info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Programování a modelování 2

Kód předmětu:
21PAM2
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
16 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
statistika, test hypotéz, rozdělení, ANOVA, regrese, korelace, strojové učení, klasifikace, rozhodovací strom
Anotace:
Popisná statistika, klasická statistická analýza. Testování statistických hypotéz. Analýza rozptylu (ANOVA), jednofaktorová, dvoufaktorová ANOVA. Neparametrické metody. Lineární regrese. Korelace, korelační koeficient. Nelineární regresní modely, postup při regresní analýze nelineárního modelu. Základy strojového učení. Klasifikace metodou nejbližšího souseda. SVM klasifikátory. Rozhodovací stromy.
Cíle:
Cílem předmětu je představit studentům základní nástroje pro analýzu dat. Předmět je koncipován tak, aby byli studenti schopni nabyté informace aplikovat na reálné případy, přičemž výstupem předmětu bude vlastní semestrální projekt studentů.