info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Informace o zápisu do 1. ročníku doktorského studia budou zveřejněny v průběhu února.leden 2024
Jana Katarina Knapová
Referát vědy a výzkumu

V termínu 26. 2. 2024 – 29. 2. 2024 se uskuteční zápis do vyšších ročníků doktorského studia pro studenty, kteří zahájili studium k 1.3.

Zápis bude probíhat elektronicky bez nutné osobní účasti na základě hodnocení studia za uplynulý ročník a splnění dalších stanovených podmínek pro postup do dalšího ročníku.

Podmínkou pro zápis je odevzdání semestrálních hodnocení studia prostřednictvím aplikace hs.fd.cvut.cz za období březen–září 2023 a říjen 2023–únor 2024 schváleného školitelem, vedoucím školícího pracoviště a předsedou oborové rady, na základě, kterého bude zápis proveden.

Hodnocení studia za období říjen 2023 – únor 2024 je nutné v hs.fd.cvut.cz odevzdat nejpozději do 15.2. Následně bude do termínu zápisu schváleno školiteli, vedoucími školících pracovišť a předsedy oborových rad.

Na základě odevzdaného hodnocení studia s vyjádřením předsedy oborové rady a kontroly splnění povinností doktorandi následně obdrží z referátu vědy a výzkumu potvrzující e-mail o zápisu do dalšího ročníku nebo informace o dalším postupu týkajícím se zápisu (v případě, že bude nutné cokoliv doplnit).

Zápis do 2. ročníku je v prezenční i kombinované formě studia dále podmíněn získáním minimálně 5 bodů(součet všech kritérií dle formuláře Kvantifkovaná kritéria) a absolvováním zkoušky z alespoň jednoho odborného předmětu.

Doktorandi, kterým k termínu zápisu uplyne termín pro uzavření povinností studijního bloku, v prezenčním studiu standardně 4 semestry od zahájení studia a maximálně 6 semestrů od zahájení studia, v kombinované formě standardně 6 semestrů od zahájení studia a maximálně 9 semestrů od zahájení studia dle termínů stanovených v ISP, potřebují k termínu zápisu doložit splnění všech předmětů ISP a absolvování odborné rozpravy.

Doktorandi, kteří ukončují 6. semestr prezenční formy studia a prozatím nepodali přihlášku ke státní doktorské zkoušce, by tak měli učinit nejpozději k termínu zápisu.

Prosíme o ověření řádného zapsání výsledků zkoušek v KOS.

Splnění všech studijních povinností má odpovídat termínům v individuálním studijním plánu.

Absolvování zápisu je pro všechny doktorandy, kteří zahájili studium k 1.3 povinné a je podmínkou pro další pokračování ve studiu.
Pokud ze závažného důvodu není možné zápis absolvovat ve stanoveném termínu, je nutné se písemně omluvit nejpozději do 5 dnů od stanoveného termínu a omluvu doručit na referát vědy a výzkumu společně se žádostí o odklad zápisu.leden 2024
Jana Katarina Knapová
Referát vědy a výzkumu