info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Výběrové řízení do projektů

Týmová práce studentů v projektech je součástí výuky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní ve 4. až 6. semestru studia bakalářského studijního programu a v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program.

Výňatky z legislativních předpisů


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ pro rok 2023


 • Níže vypsané základní informace v pdf formě soubor pdf  (~137.2 kB)
 • Pro studijní programy
  • B1041A040001 – TET – Technika a technologie v dopravě a spojích
  • B1041A040003 – PIL – Profesionální pilot
  • B1041A040004 – PIL (EN) – Professional Pilot
  • B0716A040001 – TUL – Technologie údržby letadel
 • Seznam projektů pro výběrové řízení

Informace pro studenty 2. ročníku:


Výběrové řízení je určeno pro všechny studenty prezenční formy bakalářských studijních programů „B1041A040001 – TET – Technika a technologie v dopravě a spojích“, „B1041A040003 – PIL – Profesionální pilot“, „B1041A040004 – PIL (EN) – Professional Pilot“ a B0716A040001 – TUL – Technologie údržby letadel se standardní dobou studia 3 roky, kteří si v letním semestru akademického roku 2023 – 2024 zapíší předměty 4. semestru podle doporučeného časového plánu studia příslušného studijního programu (v případě studijního programu TET již v rámci jednotlivých specializací tohoto studijního programu) na Fakultě dopravní v Praze a v Děčíně. Podle vybraného projektu budou studenti studijního programu TET zařazeni do příslušné specializace bakalářského studijního programu TET.

I. HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ
KDY CO KDE
do 02. 11. 2023 zveřejnění seznamu projektů pro výběrové řízení s počty přijímaných studentů internetové stránky FD; interní aplikace pro výběr projektů
03. 11. 2023 výpočet bodového ohodnocení za předměty z 1. a 2. semestru pro všechny účastníky výběrového řízení studijní oddělení v systému KOS
od 06. 11. 2023 do 20. 11. 2023 období pro komunikaci mezi studenty a vedoucími projektů pro sběr bonusových bodů pro konkrétní projekty online, off-line domluvené schůzky s vedoucími projektů
10. 11. 2023 (08:00 – 16:00 h) XXI. ročník studentské konference „Prezentace projektů Učebna B005 v budově „Horská“ (Horská 3, Praha 2)
od 21. 11. 2023 (od 14:00 h)
do 05. 12. 2023 (do 14:00 h)
zápis studentů do projektů prostřednictvím internetových aplikací (postupně ve 3 kolech viz níže uvedené detaily) na internetové stránce FD: projektybakalar.fd.cvut.cz
(pro studijní program TET, PIL i TUL)
od 11. 12. 2023 zveřejnění konečného rozřazení studentů do projektů internetové stránky FD; studijní oddělení; interní aplikace pro výběr projektů

Zápis studentů do projektů prostřednictvím internetových aplikací bude probíhat od 21. listopadu 2023 ve 3 navazujících kolech, dle následujícího harmonogramu:

 • uzávěrka 1. kola ..... 30. 11. 2023, 14:00
 • uzávěrka 2. kola ..... 04. 12. 2023, 14:00
 • uzávěrka 3. kola ..... 05. 12. 2023, 14:00

Všichni studenti musí být zařazeni do projektů a oborů nejpozději do 05. 12. 2023.

Ostatní studenti, kteří se chtějí výběrového řízení do projektů zúčastnit a studují v jiném než 2. ročníku výše uvedených bakalářských studijních programů, musí na studijním oddělení v Praze nebo v Děčíně nejpozději do 02. 11. 2023 do 11:30 požádat o zařazení do 2. ročníku pro účel výběrového řízení do projektové výuky.

II. INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO ÚČASTNÍKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Volba projektů probíhá výhradně prostřednictvím internetové aplikace na webové stránce https://studentske-projekty-rozrazeni.fd.cvut.cz (pro všechny studijní programy). Zadanou volbu je možné až do uzavření příslušného kola měnit.

Každý student si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.).

V aplikacích jsou v průběhu výběrového řízení k dispozici seznamy projektů, dosud nezařazených studentů, aktuální stav výběrového řízení i zájem dosud nezařazených studentů o projekty.

Celkový bodový zisk studentů, dle kterého jsou studenti rozřazeni do jednotlivých projektů, je tvořen součtem bodů ze dvou částí. První část bodů student získá dle výpočtu Počet získaných kreditů/Vážený studijní průměr, a to za období 1. a 2. semestru studia. Druhou částí bodů je bodový zisk od vedoucích jednotlivých projektů, kteří mohou jednotlivé studenty individuálně hodnotit, dle jejich motivace. Studenti mají dle harmonogramu časové období, kdy mohou vedoucího kontaktovat

Rozřazení studentů na projekty provádějí dle priorit automaticky internetové aplikace na základě celkového bodového ohodnocení, které student získá ze dvou částí ke dni 03. 11. 2023 a podle jejich volby projektů. Všem účastníkům výběrového řízení je doporučeno si před tímto datem v systému KOS ověřit, zda jsou zde uvedeny záznamy všech studijních výsledků, které do tohoto dne získali (včetně výsledků z předmětů uznaných z dřívějšího studia na FD).

Studenti by si měli po uzávěrce každého kola zjistit, zda jsou již umístěni v nějakém projektu. Pokud tomu tak není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky dalšího kola zvolili 5 nových projektů dle aktuálně volných kapacit.

Informace o náplni projektů je možné získat na internetových stránkách fakulty v rámci záložky Studenti => Projektová výuka => Aktuálně běžící projekty. Dále je možné informace získat z internetových stránek jednotlivých projektů (pokud jsou zřízeny) nebo přímo od studentů a vedoucích jednotlivých projektů.

V pátek dne 10. 11. 2023 proběhne XXI. ročník studentské konference „Prezentace projektů“. V rámci této akce mají studenti možnost seznámit se s náplní jednotlivých přihlášených projektů. Prezentace se uskuteční v učebně B005 v ul. Horská č. 3, Praha 2 od 08:00.

Výběr projektů je třeba velmi zodpovědně zvážit. Po ukončení výběrového řízení do projektů nebudou povolovány žádné dodatečné přestupy mezi projekty. Případné změny jsou možné až po zápisu do 5. semestru (dle čl. 11 odst. 24, 25 a 26 Směrnice děkana č. 7/2023).


PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
PRO AKADEMICKÝ ROK 2024 – 2025


 • Níže vypsané základní informace v pdf formě soubor pdf  (~147.9 kB)
 • Pro studijní programy
  • N1041A040003 – DS – DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA
  • N1041A040007 – IS – INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY
  • N1041A040006 – IS (EN) – INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS
  • N1041A040005 – LA – LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ
  • N1041A040010 – PL – PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY
 • Seznam projektů pro výběrové řízení


Výběrové řízení je určeno pro všechny studenty magisterských studijních programů „N1041A040003 – DS – Dopravní systémy a technika; N1041A040007 – IS – Inteligentní dopravní systémy; N1041A040006 – IS (EN) – Intelligent transport systems; N1041A040005 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů a N1041A040010 – PL – Provoz a řízení letecké dopravy (prezenční i kombinované formy studia), se standardní dobou studia 2 roky, kteří si v zimním semestru akademického roku 2024/2025 zapíšou předměty 1. semestru příslušného magisterského studijního programu na Fakultě dopravní v Praze a v Děčíně.


I. HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ
KDY CO KDE
do 03. 06. 2024 zveřejnění seznamu projektů pro výběrové řízení s počty přijímaných studentů internetové stránky FD; interní aplikace pro výběr projektů
09. 09. 2024 výpočet bodového ohodnocení za výsledky z předchozího bakalářského studia pro všechny účastníky výběrového řízení studijní oddělení v systému KOS
od 23. 09. 2024 (od 14:00 h) do 03. 10. 2024 (do 14:00 h) zápis studentů do projektů prostřednictvím internetových aplikací (postupně ve 2 kolech viz níže uvedené detaily na internetové stránce FD:
https://studentske-projekty-rozrazeni.fd.cvut.cz/
od 04. 10. 2024 zveřejnění konečného rozřazení studentů do projektů internetové stránky FD; studijní oddělení; interní aplikace pro výběr projektů

Zápis studentů do projektů prostřednictvím internetové aplikace bude probíhat od 23.9.2024 ve 2 navazujících kolech, dle následujícího harmonogramu:

 • uzávěrka 1. kola ..... 29. 09. 2024, 14:00
 • uzávěrka 2. kola ..... 03. 10. 2024, 14:00

Všichni studenti musí být zařazeni do projektů nejpozději do 04. 10. 2024.

II. INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO ÚČASTNÍKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Volba projektů probíhá výhradně prostřednictvím internetové aplikace na webové stránce https://studentske-projekty-rozrazeni.fd.cvut.cz (pro všechny studijní programy) Zadanou volbu je možné až do uzavření příslušného kola měnit.

Každý student si zvolí 5 projektů ve studijním programu, do kterého byl přijat a v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.).

V aplikacích jsou v průběhu výběrového řízení k dispozici seznamy projektů, dosud nezařazených studentů, aktuální stav výběrového řízení i zájem dosud nezařazených studentů o projekty.

Celkový bodový zisk studentů, dle kterého jsou studenti rozřazeni do jednotlivých projektů, je tvořen pouze na základě váženého studijního průměru, a to za období ukončeného bakalářského studia.

Kompletní rozřazení studentů na projekty provádí dle zvolených priorit automaticky internetová aplikace na základě váženého studijního průměru ukončeného bakalářského studia a podle priorit volby projektů, a to dne 04. 10. 2024.

Studenti by si měli po uzávěrce každého kola zjistit, zda jsou již umístěni v nějakém projektu. Pokud tomu tak není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky dalšího kola zvolili 5 nových projektů dle aktuálně volných kapacit.

Informace o náplni projektů je možné získat na internetových stránkách fakulty v rámci záložky Studenti => Projektová výuka => Aktuálně běžící projekty. Dále je možné informace získat z internetových stránek jednotlivých projektů (pokud jsou zřízeny) nebo přímo od studentů a vedoucích jednotlivých projektů.

Výběr projektů je třeba velmi zodpovědně zvážit. Po ukončení výběrového řízení do projektů nebudou povolovány žádné dodatečné přestupy mezi projekty. Případné změny jsou možné až po zápisu do následujícího semestru (dle čl. 11 odst. 24, 25 a 26 Směrnice děkana č. 7/2023).