Počítačová mechanika v dopravě

Anotace:
Projekt je zaměřen na využití moderních výpočtových metod v rámci analýzy deformací a napětí s použitím v oblasti dopravy. V rámci projektu jsou řešeny úlohy týkající se vozidel a jejich částí, dopravní infrastruktury, dále pak úlohy zabývající se napěťovou a deformační analýzou struktur konstrukčních materiálů, včetně pokročilých materiálů (např. vytvořených metodou SLS). Pro řešení odezvy konstrukcí na statické a dynamické namáhání jsou využívány především výpočetní systémy založené na metodě konečných prvků (MKP). V rámci projektu jsou využívány jak komerční systémy běžně používané v inženýrské praxi (ANSYS, ANSYS LS-DYNA), tak systémy vyvíjené a používané na akademických pracovištích. Projekt si klade za cíl seznámit studenty s řešením úloh mechaniky pomocí metody konečných prvků a osvojení si celého procesu práce s výpočetními systémy (příprava úlohy, výpočet, interpretace výsledků). V rámci projektu se studenti rovněž seznámí se systémy a programovacími jazyky pro obecné akademické a inženýrské výpočty, akvizici dat a jejich zpracování (Matlab, Octave, Python, LabView, atd.). Důraz je rovněž kladen na správnou interpretaci obdržených výsledků a jejich prezentaci. Vedle počítačových simulací se projekt dále zaměřuje na podporu experimentů. Součástí experimentální činnosti jsou i návrhy experimentálních sestav za podpory počítačového konstruování (CAD systémy). Výstupy experimentů jsou často porovnávány s výsledky numerických simulací. Práce v rámci projektu je možné provázat s projekty řešenými v rámci spolupráce s renomovanými firmami (AŽD, ŠKODA atd.) a výzkumnými institucemi (např. ÚTAM AV ČR, ČVUT ÚTEF).
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Vedoucí:
Ing. Marcel Adorna
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Ing. Michaela Neuhäuserová
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
Ing. Petr Zlámal, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
18X2PD | angličtina | DS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.