Výběrové řízení do projektů

Týmová práce studentů v projektech je součástí výuky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní ve 4. až 6. semestru studia bakalářského studijního programu a v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program.

Výňatky z legislativních předpisů


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ pro rok 2017


 • Vyhláška k výběrovému řízení do projektů soubor pdf  (~228.4 kB)
 • Níže vypsané základní informace v pdf formě soubor pdf  (~220.8 kB)
 • Formuláře pro výběrové řízení
 • Seznam projektů pro výběrové řízení
 • Výsledky výběrového řízení do projektů v Praze
  • Jmenný seznam soubor pdf  (~43.6 kB)
  • Seznam podle oborů a projektů soubor pdf  (~43.1 kB)
  • Rozdělení studentů do skupin a oddílů soubor pdf  (~42.9 kB)
 • Výsledky výběrového řízení do projektů v Děčíně
  • Jmenný seznam soubor pdf  (~28.8 kB)
  • Seznam podle oborů a projektů soubor pdf  (~28.9 kB)
  • Rozdělení studentů do skupin a oddílů soubor pdf  (~29.3 kB)

Informace pro studenty 2. ročníku:

Internetové přihlašování do projektů
(bude funkční nejpozději od 22.11.2017)

 • výběrové řízení do projektů a oborů pro akademický rok 2017 – 2018 pro studenty stávajícího 2. ročníku bakalářského studia (se standardní dobou studia 3 roky) bude probíhat od 22. listopadu 2017 podle následujícího časového harmonogramu:
  • uzávěrka 1. kola ..... 30.11.2017, 22:00
  • uzávěrka 2. kola ..... 05.12.2017, 16:00
  • uzávěrka 3. kola ..... 06.12.2017, 16:00
  • všichni studenti musí být zařazeni do projektů a oborů nejpozději do 6. prosince 2017
 • volba projektů (s možností její změny před uzavřením příslušného kola zápisu) bude probíhat výhradně prostřednictvím internetové aplikace (https://projektybakalar.fd.cvut.cz)
 • přístup na příslušnou aplikaci naleznete v české verzi domovské internetové stránky Fakulty dopravní v rámci záložky Pro studenty pomocí volby Projektová výuka – Výběrové řízení do projektů v rámci záložky Studium BAKALÁŘSKÉ (část INFORMACE PRO STUDENTY 2. ROČNÍKU) pomocí odkazu Internetové přihlašování do projektů
 • každý student si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.)
 • studenti zapsaní ke studiu na Pracovišti Děčín ČVUT FD si musí projekty při zachování předcházejících zásad zvolit tak, aby byly vybrány z obou studijních oborů (pro případ, že se 1 z nabízených oborů DOS nebo LOG vůbec neotevře)
 • v případě malého obsazení (tzn. méně než 6 studentů) oboru LOG na Pracovišti Děčín ČVUT FD bude výuka v tomto oboru zrušena příkazem děkana (studenti z těchto projektů budou převedeni do jimi nejvíce preferovaných projektů z oboru DOS)
 • výběr projektů je třeba velmi zodpovědně zvážit, neboť proděkan pro pedagogickou činnost nebude po ukončení výběrového řízení do projektů povolovat žádné dodatečné přestupy mezi projekty až do splnění podmínek zápisu do 5. semestru ze strany potenciálního žadatele a v případě, že tento žadatel získal zápočet ze stávajícího projektu, ze kterého chce přestoupit a který měl zapsán v semestru předcházejícím bezprostředně zkouškovému období, v němž o přestup mezi projekty žádá (dle čl. 11 odst. 24, 25 a 26 Směrnice děkana č. 1/2017)
 • seznam projektů, dosud nezařazených studentů, aktuální stav výběrového řízení a i zájmu dosud nezařazených studentů o projekty je též v internetové aplikaci k dispozici
 • internetová aplikace umístí studenty na projekty na základě jejich pořadí podle bodového ohodnocení (splněné kredity / vážený studijní průměr) ke dni 14.11.2017 za předměty z 1. a 2. semestru doporučeného časového plánu studia podle jejich volby projektů
 • každý student by si měl po uzávěrce každého kola zjistit, zda je již umístěn v nějakém projektu (v případě, že umístěn dosud nikde není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky dalšího kola zvolil 5 nových projektů místo původních)
 • výsledek výběrového řízení do projektů bude rovněž k nahlédnutí na studijním oddělení FD (v Praze i v Děčíně) po ukončení posledního kola, nejpozději však ve čtvrtek 04.01.2018
 • informace o náplni projektů získáte na internetových stránkách fakulty v rámci záložky Pro studenty pomocí volby Projektová výuka – Aktuálně běžící projekty

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ pro rok akademický rok 2018 - 2019


 • Níže vypsané základní informace v pdf formě soubor pdf  (~254.9 kB)
 • Rozdělení studentů 1. ročníku navazujícího magisterského prezenčního studia do projektů pro akademický rok 2018 – 2019:
  • Jmenný seznam soubor pdf  (~40.2 kB)
  • Seznam podle oborů a projektů soubor pdf  (~41.1 kB)
  • Rozdělení studentů do skupin soubor pdf  (~40.8 kB)
 • Seznam projektů pro výběrové řízení

Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro akademický rok 2018 – 2019

Internetové přihlašování do projektů (bude funkční od 22.05.2018)
 • výběrové řízení do projektů pro akademický rok 2018 – 2019 pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali v termínu do 31.03.2018 přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, se bude konat ve 3 kolech:
  • 0. kolo ..... pro uchazeče, kteří splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky (tj. studenti ČVUT FD, kteří dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu B3710 aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 06.04.2018 v 09:00 h) a zároveň chtějí a je jim nabídkou projektů umožněno pokračovat ve stejném projektu v navazujícím magisterském oboru
  • 1. kolo ..... pro uchazeče, kteří splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky (tj. studenti nebo absolventi ČVUT FD, kteří dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu B3710 aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 06.04.2018 v 09:00 h) a zároveň nechtějí nebo jim není umožněno nabídkou projektů pokračovat ve stejném projektu v navazujícím magisterském oboru (1. kolo se týká i uchazečů, kteří podali přihlášku do více než 1 studijního oboru – tito uchazeči v rámci 1. kola provedou volbu projektu pro alespoň 1 ze 2 jimi vybraných oborů, ve kterém nemohou pokračovat ve stejném projektu, podle pokynů v části „informace a pokyny pro účastníky 2. kola“ s tím, že vyplněnou a odstřiženou část „Žádosti o zařazení do projektu“ odevzdají na studijním oddělení FD v Praze nejpozději do 07.06.2018 !!!)
  • 2. kolo ..... pro uchazeče, kteří budou konat písemnou přijímací zkoušku na navazující magisterský studijní program (společně s uchazeči z jiných vysokých škol v ČR a v zahraničí)
 • časový harmonogram výběrového řízení do projektů na navazující magisterské studium je následující:
  • zahájení 0. a 1. kola ..... 22.05.2018 (platí pro všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky
  • uzávěrka 0. kola .....13.06.2018, 20:00 (platí pouze pro účastníky 0. kola – viz výše)
  • potvrzení 0. kola ..... 13.06.2018, 20:00 18.06.2018, 16:00 (potvrzení souhlasu manažerů pro pedagogickou činnost ústavů s pokračujícími studenty)
  • uzávěrka 1. kola .....18.06.2018, 22:00 (platí pouze pro účastníky 1. kola – viz výše)
  • uzávěrka 2. kola ..... po zasedání hlavní přijímací komise (21.06.2018) na základě vyplněného formuláře „Žádost o zařazení do projektu“ (který bude zaslán uchazečům o studium společně s písemným pokynem fakulty a se seznamem nabízených projektů doporučeným dopisem nejpozději do 31.05.2018) a na základě rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu
  • všichni studenti musí být zařazeni do projektů nejpozději do 26.06.2018
 • informace a pokyny pro účastníky 0. a 1. kola:
  • volba možnosti pokračovat ve stávajícím projektu a volba prioritních projektů (s možností změny této volby před uzavřením 0., resp. 1. kola výběrového řízení do projektů) bude probíhat výhradně prostřednictvím internetové aplikace (uchazeči, kteří podali přihlášku do více než 1 studijního oboru a absolventi FD, provedou volbu projektů podle pokynů v části „informace a pokyny pro účastníky 2. kola“ s tím, že vyplněnou a odstřiženou část „Žádosti o zařazení do projektu“ odevzdají na studijním oddělení FD v Praze nejpozději do 07.06.2018 !!!)
  • přístup na příslušnou internetovou aplikaci naleznete v české verzi domovské internetové stránky Fakulty dopravní v rámci položky Pro studenty – Projektová výuka – Výběrové řízení do projektů (přihlašování do projektů) – Studium NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ – Internetové přihlašování do projektů
  • každý účastník 0., resp. 1. kola si v případě, že mu tato volba bude nabídkou projektů v navazujícím magisterském studiu umožněna, zvolí možnost, zda chce či nechce pokračovat ve stejném projektu, který studoval v bakalářském studiu
  • každý účastník 0., resp. 1. kola (bez ohledu na volbu týkající se pokračování ve stejném projektu) si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, kterým může být i projekt, ve kterém chcete pokračovat, uveďte na prvním místě, … atd.)
  • ke každému studentovi (jen účastníkovi 0. kola), který zvolí možnost pokračovat ve stejném projektu, vyjádří manažer pro pedagogickou činnost příslušného ústavu potvrzení souhlasu nebo nesouhlasu s touto preferenční volbou
  • internetová aplikace umístí studenty (jen účastníky 0. kola), kteří chtějí pokračovat ve stejném projektu a toto pokračování jim potvrdil i příslušný ústav, na stejný projekt, který absolvovali v bakalářském studiu (na základě podobnosti kódů projektů – **X1* Þ **X2*)
  • internetová aplikace umístí studenty a absolventy ČVUT FD (jen účastníky 1. kola), kteří nechtějí nebo nemohou pokračovat ve stejném projektu nebo jim toto pokračování příslušný ústav nepotvrdil, na zbylá místa na projektech po přiřazení účastníků 0. kola na základě vzestupného pořadí podle aritmetického studijního průměru ke dni 06.04.2018 v 09:00 h za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního programu a jejich volby prioritních projektů
  • seznam projektů, volby a zájmu studentů a aktuální stav výběrového řízení je rovněž v internetové aplikaci k dispozici
  • každý účastník 1. kola by si měl po uzávěrce 1. kola zjistit, zda je již umístěn v nějakém projektu (v případě, že umístěn nikde není, je nutné, aby si nejpozději do uzávěrky 2. kola prověřil svoji volbu projektů)
 • informace a pokyny pro účastníky 2. kola:
  • volbu prioritních projektů provedou účastníci 2. kola vyplněním formuláře „Žádost o zařazení do projektu“, který musí vyplněný zaslat na studijní oddělení fakulty nebo osobně předat nejpozději v den konání písemné přijímací zkoušky
  • na formulář „Žádost o zařazení do projektu“ musí uchazeči vyplnit pouze projekty z oboru, který uvedli ve své elektronické přihlášce ke studiu (uchazeči, kteří ve své elektronické přihlášce ke studiu uvedli více studijních oborů, musí odevzdat pro každý z těchto oborů vyplněný formulář „Žádost o zařazení do projektu“ zvlášť !!!)
  • formulář „Žádost o zařazení do projektu“ bude zaslán uchazečům o studium společně s písemným pokynem fakulty a se seznamem nabízených projektů doporučeným dopisem nejpozději do 31.05.2018
  • každý uchazeč si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.)
  • hlavní přijímací komise pro navazující magisterské studium na svém zasedání (které se bude konat 21.06.2018) rozhodne o celkovém počtu přijímaných studentů do prezenční formy navazujícího magisterského studia (bez ohledu na obor studia) pro akademický rok 2018 – 2019
  • účastníci 2. kola (tj. studenti, kteří budou na základě doporučení hlavní přijímací komise děkanem přijati ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu od akademického roku 2018 – 2019) budou před přiřazením na projekty po jejich zanesení do internetové aplikace seřazeni sestupně od 1. do posledního místa podle výsledného počtu bodů (dále VPB) specifikovaného veVyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2018 – 2019 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“, část „Podmínky pro přijetí, přijímací zkoušky a kritéria jejího vyhodnocení – Magisterský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“ v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaný v Praze navazující na bakalářský studijní program – Kritéria vyhodnocování přijímací zkoušky“
  • internetová aplikace umístí studenty (jen účastníky 2. kola) na zbylá místa na projektech po přiřazení účastníků 0. a 1. kola na základě sestupného pořadí podle hodnoty VPB z písemné přijímací zkoušky (viz výše) a jejich volby prioritních projektů
 • svoji volbu z hlediska pokračování v projektu i výběru projektů je třeba velmi zodpovědně zvážit, neboť proděkan pro pedagogickou činnost nebude po ukončení zápisu povolovat žádné dodatečné přestupy mezi projekty
 • rozhodnutí o nepřijetí těch uchazečů, kteří nebudou přijati ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu s vyučovacím jazykem „čeština“ na základě výsledku písemné přijímací zkoušky, budou těmto uchazečům zasílána nejpozději do 16.07.2018
 • rozhodnutí o přijetí těch uchazečů, kteří ke dni 20.06.2018 nesplní podmínku složení státní závěrečné zkoušky, bude těmto uchazečům vydáno s výsledkem výběrového řízení do projektů v rámci zápisu do navazujícího magisterského studia na ČVUT FD na základě splnění všech podmínek k přijetí (ukončené bakalářské studium)
 • informace o náplni projektů získáte na internetových stránkách fakulty v rámci položky Pro studenty – Projektová výuka – Vyhledání konkrétních projektů
 • v případě nesrovnalostí zjištěných během práce s výše uvedenou internetovou aplikací kontaktujte administrátora internetové aplikace https://projektymagistr.fd.cvut.cz/ (doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.) – pouze SMS na číslo +420 604 846 823