info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní vznikl v roce 2008 jako reakce na novou prioritu v rámcovém výzkumném programu Evropské unie „Bezpečnostní výzkum a odezva na sílící požadavky státní i soukromé sféry po odbornících v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních technologií“. Svým zaměřením byl jedním z prvních takto orientovaných vysokoškolských pracovišť v celé Evropské unii. Průřezový charakter výzkumu, vývoje a edukace v oblasti bezpečnosti, který sahá od věd čistě technologických, až po vědy humanitní, si vyžádal soustředění širokého spektra odborníků v jednotlivých oblastech a současně, na rozdíl od jiných oborů, i velmi různorodou skladbu vyučovaných předmětů.

Původní zaměření na tři významné oblasti – bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů, bezpečnost dopravních prostředků a cest a bezpečnost kritických infrastruktur se odrazilo i v organizaci ústavu, kde výraznou roli představují tři výzkumné skupiny soustředěné okolo výše definovaných oblastí, které se zejména zaměřují:

  • v oblasti bezpečnosti informačních a telekomunikačních systémů na systémy sběru dat z internetových zdrojů, jejich lokalizace a analýzy nalezených anomálií, kde hraje důležitou roli zpracování velkých objemů dat (big data) a vyhledávání (data mining)
  • na bezpečnost automobilů, autonomních vozidel a obecně na integrovanou bezpečnost silničních dopravních prostředků ve výzkumné skupině bezpečnosti dopravních prostředků a cest
  • na definice, scénáře a analýzy událostí na nejrůznějších úrovních kritické infrastruktury včetně zpracování krizových scénářů a plánů

Důležitou součást ve struktuře ústavu hrají podpůrné aktivity v oblasti práva a sociologie, jež řeší i svoje vlastní granty, a laboratoř ústavu zaměřená na návrh vývoj a výrobu prototypů jednoúčelových zařízení pro experimentální práce, a to jak elektronických tak i mechanických. Samotná „Laboratoř speciálních projektů“ řeší i své vlastní úkoly, zejména v oblasti senzorických sítí a internetu věcí.

Ústav se účastní celé řady projektů jak v tuzemsku, tak ve výzkumných aktivitách Evropské unie a v nejrůznějších mezinárodních skupinách a konsorciích. Pracovníci ústavu se často účastní jako poradci státních orgánů, jsou zváni do pracovních a hodnotících komisí v rámci výzkumných projektů Evropské unie a spolupracují s celou řadou organizací podnikové i neziskové sféry.

Cílem ústavu je vytvořit prostředí pro výchovu odborníků, bezpečnostních manažerů, schopných se orientovat ve složitých socio-technologických systémech, v technických i humanitních aspektech bezpečnosti. Jejich budoucí úlohou by měla být schopnost analyzovat vzniklý nebo potenciální bezpečnostní problém, definovat konkrétní zadání pro specialisty a z jejich závěrů vytvořit obecnější syntézu vedoucí k odstranění příčin vzniku kritické události. Bakalářské a magisterské projekty, včetně projektově orientovaného studia, dávají dostatečný prostor pro uplatnění studentů ve všech oblastech bezpečnosti již během studia.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Jirovský Václav doc. Ing., CSc. (externí učitel)
Macková Milena JUDr. (externí učitel)

Ústav nemá žádného doktoranda.

Webové stránky ústavu
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Konviktská 20
110 00 Praha 1
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 535

Fax: +420 224 229 201

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu