info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Elektrotechnická kvalifikace

Kód předmětu:
20ELKA
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Úraz elektrickým proudem, bezpečnostní legislativa, provoz elektroinstalace, elektrické přístroje, ochrana před úrazem elektrickým proudem, první pomoc při úrazu elektrickým proudem.
Anotace:
Praktické zkušenosti s měřením v laboratořích, elektrická zařízení, napájení, elektroinstalace nízkého napětí, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, symboly a značení, jmenovité napětí, maximální povolené proudy, ochrana elektrických zařízení proti zkratu a přetížení, kontrola a revize, první pomoc, legislativa, normy a předpisy ve vztahu k BOZP a elektrotechnice.
Cíle:
Student je obeznámen s bezpečností a ochranou zdraví při práci s elektrickými zařízeními, je schopen odhadnout rizika a předcházet rizikům při práci s elektrickými zařízeními, zná způsoby ohrožení elektrickým proudem a ví, jak je zařízení a instalace dostatečně bezpečné.