info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Zápis studentů 1. ročníku doktorského studia s datem zahájení studia 2. října 2023 proběhne v pondělí 2. října 2023 od 9:00 do 11:00 hodin a od 14.00 hodin do 16.00 hodin. na referátu vědy a výzkumu (VaV) ČVUT FD, Konviktská 20, m. č. 313.

Studenti předloží 1 průkazovou fotografii, kopii diplomu o ukončení magisterského studia - pokud již nebyl součástí přihlášky a studenti jej již obdrželi, v případě prezenční formy studia vyplněnou Žádost o zasílání mzdy na účet týkající se údajů k výplatě stipendia (bude k dispozici na referátu vědy a výzkumu).

ÚČAST PŘI ZÁPISU PRO DOKTORANDY S NÁSTUPEM 2. 10. JE POVINNÁzáří 2023
Ticiano Costa Jordao, Jana Katarina Knapová
Referát vědy a výzkumu

V souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ) a Řádem doktorského studia na FD se v termínu 25. 9. 2023 – 29. 9. 2023 uskuteční zápis do vyšších ročníků doktorského studia pro doktorandy, kteří zahájili studium k 1. 10.

Zápis bude probíhat elektronicky bez nutné osobní účasti na základě hodnocení studia za uplynulý ročník.

K zápisu je nutné vyplnit a odevzdat hodnocení studia za období září 2022 – únor 2023 a březen 2023 – září 2023 prostřednictvím aplikace hs.fd.cvut.cz schválené školitelem, vedoucím školícího pracoviště a předsedou oborové rady, na základě, kterého bude zápis proveden.

Prosíme, odevzdávejte hodnocení předstihu tak, aby bylo schváleno nejpozději k termínu 21.9.2023.

Také prosíme, abyste si ověřili, zda máte všechny výsledky zkoušek v KOSu řádně zapsány, a pokud ne, abyste si to včas dořešili s přednášejícím či ústavem.

Splnění všech studijních povinností musí odpovídat termínům v individuálním studijním plánu a je podmínkou pro zápis do dalšího ročníku.

Na základě odevzdaného schváleného hodnocení studia, splníte-li podmínky pro zápis do dalšího ročníku, obdržíte následně z referátu vědy a výzkumu elektronicky potvrzení zápisu či informaci o dalším postupu týkajícím se zápisu (v případě, že bude nutné cokoliv doplnit).


Podmínky pro zápis jsou dále tyto:

Pro zápis do 2. ročníku je v prezenční i kombinované formě studia nutné získání minimálně 5 bodů (součet všech kritérií dle formuláře Kvantifikovaná kritéria) a absolvování alespoň jedné zkoušky z odborného předmětu.

Při ukončení studijního bloku, v prezenčním studiu standardně do 4 semestrů od zahájení studia, v kombinovaném studiu standardně do 6 semestrů od zahájení studia, dle termínů stanovených ISP, je podmínkou pro zápis do dalšího ročníků úspěšné absolvování všech zkoušek z předmětů ISP a odborné rozpravy.

Při ukončení šestého semestru v prezenční formě studia a devátého semestru v kombinované formě studia je nutné nejpozději do 30.9.2023 podat na referát vědy a výzkumu žádost o státní doktorskou zkoušku.

Povinnost absolvování zápisu do dalšího ročníku a vyplnění hodnocení platí pro všechny doktorandy až do obhajoby disertační práce.

Pokud nemůžete zápis ze závažných důvodů ve stanoveném termínu absolvovat, je nutné, abyste nejpozději do 5-ti dnů od stanoveného termínu zápisu doručili na referát vědy a výzkumu žádost o odklad zápisu s odůvodněním.

Nesplnění této studijní povinnosti je důvodem pro ukončení studia, dle čl. 22 odst. 4 a čl. 34 odst. 7b) SZŘ.srpen 2023
Ticiano Costa Jordao, Jana Katarina Knapová
Referát vědy a výzkumu