělení FD v Praze nejpozději do 01. 06. 2023

Každý účastník 0., resp. 1. kola:

 • si v případě, že mu tato volba bude nabídkou projektů v navazujícím magisterském studiu umožněna, zvolí možnost, zda chce či nechce pokračovat ve stejném projektu, který studoval v bakalářském studiu
 • si zvolí (bez ohledu na volbu týkající se pokračování ve stejném projektu) 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, kterým může být i projekt, ve kterém chcete pokračovat, uveďte na prvním místě, … atd.)

Ke každému účastníkovi 0. kola, který zvolí možnost pokračovat ve stejném projektu, vyjádří manažer pro pedagogickou činnost příslušného ústavu potvrzení souhlasu nebo nesouhlasu s touto preferenční volbou.

Každý účastník 1. kola by si měl po uzávěrce 1. kola zjistit, zda je již umístěn v nějakém projektu (v případě, že umístěn nikde není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky 2. kola prověřil svoji volbu projektů).

Internetové aplikace https://projektymagistr.fd.cvut.cz (pro prezenční formu studia ve všech studijních programech) resp. https://projektymagistr-pl.fd.cvut.cz (pro kombinovanou formu studia ve studijním programu PL) umístí (každá samostatně):

 • účastníky 0. kola, kteří chtějí pokračovat ve stejném projektu a toto pokračování jim potvrdil souhlasem i příslušný ústav, na stejný projekt, který absolvovali v bakalářském studiu (na základě podobnosti kódů projektů – **X1* => **X2*)
 • účastníky 1. kola (tj. studenty i absolventy ČVUT FD), kteří nechtějí nebo nemohou pokračovat ve stejném projektu nebo jim toto pokračování příslušný ústav nepotvrdil souhlasem, na zbylá místa na projektech po přiřazení účastníků 0. kola na základě vzestupného pořadí podle aritmetického studijního průměru ke dni 17. 04. 2023 za předměty z DČPS bakalářského studijního programu a jejich volby prioritních projektů
IV. INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 2. KOLA

Volbu prioritních projektů provedou účastníci 2. kola vyplněním formuláře „Žádost o zařazení do projektu“

 • formulář bude zaslán uchazečům o studium společně s písemným pokynem fakulty a se seznamem nabízených projektů dopisem nejpozději do 26. 05. 2023
 • každý uchazeč si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.)
 • uchazeči mohou na formulář vyplnit pouze projekty ze studijního programu, který uvedli ve své elektronické přihlášce ke studiu
 • uchazeči, kteří ve své elektronické přihlášce ke studiu uvedli více studijních programů, musí odevzdat pro každý z těchto programů vyplněný formulář zvlášť
 • formulář musí uchazeči vyplněný doručit na Studijní oddělení fakulty nejpozději v den konání písemné přijímací zkoušky

Internetové aplikace https://projektymagistr.fd.cvut.cz (pro prezenční formu studia ve všech studijních programech) resp. https://projektymagistr-pl.fd.cvut.cz (pro kombinovanou formu studia ve studijním programu PL) umístí (každá samostatně) účastníky 2. kola na zbylá místa na projektech po přiřazení účastníků 0. a 1. kola na základě sestupného pořadí podle hodnoty VPB a jejich volby prioritních projektů.