info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Seminář k bakalářské práci 2

Kód předmětu:
21SBL2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLED Letecká doprava - B-LED
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
1
Rozsah výuky:
1 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
metodika psaní odborných textů, grafická a formální úprava textů
Anotace:
Metodika psaní závěrečných prací (úvod, analýza současného stavu, specifikace problému, cílů a hypotéz). Definice materiálů a metod, přístup k získávání výsledků, prezentace a diskuze výsledků, formulace závěrů práce. Základy LaTeXu, práce s LaTeX a Word šablonou.
Cíle:
Cílem předmětu je studenty seznámit a naučit psát odborné texty. Seminář je v druhém semestru specificky zaměřen na strukturu a koncept bakalářské práce.