Výběrové řízení do projektů

Týmová práce studentů v projektech je součástí výuky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní ve 4. až 6. semestru studia bakalářského studijního programu a v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program.

Výňatky z legislativních předpisů


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ pro rok 2018


 • Níže vypsané základní informace v pdf formě soubor pdf  (~354 kB)
 • Formuláře pro výběrové řízení
 • Seznam projektů pro výběrové řízení
 • Výsledky výběrového řízení do projektů v Praze
  • Jmenný seznam soubor pdf  (~222.1 kB)
  • Seznam podle oborů a projektů soubor pdf  (~220.4 kB)
  • Rozdělení studentů do skupin a oddílů soubor pdf  (~220.8 kB)
 • Výsledky výběrového řízení do projektů v Děčíně
  • Jmenný seznam soubor pdf  (~115.8 kB)
  • Seznam podle oborů a projektů soubor pdf  (~116.5 kB)
  • Rozdělení studentů do skupin a oddílů soubor pdf  (~115.8 kB)

Informace pro studenty 2. ročníku:

Internetové přihlašování do projektů
(bude funkční nejpozději od 05.12.2018)

Výběrové řízení je určeno pro všechny studenty prezenční formy bakalářského studijního programu "Technika a technologie v dopravě a spojích" se standardní dobou studia 3 roky, kteří si v letním semestru akademického roku 2018 – 2019 poprvé zapíší předměty jednotlivých oborů bakalářského studia (mimo studentů oborů PIL a TUL) na Fakultě dopravní v Praze a v Děčíně. Podle vybraného projektu budou studenti zařazeni do příslušného oboru bakalářského studia.

I. HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ
KDY CO KDE
do 19. 11. 2018 zveřejnění seznamu projektů pro výběrové řízení s počty přijímaných studentů - internetové stránky FD
- nástěnky studijního oddělení v Praze a Děčíně
27. 11. 2018 výpočet bodového ohodnocení za předměty z 1. a 2. semestru pro všechny účastníky výběrového řízení studijní oddělení v systému KOS
30. 11. 2018
(od 08:00 h)
XVI. ročník studentské konference "Prezentace projektů" učebna F210 na FD v Praze (Na Florenci 25, Praha 1)
do 3. 12. 2018
(do 16:00 h)
zveřejnění pořadí studentů podle výsledného bodového ohodnocení za předměty z 1. a 2. semestru nástěnky studijního oddělení v Praze a v Děčíně
od 5. 12. 2018
(od 09:30 h)
do 19. 12. 2018
(do 16:00 h)
zápis studentů do projektů prostřednictvím internetové aplikace (postupně ve 3 kolech viz níže uvedené detaily) na internetových stránkách FD projektybakalar.fd.cvut.cz
od 3. 1. 2019 finální rozřazení studentů do projektů - internetové stránky FD
- nástěnky studijního oddělení v Praze a v Děčíně

Zápis studentů do projektů prostřednictvím internetové aplikace bude probíhat od 5. prosince 2018 ve třech navazujících kolech, dle následujícího harmonogramu:

 • uzávěrka 1. kola ..... 13. 12. 2018, 22:00
 • uzávěrka 2. kola ..... 18. 12. 2018, 16:00
 • uzávěrka 3. kola ..... 19. 12. 2018, 16:00

Všichni studenti musí být zařazeni do projektů a oborů nejpozději do 19. prosince 2018.

Ostatní studenti, zpravidla z 1. ročníku bakalářského studia, kteří se chtějí výběrového řízení do projektů zúčastnit, musí tuto skutečnost oznámit na studijním oddělení v Praze nebo v Děčíně nejpozději do 26. 11. 2018 do 11:30.

II. INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO ÚČASTNÍKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Volba projektů probíhá výhradně prostřednictvím internetové aplikace na internetové adrese projektybakalar.fd.cvut.cz. Zadanou volbu je možné až do uzavření příslušného kola měnit.

Každý student si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.).

V aplikaci jsou v průběhu výběrového řízení k dispozici seznamy projektů, dosud nezařazených studentů, aktuální stav výběrového řízení i zájem dosud nezařazených studentů o projekty.

Umístění studentů na projekty provádí automaticky internetová aplikace na základě pořadí studentů podle bodového ohodnocení (studijní výsledky předmětů 1. a 2. semestru) ke dni 27. 11. 2018 a podle jejich volby projektů. Všem účastníkům výběrového řízení je doporučeno si před tímto datem v systému KOS ověřit, zda jsou zde uvedeny záznamy všech studijních výsledků, které do tohoto dne získali (včetně výsledků z předmětů uznaných z dřívějšího studia na FD).

Studenti by si měli po uzávěrce každého kola zjistit, zda jsou již umístěni v nějakém projektu. Pokud tomu tak není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky dalšího kola zvolili 5 nových projektů dle aktuálně volných kapacit.

Informace o náplni projektů je možné získat na internetových stránkách fakulty v rámci záložky Pro studenty > Projektová výuka (pouze aktuálně běžící projekty). Dále je možné informace získat z internetových stránek jednotlivých projektů (pokud jsou zřízeny), nebo přímo od studentů a vedoucích jednotlivých projektů.

V pátek dne 30. 11. 2018 proběhne XVI. ročník studentské konference „Prezentace projektů“. V rámci této akce mají studenti možnost seznámit se s náplní jednotlivých přihlášených projektů. Prezentace se uskuteční v učebně F210 v ul. Na Florenci č. 25, Praha 1 od 08:00.

Výběr projektů je třeba velmi zodpovědně zvážit. Po ukončení výběrového řízení do projektů nebudou povolovány žádné dodatečné přestupy mezi projekty. (Případné změny jsou možné až po zápisu do 5. semestru (dle čl. 11 odst. 24, 25 a 26 Směrnice děkana č. 2/2018).


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ pro rok akademický rok 2019 - 2020


 • Níže vypsané základní informace v pdf formě soubor pdf  (~255.2 kB)
 • Rozdělení studentů 1. ročníku navazujícího magisterského prezenčního studia do projektů pro akademický rok 2019 – 2020
  • Jmenný seznam soubor pdf  (~206.2 kB)
  • Seznam podle oborů a projektů soubor pdf  (~205.2 kB)
  • Rozdělení studentů do skupin soubor pdf  (~205.7 kB)
 • Seznam projektů pro výběrové řízení

Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali v termínu do 31.03.2019 přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro akademický rok 2019 – 2020

Internetové přihlašování do projektů (bude funkční od 22.05.2019)
 • výběrové řízení do projektů pro akademický rok 2019 – 2020 pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali v termínu do 31.03.2019 přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, se bude konat ve 3 kolech:
  • 0. kolo ..... pro uchazeče, kteří splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky (tj. studenti ČVUT FD, kteří dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu B3710 aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 10.04.2019 v 09:00 h) a zároveň chtějí a je jim nabídkou projektů umožněno pokračovat ve stejném projektu v navazujícím magisterském oboru
  • 1. kolo ..... pro uchazeče, kteří splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky (tj. studenti nebo absolventi ČVUT FD, kteří dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu B3710 aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 10.04.2019 v 09:00 h) a zároveň nechtějí nebo jim není umožněno nabídkou projektů pokračovat ve stejném projektu v navazujícím magisterském oboru (1. kolo se týká i uchazečů, kteří podali přihlášku do více než 1 studijního oboru – tito uchazeči v rámci 1. kola provedou volbu projektu pro alespoň 1 ze 2 jimi vybraných oborů, ve kterém nemohou pokračovat ve stejném projektu, podle pokynů v části „informace a pokyny pro účastníky 2. kola“ s tím, že vyplněnou a odstřiženou část „Žádosti o zařazení do projektu“ odevzdají na studijním oddělení FD v Praze nejpozději do 06.06.2019 !!!)
  • 2. kolo ..... pro uchazeče, kteří budou konat písemnou přijímací zkoušku na navazující magisterský studijní program (společně s uchazeči z jiných vysokých škol v ČR a v zahraničí)
 • časový harmonogram výběrového řízení do projektů na navazující magisterské studium je následující:
  • zahájení 0. a 1. kola ..... 21.05.2019 (platí pro všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky)
  • uzávěrka 0. kola ..... 31.05.2019, 12:00 (platí pouze pro účastníky 0. kola – viz výše)
  • potvrzení 0. kola ..... 31.05.2019, 12:00 07.06.2019, 22:00 (potvrzení souhlasu manažerů pro pedagogickou činnost ústavů s pokračujícími studenty)
  • uzávěrka 1. kola ..... 17.06.2019, 22:00 (platí pouze pro účastníky 1. kola – viz výše)
  • uzávěrka 2. kola ..... po zasedání hlavní přijímací komise (20.06.2019) na základě vyplněného formuláře „Žádost o zařazení do projektu“ (který bude zaslán uchazečům o studium společně s písemným pokynem fakulty a se seznamem nabízených projektů doporučeným dopisem nejpozději do 31.05.2019) a na základě rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu
  • všichni studenti musí být zařazeni do projektů nejpozději do 25.06.2019
 • informace a pokyny pro účastníky 0. a 1. kola:
  • volba možnosti pokračovat ve stávajícím projektu a volba prioritních projektů (s možností změny této volby před uzavřením 0., resp. 1. kola výběrového řízení do projektů) bude probíhat výhradně prostřednictvím internetové aplikace (uchazeči, kteří podali přihlášku do více než 1 studijního oboru a absolventi FD, provedou volbu projektů podle pokynů v části „informace a pokyny pro účastníky 2. kola“ s tím, že vyplněnou a odstřiženou část „Žádosti o zařazení do projektu“ odevzdají na studijním oddělení FD v Praze nejpozději do 06.06.2019 !!!)
  • přístup na příslušnou internetovou aplikaci naleznete v české verzi domovské internetové stránky Fakulty dopravní v rámci položky Pro studenty – Projektová výuka – Výběrové řízení do projektů (přihlašování do projektů) – Studium NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ – Internetové přihlašování do projektů
  • každý účastník 0., resp. 1. kola si v případě, že mu tato volba bude nabídkou projektů v navazujícím magisterském studiu umožněna, zvolí možnost, zda chce či nechce pokračovat ve stejném projektu, který studoval v bakalářském studiu
  • každý účastník 0., resp. 1. kola (bez ohledu na volbu týkající se pokračování ve stejném projektu) si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, kterým může být i projekt, ve kterém chcete pokračovat, uveďte na prvním místě, … atd.)
  • ke každému studentovi (jen účastníkovi 0. kola), který zvolí možnost pokračovat ve stejném projektu, vyjádří manažer pro pedagogickou činnost příslušného ústavu potvrzení souhlasu nebo nesouhlasu s touto preferenční volbou
  • internetová aplikace umístí studenty (jen účastníky 0. kola), kteří chtějí pokračovat ve stejném projektu a toto pokračování jim potvrdil i příslušný ústav, na stejný projekt, který absolvovali v bakalářském studiu (na základě podobnosti kódů projektů – **X1* => **X2*)
  • internetová aplikace umístí studenty a absolventy ČVUT FD (jen účastníky 1. kola), kteří nechtějí nebo nemohou pokračovat ve stejném projektu nebo jim toto pokračování příslušný ústav nepotvrdil, na zbylá místa na projektech po přiřazení účastníků 0. kola na základě vzestupného pořadí podle aritmetického studijního průměru ke dni 10.04.2019 v 09:00 h za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu a jejich volby prioritních projektů
  • seznam projektů, volby a zájmu studentů a aktuální stav výběrového řízení je rovněž v internetové aplikaci k dispozici
  • každý účastník 1. kola by si měl po uzávěrce 1. kola zjistit, zda je již umístěn v nějakém projektu (v případě, že umístěn nikde není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky 2. kola prověřil svoji volbu projektů)
 • informace a pokyny pro účastníky 2. kola:
  • volbu prioritních projektů provedou účastníci 2. kola vyplněním formuláře „Žádost o zařazení do projektu“, který musí vyplněný zaslat na studijní oddělení fakulty nebo osobně předat nejpozději v den konání písemné přijímací zkoušky
  • na formulář „Žádost o zařazení do projektu“ musí uchazeči vyplnit pouze projekty z oboru, který uvedli ve své elektronické přihlášce ke studiu (uchazeči, kteří ve své elektronické přihlášce ke studiu uvedli více studijních oborů, musí odevzdat pro každý z těchto oborů vyplněný formulář „Žádost o zařazení do projektu“ zvlášť !!!)
  • formulář „Žádost o zařazení do projektu“ bude zaslán uchazečům o studium společně s písemným pokynem fakulty a se seznamem nabízených projektů doporučeným dopisem nejpozději do 31.05.2019
  • každý uchazeč si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.)
  • hlavní přijímací komise pro navazující magisterské studium na svém zasedání (které se bude konat 20.06.2019) rozhodne o celkovém počtu přijímaných studentů do prezenční formy navazujícího magisterského studia (bez ohledu na obor studia) pro akademický rok 2019 – 2020
  • účastníci 2. kola (tj. studenti, kteří budou na základě doporučení hlavní přijímací komise děkanem přijati ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu od akademického roku 2019 – 2020) budou před přiřazením na projekty po jejich zanesení do internetové aplikace seřazeni sestupně od 1. do posledního místa podle výsledného počtu bodů (dále VPB) specifikovaného veVyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2019 – 2020 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“, část V. „Přijímací kritéria a způsoby jejich vyhodnocení“ – 4) „Navazující magisterské obory realizované v Praze a v Děčíně“ – Hodnocení písemné přijímací zkoušky
  • internetová aplikace umístí studenty (jen účastníky 2. kola) na zbylá místa na projektech po přiřazení účastníků 0. a 1. kola na základě sestupného pořadí podle hodnoty VPB z písemné přijímací zkoušky (viz výše) a jejich volby prioritních projektů
 • svoji volbu z hlediska pokračování v projektu i výběru projektů je třeba velmi zodpovědně zvážit, neboť proděkan pro pedagogickou činnost nebude po ukončení zápisu povolovat žádné dodatečné přestupy mezi projekty
 • rozhodnutí o nepřijetí těch uchazečů, kteří nebudou přijati ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu s vyučovacím jazykem „čeština“ na základě výsledku písemné přijímací zkoušky, budou těmto uchazečům zasílána nejpozději do 15.07.2019
 • rozhodnutí o přijetí těch uchazečů, kteří ke dni 20.06.2019 nesplní podmínku složení státní závěrečné zkoušky, bude těmto uchazečům vydáno s výsledkem výběrového řízení do projektů v rámci zápisu do navazujícího magisterského studia na ČVUT FD na základě splnění všech podmínek k přijetí (ukončené bakalářské studium)
 • informace o náplni projektů získáte na internetových stránkách fakulty v rámci položky Pro studenty – Projektová výuka – Vyhledání konkrétních projektů
 • v případě nesrovnalostí zjištěných během práce s výše uvedenou internetovou aplikací kontaktujte administrátora internetové aplikace https://projektymagistr.fd.cvut.cz/ (doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.) – pouze WhatsApp / SMS na číslo +420 604 846 823