Krizový management

Kód předmětu:
23KM
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Jan Procházka, Ph.D.
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
roh  Kombinovaná
forma studia:
RNDr. Jan Procházka, Ph.D.
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
strategické řízení; příčiny kritických situací; zásady zvládání kritických situací
Anotace:
Teorie a právní rámec krizového řízení se zaměřením na integrovaný záchranný systém. Po úvodu do oblasti bezpečnosti následují základní pojmy (pohroma, nebezpečí, ohrožení, riziko, nouzová situace, mimořádná událost, kritická situace apod.) a znalosti o teorii a postavení krizového řízení a jeho cílech, IZS a krizové řízení a krizové plánování a základní legislativě. Praktická část předmětu je věnovaná sestavení matice.
Cíle:
Prohloubení znalostí z oblasti řízení o oblast krizového řízení, tj. o způsob řízení odezvy na kritické situace v území. Syntéza funkce veřejné správy ve vztahu ke krizovým situacím a stavům do systému krizového managementu platná v ČR. Aplikace nástroje "matice odpovědnosti", který zajišťuje racionální řízení a koordinaci činností při odezvě.