prof. Ing. Bedřich DUCHOŇ, CSc.     * 27.10.1937 - † 22.6.2015

fotka prof. Ing. Bedřich DUCHOŇ, CSc.

Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní zbývá je uskutečnit.

Blaise Pascal

Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. se narodil v roce 1937. Po studiu působil jako výzkumný pracovník ve společnostech EGÚ Praha a EGP Praha. V roce 1971 vstoupil na akademickou dráhu, nejprve jako odborný asistent na Vysoké škole ekonomické. Své působení na Českém vysokém učení technickém zahájil v roce 1981 a to na Fakultě elektrotechnické. Od roku 1993 potom spojil svou profesní kariéru s Fakultou dopravní, u jejichž začátku stál a to především při budování oboru Management a ekonomika dopravy a telekomunikací. Následně byl v letech 1996 až 2009 vedoucím Ústavu ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, posléze na fakultě působil na částečný úvazek. Profesorský titul získal v roce 1998 v oboru Technologie a management dopravy a telekomunikací.

Právě propojení technologie a managementu často zdůrazňoval jako klíčové pro výchovu absolventů technických směrů. K tomu samozřejmě přidával další oblasti, především ekonomiku, logistiku, ale také energetiku, (které se věnoval celoživotně) nebo otázky životního prostředí. Tímto směrem cílila i jeho publikační činnost, která byla z podstatné části věnována problematice managementu dopravy a uspořádání dopravního systému z hlediska integrace jednotlivých dopravních druhů. Svoji publikační činnost potom završil v letech 2007 a 2008 knihami Inženýrská ekonomika a Management – integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. Jeho jazykové schopnosti mu umožnily několik pobytů na zahraničních univerzitách ve Švédsku, Španělsku nebo Francii, naposledy potom na Stevens Institut of Technology v USA.

Ke svým studentům a doktorandům přistupoval nesmírně laskavě, z mnoha z nich se stali kvalitní absolventi a dnes úspěšně působí v praxi. Mnozí jeho úspěšní doktorandi kvalitně působí na ČVUT i v současnosti. Přispěla k tomu obrovská šíře oblastí, které se Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. věnoval. Mohutný záběr vědomostí, který je možné doplnit i o velmi důkladnou znalost historie, z něj dělal člověka nesmírně vzdělaného a taktéž jen obtížně nahraditelného. Svým přístupem ukazoval, že právě vzdělanost neomezená jedním oborem lidského zkoumání je základní nezbytností při vytváření akademického prostředí.

Prof. Bedřich Duchoň pomáhal Fakultě dopravní ČVUT do posledních chvil jeho života. Jeho poslední důležitou rolí byla funkce předsedy oborové rady doktorského studijního oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. I v oblasti doktorského studia byla jeho činnost velmi významná – vychoval několik odborníků a několik z nich dnes úspěšně působí na Fakultě dopravní ČVUT i v současnosti.


Pedagogická činnost

Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. zdůrazňoval při pedagogické činnosti především propojení dvou významných oblastí – technologie a managementu jako základů, na kterých stojí vzdělávání vysokoškolských studentů na technických univerzitách. Technologie (ať už hmotné produkce nebo vytváření služby) a zároveň řízení tohoto postupu, tedy managementu. V něm kladl důraz především na pět funkcí – plánování, organizování, … a kontrolu. Management pro něj byl z 20% vědeckou záležitostí postavenou na přírodovědných disciplínách a z 80% procent uměním. Proto si byl velmi dobře vědom důležitosti tzv. měkkých prvků řízení neboli soft skills. Nedílnou součástí jeho přednášek v managementu byl i jeho historický vývoj, který začínal právě vědeckým managementem a postupně zahrnoval i měkčí disciplíny řízení.

Technologie a management musí být pochopitelně doplněny i navazujícími směry. Je to zejména ekonomika, v první řadě obecná, následně potom aplikovaná na nejrůznější oblasti, např. dopravní podnik nebo veřejný sektor. V dopravě se zcela logicky přidávají oblasti energetiky a životního prostředí, zároveň ale také např. problematika kvality dopravy, přepravy a zasilatelství, logistiky nebo marketingu. To je základní koncept budování vysokoškolského oboru zaměřeného na studium řízení dopravních systémů. Tento princip Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. zaváděl do všech stupňů vysokoškolského studia, tedy i do stupně doktorského, kde byly následně dizertační práce směřovány právě do oblasti ekonomiky a managementu dopravy, její kvality, ale také např. do problematiky dopravních externalit nebo energetických otázek, které s dopravou souvisí.


Publikační činnost

Publikační činnost prof. Bedřicha Duchoně zahrnuje obrovské množství titulů, ve kterých se vyjadřoval k aktuálním problémům v oblastech, kterým se profesně věnoval, tedy z podnikové ekonomiky, managementu a energetiky. Druhou publikační sférou byla oblast pedagogického procesu a integrace ekonomických a manažerských disciplín do výuky na technických univerzitách. Publikoval na odborných konferencích, v prestižních časopisech, byl autorem i několika popularizačních článků. Své publikační dílo impozantně završil knihami Inženýrská ekonomika (2007), která je jednou z nejlepších knih k pochopení podnikové procesů a Management: Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení (2008), kde se soustředí významným způsobem na tzv. soft skills, které by měly být důležitou součástí absolventa technického směru. Obě publikace vydalo prestižní vydavatelství C.H. Beck.

  • Výběr z publikační činnosti Výběr z publikační činnosti   (~204 kB)
  • Výběr z publikovaných článků:
    • Řízení změn a střední management, 2001 Řízení změn a střední management   (~214.6 kB)
    • Doprava, ekonomický růst, národohospodářské souvislosti, 2007 Doprava, ekonomický růst, národohospodářské souvislosti   (~327.2 kB)
    • Technology, Environment, Economics, Management: 4 Factors of Engineering Education in the Global World, 2012 Technology, Environment, Economics, Management: 4 Factors of Engineering Education in the Global World   (~88.8 kB)

Výzkumná činnost

Výzkumné aktivity Prof. Ing. Bedřicha Duchoně, CSc. byly silně provázána s jeho činností publikační a pedagogickou. V tom nejobecnějším smyslu byly zaměřeny na zkoumání interakce dopravy a s ní související systémy, jako jsou např. systém národního hospodářství nebo energetický. Právě výzkum vzájemných vztahů mezi různými systémy byl pro profesora Duchoně typický. Upozorňoval především na dopady energetiky na dopravní systém, častokrát opakoval, že největším nebezpečím v současnosti není nedostatek ropy nebo zemního plynu, ale otázka bezpečnosti jeho dodávek. Zároveň zdůrazňoval, že hospodářský růst, konkurenční prostředí a zaměstnanost není možné zabezpečovat bez dobře fungujících dopravních systémů. Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. vedl několik výzkumných projektů, v letech 2004 – 2006 např. projekt Ministerstva dopravy, který se zabýval možným využitím alternativních paliv v dopravě. Poté se podílel na dalším projektu, který byl zaměřen na problematiku veřejné dopravy. V letech 2001 – 2010 byl klíčovou postavou při pořádání mezinárodních vědeckých konferencí Ústavu ekonomiky a managementu, které zároveň s obrovským přehledem moderoval. Velmi úspěšný byl při výchově doktorandů, řada z nich dodnes úspěšně působí na Fakultě dopravní ČVUT, ale i v jiných institucích.


Fotogalerie

foto - 001

prof. Bedřich Duchoň v roce 2005 na konferenci se svými doktorandy

foto - 002

prof. Bedřich Duchoň na konferenci Application of Advanced Technologies in Transportation v Aténách v roce 2008

foto - 003

prof. Bedřich Duchoň na konferenci o vzdělávání na technických univerzitách v čínském Hanzghou

foto - 004

prof. Bedřich Duchoň na konferenci o vzdělávání na technických univerzitách v čínském Hanzghou

foto - 005

prof. Bedřich Duchoň moderoval s přehledem mezinárodní vědecké konference Ústavu ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací – zde na konferenci „Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst“ v roce 2008

foto - 006

prof. Bedřich Duchoň moderoval s přehledem mezinárodní vědecké konference Ústavu ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací – zde na konferenci „Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst“ v roce 2008

Zpracoval: Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.